Заказать реферат

Диплом: Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні (ID:39444)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні (Код работы:39444)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Диплом
Объем: 83 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 39444
Добавлена: 27.05.2009
Просмотров: 942
СодержаниеЗ М І С Т

В С Т У П 3
Розділ 1. Становлення та реформування місцевих загальних судів, як суб’єктів судової влади 10
1.1. Поняття судової влади, її суть та функції 10
1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів 20
Розділ 2. Організація роботи місцевих загальних судів: теоретичні та практичні проблеми 31
2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів 31
2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду 48
2.3. Організаційне забезпечення діяльності судів. 62
2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України 68
ВИСНОВКИ: 81
Список використаної літератури: 85
ЛитератураСписок використаної літератури:
1. А судьи кто?!: (О Законе о судоустройстве). Интервью с председателем Верховного Суда Украины В.Бойко // Кіевскій телеграфъ. - 2002. – 24 мая.
2. Абросимова Е.Б., Владимирова Л.Д. Конституционные модели судебной власти. Сравнительное конституционное право. Редакционная коллегия: Ковлер А.И., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. – М., 2001.
3. Адоніс Е. Чи виростають судді зі своїх суддівських мантій? [Судові системи і судді в сучас. епоху]. // Юрид. вісн.України. – 29.08. – 4.09. 1996.
4. Адушкин Ю., Жидков В. Дисциплинарная и административная ответственность судей: за и против // Российская юстиция. – 2001. - № 11. – С. 24-26.
5. Алексеев В.Б., Кашепов В.П. и др. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. – М.: Юр. лит., 1984.
6. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2008р. за даними судової статистики // Вісн. Верхов. Суду України. – 2009. - № 2. – С. 24-31.
7. Астемиров З.А. Понятие юридической ответственности // Советское государство и право. – 1979. – № 6. – C. 59-68.
8. Баймуратов М.О. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення // Юридична освіта і правова держава. Збірник наукових праць. – Одеса, 1997. – С. 96 - 101.
9. Банчук М. Проблемні повноваження суддів // Вісник Прокуратури. – 2002. - № 4. – С. 70-73.
10. Безнасюк А.С., Рустамов Х.У. Судебная власть: Учебник для ВУЗов. – М., 2002.
11. Білоус В.Т., Молдован В.В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
12. Бойко В.Ф. Проблеми правосуддя в Україні i шляхи їх вирішення. // Право України. – 2002. – №3.
13. Бойко В.Ф. Становлення незалежного високопрофесійного суду – нагальна потреба сьогодення. // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – №1.
14. Бойко В.Ф. Судова система: проблеми реформування та розвитку. // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6(22).
15. Бойко В.Ф., Євдокимов В.О., Юлдашев О.Х. Право людини на правосуддя. Судове право України. Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003.
16. Бойко П. Пани б’ються, а в судді – чуб тріщить. // Юридичний вісник України. – 2004. – №11.
17. Бринцев В.Д. Конституційний шлях коригування курсу судово-правової реформи. // Право України. – 2003. – №2.
18. Бринцев В.Д. Шляхи подальшого реформування судочинства // Право України. – 2002. - № 10. – С. 56-58.
19. Виноградова Л.Є. Дисциплінарне провадження щодо судді// Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць, вип. 19. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 289- 294.
20. Виноградова Л.Є. Зміст правопорушення як підстава притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів // Митна справа. – 2003. - № 3. – С. 72-76.
21. Виноградова Л.Є. Юридична характеристика судді як суб’єкта дисциплінарної відповідальності // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць, вип. 16. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 618- 623.
22. Головченко В. Вища рада: відділ кадрів чи орган влади? // Юридичний вісник України. – 2001. - № 10. – С. 10 – 11.
23. Голосниченко І. П. Вища Рада юстиції у реформуванні судової системи // Юридичний вісник України. – 21-27.12.2002 р. – С. 6.
24. Городовенко В.В. Незалежність суддів і моральні засади суддівської професії // Вісник Верховного Суду України. - № 4 (32). – липень-серпень 2002. – С. 42-44.
