Заказать реферат

Курсовая: Діагностика розвитку емоційно-вольової сфери особистості (ID:39518)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Діагностика розвитку емоційно-вольової сфери особистості (Код работы:39518)

Информация о работе Раздел: Психология
Вид работы: Курсовая
Объем: 44 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 39518
Добавлена: 20.06.2009
Просмотров: 2174
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
Розділ І. Теоретичні аспекти проблеми емоційно-вольової
сфери людини 6
1.1. Емоційна сфера особистості 6
1.1.1. Механізми породження і функціонування емоційних
явищ 6
1.1.2. Феноменологія емоційних явищ 14
1.1.3. Властивості емоційних явищ 18
1.2. Вольова сфера особистості 19
1.2.1. Онтогенез волі 19
1.2.2. Феноменологія волі 22
1.2.3. Процес волі 23
Розділ ІІ. Експериментальна частина 27
2.1. Опис методологічної бази 27
2.2. Процедура дослідження та обробка отриманих даних
28
2.3. Аналіз отриманих результатів
дослідження 32
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 36
ДОДАТКИ 38
ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Однією з актуальних
проблем сучасної психології є розкриття потенційних
можливостей емоційної сфери людини в управлінні її
діяльністю. Одним з головних напрямів практичної психології
другої половини ХХ століття стало вивчення змісту
практичної діяльності людей і, зокрема, неоднозначності
впливу емоцій на доцільність поведінки та продуктивність
діяльності людини.
У зв’язку з цим в психологічній науці і практиці особливу
актуальність мають прикладні експериментальні
дослідження, спрямовані на подолання негативних явищ,
які супроводжують розвиток особистості. В умовах
нестабільного сьогодення з його соціально-економічними
негараздами, невпевненістю в завтрашньому дні, ростом
насилля у суспільстві все частіше розвиток дитини
супроводжується переживаннями негативної модальності,
що дегармонізує становлення особистості.
У витоків аналізу цих явищ стоять такі дослідники, як
Дж.Браун, А.Валлон, П.Жане, У.Кеннон, К.Левін, Х.Ліделла,
В.М.Мясищев, Н.Міллер, Ж.Піаже, І.П.Павлов, Г.Сельє,
Д.Хебб, П.Фресс, Р.Шульц, П.Янг, П.М.Якобсон.
Роль емоційно-вольової сфери людини у формуванні
здорової особистості досліджували Л.М. Аболін, П.К.Анохін,
Г.М.Бреслав, І.Д.Бех, В.К.Вілюнас, Б.А.Вяткін, Л.Я.Гозман,
Б.І.Додонов, О.І.Кульчицька, Н.Д.Левітов, В.М.Мясищев;
механізми розвитку мотиваційно-потребової сфери
особистості – В.К. Вілюнас, О.М.Леонтьєв.
Найбільш активно в останні роки зазначені проблеми
розв’язуються в авіаційній, інженерній психології, в
психології спорту, в дослідженнях закономірностей
психологічного стресу, при визначенні критеріїв професійної
придатності (Л.І.Бучек, П.Б.Зільберман, Т.С.Кириленко,
Г.В.Ложкін, С.Д.Максименко, В.О.Соловієнко, О.Я.Чебикін,
А.І.Черкашин), у військовій психології (О.А.Блінов,
М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, П.П.Криворучко, В.В.Стасюк).
Почуття – вибіркове і стійке емоційне ставлення індивіда до
певних предметів і явищ довколишнього світу. За
походженням і функціонуванням вони пов’язані з емоціями
– відображенням смислу предметів, що породжується їх
відношенням до потреб живої істоти.
У філогенезі емоції засвідчують своє біологічне призначення:
сигналізують про задоволення або ж незадоволення
біологічних потреб організму, закріп¬люють поведінку з
позитивним ефектом. Вони здійсню¬ють і випереджувальне
відображення дійсності – оцінюють біологічний смисл
навколишніх предметів і явищ – їх відповідність потребам і,
отже, слугують засобом регуляції стосунків організму з
середовищем. Протягом філогенезу кількість таких
предметів зростає, а їх властивості все більш
диференційовано відображаються твариною. Відповідно
ускладнюються й емоції, обслуговуючи процеси
задоволення дедалі ширшого кола потреб організму.
У людини з її найрізноманітнішими потребами, які, до того ж,
стосують¬ся не тільки організму, а й індивіда та
особистості, коло предметів, що викликають емоції, не має
обмежень. Якщо емоції немовляти мають нескладну будову і
сигналізують про стан лише кількох біологічних потреб, то в
міру психічного розвитку вони дедалі ускладнюються,
узагальню¬ються, відображаючи становлення стосунків
дитини з довколишнім. По¬дальший онтогенез емоцій
підпорядкований логіці формування стійких зв'язків дитини з
культурою і йде лінією формування почуттів.
Емоції і почуття утворюють багаторівневий і багатоманітний
світ емоцій¬них явищ. Як і емоції, почуття сигналізують
