Заказать реферат

Диплом: Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства; розв'язання проблеми неплатежів (ID:18418)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства; розв'язання проблеми неплатежів (Код работы:18418)

Информация о работе Раздел: Финансовый менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 130 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 18418
Добавлена: 19.02.2007
Просмотров: 4090
Просмотр
«Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства; розв'язання проблеми неплатежів»
СодержаниеВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 8
1.1. Поняття та економічний зміст дебіторської та кредиторської заборгованості 8
1.2. Особливості управління дебіторською заборгованістю 15
1.3. Політика управління кредиторською заборгованістю на підприємстві 26
Висновки до розділу 1. 44

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТОВ „...” 45
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 45
2.2. Аналіз фінансового стану, ліквідності, платоспроможності та прибутковості ТОВ „...” 54
2.3. Аналіз ефективності управління дебіторською заборгованістю 68
2.4. Аналіз ефективності управління кредиторською заборгованістю 75
Висновки до розділу 2 79

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ТОВ „...” 81
3.1. Обґрунтування методів оптимізації дебіторської заборгованості, розв’язання проблеми неплатежів 81
3.2. Методи покращення стану управління кредиторською заборгованістю підприємства та їх обґрунтування 88
3.3. Оцінка ефективності впроваджених заходів 95
Висновки до розділу 3 98

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 100

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 105

ДОДАТОК А 114
ДОДАТОК Б 117
ДОДАТОК В 119
Литература1. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.99 р.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" Затверджено Наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.99 р.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання” Затверджено Наказом Мінфіну України №20 від 31.01.2000 р.
9. Агужен Г.А., Булеев И.П. Управление финансовой деятельностью: Зб. наук. пр, ІЕП НАН України,1995.-34 с.
10. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: “ДИС”, НГАЭ и У, 1997 г.
11. Астахов В. П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. — М.: Издательство «Ось — 89», 1996
12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие: М. «Финансы и статистика», 1998 (с.411).
13. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Курс лекций/ под ред. И.П. Мерзлякова. М. «Инфра-М», 1999 (с. 170-186).
14. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
15. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента в II томах: К. «Ника-Центр», «Эльга», 1999 (с.476, т.2).
16. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
17. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. — 527, [1] с.: ил., табл., портр.
18. Брейли Р, Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: "ОЛИМП -БИЗНЕС", 1997
19. Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т./Пер.с англ. под. ред.В.В. Ковалёва. - СПб.: Экономическая школа, 1998.
20. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП "ВАЗАКО" Видавництво "Молодь".
21. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум : Навч. посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
22. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь – 739 с
23. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М. :Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
24. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". М.: ЮНИТИ, 2006. –159 с.
25. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2005 р. – 240 с.
26. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
27. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. Учебно-практическое пособие. Издательство: Финпресс - 2002 год - 208 с.
28. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. -- 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2006. -- 160 с.:
29. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент. — К., 1999. — 135 с.: ил., табл.
30. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2006. — 424 с.
31. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
32. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
33. Грідчін М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизнян практик ): Навч. посіб. -- 2-ге вид., стереотип. -- К.: МАУП, 2002. -- 232 с.
34. Джей К.Шим, Джоел Г.Сигел. Финансовый менеджмент. М.: «Филинъ», 1996 (с.30-56).
35. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
36. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.
37. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
38. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
39. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
40. Жак Ришар. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. / перевод з французского под ред. Л.П. Белых: М. «Аудит», «ЮНИТИ», 1997 (с.11).
41. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.
42. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб. - Київ: Знання-Прес, 2000. - 207 с.
43. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 148 с.
44. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 457 с.
45. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- К.: МАУП, 2005. -- 416 с.
46. Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. Учебно – справочное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001
47. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиции й. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 429 с.
48. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2005. -208 с.
49. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
50. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
51. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент — 2-е издание доп. и перераб.: Учебное пособие. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001, - 365 с.
52. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид., перероб. і доп. / Івахненко В.М. — К.: Знання-Прес, 2002. — 206 с.
53. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, - 554 с.
54. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 346с.
55. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 204 с.
56. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997г. – 123 с.
57. Оцінка фінансової стійкості підприємств. — Львів, 1995. — 47 с.
58. Павлова Л.И. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для ВУЗов. – М.: Банки и биржи, 1995, - 256 с.
59. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 306 с.
60. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. Економіка підприємства. Підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2006, 680 с.
61. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999г., - 369 с.
62. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно-деловые ситуации, задачи и решения/ Под ред. Е.С. Стояновой. – 2-е изд., доп. – М.: Перспектива, 1997, - 254 с.
63. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
64. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
65. Росс С. Основы корпоративных финансов / Пер.с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.
66. Русак H.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. — Минск: ООО «Меркаванне», 1995. — 194 с.
67. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 662 с.
68. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1994 – 124 с.
69. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. - К.: Либідь,1993. – 235 с.
70. Теорія економічного аналізу: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Федорович Р.В. — Т., 2002. — 325 с.
71. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
72. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. М. «Зерцало», 1998 (с.206).
73. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995г. – 362 с.
74. Финансовый менеджмент / под ред.акад. Г.Б. Поляка: М. «Финансы», «ЮНИТИ», 1997 - 277 с..
75. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
76. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под ред. проф. Самсонова – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999, - 325 с.
77. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под. ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997, - 354 с.
78. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
79. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2006. — 328 с.
80. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. к.е.н.проф. А.М. Поддерьогіна: К; КНЕУ, 1999, - 283 с.
81. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.- К.: “Лібра”, 1999, - 256 с.
82. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
83. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2006. – 536 с.
84. Хеддервик, Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 189, [1] с.: табл.
85. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента. – М.: Дело, 1993
86. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993, - с. 256
87. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996, - 356 с.
88. Чедвик Л. Основы финансового учета / перевод с английского под ред. В.А. Микрюкова. М. «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997 (с.17, 193).
89. Чупис А.В., Закоморный С.H. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. — Сумы: Козацький вал, 1997. — 27, [1] с.
90. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
91. Бикова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы. — 2000. — № 2
92. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені».//"Управление компанией". - Декабрь 1998 г. - № 23-24
93. Грачев А.В. Организация и управление финансовой устойчивостью. Роль финансового директора на предприятии //Финансовый менеджмент, 2006/ - # 1. – 56-69 С.
94. Грачев А.В. Оценка платежеспособности предприятия за период // Финансовый менеджмент. —2005. — № 1. – 36-39 C.
95. Грачев А.В. Рост собственного капитала, финансовый рычаг и платежеспособность предприятия//Финансовый менеджмент. — 2002. — №2
96. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
97. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
98. Керанчук Т.М. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки // Економіка України. - 2000. - №1. - с. 83 – 86
99. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - Київ: Вища школа, 2005. - 278 с.
100. Овчаренко Р. Інформаційне забезпечення та методика оцінювання фінансової стійкості підприємства // Банківська справа. - 2001. - №4. - с. 59 – 61
101. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста, №09/2006.
102. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства : Пер. з англ. - Київ: Наукова думка, 2001. - 367 с.
103. Матеріали серверу http://www.istock.com.ua
104. Электронный финансовый словарь. Финансовая устойчивость - http://www.dis.ru/slovar/economic/1298.html
105. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
106. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием.// http://www.cis2000.ru/publish/books/book_4/intro.shtml
107. Учбові матеріали з фінансового аналізу. Фінансова стійкість. // Матеріали серверу http://www.finanaliz.com.ua/finst
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Методи управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, розв’язання проблем неплатежів

  Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні положення щодо управління дебіторською і кредиторською заборгованністю 8 1.1 Сутність дебіторської і кредиторської заборгованостей 8 1.2 Основні методи управління дебіторською і кредиторською заборгованністю підприємств 19 Розділ 2. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства та методів управління ними на ТОВ Холодкомбінат «Дюймовочка» 40 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 40 2.2 Аналіз складу та структури дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ Холодкомбінат «Дюймовочка» 55 2.3 Оцінка ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованостями 65 Розділ 3. Напрямки вдосконалення кредитосрької політики 71 3.1 Шляхи поліпшення політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 71 3.2 Покращення фінансового стану як гарантія зменшення кредиторської заборгованості 85 Висновки 91 Список використаної літератури 95 Додатки 99
 • Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві

  ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретико - методичні засади управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 1.1.Економічний зміст і класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості 1.2.Політика управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві 1.3.Методика аналізу стану та ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві РОЗДІЛ ІІ Аналіз ефективності управління кредиторською та дебіторською заборгованістю на підприємстві ТОВ «...» 2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2.Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства ТОВ «...» за обсягом, структурою та строками виконання 2.3.Оцінка впливу дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «...» РОЗДІЛ ІІІ Напрями підвищення ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві 3.1.Бюджетування дебіторської та кредиторської заборгованості в системі фінансового планування підприємства 3.2.Оптимізаційне моделювання управління заборгованістю ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • Управління кредиторською заборгованістю підприємства

  Вступ 3 1. Поняття та сутність кредиторської заборгованості 4 2. Аналіз кредиторської заборгованості на прикладі 9 3. Система управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Додатки 15Вступ 3 1. Поняття та сутність кредиторської заборгованості 4 2. Аналіз кредиторської заборгованості на прикладі 9 3. Система управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Додатки 15
 • Управління дебіторської заборгованності