25. Гринюк В.О. Деякі аспекти особливого порядку притягання суддів до дисциплінарної відповідальності як гарантії принципу їх незалежності // Вісник Київського національного університету. Вип. 43. Юридичні науки. – 2001. – С. 68-72.
26. Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. – Харьков.: «Вища школа». 1975. – 83 с.
27. Дмитрієв М. Правовій реформі – найвищий державний пріоритет // Слово. - № 8 (529). – 21.02.03. – С.3.
28. Долежан В., Василюк С. Проблеми вдосконалення правового статусу Вищої ради юстиції // Проблеми законності. – Харків, 2003. - № 62. – С. 133 – 142.
29. Долежан В.В. На постійній основі без порушення Конституції // Голос України. – 2002. - № 244. – С. 14.
30. Европейская хартия о законе о статусе судей // Российская юстиция. - 1997. - №7. – С. 2-4.
31. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (Рим) 04.11.1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. – С. 268-302.
32. Жилин Г.А. Целевые установки гражданского судопроизводства и проблема судебной ошибки // Государство и право. – 2000. - № 3. – С. 52.
33. Загальна теорія держави і права: Навч. посібн. /За ред. В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 317 с.
34. Закон України „Про Вищу Раду юстиції” від 15.01.1998 р. // Голос України. – 1998. - № 30. – С. 6-8.
35. Закон України „Про державну службу в Україні” від 16 грудня 1993 р. // Вісник Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490
36. Закон України „Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р. // Вісник Верховної Ради України. – 1993. - № 24. – Ст. 265.
37. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. №3018-ІІІ // Вісник Верховної Ради України. – 2002. - №27-28. – Ст. 180.
38. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми // Право України. – 2002. - № 11. – С. 109-111.
39. Иваненко Я.Л. Судова влада: її роль та призначення в сучасному діловому українському суспільстві // Держава та право. Збірник наукових праць. Вип. 8. – 2000. – С. 90-98.
40. Інформаційне повідомлення про спільне розширене засідання Президії Верховного Суду України та колегії Державної судової адміністрації України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 2 (36). – С. 9-19.
41. Інформація про результати роботи Вищої ради юстиції за час роботи Вищої ради юстиції з 1998 по 2008 роки // Матеріали Вищої ради юстиції за 2008 рік.
42. Кармазін Ю.М. Атестаційно-дисциплінарна практика в судах України // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - № 5 (15). – С.42-47.
43. Кармазін Ю.М. Добір кадрів на посади суддів – одне з головних завдань кваліфікаційних комісій // Вісник Верховного Суду України. - № 2 (24) березень-квітень 2001. – С. 60-61.
44. Ківалов С. Вищій раді юстиції виповнилося 4 роки // Юридичний вісник України. – 2002. - № 2.
45. Ківалов С. На півдорозі залишилось формування суддівського корпусу // Голос України. – 2001. – 25 грудня. – С. 3.
46. Ківалов С. Настав час значного кадрового оновлення суддівського корпусу // Закон і бізнес. – 2001. - № 23.—С.5.
47. Ківалов С. Тлумачення Конституційним Судом України правоположень про діяльність Вищої ради юстиції // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 3. – С. 71 – 73.
48. Ківалов С. Чим активніше ми контролюємо діяльність судової системи, тим активніша критика в наш бік // Закон і бізнес. – 2002. - № 51. – С. 6.
49. Ківалов С. Якщо не поставити заслін, за кілька років правосуддя в Україні здійснюватимуть спритні посередності // Закон і бізнес. – 2002. - № 46 – 47. – С. 2 – 3.
50. Ківалов С.В. Вища рада юстиції стане більш “прозорою” // Юридичний вісник України. – 2001. - № 24. – С. 4.
51. Ківалов С.В. Об’єднати зусилля в ім’я якісного проведення судової реформи // Слово. № 9 (530) 28.02.2003. – С. 3.
52. Ківалов С.В. Судова реформа. Крок за кроком // Урядовий кур’єр. – 2003. - № 13. – С. 6.
53. Ківалов С.В. Хотіли краще, а стало гірше // Голос України. – 2001. - № 238. – С. 5.
54. Кодекс об административных правонарушениях: Науч.-практич. коммент. – Х.: Одиссей, 2008. – 1040 с.
55. Кодекс професійної етики судді // Вісн. Верхов. Суду України. – 2002. - № 5 (33). – С. 24.
56. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 140-141.
57. Макарова О. Вища рада юстиції може ініціювати звільнення // Юридичний вісник України. – 2002. - № 22. – С. 6 – 7.
58. Маляренко В. Верховний суд України набуває дедалі більшого авторитету в державі і суспільстві // Закон і Бізнес. - № 10 (582) 15 березня 2003 року. – С. 2.
59. Марочкин И.Е. Проблемы дисциплинарной отвественности судей. Міністерство освіти і науки України. Нац. Юридични академія України ім.. Ярослава Мудрого // Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Випуск 48. - Харків, 2001. - С.155-161.
60. Москвич Л.М. Правовий статус судді // Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України. Тези наукових доповідей та повідомлень учасників наукової конференції молодих вчених, 30 червня 2001 року. Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2001. – С. 155-157.
61. Не так все просто у справі судді В. Замковенка (бесіда з членом Вищої ради юстиції В.І. Шишкіна) // Юридичний вісник України. – 2001. – 15 – 21 вересня. – С. 2.
62. Нижник Н., Плахотнюк Н. Відповідальність – інструмент управління // Віче. – 2001. - № 5 (110). – С. 75.
63. Окрема думка судді Конституційного Суду України у справі про Закон України “Про Вищу раду юстиції” // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3. – С. 16.
64. Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової, О.М. Толочка. – Харків: Право. – 2005. – 269 с.
65. Переш І. Деякі питання імунітету та дисциплінарного провадження щодо суддів Конституційного суду Словацької Республіки // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 244-247.
66. Подкопаев С. В. Проблемы дисциплинарной ответственности судей в Украине // Российский судья. – 2001. - № 9. – С. 44-48.
67. Подкопаев С. В. Процедурные вопросы привлечения судей к дисциплинарной ответственности // Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Проблеми законності. Випуск 47, 2001 - с. 193-198.
68. Подкопаєв С.В. Дамоклов меч дисциплінарної відповідальності: Деякі пропозиції законодавства, що регулює дисциплінарну відповідальність суддів // Юридична практика. – 4 квітня 2006. - № 14 (172). – С. 12-14.
69. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Харків, 2003. – 20 с.
70. Прилуцкий С.В. Формування судового корпусу: національний та світовий досвід. – Актуальні проблеми політики. –Збірник наукових праць.- 2002. – Вип. 13 – 14. – С. 558-560.
71. Примаченко О. “Одержання суддями посад набирає комерційних ознак” вважає Голова вищої кваліфікаційної комісії суддів // Дзеркало тижня. - № 4 (328) 27 січня-2 лютого 2001р. – С. 11-13.
72. Притика Д. Судова незалежність: етика і проблеми корупції // Право України. – 2000. - № 6. – С. 3-5.
73. Про стан здійснення правосуддя у 2007 р. і завдання на поточний рік // Вісник Верховного Суду України. – 2008. - № 2 (36) березень – квітень. – С. 19-21.
74. Прядко Д. Суперечливі результати засідання Вищої ради юстиції.// Юридична газета.-11 лютого 2004.- № 3 (15).- С.17.
75. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2001. – 396 с.
76. Свиридов Б. Анатомія формування суддівського корпусу // Юридичний вісник України. – 2002. - № 26. – С. 6
77. Судебные системы европейских стран. Справочник (пер. с франц. Д.И. Васильева и с англ. О.Ю. Кобякова). – М.: Междунар. отношения, 2002. – 336 с.
78. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий.- 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. Ред. С.С. Яценко.- К.: А.С.К., 2007.- 1088 с.- (Экономика. Финансы. Право).
79. Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність.- Київ.: Атіка, 2003. – 240 с.
80. Цивільний кодекс України: Офіц. видання.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 664 с.
81. Шишкін В.І. Судові системи країн світу. Книга друга. Київ: Юрінком Інтер. – 2001. – 335 с.
Дополн. информацияРабота выполнена в 2009 году и допущена к защите с оценкой "отлично". Тел: 8-097-822-60-89
ПродавецОлег Станиславович Алмазов
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • МІСЦЕВИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД: ОРГАН СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА СУДОВА ІНСТАНЦІЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІСЦЕВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ 1.1. Правова природа місцевого господарського суду 1.2. Спеціальна правосуб’єктність місцевого господарського суду 1.3. Місцевий господарський суд як юридична особа публічного права РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ЯК ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ 2.1. Принципи діяльності місцевих господарських судів 2.2. Функції місцевих господарських судів 2.3. Правовий статус судді місцевого господарського суду РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Юридична відповідальність суддів загальних судів України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та види юридичної відповідальності 7 1.1. Поняття юридичної відповідальності 7 1.2. Юридична відповідальність суддів як вид юридичної відповідальності 14 Розділ 2. Дисциплінарна відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів 20 2.1. Дисциплінарна відповідальність суддів в системі юридичної відповідальності 20 2.2 Порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності і проблеми його удосконалення 27 Розділ 3. Деякі питання вдосконалення порядку притягнення суддів до інших видів юридичної відповідальності 57 3.1. Цивільно–правова відповідальність суддів 57 3.2. Кримінально–правова відповідальність суддів 67 3.3. Адміністративно–правова відповідальність суддів 75 ВИСНОВКИ: 80 Список використаних джерел: 84
 • Местные финансы зарубежных стран

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 1.1. Історико-теоретичні основи виникнення місцевого самоврядування 9 1.2. Європейська хартія місцевого самоврядування – багатосторонній правовий акт становлення і зміцнення місцевого самоврядування 13 1.3. Основи організації місцевих фінансів в зарубіжних країнах 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 2.1. Організація місцевих фінансів в Франції 21 2.2. Організація місцевих фінансів в Англії 28 2.3. Аналіз організації місцевих фінансів в країнах Європи 32 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕНЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 40 ВИСНОВОК 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
 • Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика виконавчих органів місцевих рад в Україні..............................................................................................6 1.1. Поняття і система виконавчих органів місцевих рад......................6 1.2. Функції виконавчих органів місцевих рад......................................10 Розділ 2. Повноваження, форма і методи діяльності виконавчих органів місцевих рад в Україні........................................................14 2.1. Повноваження виконавчих органів місцевих рад...........................14 2.2. Форми і методи діяльності виконавчих органів місцевих рад.......23 2.3. Відповідальність виконавчих органів місцевих рад........................29 Розділ 3. Перспективи удосконалення діяльності виконавчих органів місцевих рад в Україні.........................................................33 Висновки.............................................................................................................37 Список використаної літератури......................................................................40
 • Особливості формування та вдосконалення дохідної частини місцевих бюджетів

  ВСТУП Розділ 1. Економічний зміст та значення місцевих бюджетів 1.1. Економічний зміст і характеристика місцевих бюджетів 1.2.Місцеві податки і збори , їх суть та значення для місцевих бюджетів 1.3.Особливості функціонування бюджетного устрою і бюджетної системи України в сучасних економічних умовах Розділ 2. Аналіз ефективного формування доходної частини місцевих бюджетів 2.1.Особливості формування доходної частини місцевих бюджетів 2.2. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні доходної частини місцевих бюджетів 2.3. Аналіз розмежування доходних джерел державного та місцевого бюджетів 2.4. Особливості здійснення міжбюджетних відносин м. Києва та державним бюджетом при формуванні доходної частини бюджету Розділ 3. Вдосконалення системи формування доходної частини місцевих бюджетів. 3.1.Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні та її вплив на формування доходної частини місцевих бюджетів 3.2.Проблеми та перспективи розвитку міжбюджетних відносин їх вплив на формування дохідної частини місцевих бюджетів 3.3.Шляхи удосконалення муніципального фінансового контролю 3.4.Зарубіжний досвід Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Місцеві податки і їх характеристика

