Заказать реферат

Диплом: Регулювання міжнародних фондових ринків (ID:18532)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Регулювання міжнародних фондових ринків (Код работы:18532)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 135 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 18532
Добавлена: 04.10.2006
Просмотров: 1129
Просмотр
«Регулювання міжнародних фондових ринків»
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 6
1.1. Сутність міжнародних фондових ринків 6
1.2. Структура міжнародних фондових ринків 11
1.3. Світовий досвід регулювання міжнародних фондових ринків 22
Розділ 2. Розвиток фондового ринку України та його регулювання 40
2.1. Становлення фондового ринку України 40
2.2. Особливості регулювання фондового ринку України 47
2.3. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 66
Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93
3.1. Стратегія розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93
3.2. Використання зарубіжного досвіду в розвитку системи регулювання фондового ринку України 110
Висновки 123
Література 127
Додатки 134
Додаток А. Порівняльна таблиця супроводження законопроектів, головним розробником яких є ДКЦПФР, у Верховній Раді України протягом 2002-2005 років 134
Додаток Б. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 135
ЛитератураЛітература
1. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
2. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
3. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-ХІІ.
4. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. - № 1560-XII
5. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 6 лютого 2003 р. - № 485-ІУ.
6. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. - № 394/95
7. Основні засади розвитку саморегулювання на фондовому ринку України: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2001 р. - № 350.
8. Директива 2004/39/ЄС від 21.04.2004 р. “Про ринки фінансових інструментів”.
9. Доповідь Президента України Віктора Ющенка "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році" // Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. — 162 с.
10. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.
11. Берт С. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації // Журнал „Юридичний радник”. –2006. –№3.
12. Богачев С. Капиталотворческая функция промышленных корпораций: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк,2005.– 236 с.
13. Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2002. – 294 с.
14. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 81 с.
15. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175 с.
16. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
17. Голоднюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:CASE Україна, 2006. –21 с.
18. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. -Х.: Вид.Дім “ІНТЕК”, 2004. - 756 с.
19. Денисенко М. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє // Акционер. – 2002. – № 3. – С. 42 – 48 .
20. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Річний звіт-2004. // www.ssmsc.gov.ua
21. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
22. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми / За ред. В.М. Князєва. - К.:НАДУ при Президентові України, 2003. - 245 с.
23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.:Видавничий центр"Академія", 2002.–952с.
24. Захарін С. В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок // Фінанси України. – 2003. - №9. – С.102 – 112.
25. Зелтынь А. С. Основные направления эволюции крупных промышленных фирм в рыночной экономике // Вопросы прогнозирования. - 1995. - № 1. - С. 130 - 142.
26. Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Информ.-изд.дом “Филин”,1996. - 245 с.
27. Иноземцев В. Л. Творческие начала современной корпорации // Мировая экономика и международные отношения. - 1997. - № 11. - С. 18-25.
28. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєц., А.К. Кінах, А.К. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
29. Корецький М.Х. Відносини держави і ринку: пошуки оптимуму // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2002. - №1. - С. 90-94
30. Кутыркин А.Н. Финансовый рынок с элементами технического анализа. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 192 с.
31. Кутыркин А.Н., Богачев С.В., Кутыркин О.А. Основы фондового рынка: Учебн. пособие для студентов экономических специальностей / Под ред. чл. – кор., д – ра экон. наук, проф. А.И. Амоши. – Донецк: ИЭП НАН Украины – ДИЭХП, 1999. – 152 с.
32. Линдерп П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ.- М.: Прогресс; Универс, 1992. – 514 с.
33. Любкіна О.В. Методика оцінки інвестиційних об’єктів // Проблеми трансформації економічних систем та становлення ринкового господарства в Україні. Тези виступів на Всеукраїнській науковій студентській конференції 28 - 29 листопада 1996 р. - К.:ІЗМН, 1996. - С. 47-48.
34. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
35. Любкіна О.В. Проблеми оцінки інвестиційних об’єктів // Матеріали україно-російської науково-практичної конференції "Реґіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій" - К.: Манускрипт, 1995. - С. 143-146.
36. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
37. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
38. Международные финансы: Учеб. пособие / А.Г. Семенов, Н.А. Бударина. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 247 с.
39. Мезенцева О.О. Міжнародні моделі державного регулювання ринку цінних паперів // http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/15_mezenceva%20o.o..doc.htm
40. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 173 с.
41. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.
42. Міжнародна інтеграція фондових ринків країн, що розвиваються: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Козаков; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
43. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: УАННП "Феникс", 1997. – 276 с.
44. Нешбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Основи, 1993. - 383 с.
45. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління. Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.
46. Никитин С. М. Структурные изменения в капиталистической экономике. - М.: Мысль, 1965. - 254 с
47. Олейник А. Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2000. -– 436 с.
48. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 161 с.
49. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
50. Пропозиції фінансової групи „Автоальянс” щодо покращення функціонування фондового ринку України – [www-us.avtoaliyans.com.ua/img/docs/propoz.doc]
51. Региональный рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы. Учеб.- практ. Пособие / Под ред. Т.Б. Бердниковой. – М.:Финстатинформ, 1996. –175с.
52. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
53. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
54. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
55. Річний звіт ПФТС за 2005 рік.
56. Ровинський Ю. Використання алгоритму стратегічного аналізу при дослідженні законодавчого забезпечення прозорості на ринку цінних паперів України // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №2 (18). - С. 298-307.
57. Ровинський Ю. Деякі питання позаекономічного стимулювання розвитку прозорості на фондовому ринку // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №1 (17). - С. 304-316.
58. Ровинський Ю.О. Організаційне регламентування діяльності акціонерних товариств в системі державного управління // Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 27 травня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - С. 62-64
59. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:Міжнародна експертна група CASE Україна, 2006. –22 с.
60. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- 240с.
61. Руденко В.Б. Перспективи портфельних інвестицій в Україні. Методологічний аспект // Фондовый рынок, 1999. - №12. – С.18 – 22.
62. Современные инструменты рынка ценных бумаг: Монография / А.Н. Кутыркин, С.В. Богачев, В.В. Рыбак, О.М Савинова / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк.: ООО «Норд Компьютер», 2000. – 83 с.
63. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України. – К.: Техніка, 2002. – 644 с.
64. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
65. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
66. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
67. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рєзанова; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993.–247 с.
68. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
69. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ., - М.: “Дело Лтд”, 1995. - 480 с.
70. Claessens S. et al, Stock Markets in Transition Economies, Financial Sector Discussion Paper no. 5, the World Bank, September 2000.
71. Demirguk-Kunt A., Maksimovich V. Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data. – Washington, 2001. – 36 p.- (WB Policy Research Working Paper)
72. Glaeser, E., Johnson S., and Shleifer A., 2001, Coase versus the Coasians, Quarterly Journal of Economics, 853-899.
73. Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English / T. 1. A-F. – Ставрополь: СПИИП "Сенгилей", 1992. – 540 с.
74. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. – Washington, 1996. – 46 p.- (WB Policy Research Working Paper, № 1690).
75. Lintner, J. Optimal dividends and corporate growth under uncertainty // Quarterly Journal of Economics. – 1956. – № 78. – Р. 49 – 95.
76. Mauro P. Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economies. – Washington, 2000. –34 p.- (IMF Working Paper 00/89).
77. Samuel C. Stock Market and Investment: The Signaling Role of the Market. – Washington, 1996. – 48 p.- (WB Policy Research Working Paper).
78. http://me.kmu.gov.ua/file/link/78603/file/2.doc
79. www.ecfor.ru/pdf.php?id=2004/4/11
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Регулювання міжнародних фондових ринків

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 6 1.1. Сутність міжнародних фондових ринків 6 1.2. Структура міжнародних фондових ринків 11 1.3. Світовий досвід регулювання міжнародних фондових ринків 22 Розділ 2. Розвиток фондового ринку України та його регулювання 40 2.1. Становлення фондового ринку України 40 2.2. Особливості регулювання фондового ринку України 47 2.3. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 66 Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93 3.1. Стратегія розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93 3.2. Використання зарубіжного досвіду в розвитку системи регулювання фондового ринку України 110 Висновки 123 Література 127 Додатки 134 Додаток А. Порівняльна таблиця супроводження законопроектів, головним розробником яких є ДКЦПФР, у Верховній Раді України протягом 2002-2005 років 134 Додаток Б. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 135
 • Структура та організація діяльності міжнародних товарних ринків

  Вступ…………………………………………………………………..4 Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародних товарних ринків………………………………7 1.1. Структура міжнародних товарних ринків……………………..7 1.2. Особливості організаційної діяльності міжнародних товарних ринків……………………………………………..17 1.3. Механізм ціноутворення на міжнародних товарних ринках…………………………………………………………….32 Розділ ІІ. Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності на товарних ринках……………………………..41 2.1. Регулювання діяльності на міжнародних товарних ринках…………………………………………………………….41 2.2. Закордонне правове забезпечення про діяльність міжнародних товарних ринків…………………………………59 2.3. Відповідальність за порушення законодавства про діяльність міжнародних товарних ринків…………………………….73 Розділ ІІІ. Аналіз структури та організації міжнародних товарних ринків……………………………………………...82 3.1. Загальна характеристика ПП «Шанс»…………………………..82 3.2. Організація служби міжнародного маркетингу на підприємстві ПП «Шанс»………………………………….90 3.3. Аналіз товарної політики ПП «Шанс» на зарубіжних ринках………………………………………………………….107 Висновки………………………………………………………………115 Список використаної літератури…………………………………….118 Додатки………………………………………………………………..124
 • Міжнародний ринок Форекс

  "Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних валютних ринків 1.1. Еволюція світових валютних ринків 7 1.2. Категорія і поняття ринку Forex 14 1.3. Види і класифікація валютних ринків 23 Розділ 2. Механізм регулювання міжнародних валютних операцій 2.1. Міжнародні валютні ринки: глобальний та національний вимір 33 2.2. Вплив валютно-курсової політики на економічний розвиток держави 36 2.3. Валютний режим як особливий інструмент регулювання міжнародних валютних ринків 40 Розділ 3. Участь України в операціях міжнародного ринку 3.1. Становлення та розвиток валютного ринку України 49 3.2. Формування інституціонально-правового забезпечення валютного регулювання та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями 62 Висновки 81 Список використаних джерел 84 Додатки 93 "
 • Досвід роботи фондових бірж в країнах з ринковою економікою

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ФОНДОВА БІРЖА ЯК ЕЛЕМЕНТ РИНОКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 6 1.1 Фондовий ринок та фондова біржа 6 1.2 Історія зародження та розвитку фондових бірж у світі 9 1.3 Механізм функціонування фондового ринку 13 РОЗДІЛ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДОВИХ БІРЖ У КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 16 2.1 Особливості функціонування фондових ринків та бірж розвинених країн світу 16 2.2 Торгівля цінними паперами на світових фондових біржах 23 2.3 Тенденції розвитку фондових бірж в умовах сучасної глобалізації 27 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 30 3.1 Розвиток фондових бірж на території України 30 3.2 Особливості біржового процесу в Україні 33 3.3 Перспективи розвитку фондових бірж в Україні в контексті сучасної глобалізації 37 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТОК А 47 ДОДАТОК В 48
 • Концепції міжнародних валютних ринків

  Вступ 3 1. Теоретичні концепції міжнародних валютних ринків 4 2. Особливості регулювання валютних ринків в регіональних об’єднаннях 7 3. Становлення та розвиток валютного ринку в Україні 15 Висновки 20 Список використаної літератури 22Вступ 3 1. Теоретичні концепції міжнародних валютних ринків 4 2. Особливості регулювання валютних ринків в регіональних об’єднаннях 7 3. Становлення та розвиток валютного ринку в Україні 15 Висновки 20 Список використаної літератури 22
 • Тенденції розвитку фондових бірж в Україні. Та шляхи їх подолання

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦПОВАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ 1.1 Історичні аспекти виникнення фондових бірж 8 1.2 Функції фондових бірж 11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ 2.1 Суб'єкти фондових бірж в Україні 18 2.2 Динаміка основних показників фондових бірж 23 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ 26 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 30
 • Міжнародний ринок Форекс

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних валютних ринків 1.1. Еволюція світових валютних ринків 7 1.2. Категорія і поняття ринку Forex 14 1.3. Види і класифікація валютних ринків 23 Розділ 2. Механізм регулювання міжнародних валютних операцій 2.1. Міжнародні валютні ринки: глобальний та національний вимір 33 2.2. Вплив валютно-курсової політики на економічний розвиток держави 36 2.3. Валютний режим як особливий інструмент регулювання міжнародних валютних ринків 40 Розділ 3. Участь України в операціях міжнародного ринку 3.1. Становлення та розвиток валютного ринку України 49 3.2. Формування інституціонально-правового забезпечення валютного регулювання та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями 62 Висновки 81 Список використаних джерел 84 Додатки 93 Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних валютних ринків 1.1. Еволюція світових валютних ринків 7 1.2. Категорія і поняття ринку Forex 14 1.3. Види і класифікація валютних ринків 23 Розділ 2. Механізм регулювання міжнародних валютних операцій 2.1. Міжнародні валютні ринки: глобальний та національний вимір 33 2.2. Вплив валютно-курсової політики на економічний розвиток держави 36 2.3. Валютний режим як особливий інструмент регулювання міжнародних валютних ринків 40 Розділ 3. Участь України в операціях міжнародного ринку 3.1. Становлення та розвиток валютного ринку України 49 3.2. Формування інституціонально-правового забезпечення валютного регулювання та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями 62 Висновки 81 Список використаних джерел 84 Додатки 93
 • Учасники ринку цінних паперів України: регулювання їх діяльності та особливості ринкової практики

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 5 1.1. Сутність ринку цінних паперів та його роль в умовах ринкової економіки 5 1.2. Учасники ринку цінних паперів та їх взаємовідносини 9 1.3. Світовий досвід регулювання ринку цінних паперів 15 Розділ 2. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів України 20 2.1. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні 20 2.2. Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 26 2.3. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів в Україні на сучасному етапі 30 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 43 Висновки 54 Література 57 Додаток А.Статистичні дані про розвиток ринку цінних паперів в Україні 60
 • Учасники ринку цінних паперів України: регулювання їх діяльності та особливості ринкової практики

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 5 1.1. Сутність ринку цінних паперів та його роль в умовах ринкової економіки 5 1.2. Учасники ринку цінних паперів та їх взаємовідносини 8 1.3. Світовий досвід регулювання ринку цінних паперів 12 Розділ 2. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів України 17 2.1. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні 17 2.2. Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 20 2.3. Аналіз діяльності учасників ринку цінних паперів в Україні на сучасному етапі 24 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 33 Висновки 40 Література 42 Додаток А.Статистичні дані про розвиток ринку цінних паперів в Україні 45
 • Фондова біржа

  Зміст 3 1. Сутність фондових бірж та її ознаки 4 2. Історія виникнення та еволюційний розвиток фондових бірж світу 6 3. Правовий статус фондової біржі в Україні 15 4. Функції принципи організації та управління фондовою біржею 17 5. Операції на фондових біржах та їх класифікація 20 Список використаної літератури 25

©: 2011-2020 infoworks.ru