Заказать реферат

Диплом: Механізм держави: сучасні підходи до розуміння (ID:24499)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Механізм держави: сучасні підходи до розуміння (Код работы:24499)

Информация о работе Раздел: Теория государства и права
Вид работы: Диплом
Объем: 182 стр.
Цена: 1080 грн.
Код работы (ID): 24499
Добавлена: 10.06.2008
Просмотров: 963
СодержаниеПЛАН
ВСТУП………………………………………………………………………….с. 3
РОЗДІЛ І. Загальні відомості про механізм держави. Співвідношення механізму держави з апаратом держави……………………………………с. 6
1.1. Поняття та елементи механізму держави………………………………...с. 6
1.2. Апарат держави: поняття, структура і принципи його діяльності…….с. 17
1.3. Стисла характеристика державних органів та органів місцевого самоврядування………………………………………………………………..с. 28
РОЗДІЛ ІІ. Вищі органи державної влади як базис функціонування механізму держави…………………………………………………………...с. 36
2.1. Конституційно-правовий статус Президента України…………………с. 36
2.1.1. Особливості статусу Президента України……………………………с. 36
2.1.2. Компетенція та порядок заміщення Президента України…………...с. 41
2.2. Верховна Рада України – єдиний законодавчий орган в Україні……..с. 58
2.2.1. Порядок формування і структура Верховної Ради України…………с. 58
2.2.2. Компетенція та законодавчий процес у Верховній Раді України…...с. 74
2.3. Ограни виконавчої влади: поняття та класифікація……………………с. 90
2.3.1. Сутність і система органів виконавчої влади України………………с. 90
2.3.2. Структура і компетенція органів виконавчої влади України………..с. 94
2.4. Судова система та органи прокуратури в Україні. Місцеве самоврядування в Україні…………………………………………………...с. 113
2.4.1. Види та компетенція судів……………………………………………с. 113
2.4.2. Діяльність прокуратури в Україні……………………………………с. 127
2.4.3. Роль місцевого самоврядування у механізмі держави……………...с. 134
РОЗДІЛ ІІІ. Особливості діяльності механізму держави сьогодні. Сучасні проблеми функціонування механізму держави та можливі шляхи їх вирішення……………………………………………………………………с. 143
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………с. 172
ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………….с. 176
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 30. – ст. 141.
2. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 5–6. – ст. 43.
3. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.04.2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – N 30–31. – ст. 382.
4. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 51–52. – ст. 265 (Закон втратив чинність на підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – N 38–39. – ст. 449).
5. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 24.09.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – N 43. – ст. 280 (Закон втратив чинність на підставі Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 18.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 51–52. – ст. 265).
6. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 14. – ст. 81.
7. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 25. – ст. 146.
8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» // Відомості Верховної Ради України України. – 2006. – N 17. – ст. 146.
9. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – N 2. – ст. 44.
10. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 21.12.2006 року // Відомості Верховної Ради України України. – 2007. – N 11. – ст. 94.
11. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 49. – ст. 272.
12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – N 24. – ст. 170.
13. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 20–21. – ст. 190.
14. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 48. – ст. 254.
15. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 53. – ст. 793.
16. Закон України «Про службу в органах місцевого самовря¬дування» від 07.06.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 33. – ст. 175.
17. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 40. – ст. 290.
18. Закон України «Про статус суддів» від 15.12.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 8. – ст. 56.
19. Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15.01.1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 11. – ст. 79.
20. Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 27–28. – ст. 180.
21. Указ Президента України «Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади» від 12.03.1996 року, № 179/96.
22. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 року, № 503/97.
23. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.12.1999 pоку, № 1572/99.
24. Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р., № 750 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 6 червня.
25. Рішення Конституційного Суду України від 10.12.2003 р. № 19–рп/2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51 (02.01.2004) (ч. 1). – cт. 2704.
26. Агафонов С. А. Інститут Президента в системі державної влади України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. — К, 2003. — 16 с.
27. Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2004. — 17 с.
28. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. – К.: МАУП, 2004. – 114 с.
29. Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. - М.: БЕК, 1998. – 505 с.
30. Батанов О. В. Конституційно–правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 511 с.
31. Бориславська О. М. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх реалізація: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2004. — 20 с.
32. Бурчак Ф. Г. Президент України. — К., 1997. — 21 с.
33. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 238 с.
34. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. –2–ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 356 с.
35. Грушанська Н. І. Парламентська більшість // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С Шемшученко та ін. — К.: Укр. енцикл., 2002. — Т. 4. — 679 с.
36. Гузнов А. Г., Кенеиов А. А., Рождественская Т. Е. Современный законодательный процесс: основные институты и понятия. – Смоленск: ТРАСТ–ИМАКОМ, 1995. – 92 с.
37. Дробуш І. В. Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2002. – 16 с.
38. Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) — К.: Парламентське вид-во, 2002. – 342 с.
39. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Вентурі, 1999. – 317 с.
40. Загальна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — Харків: Право, 2002. – 427 с.
41. Загальна теорія держави і права. — Харків: Консум, 2002. – 475 с.
42. Золоторьов В. Основний Закон України з позицій конституціоналізму // Становлення владних структур в Україні (1991-1996) / Редкол.: О. Гарань., В. Кулик, О. Майборода. – К., 1997. – 311 с.
43. Інституційний діалог: допоки не на користь змін // Урядовий кур'єр. — 2006. – 22 вересня.
44. Кампо В. Проблеми правового регулювання статусу парламентської більшості та парламентської опозиції у Верховній Раді України // По-літичний календар. Інформаційно-аналітичний огляд. — 2003. — № 5 (63). — С. 3.
45. Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. — М.: НОРМА–ИНФРА, 1999. — 440 с.
46. Комментарий к Конституции Российской Федерации.– М.: Изд–во БЕК, 1996. – 634 с.
47. Корнієнко М. І. Місцеве самоврядування в Україні // Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000. – 739 с.
48. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 6–те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2008. – 592 с.
49. Маклаков В. В., Страшун Б. А. Конституционно-правовой статус человека и гражданина // Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т.; Тома 1—2. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. — М.: БЕК, 2000. – 411 с.
50. Мельник О. В. Конституційно–правова відповідальність вищих органів державної влади: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. — К, 2000. – 17 с.
51. Морозова Л. А. Теория государства и права. — М.: Юристъ, 2002. – 342 с.
52. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — Т. 1. — М.: Зерцало, 1998. – 404 с.
53. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. Т. 1. Теория государства. — М.: Зерцало, 1998. – 518 с.
54. Орлов А. Г. Местное самоуправление в зарубежных странах // Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – М.: НОРМА, 2005. – 617 с.
55. Осавелюк А. М. Организация публичной власти на местах // Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т.; Тома 1—2. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. – М.: БЕК, 2000. – 864 с.
56. Основи муніципального права України: Навч. посібник / За ред. М. І. Корнієнка. – К., 2000. – 118 с.
57. Офіційний вісник України. – 2002. – № 26 (12.07.2002). – ст. 1233.
58. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В. Ф. Погорілко. – К., 2003. – 648 с.
59. Рыжов В. А., Страшун Б. А. Законодательная власть: парламент // Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т.; Тома 1—2. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. — М.: БЕК, 2000. — 779 с.
60. Савенко М.Д. Правовий статус Конституційного Суду України: Автореф. Дис. … канд.. юрид. Наук / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001. – 16 с.
61. Сакс О. О моделях демократии // Курьер ЮНЕСКО – 1992, ап¬рель – май. – С. 24.
62. Селівон М. Конституційний Суд України: завершення першої каденції // Урядовий кур'єр. — 2005. — 18 жовтня.
63. Силенко Л. М. Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2000. – 19 с.
64. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. — Харків: Консум, 2001. – 656 с.
65. Словська І. Є. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корейского HAH України. - К., 2004. – 20 с.
66. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.
67. Ставнійчук М. І. Вдосконалення законодавства про вибори Президен¬та України // Право України. – 2003. – № 12. – С. 16.
68. Теория государства и права / Под ред. В. В. Лазарева. — М.: Юристъ, 1996. – 527 с.
69. Теория государства и права / Под ред. В. К. Бабаева. — М.: Юристъ, 1999. – 591 с.
70. Теория государства и права / Под ред. М. М. Рассолова. — М.: ЮНИТИ, 2000. – 735 с.
71. Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — 2–е изд. — М.: Юристъ, 2001. – 771 с.
72. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. –К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
73. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества. – Х.: Факт, 2001. – 381 с.
74. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. — М.: Интерстиль, 1993. – 377 с.
75. Черданцев А. Ф. Теория государства и права. — М.: Юристъ, 2002. – 429 с.
76. Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Київський національний університет внутрішніх справ. — К., 2006. — 16 с.
77. Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения. — М.: Изд. дом «Артикул», 1997. — 317 с.
78. Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада. — К.: Юрінком Інтер, 2004. – 77 с.
79. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. — Т. 2. — К.: Вид–во «Українська енциклопедія», 1999. — 765 с.
Дополн. информацияРабота написана в апреле 2008 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Основні феномени міжособистісного розуміння

  Вступ. 3 Розділ I.Міжособистісне розуміння. 5 1.1.Структура суспільних відносин 5 1.1.Міжособистісне розуміння 8 Суспільні стосунки і міжособистісне розуміння 9 Ділові стосунки і міжособистісне розуміння 9 Види міжособистісного розуміння 9 1.2.Підходи до розуміння структури міжособової взаємодії 10 1.3.Міжособове сприймання та розуміння людини 15 Розділ II.Основні феномени міжособистісного розуміння. 18 2.1.Шляхи до взаєморозуміння. 18 2.2.Джерела розуміння людини людиною 19 2.3.Феномени міжособистісного розуміння 26 Висновки та практичні поради. 28 Використана література. 30
 • Сутність держави

  Вступ Розділ 1. Основні концепції та підходи до розуміння держави Розділ 2. Соціально-правова держава Розділ 3. Розподіл влади як принцип правової держави Висновки Список використаної літератури
 • Держава як суб'єкт соціального партнерства

  Вступ 3 1. Широке розуміння держави, як соціального партнера 3 Вузьке розуміння поняття соціального партнерства 8 3. Моделі соціальної політики у сучасному суспільстві 9 Висновки 11 Перелік використаної літератури 12 Додаток 1. Елементи соціальної політики держави 13
 • ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВИ, ЇЇ СУТІ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Закономірності виникнення держави 5 Розділ 2. Визначення поняття держави 9 Розділ 3. Основні ознаки держави 17 ВИСНОВКИ 27 Список використаної літератури 29
 • Зміст конституційного принципу правової держави

  Вступ 3 1. Становлення ідеї правової держави 4 2. Поняття та ознаки правової держави 6 3. Сучасне розуміння теорії правової держави 10 Висновки 12 Бібліографія 14
 • Визначення поняття держави, основні підходи

  Зміст Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Історичний розвиток поняття держави.................................................5 1.1 Розвиток ідей і поглядів на поняття держави.................................................5 1.2 Сучасні тенденції до визначення поняття держави.......................................9 1.3 Теорії виникнення держав..............................................................................11 Розділ 2.Понняття, ознаки та функції держави на сучасному етапі її розвитку.............................................................................17 2.1 Поняття і ознаки держави в умовах сучасності............................................17 2.2 Поняття і зміст функцій держави...................................................................22 Висновки...............................................................................................................30 Список використаних джерел...........................................................................32
 • Форма і механізм держави

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ДЕРЖАВИ 2.1. Форми державного правління 2.2. Форми державного устрою 2.3. Види політичного (державного) режиму РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА 3.1. Ознаки та структура механізму держави 3.2. Особливості механізму держави в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Основи методології та організації державного регулювання

  1. Сучасні підходи та принципи державного регулювання економіки 3 2. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток держави 7 3. Методи державного регулювання економіки 13 Література 16
 • Поняття права та правоутворення

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Поняття та різновиди права 5 1.1. Зміст поняття права 5 1.2. Основні підходи щодо розуміння поняття права 6 1.3. Розуміння права як сфери свободи 9 1.4. Функціонування категорії право в сучасній юридичній науці 13 1.5. Форми здійснення права 15 РОЗДІЛ 2. Взаємозв’язок між правом та владою 27 2.1. Влада та правоутворення. 27 2.2. Вплив влади на правоутворення 32 Висновки 36 Список використаної літератури 38Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Поняття та різновиди права 5 1.1. Зміст поняття права 5 1.2. Основні підходи щодо розуміння поняття права 6 1.3. Розуміння права як сфери свободи 9 1.4. Функціонування категорії право в сучасній юридичній науці 13 1.5. Форми здійснення права 15 РОЗДІЛ 2. Взаємозв’язок між правом та владою 27 2.1. Влада та правоутворення. 27 2.2. Вплив влади на правоутворення 32 Висновки 36 Список використаної літератури 38
 • Сучасні теорії Держави

  Вступ 2 Сучасні теорії держави 3 Висновки 13 Список використаної літератури 14

©: 2011-2020 infoworks.ru