Заказать реферат

Диплом: Аналіз ймовірності банкрутства підприємства та проведення фінансової санації (ID:39824)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства та проведення фінансової санації (Код работы:39824)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 117 стр.
Цена: 160 грн.
Код работы (ID): 39824
Добавлена: 28.09.2009
Просмотров: 2150
СодержаниеВступ 5
1. Теоретичні засади проведення фінансової санації на підприємстві 8
1.1 Сутність санації підприємств та напрямки її проведення 8
1.2 Економіко-правові аспекти проведення санації 15
1.3 Методика проведення фінансової санації 29
2. Аналіз фінансового стану ТОВ фірма «ТЕХКОМП» та ймовірність його банкрутства 46
2.1 Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства 46
2.2 Оцінка фінансового стану ТОВ фірма «ТЕХКОМП» 48
2.3 Комплексна оцінка ймовірності банкрутства ТОВ фірма «ТЕХКОМП» 83
3. Розробка шляхів покращення процесу управління фінансовою санацією на ТОВ фірма «ТЕХКОМП» 90
3.1 Процедура фінансової санації 90
3.2 Підвищення прибутковості підприємства у системі антикризового фінансового управління 95
3.3 Оцінка ефективності антикризового фінансового управління 97
Висновки 108
Список використаної літератури 111
Додатки 117
ЛитератураПроведене аналітичне дослідження по темі роботи, а саме – механізм управління фінансовою санацією підприємства, повністю дозволило досягти її мети. З даної роботи зробимо наступні висновки.
В теоретичному розділі досліджується сутність фінансової санації, її необхідність, економіко-правове забезпечення та сама процедуру та послідовність проведення. Термін «санація» походить від латинського «sanare» —оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства. В українському законодавстві з проблеми банкрутства ще не напрацьована достатня нормативна база, яка б повністю відповідала міжнародним правилам визнання підприємства банкрутом.
Процес організації фінансової санації підприємств можна подати трьома основними функціональними блоками:
4. Розробка санаційної концепції та плану санації.
5. Проведення санаційного аудиту.
6. Менеджмент санації.
Як правило, план санації розробляють за дорученням власників чи керівництва підприємства консалтингові чи аудиторські фірми в тісному взаємозв’язку із внутрішніми службами контролінгу (якщо такі є на підприємстві). У разі, якщо санація здійснюється у ході провадження справи про банкрутство, то розробляти план повинен призначений господарським судом керуючий санацією. Санаційний аудит здійснюється аудиторськими компаніями на замовлення потенційних санаторів, кредиторів та інших осіб, які можуть взяти участь у фінансуванні санації. Вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення підприємства є організація ефективного менеджменту санації. Сутність менеджменту санації можна розглядати у двох аспектах: інституційному та функціональному.
В другому розділі роботи було досліджено методику проведення фінансової санації на обєкті дослідження, а саме: проаналізувано фінансово-майнове положення підприємства, оцінено ймовірність банкрутсва даного субєкта господарювання та запропонувано процедуру проведення фінансової санації.
Проведений аналіз показав, що протягом аналізуємого періоду обсяг основних засобів постійно зменшувався: в 2005 році обсяг основних засобів зменшилася на 8,89 %, а в 2006 – на 6,2 %. Це може свідчити про зменшення обсягів виробничої діяльності або про перевагу вибуття основних засобів над їх оновленням. З розрахунків також видно, що обсяг оборотного капіталу підприємства в 2005 році зріс на 17,7 %, а в 2006 зменшився на 1,77 %. Це є свідченням про збільшення виробництва і реалізації продукції підприємством. Це підтверджує збільшення обсягу реалізації продукції ТОВ фірма «ТЕХКОМП» в 2005 році на 13,49 %, а в 2006 на 54,75 %. Поряд з цим зростає собівартість виробленої продукції відповідно на 7,56 % та 63,24 %. Але, в 2004 – 2005 роках підприємство діяло збитково. За рахунок зростання обсягів реалізації, в 2005 році збиток підприємства зменшився на 27,02 %, а за результатами діяльності 2006 року підприємство вийшло на позитивний фінансовий результат діяльності – 7,6 тис. грн. прибутку. Поряд зі зростання виручки зростають показники продуктивності праці та фондовіддачі. Позитивним є зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції, що свідчить про доцільність підприємству нарощувати обсяги виробництва і реалізації продукції.
Проведені розрахунки показників діяльності ТОВ фірма «ТЕХКОМП» засвідчують мінімальний ризик до банкрутства. Отже, хоча підприємство і діяло збитково в 2004-2005 роках, а в 2006 році отримало прибуток, все ще залишається ризик до банкрутсва. На наш погляд для покращення ефективності діяльності підприємства необхідно провести реструктуризацію капіталу через залучення позикового капіталу шляхом випуску нових акцій для продажу інвестору. Даний захід дозволить:
- збільшити капітал підприємства не погіршуючи його фінансову стійкість;
- підвищити ефективність управління підприємством через збільшення позикового капіталу.
В третьому розділі розроблено дієві заходи покращення процесу управління фінансовою санацією на підприємстві. Було зясовано, що основною проблемою підприємства що дуже негативно впливає на його процедуру виходу з кризового фінансового стану є збиткова діяльність в 2004 – 2005 рр. В даному періоді підприємство отримувало великі збитки за підсумками діяльності і через це капітал підприємства щороку зменшував своє значення. Тобто, за рахунок збиткової діяльності підприємство значно понижувало свій економічний потенціал. Як видно з аналізу фінансових результатів, щороку підприємство збільшувало обсяг реалізації продукції, знижувало свої збитки і в 2006 р. вийшло на беззбитковий рівень діяльності. Тобто, для покращення фінансового забезпечення діяльності підприємству необхідно забезпечити прибутковий рівень виробництва. Тому, на нашу думку, підприємству необхідно збільшувати ціни на продукцію для зменшення збитків та зменшити адміністративні витрати.
ПродавецСергей Ильюченко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Фінансова санація на підприємстві

