Заказать реферат

Диплом: Світовий досвід трансформаційної економіки (ID:15798)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Світовий досвід трансформаційної економіки (Код работы:15798)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 113 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 15798
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1424
Просмотр
«Світовий досвід трансформаційної економіки»
СодержаниеВступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до трансформації економіки 7 1.1. Сучасні концепції трансформації економіки 7 1.2. Інституційні аспекти проведення реформ 20 Розділ 2. Світовий досвід трансформації 41 2.1. Трансформація економік розвинутих країн в процесі формування інформаційного суспільства 41 2.2. Досвід трансформації економічних систем країн, що розвиваються 52 2.3. Особливості трансформації транзитивних економік країн ЦСЄ 60 Розділ 3. Трансформація економіки України в контексті інтеграційних стратегій 70 3.1. Трансформація економіки України в процесі переходу до ринку 70 3.2. Особливості трансформації економіки України в контексті інтеграційних стратегій 79 3.3. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації 93 Висновки і пропозиції 110 Список використаної літератури 113 Додаток А 117 Додаток Б 118
Литература1. Албегова И. М., Емцов Р. Г., Холопов А. В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку/ Под общ. ред. А. В. Сидоровича. – М.: Дело и Сервис, 1995. – 319 с. 2. Александров Ю. Г. Переходная экономика: российская версия. – М.: ИВ РАН, 1999. – 400 с. 3. Аніловська Г. Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного періоду/ Львів, комерційна акад. – Л.: Вид-во ЛКА, 2002. - 324 с. 4. Базилюк А., Волик В. Стратегія цінової політики у ринковій трансформації економіки України // Розбудова держави. — К., 1997. – № 11. 5. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с. 6. Безпека економічних трансформацій: Зб. Матеріалів «круглого столу». – К.: НІСД «Альтпрес», 2000. – 386 с. 7. Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.– 408 с. 8. Біла С. Державне регулювання галузевої структури економіки України // Економіка України. – 2001. – №5. – С.30-39. 9. Богуславський О. Б .Механізми розв'язання економічних суперечностей у перехідній економіці// Формування ринкових відносин в Україні. – № 2 (45), 2005, – с.20-25 10. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб./ Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с 11. Геєць В. Структурна економіки і структурна політика її стабілізації // Економіка України. – 1995. – №4. – С.18. 12. Гордиенко Л.Ю. Трансформационный подход к формированию концептуальных основ организационного развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37. - Донецьк, ДонНТУ, 2001. -С.12-16. 13. Гриценко А. Структура рыночной трансформации инверсионного типа// Экономика Украины. - 1997. - № 1. - С. 1-6. 14. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с. 15. Економіка України в перехідний період. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. – 103 с 16. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. В. М. Гейця НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – X.: Форт, 2000. – 432 с. 17. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект)/ Наукова монографія/ – К.: Вид-во «Світ знань», – 2002. – 528 с. 18. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України. – 1998. – №10. – С.22-33. 19. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації спеціалізованих промислово-територіальних систем// Формування ринкових відносин в Україні. – №2 (45)/2005, – с. 86-93 20. Корецький М. Основні напрями та механізми роздержавлення в перехідний до ринку період // Вісн. Укр. акад. держ. управління. - 2000. - № 4. - С. 107-115. 21. Курс переходной экономики: Учеб. для вузов/ Под ред. Л. И. Абалкина. – М.: ЗАО «Финстатииформ», 1997. – 640 с. 22. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя ) – К., 1997. – 455 с. 23. Механізм структурних зрушень в економіці України: Монографія/ За ред. В. І. Кононенка. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. – 288 с 24. Наливайченко С.П. Проблеми ринкової трансформації економіки України// Збірник наук. праць ДонДТУ. – 2002, – №2. – с.6-12 25. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа. // Вопросы экономики. - №3. - 1997. - С. 3-17. 26. Норт Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. - Київ: «Основи», 2000. - 198 с. 27. Нуреев Р.М. Теории развития: институциональные концепции становлення рыночной экономики // Вопросы экономики. - 2000. - №6. -С. 126-135. 28. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 416 с. 29. Основы теории переходной экономики (вводный курс): Учеб. пособие/ Под ред. Е. А. Киселевой, М. Н. Чепурина. – Киров, 1996. – 320 с. 30. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Либідь, 2002. – 616 с. 31. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с. 32. Перехідна українська економіка: стан і перспективи/ За ред. В. Гейця. – К.: Академія, 1996. – 219 с 33. Переходный период: анализ и уроки первого десятилетия для стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Исследование Всемирного Банка/ Пер. с англ. - М.: Издательство «Весь Мир», 2002. - 296 с. 34. Поворозник. В.О. Інституційна складова трансформаційного процесу// Формування ринкових відносин в Україні. – № 2 (45), 2005, – с.25-28 35. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы// Экономика и математические методы. - 1999. - Том 35. - №2. - С. 3-21 36. Радіонова І.Ф. Макроекономіка і економічна політика. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К.: “Таксон”, 1996. – 256 с. 37. Словник іншомовних слів. Головна редакція УРЕ - К., 1977 - С. 443, 676 38. Сото 3. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. - М.: Саtаllаxу, 1995. 367 с. 39. Тамбовцев В. Теоретические основы институционального проектирования // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - С. 82-95. 40. Тамбовцев В.Л. Институциональные изменения в российской экономике // Общественные науки и современность. 1999. - № 4. - С. 44-53. 41. Теория переходной экономики. Т. 1. Микроэкономика: Учеб. пособие/ Под ред. В. В. Герасименко. – М.: ТЕИС, 1997. – 320 с. 42. Теория переходной экономики. Т. 2. Макроэкономика: Учеб. пособие/ Под ред. Е. В. Красниковой. – М.: ТЕИС, 1998. – 231 с. 43. Теория переходной экономики: Учеб. пособие/ Под ред. И. П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2001. – 487 с. 44. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи)/ Ін-т екон. прогнозування За ред. В. М. Гейця. – К.: Логос, 1999. – 500 с. 45. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). – К.: Логос, 1999. – С.153. 46. Україна за роки незалежності. 1991-2001. – К.: Нора-Друк, 2000. – С.173. 47. Україна на шляху до Європи/ За ред. Лутца Хоффмана, Феліцітас Мьоллерс. – К.: Фенікс, 2001. – 344 с. 48. Хабермарс Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие/ Д. В. Скляднев (ред. пер. с нем). - СПб.: Наука, 2000. - 380 с. 49. Чухно А. А. Проблеми теории переходного периода: от командной к рыночной экономике// Экономика Украины. -1996. - № 4. - С. 16-22. 50. Шаститко А. Новая институциональная экономическая теория. - 3-е изд., перераб. и доп., - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 591 с. 51. Шинкаренко Т.П. Структурні зрушення в економіці України // Економіка і прогнозування. – 2001. – №4. – С.52. 52. Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов: Сб. ст. / Под ред. В. Т. Рязанова, Л. Д. Широкорада. – СПб.: Изд-во Петербургского ун-та, 2000. – 400 с.
Дополн. информация1423
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Циклічність як закономірність розвитку національної економіки