  1. Управління дебіторською заборгованістю 3 2. Етапи управління формуванням дебіторської заборгованості 7 3. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю 15 Список використаних джерел 18
 • Управління кредиторською заборгованістю

  Вступ 3 1. Коротка характеристика ВАТ "Київський завод гумових та латексних виробів" 5 2. Сутність кредиторської заборгованості 9 3. Аналіз та оцінка ефективності управління кредиторською заборгованістю ВАТ "Київський завод гумових та латексних виробів" 13 4. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління кредиторською заборгованістю ВАТ "Київський завод гумових та латексних виробів" 24 Висновки 29 Список використаних джерел 31 Додатки 34
 • Аналіз дебіторської заборгованості функціонуючого підприємства

  Вступ 3 1. Організація фінансової роботи ТОВ «Назва» 5 2. Теоретичні основи управління дебіторською заборгованістю 9 3. Дослідження стану дебіторської заборгованості ТОВ "Назва" 20 4. Шляхи підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємства 35 Висновки 42 Список використаної літератури 46 Додатки 50-52
 • ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇЇ РОЗМІР

  ВСТУП 3 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО- ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 5 1.1. Природа і причини виникнення дебіторської заборгованості 5 1.2. Класифікація дебіторської заборгованості 9 1.3. Дебіторська заборгованість в економіці України 12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 15 2.1. Визначення факторів, що впливають на розмір дебіторської заборгованості 15 2.2. Оптимізація дебіторської заборгованості 18 2.3. Показники, що визначають ефективність управління дебіторською заборгованістю 21 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ. 25 3.1. Вдосконалення методів розрахунків з покупцями 25 3.2 Використання факторингу 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 Додатки 37
 • НЕОБХІДНІСТЬ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА*

  Ключові слова: облікове забезпечення, інформаційне забезпечення, управління, дебіторська заборгованість, фінансовий облік, управлінський облік.здійснено розмежування облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю на два рівні: фінансовий і управлінський. Також розглянуто їх регламентованість.
 • Управління дебіторською і кред заборгованністю

  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 8 1.1. Економічна суть кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства 8 1.2. Нормативно-правова база з обліку та контролю дебіторської та кредиторської заборгованості 12 Таблиця 1.2 16 1.3. Теоретичні основи обліку та контролю дебіторської та кредиторської заборгованості 20 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОВ "ЕЛЛАДА". 29 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ "Еллада" 29 2.2. Документальне оформлення обліку та контролю дебіторської заборгованості на підприємстві 34 2.3.Документальне оформлення обліку та контролю кредиторської заборгованості на підприємстві 47 2.4. Особливості методики та організації обліку та контролю дебіторської заборгованості на підприємстві 54 2.5. Особливості методики та організації обліку та контролю кредиторської заборгованості на підприємстві 58 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 61 3.1. Аналіз основних проблем підприємства ТОВ «Еллада» та їх вирішення 61 3.2. Покращення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 70 3.3. Напрями вдосконалення управлінням кредиторською заборгованістю 75 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84 ДОДАТКИ 88
 • Управління оборотними коштами підприємства

  ВСТУП 3 1. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ 6 1.1. Теоретичні основи організації та управління оборотними коштами підприємства 6 1.2. Політика управління запасами 18 1.3. Управління дебіторською заборгованістю 23 1.4. Політика управління грошовими коштами 26 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 28 2.1 Характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз оборотних коштів на підприємстві 31 2.2.1. Аналіз динаміки обсягу та структури оборотних коштів 31 2.2.2. Аналіз оборотності оборотних коштів 36 2.2.3. Аналіз рентабельності оборотних коштів 37 2.3. Аналіз управління запасами 37 2.3.1. Аналіз динаміки та структури запасів 37 2.3.2. Аналіз ефективності використання запасів 39 2.4. Аналіз управління дебіторською заборгованістю 40 2.4.1. Аналіз рівня та динаміки дебіторської заборгованості 40 2.4.2.Аналіз складу дебіторської заборгованості 42 2.4.3. Ефект від інвестування коштів в дебіторську заборгованість 43 2.5. Аналіз управління грошовими коштами 43 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 45 3.1. Запровадження системного підходу до управління оборотними коштами 45 3.2. Вдосконалення процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 52 3.3. Рекомендації щодо вдосконалення процесу управління грошовими активами на підприємстві 63 ВИСНОВКИ 71 Список використаної літератури 73 Додаток А 76 Додаток Б 78 Додаток В 82 Додаток Д 84 Додаток Ж 85 Додаток З 86

©: 2011-2021 infoworks.ru