індивіду про стан його потреб і в цьому плані є суб'єктивною
формою існування потреби. Проте почуття оцінюють також
діяльність, що відповідає цим потребам, характеризують
відношення між її складовими. Вони, зрештою,
характеризують особистість, відбиваючи всю складність її
взаємин зі світом.
Воля – регуляція діяльності індивідом, що забезпечує
досягнення мети за відсутності актуальної потреби чи
утримування від бажаної дії в ситу¬ації вибору; це активність
особистості всупереч наявним обмеженням.
На філософському етапі історії психології тема волі
формулюва¬лась як проблема свободи волі – здатності або
нездатності людини дія¬ти незалежно від життєвих
обставин, і довкола неї точилася гостра бо¬ротьба між
представниками детермінізму та індетермінізму. Перші
вва¬жали волю причиново зумовленим явищем (Гоббс,
Спіноза), другі – самочинним актом, джерелом людської
активності (Платон, Фіхте, Шопенгауер).
На науковому етапі історії психології інтерес до проблеми
волі по¬мітно зменшився: цим поняттям практично не
користуються ні біхевіо¬ризм, ні психоаналіз, ні когнітивна
психологія. Проте воля має самостійне і самоцінне значення
в житті людини, що виявляється в деяких специфічних
ситуаціях. По-перше, воля забезпечує виконання дій,
позбавлених прагнення до мети, тобто дій за відсутності
актуальної потреби. По-друге, воля необхідна в ситуації
вибору дій, тобто коли людина шукає і не знаходить
достатніх підстав для виконання тієї чи тієї дії. По-третє,
завдяки волі, докладаючи вольові зусилля, людина регулює
свою діяльність. Ці ситуації об'єднує спільна закономірність:
відсутність спонуки до дії, прийнятої людиною до
виконання, за наявності якихось перешкод. Саме ця
обставина й породжує необхідність вольової регуляції
діяльності – забезпечення такого виконання.
Якщо емоції сигналізують індивідові про смисл його
діяльності і регулюють її перебіг відповідно до актуальних
потреб та реальних мотивів, то воля виконує свою
регулятивну функцію за відсутності і тих, і тих. Проте в
цьому разі діяльність все ж таки повинна мати для нього
певний смисл, який би давав змогу приймати відповідальні
рішення і, всупереч перешкодам, здійснювати їх.
Така можливість з'являється протягом історіогенезу та
онтогенезу – коли людина оволодіває своїми діями:
усвідомлює їх значення, планує і довільно скеровує їх
виконання. Шлях до цього пролягає через довільні дії, які,
на відміну від, мимовільних, регулюються свідомістю. Проте
лише вольові дії свідчать про волю як психічне явище. Як
зміст вольової регуляції вони ускладнюються в міру
психічного розвитку в зв'язку з переходом від нижчих до
вищих рівнів життя. На вищому рівні життя вольовою дією є
вчинок, засобами якого особистість долає обмеження й
готує собі шлях до майбутнього.
Вольові дії стійко характеризують індивіда, коли,
стабілізуючись і узагальнюючись, набувають вигляду
вольових властивостей характеру.
Таким чином, соціальна значущість проблеми обумовлює
актуальність теми нашого дослідження „Діагностика
розвитку емоційно-вольової сфери особистості”.
Об’єкт дослідження – особливості розвитку емоційно-
вольової сфери особистості.
Предмет дослідження – психологічні умови ефективного
розвитку емоційної стійкості та вольової регуляції
особистості.
Мета дослідження – виявити основні фактори виникнення,
розвитку і функціонування емоційних явищ та вольових дій
людини.
В основу нашого дослідження було покладено припущення
про те, що мотивація до успіху особистості знаходиться в
прямому зв’язку з готовністю до ризику і в зворотній
залежності від мотивації до захисту.
Для досягнення мети дослідження та перевірки гіпотези
необхідно було вирішити такі завдання:
1. Визначити механізми породження і функціонування
емоційних явищ.
2. Здійснити теоретичний аналіз онтогенезу волі.
3. Провести експериментальне дослідження емоційно-
вольової сфери особистості, зокрема емоційних явищ, що
виникають в процесі певних вольвих дій особистості.
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аболин Л. М. Психологические механизмы
эмоциональной устойчивости человека. – Казань: Изд-во
Казан, ун-та, 1987. – С. 68-77.
2. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы
общепсихологического анализа. – М.: Изд-во Моск. ун-та,
1990. – С. 307-366.
3. Божович Л. И., Славина Л. С, Ендовицкая Т. В. Опыт
экспериментального изучения произвольного поведения //
Вопр. психологии. – 1976. – № 4. – С. 55-68.
4. Боришевский М. И., Максименко С. Д. О
саморегуляции поведения подростков в процессе учебной