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ 4 1.1. ПОНЯТТЯ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ПРИЧИНИ 4 1.2. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ 9 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 14 2.1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 14 2.2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 20 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
 • Світовий досвід соціально-економічного прогнозування

  Світовий досвід соціально - економічного прогнозування 3 Список літератури 11
 • Світовий досвід планування персоналу

  Вступ 3 1. Особливості зарубіжного досвіду планування потреб у персоналі організації 5 2. Японський досвід управління персоналом 7 3. Англійський та Американський досвід управління персоналом 9 Висновок 13 Література 14
 • Державна підтримка малого бізнесу - світовий досвід і Україна

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття малого бізнесу 6 Розділ 2. Економічні проблеми і державна підтримка малого бізнесу 15 Розділ 3. Світовий досвід державої підтримки малого бізнесу (на прикладі США) 32 Висновки 35 Список використаної літератури 39
 • Соціальне ринкове господарство. Теоретична модель і практична реалізація

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Ринкова економічна система: переваги та недоліки 4 2. Сутність соціально-орієнтованої ринкової економіки 8 3. Світовий досвід формування соціально-орієнтованої ринкової економіки 13 4. Особливості становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні 20 4.1. Законодавча база 20 4.2. Розвиток демократії 23 4.3. Рівень добробуту, доходи. 26 4.4. Взаємозв’язки економіки та соціального питання 28 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Мета курсової роботи: розкрити сутність соціально-орієнтованої економіки та особливості її становлення в Україні. Предмет дослідження: соціальне ринкове господарство.
 • Венчурний капітал – світовий досвід, джерела капіталу, ризики

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти дослідження категорії „венчурний капітал” 5 1.1. Поняття та сутність венчурного капіталу 5 1.2. Світовий досвід формування венчурного підприємництва 11 2. Венчурний капітал в економіці України 15 2.1. Особливості розвитку венчурного бізнесу в Україні та фактори, які на нього впливають 15 2.2 Розвиток венчурних інвестиційних фондів в Україні 20 3. Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні 25 Висновки 31 Література 33
 • Роль державного макроекономічного регулювання в економіці України

  Вступ 3 1. Суть та інструментарій макроекономічного регулювання 4 2. Макроекономічне планування, його роль в системі державного регулювання економіки та види макроекономічних планів 12 3. Причини і рівень розбалансованості економіки України та роль макроекономічного регулювання в її становленні 15 4. Світовий досвід переходу до ринкового типу макроекономічного регулювання 30 Висновки 47 Список використаних джерел 50
 • Досвід управління в зарубіжних країнах

  ВСТУП 3 1 ВПЛИВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА АДАПТАЦІЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РИНКОВИХ УМОВ 5 1.1 Стратегія кадрової політики в сфері аграрного сектору економіки 5 1.2 Досвід зарубіжних країн щодо оцінки ефективності управління господарством 11 2 УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 21 2.1 Роль аграрної політики в країні 21 2.2 Вступ до СОТ як можливість просування експорту на світовий ринок 29 2.3 Показники оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на світовому ринку 34 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44
 • Дзеркала в інтерєрі

  ЗМІСТ 1. МІСЦЕ ДЗЕРКАЛА В ІНТЕР’ЄРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 2. “ДЗЕРКАЛЬНИЙ” ДИЗАЙН В КВАРТИРІ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИЗМІСТ 1. МІСЦЕ ДЗЕРКАЛА В ІНТЕР’ЄРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 2. “ДЗЕРКАЛЬНИЙ” ДИЗАЙН В КВАРТИРІ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 • Управління персоналом у міжнародних кампаніях

  Вступ / Розділ 1. Окремі особливості управління персоналом у міжнародних кампаніях: 1.1. Психологічні аспекти добору кадрів придатних до виконання певної роботи, 1.2. Розставляння кадрів як фактор успішного функціонування організації / Розділ 2. Світовий досвід управління персоналом у міжнародних кампаніях: 2.1. Американський досвід управління персоналом, 2.2. Японський досвід управління персоналом, 2.3. Англійський досвід управління персоналом / Висновки / Список використаних джерел / Додатки

©: 2011-2019 infoworks.ru