  Розділ 1. Теоретичний аналіз причин виникнення та процедури проведення фінансової санації на підприємстві 6 1.1 Фінансова криза на підприємстві як передумова санації 6 1.2 Методологія здійснення фінансової санації 15 1.3 Нормативно-правове регулювання процедури проведення фінансової санації в Україні 26 Розділ 2. Розробка процедури проведення фінансової санації на ВАТ «Росава» 39 2.1 Характеристика фінансово-майнового стану ВАТ «Росава» 39 2.2 Аналіз ймовірності банкрутства та ймовірності фінансової санації на підприємстві 69 2.3 Оцінка результатів фінансової санації ВАТ «Росава» 73 Розділ 3. Оптимізація процесу фінансової санації в Україні 76 3.1 Зарубіжний досвід оздоровлення підприємства для економіки України 76 3.2 Процеси оптимізації оздоровлення підприємств в економіці України 81 Висновки 100 Список використаних джерел 105 Додатки 113
 • Методологія оцінки можливості банкрутства підприємства та шляхи його фінансової санації (частина дипломної роботи)

  2.3. Визначення ймовірності банкрутства підприємства за різних методоло-гічних підходів.......................................................................................................... Розділ ІІІ. Напрямки поліпшення управління фінансовим станом ПП „АДАН” для запобігання банкрутства 3.1.Стратегічні цілі санації підриємства.......................................................... 3.2. План заходів щодо відновлення платоспроможності та забезпечення фі-нансової рівноваги підприємства....................................................................... 3.3. Прогнозні результати результатів санації підприємства........................
 • Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств

  Вступ 3 Актуальність теми 3 Характеристика підприємства 3 Структура управління підприємством 5 1 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Назва» 6 1.1 Завдання аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 6 1.2 Аналіз майна підприємства 7 1.3 Аналіз фінансової стійкості 9 1.4 Аналіз ліквідності ТОВ «Назва» 11 1.5 Аналіз фінансових результатів діяльності та витрат підприємства 13 1.5 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 16 2 План заходів фінансової санації 20 2.1 Коротка характеристика ТОВ «Назва» 20 2.2 План заходів фінансової санації підприємства 21 2.3 Результати заходів фінансової санації 26 Висновки 27 Список літератури 29 Додаток 1 30 Звітність Додаток 2 33
 • План санації підприємства

