Заказать реферат

Диплом: Фінансова санація на підприємстві (ID:39903)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансова санація на підприємстві (Код работы:39903)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 113 стр.
Цена: 160 грн.
Код работы (ID): 39903
Добавлена: 01.10.2009
Просмотров: 733
СодержаниеРозділ 1. Теоретичний аналіз причин виникнення та процедури проведення фінансової санації на підприємстві 6
1.1 Фінансова криза на підприємстві як передумова санації 6
1.2 Методологія здійснення фінансової санації 15
1.3 Нормативно-правове регулювання процедури проведення фінансової санації в Україні 26
Розділ 2. Розробка процедури проведення фінансової санації на ВАТ «Росава» 39
2.1 Характеристика фінансово-майнового стану ВАТ «Росава» 39
2.2 Аналіз ймовірності банкрутства та ймовірності фінансової санації на підприємстві 69
2.3 Оцінка результатів фінансової санації ВАТ «Росава» 73
Розділ 3. Оптимізація процесу фінансової санації в Україні 76
3.1 Зарубіжний досвід оздоровлення підприємства для економіки України 76
3.2 Процеси оптимізації оздоровлення підприємств в економіці України 81
Висновки 100
Список використаних джерел 105
Додатки 113
ЛитератураВисновки

Проведене дослідження по темі роботи, а саме – механізм управління фінансовою санацією підприємства, повністю дозволило досягти її мети. З даної роботи зробимо наступні висновки.
В теоретичному розділі досліджується сутність фінансової санації, її необхідність, економіко-правове забезпечення та сама процедуру та послідовність проведення. Термін «санація» походить від латинського «sanare» —оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства. В українському законодавстві з проблеми банкрутства ще не напрацьована достатня нормативна база, яка б повністю відповідала міжнародним правилам визнання підприємства банкрутом.
Процес організації фінансової санації підприємств можна подати трьома основними функціональними блоками:
1. Розробка санаційної концепції та плану санації.
2. Проведення санаційного аудиту.
3. Менеджмент санації.
Як правило, план санації розробляють за дорученням власників чи керівництва підприємства консалтингові чи аудиторські фірми в тісному взаємозв’язку із внутрішніми службами контролінгу (якщо такі є на підприємстві). У разі, якщо санація здійснюється у ході провадження справи про банкрутство, то розробляти план повинен призначений господарським судом керуючий санацією. Санаційний аудит здійснюється аудиторськими компаніями на замовлення потенційних санаторів, кредиторів та інших осіб, які можуть взяти участь у фінансуванні санації. Вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення підприємства є організація ефективного менеджменту санації. Сутність менеджменту санації можна розглядати у двох аспектах: інституційному та функціональному.
В другому розділі роботи було досліджено методику проведення фінансової санації на обєкті дослідження, а саме: проаналізувано фінансово-майнове положення підприємства, оцінено ймовірність банкрутсва даного субєкта господарювання та запропонувано процедуру проведення фінансової санації.
Проведений попередній ааліз фінансовог остану підприємства показав, що протягом аналізованого періоду відбувається зниження балансової вартості основних засобів підприємства, оборотних коштів, чисельності працівників. Все це в свою чергу зумовлене зниженням обсягів реалізації продукції в результаті чого щороку ВАТ «Росава» отримує великі збитки. Отже, одразу ж видно, що підприємство знаходиться в глибокій кризі. Власний капітал підприємства щороку знижується великими швидкими темпами. Так, на початок аналізованого періоду його сума становила 91258 тис. грн., а вже на кінець 2006-го року 70034 тис. грн. Зниження йог овартості відбулося за рахунок зниження додаткового капіталу та збільшення збитку підприємства. На підприємстві відбулося різке зниження суми позиковог окапіталу за рахунок зниження кредиторської заборгованості за отримані товари. Отже, підприємство ще в змозі проводити розрахунки зі своїми партнерами і це означає, що заходи фінансового оздоровлення зможуть вивести його з кризи.
Стан основних засобів протягом аналізованого періоду є стабільним, що означає, що відновити виробничу діяльність буде набагато легше і не треба буде закуповувати велику кількість технологічного устаткування.
Проведений розрахунок по показникам фінансової стійкості показав, що вцілому підприємство є фінансово стійким. Однак, зниження ділової активності призвело до фінансової кризи яку можна буде подолати заходами фінансової санації.
З проведеного аналізу коефіцієнтів ліквідності ВАТ «Росава» можна сказати, що ліквідність підприємства є низькою, що може призвести до деяких труднощів в його фінансовому оздоровленні.
Отже, з проведеного аналізу фінансового стану ВАТ «Росава» можна зробити наступні висновки. Діяльність підприємства на початок аналізуємого періоду була досить успішною, однак, через зниження ділової активності та втрати клієнтів на підприємстві почалася фаза фінансової кризи – знизилися продаж товарів, величина оборотного капіталу. Фінансова стійкість є високою, так як частка позикового капіталу залишається досить низькою. Отже, заходжи фінансового оздоровлення зможуть вивести підприємство з кризи. Для підтвердження йомовірності банкрутства підприємства проведемо розрахунок даної ймовірності.
Перед тим як вирішити питання щодо доцільності проведення фінансової санації на підприємстві, було проведено розрахунок ймовірності банкрутсва ВАТ «Росава». Ймовірність банкрутсва компанії розраховано використовуючи моделі банкрутсва Е. Альтмана, Ліса, Таффлера, Спрінгейта та інших. Більшість розрахунків засвідчують високий ризик до банкрутства, однак, його все ще можна вивести з даного положення.
Як видно з вище проведених розрахунків, на підприємстві необхідно негайно проводити фінансове оздоровлення, щоб не відбулося призупинення діяльності підприємств. Прихід іноземного інвестора, що буде зацікавлений в успішній діяльності компанії дозвилить вийти з кризи.
Розмір власного капіталу ВАТ «Росава» на кінець 2006 року становив 69742 тис. грн. або 83 % від загальної суми капіталу. Вважається, що порогове значення співвідношення власного та позикового капіталу на компанії є 50%, тобто, сума позикового капіталу не повинна перевищувати суму власного капіталу. Отже, оптимальним рішенням є залучення невеликої частки іноземного капіталу в розмірі 53000 тис. грн. Щоб в сукупності з іншим позиковим капітало не перевищувало значення власного капіталу. Цей крок дозволить підприємству в перший рік отримати чистий прибуток в межах від 8822 до 19478 тис. грн. Отже, запропонований проект виходу підприємства з кризи є дієвим і допоможе йому з часом покрити свої збитки та повністю відновити нормальну діяльність.
В третьому розділі розроблено дієві заходи покращення процесу управління фінансовою санацією на підприємстві. Досліджено зарубіжний досвід даної процедури. Розглянемо його детальніше. Німецький валютний союз істотно вплинув на хід економічних перетворень у східних землях. Миттєво опиналась на межі банкрутства майже вся промисловість НДР, у стадії глибокого занепаду опинилась і цукрова промисловість. Наприкінці 80-х років загальне співвідношення між якісними параметрами, що характеризують фінансово-господарський рівень організації цукровиробництва в країнах ЄС та в нових федеральних землях, склало 8 до 1. Щоб запобігти тотальному банкрутству східнонімецьких цукрових фабрик, Опекунське відомство, під юрисдикцією якого була передана вся власність НДР, вирішило забезпечити короткострокову ліквідність всіх підприємств. Для цього видали гарантії на суму, що становила 41 % фінансових потреб кожної фінансової одиниці. Другим важливим шагом стало запровадження мораторію на погашення „старих позик” і виплату процентів по ним.
З урахуванням вимог законодавства, реального стану цукрової промисловості НДР було вироблено такі принципи санації:
— єдиним можливим шляхом санації підприємств галузі є їх приватизація перед санацією;
— приватизації мають підлягати всі без винятку цілісні майнові комплекси. А не окремі об’єкти цукрової промисловості;
— врахування регіональних інтересів при проведенні санаційних заходів та збереження цукрового виробництва у всіх існуючих бурякоцукрових зонах;
— участь у санації та приватизації третіх осіб.
Групою фахівців був розроблений план санації. Основні його положення зводилися ось до цього:
1. Санація бізнесу. Покриття збитків здійснювалося за рахунок санаційного прибутку та прибутку від іншої реалізації (продаж мопедів). зменшення основного капіталу здійснювалося за рахунок зменшення номінально участі в статутному фонді найбільших акціонерів.
2. Поточна ліквідність та платоспроможність була забезпечена за допомогою платіжних поступок кредиторів, зацікавлених у збереженні підприємства.
3. Оновлення виробничої та збутової програми здійснювалося на основі проведення масштабної реструктуризації підприємства.
4. Основним фінансовим джерелом проведення санації став капітал, мобілізований додатковою емісією акцій, з відповідним збільшенням статутного фонду до 37,5 млн ДМ.
5. Зміна вищої ланки менеджменту.
В економічній літературі, присвяченої фінансовому оздоровленню підприємств, санація BMW вважається класичним прикладом економічного виживання із фінансової кризи в умовах конкуренції. Невтручання держави, дотримання антимонопольного законодавства та інших законів ринку сприяли підвищенню мотивації стимулів працюючих, відповідальності управлінського персоналу, що, зрештою, ї привело до загального успіху санації.
ПродавецСергей Ильюченко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Фінансова санація підприємства

  Вступ 3 Розділ І. Фінансова криза на підприємстві 5 1.2 Економічний зміст фінансової кризи та причини виникнення 5 1.2 Симптоми і фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві 9 Розділ ІІ. Санація підприємств 12 2.1. Економічна сутність санації підприємств 12 2.2. Форми фінансової санації 14 2.3. Внутрішні джерела фінансової санації 16 2.4 Класична модель фінансової санації 19 Розділ ІІІ. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства 22 Висновки 25 Література 27
 • Форми залучення коштів власників для фінансування санації

  Вступ 3 1. Форми та види джерел фінансової санації 4 2. Санація із залученням коштів власників підприємства 7 3. Альтернативна санація, фінансова участь персоналу в санації 10 5. Державна фінансова підтримка санації підприємств 14 Висновки 16 Література 17 Додатки 18 Динаміка зміни фінансових результатів збиткових підприємств Динаміка порушених справ про банкрутство в Україні Фінансові результати підприємств, що одержали збиток, за видами економічної діяльності
 • Фінанси підприємств

  Зміст 1. Фінансова санація на підприємстві і порядок її проведення 3 2. Сутність і склад капітальних інвестицій, джерела їх фінансування 8 3. Практичне завдання 13 Таблиця 1 .Інформація про виробництво та реалізацію продукції промис-ловим підприємством за квартал … Список літератури 15
 • Фінансова санація

  Вступ / Розділ 1. Сутність фінансової санації / 1.1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст та причини виникнення / 1.2. Економічна сутність санації підприємств / Розділ 2. Менеджмент та аудит фінансової санації / 2.1. Менеджмент фінансової санації / 2.2. Сутність та основні завдання санаційного аудиту / Розділ 3. Напрямки стабілізації діяльності підприємства по виходу з кризи / 3.1. Збільшення вхідних грошових потоків / 3.2. Зменшення вихідних грошових потоків / Висновки / Список використаної літератур
 • Фінанси підприємства

  1. Теоретичні питання 3 1.1. Фінансова санація на підприємстві і порядок її проведення 3 1.2. Сутність і склад капітальних інвестицій джерела їх фінансування 10 2. Практичне завдання. 13 2.1. По даним підприємства розрахувати основні показники ліквідності на початок і кінець поточного року і зробити висновки 13 Список використаних джерел 16 Додатки 17
 • Фінанси підприємства

  Фінансова санація підприємства…………………………………......……….3 Список використаної літератури……………………………………………16
 • Фінансова санація підприємств: фінансові джерела, економічний зміст та порядок проведення (2 частина диплому)

  Фінансова санація підприємств: фінансові джерела, економічний зміст та порядок проведення 1 2. Проведення санаційного аудиту базового підприємства 4 2.1. Загальна характеристика базового підприємства 4 2.2. Санаційний аудит власного капіталу та активів підприємства 8 2.3. Аналіз прибутковості та ділової активності підприємства 25 2.4. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства 28 Література 38 Додаток А. Основні показники фінансової звітності підприємства в 2002-2005 рр. 41 Додаток Б. Фінансові показники, отримані в результаті санаційного аудиту підприємства 49 Додаток В. Фінансові показники, отримані в результаті санаційного аудиту підприємства 51
 • Контрольна робота з фінансів підприємства

  1. Фінансова санація підприємств 3 2. Реорганізація підприємства та форми її проведення 9 Список використаної літератури 14
 • Фінанси підприємств

  1.1 Фінансова санація на підприємстві і порядок її проведення. 2 Форми фінансування санації власниками 2 1.2 Сутність і склад капітальних інвестицій. Джерела їх фінансування 10 2 Практичне завдання 15 По даним підприємства розрахувати основні показники ліквідності на початок і кінець року і зробити висновки. З метою проведення аналізу обрано торгівельне підприємство, що займається реалізацією вовняних та бавовняних тканин. Список використаної літератури 24
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств

  1. Процедура ліквідації підприємства-боржника 2 2. Характеристика методики оцінки ймовірності банкрутства підприємства 7 Література 12

©: 2011-2020 infoworks.ru