деятельности // Вопр. психологии. – 1977. – № 3. – С. 57-
65.
5. Васильев И. А., Поплужный В. Л., Тихомиров О. К.
Эмоции и мышление. – М.: Педагогика, 1984. – С. 29-33.
6. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. –
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – С. 78-100.
7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика,
1982. – Т. 2. – С. 416-436.
8. Гаврилова Т. П. О воспитании нравственных чувств. –
М.: Знание, 1984. – С. 39-52.
9. Гаврилова Т. П. Экспериментальное изучение эмпатии
у детей младшего и среднего школьного возраста // Вопр.
психологии. – 1974. – № 5. - С. 107-114.
10. Гоголь И. В. Авторская исповедь. – Псков, 1990. – С.
10.
11. Гоноболин Ф Н. В мире мыслей и чувств. – Минск:
Нар. асвета, 1965. – С. 204-234.
12. Додонов Б. И. В мире эмоций. – К.: Политиздат, 1987.
– С. 79-96.
13. Запорожец А. В. Избр. психол. тр.: В 2 т. – М.:
Педагогика, 1986. – Т. 2. – С. 5-233.
14. Запорожец А. В., Неверович Я. З. К вопросу о
генезисе, функции и структуре эмоцио¬нальных процессов
у ребенка // Вопр. психологии. – 1974. – № 6. – С. 59-73.
15. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой
регуляции. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – С. 103.
16. Изард К. Эмоции человека: Пер. с англ. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1980. – С. 81-83.
17. Ильин Е. П. Психофизиология физического
воспитания – М.: Просвещение, 1980. – С. 43-59.
18. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. – М.: Наука,
1983. – С. 5-20.
19. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений:
Пер. с пол. – М.: Прогресс, 1979. – С. 220-222.
20. Леонтьев А. И. Избр. психол. произведения: В 2 т. –
М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – С. 204-215.
21. Леонтьев Д. А., Пилипко Н. В. Выбор как
деятельность: личностные детерминанты и возможности
формирования // Вопр. психологии. – 1995. – № 1. – С. 97-
110.
22. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. – М.:
Педагогика, 1986. – С. 30-85.
23. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.:
Вища шк., 2004. – С. 357-392.
24. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.:
Наука, 1983. – С. 43-89.
25. Насонова О. Б. Вплив сімейних взаємин на емоційний
розвиток молодшого школя¬ра // Психологія. – К.: Рад. шк.,
1990. – Вип.34. – С. 17-24.
26. Нейропсихология. Тексты / Под ред. Е. Д. Хомской. –
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984 – С. 177-186.
27. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К.
Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: Изд-во Моск. ун-та,
1984. – С. 84, 282.
28. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного
возраста: Психологические исследования / Под ред. А. В.
Запорожца, Я.3.Неверович. – М.: Педагогика, 1986. – С. 7-
32.
29. Рейковский Я. Экспериментальная психология
эмоций: Пер. с пол. – М.: Прогресс, 1979. – С. 133-300.
30. Роменець В. А. Історія психології XIX – початку XX
столптя. – К.: Вища шк., 1995.– С. 552.
31. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. –
М.: Педагогика, 1989. – Т. 2.– С. 140-181.
32. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. – М.:
Педагогика, 1973. – С 330-415.
33. Селиванов В. И Волевая регуляция активности
личности / / Психол. журн. – 1982. – Т. 3, №4. – С. 13-25.
34. Селиванов В. И. Психология волевой активности. –
Рязань, 1974. – С. 98-112.
35. Селье Г. Стресс без дистресса: Пер. с англ. – Рига:
Виеда, 1992. – С. 14-39.
36. Сидоренко Є.В. Методы математической обработки в
психологии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 208-222, 340.
37. Симонов П. В. Высшая нервная деятельность
человека. Мотивационно-эмоциональные аспекты. – М.:
Наука, 1975. – С. 82-148.
38. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. – М.:
Наука, 1966. – С. 407.
39. Экспериментальная психология: Пер. с фр. / Под ред.
П. Фресс, Ж.Пиаже. – М.: Прогресс, 1975. – Вып. 5. – С.
111-195.
40. Юнг К. Архетип и символ: Пер. с англ., нем. – М.:
Ренессанс, 1991. – С. 287.
41. Якобсон П. М. Психология чувств. – М.: Изд-во АПН
РСФСР, 1958. – С. 174-238.
Дополн. информацияПоставити додаткові запитання та замовити інші роботи з
психології можна за
тел.: 80971017127; (0362) 646316
е-mail: [email protected]
Skype: aronnic
ПродавецЖанна Николаевна Мерсова
Примечание от продавца работы +38(097)1017127 е-mail: [email protected] Skype: aronnic
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Особливості емоційно-вольової регуляції підлітків