  Вступ 3 1. Історичні аспекти становлення місцевого оподаткування в Україні 4 2. Система місцевих податків та зборів в Україні 7 2.1. Загальна характеристика місцевих податків в Україні 7 2.2. Місцеві збори в Україні та їх характеристика 12 2.3. Підсумки виконання бюджету Ковельського району за перше півріччя 2007 року та перспективи виконання за 2007 рік 16 3. Проблеми та перспективи розвитку системи місцевих податків та зборів в Україні 19 3.1. Проблеми місцевого оподаткування в Україні 19 3.2. Напрямки удосконалення системи місцевих податків та зборів 25 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Додаток 36
 • Практика формування місцевих бюджетів

  Вступ 1.Теоретичні засади організації місцевих бюджетів 1.1. Сутність, роль і значення місцевих бюджетів 1.2. Огляд нормативно правової бази та соціальної-економічної літератури з питань формування місцевих бюджетів 2. Механізм формування місцевого бюджету 2.1. Організаційно-правова характеристика ФВ ВМДА 2.2 Порядок формування доходів місцевого бюджету 2.3.Аналіз доходної частини бюджету м. Вінниці за 2004-2006 рр 3. Проблеми місцевих бюджетів. Формування місцевих бюджетів і шляхи їх удосконалення Висновки і пропозиції Дотатки
 • Військові суди

  Зміст Вступ 3 1. Військові суди в системі судочинства України 4 1.1. Військові суди гарнізонів як місцеві суди 4 1.2. Військові суди регіонів та Військово-Морських Сил як апеляційні суди 7 2. Особливості військових судів 11 2.1. Види військових судів, порядок їхнього обрання, склад і загальні повноваження 11 2.2. Військовий суд гарнізону. 13 2.3. Військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) і його повноваження 14 2.4. Організація роботи військових судів 16 2.5. Особливості статусу суддів військових судів 17 3. Майбутнє військових судів в світлі судової реформи 19 Висновки 32 Перелік використаних джерел 33 Об’єктом даного дослідження є судова система України та місце у ній військових судів. Предметом даного дослідження є правові норми, що регламентують діяльність військових судів. Метою даного дослідження є встановлення особливостей військових судів у судовій системі України, аналіз дискусії, пов’язаної з майбутнім військових судів в Україні. Нормативною базою даного дослідження є нормативно-правові акти, які регулюють діяльність військових судів або впливають на неї, насамперед Конституції України, Законів України „Про судоустрій України” та „Про статус суддів”, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України. Науковою базою даного дослідження є праці А.Селіванова, В.Маляренка, В.Шишкіна, В.Бойка та інших дослідників.
 • Система місцевих податків та зборів в Україні основні проблеми та напрямки модернізації

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. 6 Теоретичні та історичні основи встановлення місцевого оподаткування 6 1.1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів 6 1.2. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування 14 1.3. Система місцевих податків та зборів в Україні 20 1.3.1. Основи місцевого оподаткування в Україні 20 1.3.2. Місцеві збори в Україні та їх характеристика 27 Висновки до першого розділу 33 РОЗДІЛ 2. 36 Основні проблеми системи місцевих податків та зборів в Україні 36 2.1. Місце та роль місцевих податків та зборів у забезпеченні місцевого самоврядування 36 2.2. Аналіз надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів 48 2.3. Особливості й проблематика місцевого оподаткування в Україні 55 Висновки до другого розділу 63 РОЗДІЛ 3. 66 Напрямки модернізації системи місцевих податків та зборів в Україні 66 3.1. Процес реформування вітчизняної системи місцевого оподаткування в Україні 66 3.2. Напрямки удосконалення системи місцевих податків та зборів 79 3.3. Використання досвіду європейських країн у реформуванні вітчизняної системи місцевого оподаткування 88 Висновки до третього розділу 95 Висновки 97 Список використаної літератури 101 ДОДАТКИ 108 Мета та завдання дослідження. Основною метою дипломного дослідження є вивчення існуючої в Україні системи місцевих податків і зборів, а також розробка рекомендацій щодо реформування фінансового механізму регулювання місцевих бюджетів. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань:  аналіз особливостей організації місцевої фінансової системи, а також системи місцевих податків як її складової;  визначення основних принципів побудови системи місцевих податків;  дослідження існуючих місцевих податків і зборів та їх елементів і розробка рекомендацій по вдосконаленню системи місцевих податків взагалі й окремих податків і зборів;  узагальнення зарубіжного досвіду місцевого оподаткування й аналіз можливостей його застосування в Україні. Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є система місцевих податків і зборів в Україні, а також ефективність її функціонування та напрямки вдосконалення. Об’єктом дослідження є аналіз суті, структури, принципів місцевого оподаткування в Україні. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, що дозволяє розглядати економічні аспекти діяльності суб’єктів в їх розвитку та взаємозв’язку. Дослідження проводилось з використанням історико-логічного й економічного аналізу при вивченні положень класичних і сучасних економічних теорій та практичного вітчизняного і зарубіжного досвіду. Інформаційна база дослідження. Емпіричну базу дослідження склали макроекономічні дані по Україні. У процесі дослідження були використані законодавчі та нормативно-правові акти: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України, Укази Президента, Декрети уряду, рішення місцевих рад.
