Заказать реферат

Курсовая: Фінансова санація підприємства (ID:15864)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансова санація підприємства (Код работы:15864)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 27 стр.
Цена: 25 грн.
Код работы (ID): 15864
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1464
Просмотр
«Фінансова санація підприємства»
СодержаниеВступ 3 Розділ І. Фінансова криза на підприємстві 5 1.2 Економічний зміст фінансової кризи та причини виникнення 5 1.2 Симптоми і фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві 9 Розділ ІІ. Санація підприємств 12 2.1. Економічна сутність санації підприємств 12 2.2. Форми фінансової санації 14 2.3. Внутрішні джерела фінансової санації 16 2.4 Класична модель фінансової санації 19 Розділ ІІІ. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства 22 Висновки 25 Література 27
Литература1. Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 30 червня 1999 P. // Голос України від 30.07.1999 2. Закон України Про підприємства в Україні від 27 березня 1991 3. Бойко В.В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. –Дніпропетровськ: Пороги, 1997 – 312 с. 4. Брігхем Є.Ф.Основи фінансового менеджменту. – к., 1997.- 930 с. 5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 1996. – 274 с. 6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999. — 310 с. - Т.2. 7. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Харків, 2004. – 167 с. 8. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент. — Харків, 2003. – 207 с. 9. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. — Дніпропетровськ, 2002. – 157 с. 10. Зятковский I.B. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. -Тернопіль. Економічна думка, - 2000. – 240 с. 11. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К., 1995. – 247 с. 12. Курилец И.В. Финансовый лизинг как инструмент санации предприятий. Маркет ДС, 2004. – 144 с. 13. Кондратьєв О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники // Фінанси України. №14(65), 2004. 14. Мен. И.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с. 15. Нитецкий В.В., Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: теория и практика: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2001. - 256 с. 16. Павленко А.Ф., Чумаченко М.Г. Трансформація курсу Економічний аналіз діяльності підприємства: Наук, доповідь. - К.: КНЕУ, 2001.-88с. 17. 10. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с. 18. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. - СПб.: Альфа, 1999. - 592 с. 19. Санація та банкрутство. 2005 р., № 2, - К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 2005. - 336 c. 20. Поддерьогін М., Буряк Л. Д., Нам Г.Г., Павліковський А.М., Павловська О.В., Потій В.3., Куліш А.П., Терещенко О.О, Шульга Н.П., Булгакова С. А. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.,
Дополн. информация1508
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Форми залучення коштів власників для фінансування санації

  Вступ 3 1. Форми та види джерел фінансової санації 4 2. Санація із залученням коштів власників підприємства 7 3. Альтернативна санація, фінансова участь персоналу в санації 10 5. Державна фінансова підтримка санації підприємств 14 Висновки 16 Література 17 Додатки 18 Динаміка зміни фінансових результатів збиткових підприємств Динаміка порушених справ про банкрутство в Україні Фінансові результати підприємств, що одержали збиток, за видами економічної діяльності
 • Фінансова санація підприємств: фінансові джерела, економічний зміст та порядок проведення (2 частина диплому)

  Фінансова санація підприємств: фінансові джерела, економічний зміст та порядок проведення 1 2. Проведення санаційного аудиту базового підприємства 4 2.1. Загальна характеристика базового підприємства 4 2.2. Санаційний аудит власного капіталу та активів підприємства 8 2.3. Аналіз прибутковості та ділової активності підприємства 25 2.4. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства 28 Література 38 Додаток А. Основні показники фінансової звітності підприємства в 2002-2005 рр. 41 Додаток Б. Фінансові показники, отримані в результаті санаційного аудиту підприємства 49 Додаток В. Фінансові показники, отримані в результаті санаційного аудиту підприємства 51
 • Фінанси підприємства

  Фінансова санація підприємства…………………………………......……….3 Список використаної літератури……………………………………………16
 • Контрольна робота з фінансів підприємства

  1. Фінансова санація підприємств 3 2. Реорганізація підприємства та форми її проведення 9 Список використаної літератури 14
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств

  1. Процедура ліквідації підприємства-боржника 2 2. Характеристика методики оцінки ймовірності банкрутства підприємства 7 Література 12
 • Фінансова санація туристичного підприємства як інструмент протидії банкрутству (бакалавр)

  Вступ 3 1. Санація підприємства як засіб запобігання банкрутству 6 1.1. Антикризовий менеджмент підприємства в сучасних умовах 6 1.2. Економічна діагностика підприємства 11 1.3. Методи і засоби санації туристичного підприємства 17 2. Аналіз ризику банкрутства туристичного підприємства на прикладі ЗАТ «назва» 22 2.1. Загальні відомості про підприємство 22 2.2. Аналіз фінансового стану ЗАТ «назва» 24 2.3. Аналіз ймовірності банкрутства 40 3. Напрямки санації українських туристичних підприємств 44 3.1. Основи управління банкрутством в Україні 44 3.2. Оптимізація основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства 53 3.3. Заходи, щодо удосконалення діяльності підприємства 58 Висновки 62 Література 66 Додаток 1. Баланс ЗАТ «Гамалія» станом на 01.01.07 р. 70 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ЗАТ «назва» за 2006 р. 72-74
 • Фінансова діяльність

  8. Особливості фінансової діяльності кредитних спілок 3 13. Оптимізація грошових потоків підприємства 6 28. Зовнішні та внутрішні джерела санації підприємств 9 Задача 13 11 Список використаної літератури 1228. Зовнішні та внутрішні джерела санації підприємств Санація — це комплекс заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, відновлення його прибутковості і платоспроможності. Фінансова санація передбачає покриття поточних збитків, відновлення платоспроможності, скорочення заборгованості до нормального рівня, формування достатніх фінансових ресурсів для стабільного функціонування підприємства. Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збережен¬ня ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочен¬ня всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборот¬ного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.
 • Фінанси підприємства

  1. Теоретичні питання 3 1.1. Фінансова санація на підприємстві і порядок її проведення 3 1.2. Сутність і склад капітальних інвестицій джерела їх фінансування 10 2. Практичне завдання. 13 2.1. По даним підприємства розрахувати основні показники ліквідності на початок і кінець поточного року і зробити висновки 13 Список використаних джерел 16 Додатки 17
 • АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Вступ Розділ 1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління 1.1. Фінансова криза на підприємстві і симптоми та фактори, що її спричиняють 1.2. Система раннього попередження та регулювання фінансової кризи 1.3. Фінансова санація в системі антикризового управління Розділ 2. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства 2.1. Оцінка фінансового стану підприємства 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 2.3. Аналіз слабких та сильних місць підприємства Розділ 3. Фінансове забезпечення антикризового управління підприємством 3.1. Внутрішні джерела фінансового оздоровлення підприємства 3.2. Зовнішні джерела фінансової санації 3.3. Планування фінансового оздоровлення підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки
 • АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ -2

  Вступ Розділ 1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління 1.1. Фінансова криза на підприємстві : симптоми та фактори, що її спричиняють 1.2. Система раннього попередження та регулювання фінансової кризи 1.3. Фінансова санація в системі антикризового управління Розділ 2. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства 2.1. Оцінка фінансового стану підприємства 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 2.3. Аналіз слабких та сильних місць підприємства Розділ 3. Фінансове забезпечення антикризового управління підприємством 3.1. Внутрішні джерела фінансового оздоровлення підприємства 3.2. Зовнішні джерела фінансової санації 3.3. Планування фінансового оздоровлення підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru