Заказать реферат

Диплом: Участь комерційних банків в інвестиційних проектах (программах) в Україні (ID:39902)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Участь комерційних банків в інвестиційних проектах (программах) в Україні (Код работы:39902)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Диплом
Объем: 132 стр.
Цена: 160 грн.
Код работы (ID): 39902
Добавлена: 01.10.2009
Просмотров: 983
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи участі банківських установ України у реалізації інвестиційних проектів (програм) 7
1.1 Економічний зміст інвестиційної діяльності банківських установ 7
1.2 Нормативно-правова база здійснення інвестиційної діяльності в Україні 23
1.3 Іноземний досвід інвестиційної діяльності банківських установ 37
Розділ 2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів 50
2.1 Обгрунтування критеріїв вибору інвестиційного проекту 50
2.2 Оцінка ефективності інвестиційних проектів 61
2.3 Оцінка якості інвестиційної діяльності банківських установ 76
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів та вирішення проблеми оптимізації капіталовкладень 92
3.1 Оптимізація структури капіталу інвестиційного проекту 92
3.2 Удосконалення інвестиційної політики банківських установ 101
3.3 Удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю банківських установ 115
Висновки та пропозиції 127
Список використаної літератури 132
ЛитератураВисновки та пропозиції

Після проведеного дослідження по темі роботи можна сказати, що її основну мету є досягнуто. З даної роботи зробимо наступні висновки.
1. Впровадження ринкових відносин в Україні безпосередньо пов' язане з посиленням впливу банківського сектору на активізацію інвестиційного процесу, структурну перебудову та зростання економі-чного потенціалу країни. Економіка України відчуває нестачу інвестиційних ресурсів, що викликано низькою інвестиційною активністю суб' єктів господарю¬вання. Одним з джерел фінансування інвестиційної діяльності підпри¬ємств є банківський кредит.
2. Питома вага інвестицій в основний капітал, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, збільшилась на 1,7 відсоткового пункту до 15,6 відсотка в 2008 році. Забезпечити потребу реального сектору економіки необхідними кредитними ресурсами комерційним банкам вдалось за рахунок зростання депозитів населення, які в попередні роки були основним джерелом поповнення банківських пасивів, а також за рахунок збільшення запозичень на зовнішніх ринках. Вимоги банків за кредитами, наданими на інвестиційні цілі, збільшились з початку року майже у 1,1 рази і станом на 01.04.2008 року становили 107,2 млрд. гривень. Їх частка в загальному обсязі кредитування порівняно з початком 2008 року збільшилась на 0,1 відсоткового пункту до 22,3 відсотка, а порівняно з І кварталом 2007 року - на 0,3 відсоткового пункту до 20,6 відсотка. На сьогодні Україна стала більш привабливою для іноземних інвесторів, оскільки рівень віддачі від інвестицій є досить високим. В деяких галузях економіки рівень прибутку від інвестицій значно перевищує рівень прибутку у відповідних галузях країн Західної Європи. Через це все більш активізуються процеси на ринку злиття та поглинання (M&A). Як і у 2007 році, предметом підвищеної зацікавленості іноземних стратегічних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, банки.
3. Сьогодні правова система України складається із більш чим 100 законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність. Серед них слід в першу чергу відзначити Закон України “Про інвестиційну діяльність”. Декрет Кабінету Міністрів України “Про режим іноземного інвестування”, Закон України “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні”, Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”, які складають основу правового регулювання інвестиційної діяльності.
4. У практичній діяльності багатьох зарубіжних і українських банків фінансові інвестиції є пріоритетним напрямом інвестування, оскільки банківський бізнес -це, передусім, фінансова діяльність. Для комерційних банків цінні папери є однією з форм збереження їхніх активів і способом захисту залучених фінансових ресурсів клієнтів від інфляційного знецінення. З іншого боку, ЦП можуть виступати продуктом під забезпечення ненадійних кредитів, які перебувають поза контролем банку. В результаті, здійснюється сек'юритизація, переведення наданих кредитів й інших активів у ліквідні цінні папери, замість зменшення загального ризику, втягування банків у більш ризикові сфери діяльності, що є однією з причин фінансової кризи. Порівнюючи діяльність банківської системи у сфері фінансових інвестицій з набутим досвідом розвинених зарубіжних країн, можна зробити висновок, що нинішній механізм забезпечення діяльності українських банків у сфері фінансо¬вих інвестицій поки що не повною мірою відповідає сучасним вимогам і не має належної методологічної основи. Це негативно впливає на дохідність банківських установ, і взагалі, на стабільність функціонування фінансово-кредитної системи,
5. В процесі прийняття інвестиційних рішень існують визначені критерії вибору найвигідніших інвестиційних проектів. Вони розглядаються під час аналізу інвестиційного проекту на різних його етапах. На першому етапі «Збір інформації» визначаються наступні критерії, які дозволяють оцінити реальність проекту:
- нормативні критерії (правові): норми національного, міжнародного права, вимоги стандартів, конвенцій, патентоможливості тощо;
- ресурсні критерії за видами: науково-технічні критерії; технологічні критерії; виробничі критерії; обсяг та джерела фінансових ресурсів.
На другому етапі «Аналіз доцільності інвестиційного проекту і надійності підприємства» окреслені такі групи критеріїв:
- кількісні критерії, які дозволяють оцінити доцільність реалізації проекту: відповідність мети проекту на довгу перспективу цілям розвитку інвестиційного середовища; ризики та фінансові наслідки (чи ведуть вони додатково до інвестиційних видатків або зниження очікуваного обсягу виробництва, ціни чи продажу); ступінь стійкості проекту; ймовірність проектування сценарію та стану інвестиційного середовища;
- кількісні критерії (фінансово-економічні), які дозволяють вибрати із тих проектів, реалізація яких доцільна (критерії сприйняття): вартість проекту; чиста поточна вартість; прибуток; рентабельність; внутрішня норма прибутку; період окупності; чутливість прибутку до горизонту (строку) планування, до змін у діловому середовищі, до помилки в оцінці даних.
На третьому етапі вже відбувається прийняття рішення щодо інвестування.
6. Для прийняття рішень щодо інвестування того чи іншого проекту необхідною передумовою є оцінка його економічної ефективності. Така оцінка є необхідною як для керівництва підприємства, яке здійснюватиме інвестиційний проект (для формування ефективного інвестиційного портфеля), так і для представлення її зовнішньому інвестору з метою довести йому доцільність вкладання коштів в окремий проект. Очевидно, що ймовірність прийняття помилкових інвестиційних рішень з боку керівництва підприємства залежатиме від якості оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.
7. Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, які вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. Оптимальна структура капіталу – це таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість. Процес оптимізації структури капіталу підприємства здійснюється за такими етапами:
- аналіз капіталу підприємства;
- оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу;
- оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності;
- оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості;
- оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків;
- формування показника цільової структури капіталу.
8. Основними причинами, що стримують надання банками довгострокових кредитів суб'єктам господарської діяльності, є високий рівень кредитних ризиків, короткостроковий характер ресурсної бази банків, неплатоспроможність більшості позичальників, відсутність реальної гарантії повернення ними кредитів та ліквідної застави, неефективна система оподаткування, відсутність ринку ефективних інвестиційних проектів, низька капіталізація вітчизняних банків тощо. Серед основних чинників, що негативно впливають на інвестиційну активність в Україні, слід також зазначити: високий рівень процентних ставок за банківськими кредитами; нестабільність законодавства; необхідність отримання численних узгоджень у разі кредитування та оформлення застави від Фонду державного майна України, податкових органів; відсутність можливості отримання у заставу землі; відсутність дієвого стимулювання з боку держави фінансово-кредитних установ при оподаткуванні інвестиційних активів.
9. Для активного залучення комерційних банків – одного з найрозвинутіших на сьогодні ринкових інститутів – для досягнення основної мети – розвитку економіки і підвищення його ефективності, держава повинна вирішити триєдине завдання: стимулювати створення комерційними банками достатнього для здійснення інвестування власного капіталу і забезпечити його збереженість; забезпечити зниження ризику в інвестиційній діяльності; забезпечити дохідність коштів, вкладів банків в інвестиції. Основним принципом державного управління має стати формування умов для капіталовкладень у національну економіку, в реальних товаровиробників, які реалізують власні проекти та наповнюють ринок високоякісними вітчизняними товарами. Держава повинна проводити таку фінансово-грошову політику, яка б створила умови для розвитку потужних банків, здатних фінансувати великі інвестиційно-інноваційні проекти. Необхідна чітка програма стимулювання нарощення капіталів банків, яка дозволить створити могутню фінансово-банківську систему, здатну мобілізувати достатні обсяги інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки.
ПродавецСергей Ильюченко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Інвестиції комерційних банків

  Вступ Розділ 1. Поняття інвестицій комерційних банків Розділ 2. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні Розділ 3. Інвестиційне кредитування комерційних банків (на прикладі ВАТ «Державний ощадний банк України») Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Інвестиційна діяльність комерційного банку

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 5 1.1. Інвестиції комерційних банків та їх місце в структурі активних операцій КБ 5 1.2. Інвестиційні банки як окрема категорія банків 16 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 21 2.1. Загальна характеристика інвестиційної активності банків 21 2.2. Аналіз структури інвестиційних операцій КБ України 27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КБ 31 3.1. Закордонний досвід розвитку інвестиційних операцій КБ 31 3.2. Нормативно-правове та інституціальне забезпечення розвитку 32 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
 • Організацій банківських інвестицій

  Вступ 3 1. Сутність та форми інвестицій 5 1.1. Економічна суть інвестицій 5 1.2. Загальна класифікація інвестицій 8 2. Місце банків в інвестиційній діяльності суспільства 12 2.1. Роль банків в інституті інвестування 12 2.2. Поняття інвестиційних банків та доцільність їх створення 16 3. Сутність та цілі банківських інвестицій 19 3.1. Сутність інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ 19 3.2. Ризики при банківському інвестування та шляхи їх зниження 23 4. Інвестиційні операції комерційних банків 27 4.1. Класифікація інвестиційних операій комерційних банків 27 4.2. Стан інвестиційних операцій комерційних банків в Україні та шляхи його покращення 30 Висновки 38 Список використаної літератури 39 Додаток 1 42 Додаток 2 43
 • Інвестиційна діяльності комерційних банків

  Вступ 3 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності комерційних банків 6 1.1. Сутність інвестиційних операцій банку 6 1.2. Участь комерційних банків в інвестиційному процесі 9 2. Аналіз інвестиційної діяльності комерційного банку на прикладі VAB Банку 14 2.1. Інвестиційна діяльність VAB Банку 14 2.2. Інвестиційна стратегія банку 22 Висновки 30 Список використаної літератури 32
 • Інвестиційні операції комерційних банків

  Вступ 2 1. Теоретичні основи здійснення інвестиційних операцій комерційними банками 4 1.1. Сутність інвестиційних операцій банку 4 1.2. Участь комерційних банків в інвестиційному процесі 8 2. Аналіз інвестиційної діяльності АППБ «Аваль» 18 2.1. Аналіз інвестиційних операцій банку 18 2.2. Інвестиційна політика АППБ «Аваль» 23 3. Шляхи вдосконалення інвестиційних операцій комерційних банків 28 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Мета і завдання дослідження. На основі вивчення економічної сутності інвестиційних та аналізу їх виконання в АППБ «Аваль» визначити деякі напрямки вдосконалення інвестиційних операцій банку. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації грошово-кредитної політики в Україні; законодавчі та нормативні акти, інструктивні документи Національного банку України, Міністерства фінансів і Кабінету Міністрів України; статистичні матеріали Держкомстату України, Національного банку України, Міністерства фінансів; аналітичні матеріали АППБ «Аваль», Національного банку України. При написанні дипломної роботи проаналізовано монографії та статті зарубіжних і вітчизняних авторів, підручники, посібники.
 • ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі 5 1.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування 5 1.2. Організація кредитної діяльності банку 5 Розділ 2. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні 22 2.1. Аналіз кредитних ресурсів залучених в економіку України 22 2.2. Проблеми стримування участі комерційних банків у забезпеченні кредитування інвестиційних процесів 26 Розділ 3. Шляхи вдосконалення діючої системи кредитування інвестиційних процесів 33 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41
 • Організаційно-правові засади діяльності комерційних банків в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 8 1.1. Місце і роль комерційних банків України в банківській системі 8 1.2. Сутність комерційних банків, їх класифікація та порядок утворення 23 РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 49 2.1. Основні принципи і джерела банківського права 49 2.2. Банківські правовідносини, їх зміст і склад 63 2.3. Правове становище національного банку України та його роль у функціонуванні комерційних банків 71 РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В БАНКІВСЬКОМУ ПРАВІ 89 3.1. Операції та послуги комерційних банків 89 3.2. Правові основи розрахунків в Україні та роль комерційних банків у цих розрахунках 122 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 127 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 130
 • Роль довгострокового кредитування інвестиційний процесів для економіки України

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі....................................................................5 1.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування...............5 1.2. Організація кредитної діяльності банку...........................................9 Розділ 2. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні.............................................................................12 2.1. Аналіз кредитних ресурсів залучених в економіку України.........12 2.2. Проблеми стримування участі комерційних банків у забезпеченні довгострокового кредитування інвестиційних процесів......................................................................14 Розділ 3. Шляхи вдосконалення діючої системи довгострокового кредитування інвестиційних процесів...............................................23 3.1. Андерайтинг як форма довгострокового кредитування.................23 3.2. Розвиток фінансового проектування.................................................26 Висновки................................................................................................................29 Список використаної літератури..........................................................................31
 • Аналіз доходів та витрат комерційних банків

  Вступ 3 1. Сутність доходів і витрат комерційних банків 5 1.1. Сутність та види доходів комерційних банків 5 1.2. Сутність та види витрат комерційних банків 8 1.3. Прибуток комерційних банків 11 2. Аналіз доходів і витрат комерційних банків України 13 2.1. Загальна характеристика та основні показники діяльності комерційних банків України 13 2.2 Аналіз доходів, витрат та прибутковості комерційних банків України 17 3. Проблеми та перспективи управління доходами і витратами комерційних банків 21 Висновки 32 Література 35 Додаток А. Схема збалансованого проведення активно-пасивних операцій комерційного банку з метою забезпечення високого рівня прибутковості 37
 • ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади фінансової діяльності комерційних банків 1.1. Економічна природа і сутність фінансової діяльності комерційних банків 5 1.2. Складові фінансової діяльності комерційних банків 18 1.3. Фінансова діяльність комерційних банків в умовах розвитку фінансово-кредитної системи України 23 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності комерційних банків на сучасному етапі розвитку економіки України. 2.1. Організаційно-правові основи фінансової діяльності комерційних банків 43 2.2. Показники фінансової діяльності комерційних банків 46 2.3. Удосконалення методів впливу фінансової діяльності на підвищення ефективності комерційних банків 59 Розділ 3. Економіко-математичне моделювання фінансової діяльності комерційних банків 3.1. Модель оптимізації активів і пасивів комерційних банків 67 3.2.Модель оптимізації інвестиційної та кредитної політики комерційного банку 80 Висновки 95 Список використаних джерел 98 Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru