Заказать реферат

Диплом: Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі (ID:18240)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі (Код работы:18240)

Информация о работе Раздел: Внешнеэкономическая деятельность
Вид работы: Диплом
Объем: 133 стр.
Цена: 225 грн.
Код работы (ID): 18240
Добавлена: 14.06.2006
Просмотров: 2310
Просмотр
«Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі»
СодержаниеВступ 4
1. Теорія розвитку митно-тарифного регулювання 6
1.1. Система дослідження митного регулювання 6
1.2. Суть та поняття митного регулювання 9
1.3. Класифікація мита 18
2. Методологія забезпечення митних правил в системі ЗЕД 27
2.1.Фактичний стан розвитку митної справи в Україні 27
2.2. Вплив митної діяльності на розвиток зовнішньої торгівлі 53
3. Організаційно-економічні засади в розвитку митної справи 64
3.1. Організаційні методи митної діяльності 64
3.2. Розвиток економіки 69
3.3. Нормативно-правове забезпечення, як вдосконалення митної діяльності 77
Висновки 92
Література 98
Додатки 103
Литература1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII
3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” вiд 05.02.1992 № 2097-XII
4. Закон України „Про Митний тариф України” вiд 05.04.2001 № 2371-III
5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік.
6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік
8. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 22.12.2005 № 3269-IV.
9. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур” від 7 липня 2005 року № 2773-IV.
10. Закон України „Про внесення змін до Митного тарифу України” від 23 червня 2005 року № 2715-IV.
11. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96.
12. Указ Президента "Про Державну митну службу України" від 29.11.96 № 1145/96.
13. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД вiд 01.01.1998.
14. Генеральна угода з тарифів та торгівлі вiд 30.10.1947.
15. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99.
16. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України. - 2004. -№1.
17. Вірван. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі. // Фінанси України. -2003. -№5.
18. Галузева угода між Державною митною службою України та Профспілкою працівників митних органів України на 2004-2005 роки.
19. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. — М.: ЗАО «Бизнес — школа, Интел-Синтез», 2000. - 544 с.
20. Гребельник О. П. Основи митної справи: Навч. Посіб. – К.: ЦНЛ, 2003. – 600с.
21. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: Монографія. — К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2001. - 488 с.
22. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: . держ. торг.-екон. ун-т, 1996. — 78 с.
23. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
24. Єгоров А.Б., Шейко А.П. Энциклопедия таможенного дела: В 2т. - Львов: МЕТА, 1996.
25. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15.
26. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 248 с.
27. Звітний зовнішньоторговельний баланс України // Експрес-інформація Держкомстату від 18.02.2006 р. №43.
28. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com
29. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман. - Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002 - 580 с.
30. Зовнішньоторговельний баланс України за 2005 рік // Експресдоповідь Держкомстату України від 14.03.2006р. № 62.
31. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.
32. Зовнішня торгівля України послугами за 2005 рік // Експресдоповідь Держкомстату України від 14.02.2006р. № 32.
33. Зовнішня торгівля України товарами за 2005 рік // Експресдоповідь Держкомстату України від 9.02.2006р. № 29.
34. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
35. Каніщенко. Формування експортної спеціалізації України. //Економіка
України. -2002. -№11.
36. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.iatp.org.ua/jurnal/3_2000/article6.htm
37. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
38. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
39. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3.
40. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
41. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України // Актуальні
проблеми економіки. -2003. -№5.
42. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - [http://www.ukrstat.gov.ua]
43. Матеріали серверу Державної митної служби - [http://www.customs.gov.ua]
44. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.Б. Яценко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.
45. Митно-тарифне регулювання у 2001 році // Митна справа. -2001.- №1.
46. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.П. Злепко ; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с.
47. Міжнародне становище України, її зовнішня та безпекова політика у 2003-му році // Український монітор. -2004. -№3.
48. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації // Економіка України. -2003. -№7.
49. Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами України за 2005 рік // Експрес-інформація Держкомстату від 17.02.2006 р. №40.
50. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2005 рік // Експрес-інформація Держкомстату від 20.02.2006 р. №47.
51. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с.
52. Основы таможенного дела в Украине // Под ред. Н.Н. Каленского, П.В. Пашко. - К.: О-во «Знание», КОО, 2003. - 493 с.
53. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Дра-ганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ. - М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. - 687с.
54. Пєшков О. Стан i тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби. -2002. №42.
55. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с.
56. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи. //Осика С.Г., Коновалов В.В., Покрещук О.О. - К.: УАЗТ, 2001. - 639с.
57. Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів // Економіка
України. -2002. -№11.
58. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.
59. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4).
60. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.
61. Россия и ВТО: тарифное регулирование. М:Бюро правовой информации, 2002.//Адреса посилання - http://www.bpi.ru/bulletin.asp?ob_no=8857
62. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.I.Рогач, О.І.Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000. - 582 с.
63. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaie.org/viewdoc.php?typeedit=s&idn=820
64. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocities.com/nspilka/library/sepetyj_3.html
65. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. — К.: УАЗТ, 2000. - 598 с.
66. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.
67. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік.
68. Таможенное законодательство Украины /Сборник нормативних актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 г. — X.: Одиссей, 2000. - С. 4—9.
69. Таможенное оформление морских грузов // О.М. Ганжин, В.Г.Деркач, П.В.Пашко // - К.: О-во «Знання» КОО, 2003. - 195 с.
70. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі / За загальною ред. В.Т.Пятницького — К.: УАЗТ, 2001. — 92 с.
71. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа
мобілізаційної моделі розвитку // Економіка України. -2003. -№9.
72. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. — К.: АТ «Август», 2001. — 422 с.
73. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18).
74. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002
75. Управление внешнеэкономической деятельностью/ А.И. Кредисов, С.Н.Березовенко, В.В. Волошин и др. — К.: Феникс, 1996. — 420 с.
76. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
77. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000.
78. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.
79. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
80. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
81. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид. 3-є, доповнене й перероблене. -Харків: Еспада, 2004. - 352 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 6 1.1. Законодавчі підстави митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 6 1.2. Форми і методи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 23 Розділ 2. Основні етапи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні 35 2.1. Становлення митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні 35 2.2. Практичний досвід митно-тарифного регулювання торгівлі насінням соняшника в Україні (застосування експортного мита 45 Розділ 3. Митно-тарифне регулювання у контексті інтеграції України Світової організації торгівлі 54 3.1. Розвиток зовнішньоторгівельних операцій в Україні та їх митно-тарифне регулювання 54 3.2. Інтеграція митного законодавства до норм ГАТТ/СОТ та пропозиції щодо вирішення окремих проблем з питань митно-тарифного регулювання в Україні 62 Висновки 71 Список літератури 74 Додатки 77
 • Система митно-тарифного регулювання в Україні (на прикладі підприємства)

  Вступ 3 1. Теоретичні основи митно-тарифного регулювання. 6 1.1. Роль митно-тарифного регулювання у зовнішній торгівлі 6 1.2. Ефективність функціонування митно-тарифного механізму в Україні 11 1.3. Удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні у контексті національно-сприятливої інтеграції у світовий господарський простір 15 2. Аналіз впливу митно-тарифного регулювання на розвиток олійно-жирової галузі України 19 2.1. Роль олійно-жирової галузі в українській економіці 19 2.2. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток галузі 21 2.3. Аналіз діяльності ЗАТ «Назва» 29 Висновки 34 Література 39-41
 • Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі

  Вступ 4 1. Теорія розвитку митно-тарифного регулювання 6 1.1. Система дослідження митного регулювання 6 1.2. Суть та поняття митного регулювання 9 1.3. Класифікація мита 18 2. Методологія забезпечення митних правил в системі ЗЕД 27 2.1.Фактичний стан розвитку митної справи в Україні 27 2.2. Вплив митної діяльності на розвиток зовнішньої торгівлі 53 3. Організаційно-економічні засади в розвитку митної справи 64 3.1. Організаційні методи митної діяльності 64 3.2. Розвиток економіки 69 3.3. Нормативно-правове забезпечення, як вдосконалення митної діяльності 77 Висновки 92 Література 98 Додатки 103
 • Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі

  Вступ 4 1. Теорія розвитку митно-тарифного регулювання 6 1.1. Система дослідження митного регулювання 6 1.2. Суть та поняття митного регулювання 9 1.3. Класифікація мита 18 2. Методологія забезпечення митних правил в системі ЗЕД 27 2.1.Фактичний стан розвитку митної справи в Україні 27 2.2. Вплив митної діяльності на розвиток зовнішньої торгівлі 53 3. Організаційно-економічні засади в розвитку митної справи 64 3.1. Організаційні методи митної діяльності 64 3.2. Розвиток економіки 69 3.3. Нормативно-правове забезпечення, як вдосконалення митної діяльності 77 Висновки 92 Література 98 Додатки 103
 • Особливості функціонування митно-тарифної політики в регулюванні зовнішньої економіки

  Вступ 3 Розділ 1. Концептуальні засади тарифного регулювання зовнішньої торгівлі 6 1.1Суть та загальна характеристика інструментів тарифного регулювання 6 1.2. Види тарифів 13 Розділ ІІ. Аналіз впливу тарифів на зовнішню торгівлю країни 18 2.1 Законодавчо-нормативне забезпечення тарифного регулювання в Україні 18 2.2. Види тарифних інструментів в Україні 22 2.3 Проблеми тарифного регулювання зовнішньої торгівлі 29 Розділ ІІІ. Перспективи (адаптація) використання тарифних інструмент в регулювання зовнішньо торгівлі в межах вступу України до СОТ 33 Висновки 39 Список використаної літератури 41-43
 • Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі (на прикладі підприємства)

  Вступ 3 1. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі 6 1.1. Митна система та її роль у міжнародній торгівлі 6 1.2. Види мита та їх вплив на регулювання зовнішньої торгівлі 8 1.3. Митні тарифи в Україні і світі 12 2. Тарифне регулювання на ринку тваринницької продукції 21 2.1. Державна політика щодо формування ринку тваринницької продукції 21 2.2. Тарифне регулювання на ринку Донецької області 25 2.3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності через розвиток і удосконалення митно-тарифного механізму на ринку продукції тваринництва 35 Висновки 38 Література 45
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

  Вступ 3 1. Сутність митно-тарифного регулювання ЗЕД 6 1.1 Поняття та значення митного тарифу 6 1.2 Класифікація видів мита 12 2. Особливості митно-тарифного регулювання ЗЕД в Україні 17 2.1 Митно-тарифне регулювання в Україні 17 2.2 Перспективи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ 40 Висновки 49 Література 51 Додаток 1. Концептуальна модель тарифної політики України 55 Додаток 2. Схема застосування імпортного мита 56
 • Зовнішньоекономічна діяльність

  1. Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі 3 2. Аналіз митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні 13 Список використаної літератури 19
 • Основні методи державного регулювання зовнішньої торгівлі України

  Зміст Вступ 3 1. Механізм регулювання зовнішньої торгівлі на національному рівні 5 1.1. Організаційна система державного управління зовнішньою торгівлею України 5 1.2. Форми та методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 8 2. Еволюція та особливості сучасного етапу системи державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 22 2.1. Трансформація системи тарифного регулювання в Україні 22 2.2. Основні етапи адаптації системи нетарифного регулювання до вимог ГАТТ/СОТ 31 3. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання зовнішньої торгівлі України43 3.1.Основні шляхи вдосконалення тарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі України 43 3.2.Приведення нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі України до світових вимог – як умова членства України в ГАТТ/СОТ 50 Висновки64 Список літератури67 Додатки
 • Ізраїль як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу

  Вступ 3 Розділ 1. Ізраїль як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу 4 Розділ 2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці за 2007 — 2009 р.р. 6 2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі 6 2.2. Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі 9 2.3. Аналіз структурних показників 11 2.4. Аналіз показників інтенсивності 14 Розділ 3. Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Ізраїлю та України 18 3.1. Товарна структура взаємної торгівлі 18 3.2. Питома вага у регіональній торгівлі країн контрагентів 19 3.3. Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між державами 20 3.4. Діяльність торгових палат та торгово-економічних місій країн-контрагентів 22 Висновки 24 Список використаної літератури 26

©: 2011-2020 infoworks.ru