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи вивчення особливостей розвитку й регуляції емоційно-вольової сфери в підлітковому віці. 6 1.1. Розвиток емоцій і волі в онтогенезі. 6 1.2. Емоції і воля в структурі особистості. 13 1.3. Формування й регуляція емоцій і волі в підлітковому віці. 17 Розділ ІІ. Експериментальне вивчення особливостей розвитку й регуляції емоційно-вольової сфери в підлітковому віці 23 2.1. Експериментальне вивчення особливостей розвитку емоційно-вольової сфери підлітків. 23 2.2. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери підлітка. 30 2.3. Основні напрямки роботи з формування емоційно-вольової сфери в підлітковому віці. 34 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ РОЗЕНЦВЕЙГА

  ВСТУП 3 Розділ І. Підлітковий вік: характерні особливості розвитку підлітка 8 1.1. Загальна характеристика підліткового віку 8 1.2. Розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфери підлітка 35 Розділ ІІ. Діагностико-корекційна програма розвитку особистості в підлітковому віці 76 2.1. Характеристика методики Розенцвейга 76 2.2. Аналіз результатів дослідження 79 ВИСНОВКИ 87 Список використаної літератури 90
 • Практичне заняття: Психологія емоційно вольової сфери

  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 8 2.1. Дослідження імпульсивності особистості 8 2.2. Діагностика емпатії. Оцінка психологічної активації, інтересу, емоційного тонусу, напруги і комфортності 12 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16
 • Емоційно-вольові особливості психології пацієнтів з захворюваннями щитовидної залози

  Вступ 3 I. Загальні медико-психологічні аспекти захворювань щитовидної залози 5 1.1. Анатомія і фізіологія щитовидної залози 5 1.2. Роль психічних факторів в етіології і патогенезі захворювань щитовидної залози 7 II. Зміна емоційно-вольової сфери пацієнтів з захворюваннями щитовидної залози 14 2.1. Емоційно-вольова сфера пацієнтів з явищами гіпертиреозу 14 2.2. Емоційно-вольова сфера пацієнтів з явищами гіпотиреозу 18 III. Експериментальне дослідження емоційно-вольової сфери пацієнтів з захворюваннями щитовидної залози 23 Висновки 32 Література 35 Додатки 37
 • Діагностичне визначення емоційно-вольової готовності дитини до навчання у школі

  Вступ ................................................................... 3 1. Діагностика емоційно-вольової готовності дитини до шкільного навчання та психологічна допомога непідготовленим дітям .............................. 5 1.1. Поняття готовності дитини до шкільного навчання. Основні аспекти шкільної зрілості ............................ 5 1.2. Основні причини непідготовленості дітей до шкільного навчання ........................................... 17 1.3. Психологічна допомога дітям з недостатньою готовністю до шкільного навчання ......................... 22 2. Практичне визначення рівня емоційно-вольової готовності дитини до навчання у школі ......................... 27 2.1. Емоційно-вольова сфера. (Модифікація кольорового тесту Люшера-Дорофеєвої) ...................... 27 2.2. Програма занять ........................................ 30 Заняття 1 ............................................................... 31 Заняття 2 .................................................................. 32 Заняття 3 ................................................................ 34 Заняття 4 .............................................................. 35 2.3. Психолого-педагогічні рекомендації з підготовки 6-річних дітей до шкільного навчання ............................. 36 Висновки .............................................. 38 Використана література ................................ 40
 • Діагностика емоційно-особистісної сфери дитини

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичне обґрунтування досліджуваної теми 6 1. Емоції. Природа емоцій 6 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження емоційно особистісної сфери дітей 7 2.1. Дослідження емоційної сфери дітей за методикою «Неіснуюча тварина» 7 2.1. Аналіз отриманих результатів на основі діагностичного дослідження емоційної сфери дітей шкільного віку 10 (На основі даних діагностування порівняли відмінності психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку (6 – 10 років) та шкільного віку (11 – 16 років)) Висновки 14 Список використаної літератури: 15
 • Становлення емоційно-вольової сфери в підлітковому віці

  Вступ 2 Розділ І. Становлення емоційної сфери підлітків як психологічна проблема 5 Розділ ІІ. Дослідження емоційної зрілості у підлітковому віці 11 Висновки 19 Список використаних джерел 22
 • Мотиваційна сфера особистості

  Вступ 3 І. Загальна характеристика мотиваційної сфери особистості 4 1.1. Основні підходи до визначення мотиваційної сфери особистості 4 1.2. Організація мотиваційної сфери особистості 7 II. Основні механізми формування мотиваційної сфери 12 2.1. Механізми мотиваційної фіксації 12 2.2. Механізми мотиваційної сумації 15 ІІІ. Методичні підходи та принципи експериментального дослідження мотиваційної сфери особистості 20 Висновки 24 Література 25
 • Дослідження впливу психокорекційної роботи з дитячими страхами

  ВСТУП 2 І. ПРОГРАМА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДИТЯЧИМИ СТРАХАМИ. 4 І.1. Умови усунення страхів у дітей 4 І.2. Корекція страхів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку за допомогою малювання та гри 8 І.3. Програма занять з дітьми молодшого шкільного віку з корекції страхів і розвитку емоційно-вольової сфери у дітей 13 ІІ. МЕТОДИКИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 19 ІІ.1. Методика виявлення страхів за допомогою спеціального тесту тривожності (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен) 19 ІІ.2. Діагностика кількості страхів (тест: «Страхи в будиночках» м. М.А.Панфілової) 27 ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА СПІЛЬНО З БАТЬКАМИ 32 ІІІ.1. Методика виявлення страхів за допомогою спеціального тесту тривожності (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен) 32 ІІІ.2. Діагностика кількості страхів (тест: «Страхи в будиночках» м. М.А.Панфілової) 34 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТОК 1 39
 • Вольова активність особистості

  Вступ 3 1. Міжособистісна взаємодія 4 2. Розвиток та виховання вольової активності особистості 9 Висновки 15 Література 16Вступ 3 1. Міжособистісна взаємодія 4 2. Розвиток та виховання вольової активності особистості 9 Висновки 15 Література 16
 • Особливості мотиваційної сфери в підлітковому віці

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ 5 1.1 Мотиваційна сфера особистості і її особливості в підлітковому віці 5 1.2 Теорії мотивації 14 1.3 Мотивація учбової діяльності та її формування у підлітків 18 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ 25 2.1 Методика дослідження мотиваційної сфери особистості 25 2.2 Проведення, аналіз і обговорення результатів дослідження мотиваційної сфери підлітків 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 33

©: 2011-2018 infoworks.ru