 • Правове регулювання діяльності третейських судів в Україні

  Зміст: Вступ 3 1. Загальна характеристика третейських судів 7 1.1. Поняття та ознаки третейських судів 7 1.2. Правові засади діяльності третейських судів 17 1.3. Діяльність третейських судів в зарубіжних країнах 27 2. Правовий статус третейських судів в Україні 40 2.1. Законодавче регулювання діяльності третейських судів в Україні 40 2.2. Практика здійснення третейського судочинства 49 2.2.1. Вирішення спорів третейськими судами в аграрній сфері 49 2.2.2. Вирішення спорів третейськими судами в сфері інтелектуальної власності 55 2.2.3. Практика діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 63 3. Проблеми, пов’язані із здійсненням третейського правосуддя 72 3.1. Проблеми, пов’язані із виконанням рішень третейського суду 72 3.2. Питання самоврядування третейських судів 85 3.3. Проблеми правового статусу судді третейського суду 92 Висновки 98 Перелік використаних джерел 102 Додаток 1. Інформація про постійно діючі третейські суди, зареєстровані в органах юстиції України 109 Додаток 2. Статистичні дані, пов’язані з роботою третейських судів Донецької області в аграрній сфері 119 Додаток 3. Схема примусового виконання рішення третейського суду 120 Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання діяльності третейських судів в Україні. Для досягнення поставленої мети у цій роботі необхідно вирішити такі завдання: провести порівняльний аналіз науково-дослідницької літератури з питання; проаналізувати чинне законодавство України, перш за все Закони України "Про третейські суди" та "Про виконавче провадження", а також новоприйнятий Цивільно-процесуальний кодекс України; порівняти сучасне законодавство та законодавство радянських часів, в тій частині, де воно регулює особливості діяльності третейських судів в Україні; дослідити досвід зарубіжних країн, де третейські суди давно вже є важливою складовою частиною суспільства; вивчити судову практику з питання. Об'єктом даного дослідження є діяльність третейських судів в Україні. Предметом дослідження є правові норми, що регулюють діяльність третейських судів в Україні. Методи дослідження: - аналіз діючого законодавства та літератури з питань правового регулювання діяльності третейських судів в Україні – виділення з законодавства та відповідної літератури відомостей, які відносяться до теми дипломної роботи, формулювання висновків у вигляді дипломної роботи; - порівняльний аналіз літератури – зіставлення точок зору провідних вчених, що вивчали дане питання, з метою виявлення в них однакових, схожих, спільних, ідентичних якостей і властивостей; оцінка відомостей, викладених у різних джерелах; - синтез – виявлення закономірностей, які випливають при розгляді теми дипломної роботи, їх узагальнення та систематизація, формування висновків; - індукція – логічний умовивід від часткового до загального; - дедукція – перехід від загальних норм до окремих, одиночних. Дослідження проводилося на базі законодавства 2004-2005 років з урахуванням попереднього досвіду законодавчої діяльності. Робота може бути використана в навчальних та дослідницьких цілях.

©: 2011-2020 infoworks.ru