  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 5 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 16 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Курс» 16 2.2. Дослідження ймовірності банкрутства ТОВ “Курс” 19 Показник ліквідності 26 2.3. Шляхи виходу підприємства ТОВ «Курс» з кризового стану та розробка плану його фінансового оздоровлення 28 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ САНАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 38 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
 • Порядок проведення фінансової санації підприємства

  Вступ 3 1. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємства 5 2. Класична модель фінансової санації 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання

  Вступ 3 1. Поняття та сутність банкрутства 4 1.1 Поняття банкрутства підприємства 4 1.2 Причини банкрутства 8 2. Аналіз фінансового стану підприємства як засіб оцінки ймовірності банкрутства 13 2.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідності і платоспроможності 13 2.2 Аналіз імовірності банкрутства 22 3. Процедура відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом 26 3.1 Шляхи подолання банкрутства, особливості антикризисного управління 26 3.2 Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України 29 3.3 Наслідки визнання підприємства банкрутом 35 Висновки 39 Література 41
 • Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання

  Вступ 3 1. Поняття та сутність банкрутства 4 1.1 Поняття банкрутства підприємства 4 1.2 Причини банкрутства 8 2. Аналіз фінансового стану підприємства як засіб оцінки ймовірності банкрутства 13 2.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідності і платоспроможності 13 2.2 Аналіз імовірності банкрутства 22 3. Процедура відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом 26 3.1 Шляхи подолання банкрутства, особливості антикризисного управління 26 3.2 Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України 29 3.3 Наслідки визнання підприємства банкрутом 35 Висновки 39 Література 41
 • Фінансова санація туристичного підприємства як інструмент протидії банкрутству (бакалавр)

  Вступ 3 1. Санація підприємства як засіб запобігання банкрутству 6 1.1. Антикризовий менеджмент підприємства в сучасних умовах 6 1.2. Економічна діагностика підприємства 11 1.3. Методи і засоби санації туристичного підприємства 17 2. Аналіз ризику банкрутства туристичного підприємства на прикладі ЗАТ «назва» 22 2.1. Загальні відомості про підприємство 22 2.2. Аналіз фінансового стану ЗАТ «назва» 24 2.3. Аналіз ймовірності банкрутства 40 3. Напрямки санації українських туристичних підприємств 44 3.1. Основи управління банкрутством в Україні 44 3.2. Оптимізація основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства 53 3.3. Заходи, щодо удосконалення діяльності підприємства 58 Висновки 62 Література 66 Додаток 1. Баланс ЗАТ «Гамалія» станом на 01.01.07 р. 70 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ЗАТ «назва» за 2006 р. 72-74
 • Оцінка рівня беззбитковості або потенційного банкрутства підприємства (практична)

  Вступ 3 1 Характеристика підприємства 6 2 Аналіз вихідних даних підприємства 9 3 Розробка плану фінансової санації 15 4 Фінансовий план санації підприємства 23 5 Розрахунок ефективності антикризових заходів 28 Висновки 32 Список літератури 35 Додаток 1 36 Баланс ТОВ Додаток 2 39 Звіт про фінансові результати ТОВ
 • Проблеми фінансового оздоровлення підприємств України.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Необхідність, сутність і мета реструктуризації 5 1.2.Форми і види реструктуризації 6 1.3.Симптоми і фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві. Методи прогнозування банкрутства підприємства. 10 2. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ (САНАЦІЇ) 14 2.1.Загальна характеристика санації 14 2.2.Структурні елементи санації (фінансового оздоровлення) 14 2.3. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємства 23 2.4. Фінансові джерела санації. 25 ВИСНОВОК 28 ВПРАВА 5 30 Готель "Пальма" щомісяця сплачує за користування телефонним зв'яз¬ком 500 грн плюс 0,2 грн. за кожний дзвінок. Упродовж січня було 6000 дзвін¬ків, а в лютому 5000 дзвінків. ВПРАВА 15 30 AT "Мальва" має постійні витрати у сумі 110 000 грн., змінні витрати на одиницю 4 грн, коефіцієнт маржинального доходу 20%. Необхідно визначити: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

©: 2011-2020 infoworks.ru