Заказать реферат

Курсовая: Критерії ефективності державної політики (ID:3224)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Критерії ефективності державної політики (Код работы:3224)

Информация о работе Раздел: Экономическая теория
Вид работы: Курсовая
Объем: 23 стр.
Цена: 25 грн.
Код работы (ID): 3224
Добавлена: 13.04.2005
Просмотров: 1650
Просмотр
«Критерії ефективності державної політики»
СодержаниеВступ.......................................................................................................................................3 1. Теоретичні проблеми формування критеріїв ефективності державної політики 1.1. Соціальна експертиза як основа визначення критеріїв ефективності державної політики: підходи і методи......................................................................................5 1.2. Ефективність бюджетної політики та проблеми її критеріального аналізу........10 2. Практичний аспект ефективності державної політики України на прикладі Національної програми розвитку малого підприємництва..........................................14 Висновки.................................................................................................................................22 Список використаної літератури..........................................................................................25
ЛитератураСписок використаної літератури 1. Афанасьев В.Г. Общество, системность, познание, управление. – М.: Политиздат, 1982. – 432 с. 2. Бажал Ю.М., Кілієвич О.І., Мертенс О.В., та ін. Економічний розвиток і державна політика. – К. : Видавництво УАДУ, 2001. – 480 с. 3. Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження. – К.: НІСД, 2001. – 242 с. 4. Варналій З.С. Державна політика підтримки малого підприємництва. – К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. – 130 с. 5. Глушенко В.В., Глушенко Р.И. Исследование систем управления: социологические и экономические исследования: прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. – Железнодорожный: 000 НПЦ „Крылья”, 2000. – 416 с. 6. Гонтар Т. Послання Президента України до Верховної Ради України Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки: Посібник. – Т.: Підручники & посібники, 2000. – 80с. 7. Економічна теорія: У 2-х кн. /За ред. Ватаманюка З.Г., Панчишина С.М. – К.: Заповіт, 1997. – 408 с. 8. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. –В 2-х томах. – М.: Республика, 1993. 9. Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении. – Л.: Лениздат, 1991. – 141 с. 10. Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления. – М.: Экономика, 1983. – 224 с. 11. Москалюк Н.П. Державна інвестиційна політика в умовах стабілізації національної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2002. 12. Національна программа розвитку малого підприємства: очікування, проблеми, перспективи (http://www.ics.org.ua/documents/polycy_paper_sme_01/ppe.htm) 13. Новіков А.П. Державне регулювання торгівлі //Діловий вісник – 1996.–№11.– с. 18 – 19. 14. Программа Уряду України на 2003 рік (http://www.kmu.gov.ua/). 15. Российский гуманитарный энциклопедический словарь/ Ред.: П.А.Клубков И.Я.Лапидус С.Д.Мангутова и др. – М., СПб: „Владос”, 2002. – 704 с. 16. Саенко Ю.И. Моделирование показателей развития социальной инфраструктуры. – К.: Наукова думка, 1991. – 168 с. 17. Самуельсон П. Економіка. – Львів: Світ, 1993. – 495 с. 18. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 461с. 19. Экологические системы: адаптативная оценка и управление / Под ред. К.С. Холинга. – М.: Мир, 1981. – 397 с. (Пер. с англ.).
Дополн. информация132
Рік написання: 2002
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Бюджетна податкова політика

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 5 1.1. Розкриття соціально-економічної природи бюджетної податкової політики 5 1.2. Основні принципи формування та реалізації бюджетної податкової політики 16 1.3. Критерії ефективності податкової політики 21 РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 27 2.1. Аналіз формування Зведеного бюджету України 27 2.2. Дослідження виконання Зведеного бюджету України 37 2.3. Тенденції та проблеми у податково-бюджетній політиці України 51 РОЗДІЛ ІІІ. СТРАТЕГІЯ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ І НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 59 3.1. Шляхи удосконалення бюджетної політики України 59 3.2. Реалізація нових підходів у сфері бюджетної податкової політики України 70 3.2. Використання досвіду європейських країн у реформуванні вітчизняної податкової політики 79 ВИСНОВКИ 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 ДОДАТКИ 97-101 Мета і задачі дослідження. Відповідно до результатів аналізу вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетно-податкової політики метою даного дослідження є виявлення шляхів удосконалення державної бюджетно-податкової політики в Україні.
 • Державна політика регіонального розвитку у ході становлення ринкової економіки

