Заказать реферат

Диплом: Інститут омбудсмана в механізмі забезпечення прав людини (ID:24534)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інститут омбудсмана в механізмі забезпечення прав людини (Код работы:24534)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Диплом
Объем: 96 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 24534
Добавлена: 05.09.2008
Просмотров: 1526
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1.1. УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
1.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ
1.3. ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
2.1. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ
2.2. ПРОЦЕДУРА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
2.3. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту омбудсмана: вітчизняний та зарубіжний досвід
3.1. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМАНА
3.2. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА В УКРАЇНІ
3.3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІТЧИЗНЯНОГО ОМБУДСМАНА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураЗакон України «Про звернення громадян»...
Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 р. // Відомості-Верховної Ради України...
Испания: Конституция и законодательные акты. — М.: Прогресс...
Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С.Головатий. — К.: Укр. Правн. Фундація; Вид-во «Право»...
Конституція України (зі змінами і доп.). — К.: Атіка...
Автономов А.С. Правовое положение омбудсмена в буржуазном государстве // Государство и право...
Балакірєва Р.С. Конституційне право України. — К.: Центр навчальної літератури...
Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). Монографія. — Х...
Барчук В.Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Бюлетень міністерства юстиції України...
Барчук В.Б. Взаємодія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі Службою безпеки України в процесі забезпечення прав людини // Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України. — К...
Барчук В.Б. Методи захисту прав людини Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Тактика, методика, етика захисту та представництва». — К.: Академія адвокатури України...
Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт. — М...
Воронюк В. Український омбудсман будитиме совість за рахунок... Заходу // Народна Армія...
Второй Круглый стол Омбудсменов Восточной Европы и СНГ // Информационный бюллетень омбудсмена (акыйкатчы) Киргизской Республики...
Голяк Л.В. Порівняльний аналіз правового статусу омбудсменів Росії та України // Часопис Київського університету права...
Грошевой Ю.М. Органи конституційного контролю і нагляду (контрольно-наглядова влада) // Актуальные проблемы государства и права...
Дідковська І.О. Діяльність інституту омбудсмена як одна з форм реалізації принципів правової держави // Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Випуск 29. — К...
Дідковська І.О. Інститут омбудсмена в роботах українських дослідників // Гілея. — К...
Дідковська І.О. Політико-правові проблеми започаткування в Україні спеціальних інститутів омбудсмена (на прикладі шведської моделі омбудсмена) // Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Т. 1. — К...
Довбиш В, Кравченко Н. Шляхи вдосконалення політико-правового статусу вітчизняного омбудсмана: застосування західноєвропейського досвіду // Підприємництво, господарство і право...
Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини // Право України...
Закоморна К.О. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як один із засобів інтеграції України в Європейський Союз // Вісник Університету внутрішніх справ...
Закоморна К.О. Статус омбудсмана (уповноваженого з прав громадян) у Польщі: спроба правового аналізу // Вісник Університету внутрішніх справ...
Калініченко О. Аспекти парламентського контролю за реалізацією конституційного права свобод та обов'язків людини та громадянина // Право України...
Клочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і органів прокуратури // Право України...
Комарова В.В. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации // Государство и право...
Коментар до Конституції України. — К...
Комірний О. Внутрішній та зовнішній аспекти незалежності Уповноваженого ВР України з прав людини // Юридична газета...
Конституційне право України: Інтегрований курс. — Х.: Одіссей...
Конституція України: Науково-практичний коментар. — Х.: Право...
Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина / Авт.-упор. М.І.Хавронюк. — К.: Парламентське видавництво...
Косюта М. Взаємозв'язок між діяльністю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та органів прокуратури у сфері правозахисту // Вісник прокуратури...
Куліш А. Інститут омбудсмана як елемент правоохоронної системи України // Підприємництво, господарство і право...
Кушніренко О., Барабаш Ю. Інститут євроомбудсмана: питання теорії і позитивної практики // Право України...
Лебедев А.И. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Московский журнал международного права...
Ливеровский А.А., Ромашов Л.П., Худяков А.А., Худяков А.И. О правовом статусе Уполномоченного по правам человека // Ученые записки: Вып. 2. — СПб...
Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України...
Малиновський В. Зовнішній контроль у державному управлінні // Вісник Академії державного управління при Президентові України...
Марцеляк О. Гарантії діяльності омбудсмана: національна практика та зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право...
Марцеляк О. Омбудсман з прав дитини: проблеми формування і розвитку у світі і в Україні // Право України...
Марцеляк О. Основні елементи конституційно-правового статусу омбудсмана // Підприємництво, господарство і право...
Марцеляк О.В. Етапи становлення інституту омбудсмана у світі // Актуальні проблеми державного управління. — X...
Марцеляк О.В. Інститут місцевого омбудсмана: світові моделі // Часопис Київського університету права...
Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ...
Марцеляк О.В., Коломієць Ю.М., Губенко Г.В. Спеціалізовані органи парламентського контролю в Україні: статус і функціонування: Монографія / За ред. О.В.Марцеляка. — Харків: TOB "ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС"...
Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права. — Х: Нац. юрид. акад. України...
Марцеляк О.В. Основні засади діяльності інституту омбудсмана // Вісник Національного університету внутрішніх справ...
Марцеляк О.В. Правова природа інституту омбудсмена // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. — Х.: Нац. юрид. акад. України...
Марцеляк О.В. Реформування вітчизняної моделі уповноваженого з прав людини і запровадження дитячого омбудсмена в Україні — потреба часу // Позакласний час...
Могунова М.А. Парламент Швеции // Парламенты мира. — М.: Высшая школа, Интерпракс...
Наулік Н. Проблеми впровадження інституту омбудсмана У систему державних органів захисту прав людини і громадянина в Україні та Польщі // прокуратура. Людина. Держава...
Наулік Н. Служба омбудсмана і в Україні та Польщі. Механізм організації та діяльності // Вісник прокуратури...
Наулік Н.С. Український омбудсман — елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина // Бюлетень міністерства юстиції України...
Нестеренко О. Інформаційний омбудсман у механізмі забезпечення прав людини і основоположних свобод // Юридична Україна...
Олуйко В.М. Парламентське право України. — К.: Юрінком Інтер...
Омбудсмен — по-їхньому, мировий суддя — по-нашому // Юридичний вісник України...
Омбудсмен — суддя без мантії // Голос України...
Панцир С. Роль інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у формуванні громадянської та правової свідомості громадян // Парламент...
Пустовіт Ж.М. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі парламентського контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України...
Пустынцев Б. Региональный омбудсман... или еще один депутат? // Развитие института Уполномоченного по правам человека в российских регионах: Прилож. к журналу «Северная Пальмира». — СПб...
Рудь Ю.М. Омбудсмен як гарант забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Юриспунденція: теорія і практика...
Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України...
Словська І. Механізм захисту прав людини — основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України...
Стадник Г. Важливість діяльності Уповноваженого з прав людини за міжнародними та європейськими стандартами захисту прав людини // Право України...
Стахєєв О.О., Стахєєва Г.О. Основні проблеми ефективного функціонування та розвитку інституту уповноваженого з прав людини (на прикладі України і Польщі) // Адвокат...
Сунгуров А.Ю. Региональный уполномоченный по правам человека — первые шаги в России // Развитие института Уполномоченного по правам человека в российских регионах: Прилож. к журналу «Северная Пальмира». — СПб...
Сунгуров А.Ю. Сравнительный анализ института омбудсмана // Развитие института Уполномоченного по правам человека в российских регионах: Прилож. к журналу «Северная Пальмира». — СПб...
Тепенбаум А. Статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і прогалини в Законі // Право України...
Тертишник О. Проблеми удосконалення статусу та діяльності омбудсмена щодо забезпечення захисту прав і свобод людини // Юридичний журнал...
Тимофеев М.Т. Институт омбудсмана в Великобритании и Ирландии: контроль, основанный на сотрудничестве // АНО «Юристы за конституционные права и свободы». — М.: Новая юстиция...
Тодика Ю.М., Марцеляк О.В. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (порівняльно-правовий аналіз) // Вісник Академії правових наук України...
Хальота А. Щодо захисту конституційних прав шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України...
Хаманева Н.Ю. Специфика правового статуса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и проблемы законодательного регулирования его деятельности // Государство и право...
Хиль-Роблес А. Парламентський контроль за администрацией (институт омбудсмана) / Пер. с исп. А.Казачкова. — М.: Московская школа политических исследований...
Шувалова В.А., Закоморна К.О. Інститут омбудсмана в зарубіжних країнах // Збірник наукових праць ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Економіка і право»...
Дополн. информация2008
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • «Конституційно – правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

  ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................3 1.Становлення інституту омбудсмана в Європі...................................................4 1.1. Поняття інституту омбудсмана.......................................................................4 1.2. Елементи конституційно-правового статусу омбудсмана...........................9 1.3. Місце омбудсмана в системі органів державної влади...............................13 2.Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини..........................................................................................................14 2.1. Конституційно-правове регулювання статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини................................................................................14 2.2. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................19 2.3. Акти (акти реагування) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................24 Висновки................................................................................................................27 Перелік посилань...................................................................................................28 Використана література........................................................................................29
 • Стан прав людини в сучасній Україні

  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25
 • Основні права людини

  Вступ 3 Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5 1.1. Історія ідеї прав людини. 5 1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8 Розділ ІІ. Основні права людини 11 2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11 2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15 2.3. Система прав дитини. 22 Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24 3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24 3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27 3.3. Міжнародний захист прав людини. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • Правовий статус людини і громадянина в Україні

  Вступ / Розділ 1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права / Розділ 2. Поняття і види основних прав, свобод та обов язків людини і громадянина в Україні / Розділ 3. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина / Розділ 4. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні / Висновки / Список використаної літератури1
 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31
 • ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ

  Вступ 3 Розділ 1. Основні права людини і громадянина 5 Розділ 2. Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина 9 Розділ 3. Уповноважений з прав людини в національному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина 14 Розділ 4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод 20 Висновки 25 Список використаної літератури 28
 • Національні засоби захисту прав людини

  Вступ 4 1. Інститут захисту прав людини в нормах конституційного права 5 2. Нормативно-правові засоби захисту прав людини 7 3. Організаційно-правові засоби захисту прав людини 11 Висновки 15 Список використаних джерел та літератури: 17
 • Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

  Вступ Розділ 1. Основні права людини і громадянина Розділ 2. Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина Розділ 3. Уповноважений з прав людини в національному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина Висновки Список використаної літератури
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"
 • Міжнародні стандарти прав людини в правовій системі україни

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ 5 1.1. Становлення міжнародного права в галузі прав людини 5 1.2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 8 1.3. Конвенція про захист прав людини та основних 13 2. МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВІТНІХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 16 2.1. Історична довідка про інститут Омбудсмена 16 2.2. Правозахисний рух та становлення інституту Омбудсмена в Україні 17 2.3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 19 2.4. Уповноважений з прав людини Європейського Союзу 23 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

©: 2011-2020 infoworks.ru