  Вступ 1. Наукові основи державної політики регіонального розвитку у ході становлення ринкової економіки 1.1. Сутність, мета та завдання державної регіональної економічної політики 1.2. Основні принципи державної регіональної економічної політики України 1.3. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові 2. Особливості державної політики регіонального розвитку України на сучасному етапі 2.1. Інституційне забезпечення регіональної політики 2.2. Органи місцевої влади та самоврядування 2.3. Міжбюджетні відносини 2.4. Комунальна власність 2.5. Інвестиційний клімат в Україні та інвестиційна привабливість регіонів 2.6. Транскордонне співробітництво 3. Напрями вдосконалення механізмів регулювання регіонального розвитку 3.1. Підвищення ефективності використання потенціалу 3.2. Підвищення ролі малого і середнього підприємництва 3.3. Активізація міжрегіональної економічної інтеграції 3.4. Адміністративно-територіальна реформа 3.5. Розвиток системи муніципального фінансового контролю в Україні Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Сутність та значення бюджетної політики

  Вступ 3 1.Теоретично-методологічні засади державної політики в області бюджету 5 1.1. Роль бюджету в соціально-економічному розвитку країни 5 1.2 Поняття, сутність та основні принципи бюджетної політики 8 2. Аналіз бюджетної політики України 12 2.1. Характеристика бюджетної системи України 12 2.2. Визначення пріоритетів державної бюджетної політики в Україні 18 2.3. Аналіз реалізації пріоритетів бюджетної політики в Україні 24 3. Шляхи вдосконалення бюджетної політики України 29 3.1. Зарубіжний досвід формування державної бюджетної політики 29 3.2. Узгодження пріоритетів бюджетної політики з засадами євроінтеграції України 36 Висновки 42 Література 44
 • АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Сучасні концепції амортизації на підприємстві 6 1.2. Загальна характеристика державного регулювання процесів амортизації на підприємстві 15 1.3. Амортизаційна політика на підприємстві в системі управління фінансами підприємств 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „...” 39 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 39 2.2. Методичні підходи до амортизаційної політики на підприємстві 48 2.3. Амортизаційні відрахування в системі джерел фінансування 67 відтворення основних фондів підприємства 67 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „...” 74 3.1. Шляхи підвищення ефективності державної амортизаційної політики 74 3.2. Моделі підвищення ефективності амортизаційної політики 82 підприємства 82 3.3. Апробація моделей оптимізації амортизаційної політики на прикладі комунального підприємства “...” та аналіз їх ефективності 94 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113 ДОДАТКИ 123
 • Бюджетна політика України у сфері доходів: стан та напрямки розвитку

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади державної бюджетної політики у сфері доходів 7 1.1. Характеристика основних соціально-економічних функцій держави, які виконуються за рахунок бюджету 7 1.2. Методологічні засади реалізації державної бюджетної політики 12 1.3. Зарубіжний досвід реалізації державної бюджетної політики 25 РОЗДІЛ ІІ. Сучасний стан державної бюджетної політики в Україні 32 2.1. Характеристика бюджетної системи і бюджетного процесу в Україні 32 2.2. Взаємозв’язок бюджетної та податкової політики 54 2.3. Структура та динаміка доходів бюджету України як результат державної бюджетної політики в сфері доходів 69 РОЗДІЛ ІІІ. Напрямки розвитку державної бюджетної політики в Україні 85 3.1. Формування системи довгострокового бюджетного планування і прогнозування 85 3.2. Узгодження пріоритетів бюджетної політики з концептуальними засадами євроінтеграції України 98 3.3. Характеристика основних напрямків бюджетної політики України на 2006 рік 103 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 123 ДОДАТКИ 133
 • Бюджетна політика України у сфері доходів:

  ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 8 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДОХОДІВ 8 1.1. Характеристика основних соціально-економічних функцій держави, які виконуються за рахунок бюджету 8 1.2. Методологічні засади реалізації державної бюджетної політики 13 1.3. Зарубіжний досвід реалізації державної бюджетної політики 26 Висновки до розділу 1 33 РОЗДІЛ 2 35 СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 35 2.1. Характеристика бюджетної системи і бюджетного процесу в Україні 35 2.2. Взаємозв’язок бюджетної та податкової політики 51 2.3. Структура та динаміка доходів бюджету України як результат державної бюджетної політики в сфері доходів 59 Висновки до розділу 2 69 РОЗДІЛ 3 71 НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 71 3.1. Формування системи довгострокового бюджетного планування і прогнозування 71 3.2. Узгодження пріоритетів бюджетної політики з концептуальними засадами євроінтеграції України 84 3.3. Характеристика основних напрямків бюджетної політики України на 2006 рік 92 Висновки до розділу 3 105 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111
 • Бюджетна політика України у сфері доходів:

  ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 8 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДОХОДІВ 8 1.1. Характеристика основних соціально-економічних функцій держави, які виконуються за рахунок бюджету 8 1.2. Методологічні засади реалізації державної бюджетної політики 13 1.3. Зарубіжний досвід реалізації державної бюджетної політики 26 Висновки до розділу 1 33 РОЗДІЛ 2 35 СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 35 2.1. Характеристика бюджетної системи і бюджетного процесу в Україні 35 2.2. Взаємозв’язок бюджетної та податкової політики 51 2.3. Структура та динаміка доходів бюджету України як результат державної бюджетної політики в сфері доходів 59 Висновки до розділу 2 69 РОЗДІЛ 3 71 НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 71 3.1. Формування системи довгострокового бюджетного планування і прогнозування 71 3.2. Узгодження пріоритетів бюджетної політики з концептуальними засадами євроінтеграції України 84 3.3. Характеристика основних напрямків бюджетної політики України на 2006 рік 92 Висновки до розділу 3 105 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111
 • Бюджетна політика в сфері доходів держави

  ВСТУП 3 1. Теоретико-методологічні засади державної бюджетної політики у сфері доходів 5 1.1. Характеристика основних соціально-економічних функцій держави, які виконуються за рахунок бюджету 5 1.2. Методологічні засади реалізації державної бюджетної політики 11 2. Сучасний стан державної бюджетної політики України в сфері доходів 15 2.1. Характеристика бюджетної системи і бюджетного процесу в Україні 15 2.2. Структура та динаміка доходів бюджету України як результат державної бюджетної політики в сфері доходів 2003-2005 25 3. Шляхи вдосконалення бюджетної політики в сфері доходів 35 3.1. Узгодження пріоритетів бюджетної та грошово-кредитної політики 35 3.2. Характеристика основних напрямків бюджетної політики України в сфері доходів на 2006 рік 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49
 • Бюджетна політика в Україні підходи інструменти та результати

  ПЛАН Вступ 3 1. Бюджетна політика в Україні 5 1.1. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики 5 1.2. Бюджетне законодавство, як основа бюджетної політики в зарубіжних країнах 7 1.3. Механізм формування бюджетної політики в Україні 10 2. Аналіз бюджетної політики України за 1999-2005 роки 13 2.1. Пріоритети бюджетної політики України 13 2.2. Тенденції та проблеми у податково-бюджетній політиці 21 2.3. Аналіз формування та виконання Державного бюджету 2005 року 23 3. Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік 27 3.1. Стратегічні завдання реформування бюджетно-податкової системи 27 3.2. Реалізація нових підходів у сфері бюджетної політики 30 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Мета і задачі курсової роботи. Метою роботи є дослідження формування ефективної державної бюджетної політики та визначення теоретичних і методичних положень і засад механізму формування державної бюджетної політики в Україні. Об’єктом дослідження є процес формування державної бюджетної політики. Предмет дослідження – розробка і обґрунтування механізму формування державної політики в Україні
 • Бюджетна класифікація та її характеристика

  Вступ 3 1. Бюджет як основа державних фінансів 5 1.1. Методологічні засади державної політики в області бюджету 5 1.2. Методи формування державної бюджетної політики в Україні і зарубіжних країнах 8 1.3. Характеристики класифікації у програмно-цільовому методі складання бюджету 12 2. Бюджетна класифікація України 22 2.1. Сутність та характеристики бюджетної класифікації 22 2.2. Структура бюджетної класифікації України 23 3. Основи механізму формування та реалізації державної бюджетної політики в Україні 28 3.1. Пріоритети бюджетної політики 28 3.2. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності та виконання державного бюджету 34 3.3. Ризики та недоліки виконання Бюджету-2006 39 Висновки 42 Література 45 Додаток 1. Виконання державного бюджету за доходами 49 Додаток 2. Виконання державного бюджету за видатками 51 Мета роботи у визначенні ролі бюджетної класифікації у вирішенні проблеми формування ефективної державної бюджетної політики в Україні. Об’єктом дослідження є процес формування державної бюджетної політики на основі бюджетної класифікації. Предмет дослідження – обґрунтування механізму формування державної політики в Україні з врахуванням зарубіжного досвіду

©: 2011-2020 infoworks.ru