Заказать реферат

Курсовая: Формування і розподіл доходів у системі соціального захисту населення (ID:40728)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Формування і розподіл доходів у системі соціального захисту населення (Код работы:40728)

Информация о работе Раздел: Макроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 49 стр.
Цена: 128 грн.
Код работы (ID): 40728
Добавлена: 21.11.2009
Просмотров: 1129
СодержаниеВступ
1. Сутність та структура доходів в системі соціального захисту населення
2. Досвід зарубіжних країн щодо формування і розподілу доходів соціального захисту населення
3. Дослідження процесу формування та розподілу доходів у системі соціального захисту населення в Україні
4. Шляхи забезпечення раціонального розподілу доходів у системі соціального захисту населення України
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Литература1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Просвіта, 1996. - 80 с.
2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" // Людина і праця. — 2000. — № 7.
3. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. —
К., 1991.
4. Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" // Уряд, кур'єр. — 2000. — № 97.
5. Указ Президента України "Про стратегію подолання бідності" від
15 серпня 2001 р. // Уряд, кур'єр. — 2001. — 18 берез.
6. Послання Президента України "Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України". — К., 2001.
7. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” – Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
8. Андріїв В. Соціальне страхування: історія проблеми // Соц. захист. —1999. — № 2.
9. Берданова О. Нормативно-правові аспекти реформування системи соціального захисту населення // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2002. - № 3. - С.302 - 306.
10. Бичков С.І. Теоретичні аспекти формування системи соціального захисту населення// Політика і час. – 2004. - № 4. – С. 23-29.
11. Бідак В. Гуманістична складова соціальної політики в умовах економічних трансформацій // Україна: аспекти праці. — 2001. — № 5. – С.14-16.
12. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економічної праці: Навч. посіб. —К.: МАУП, 2002. – 323с.
13. Борецька Н. Зарубіжний досвід удосконалення ринку праці та соціального захисту населення // Економіка України. - 2000. - № 10. - С.79 - 81.
14. Вегера С. Європейська соціальна хартія і Україна // Україна: аспекти праці.—2001.—№ 7. – С. 35-37.
15. Вегера С. Європейські соціальні стратегії і Україна // Україна: аспекти праці.— 2002. —№ 6. – С. 26-31.
16. Величко О. Д. Соціальний захист населення у системі бюджетного забезпечення // Україна: аспекти праці. — 2003. — № 6. – С. 12-15.
17. Вибране законодавство з надання соціальних послуг (на допомогу працівникам соціальних служб). – К.: Основи, 2005. – 125с.
18. Від соціального забезпечення до соціальної політики: зб. наук. ст. / ред. Я. А. Жаліла. — К.: Наук.думка, 2001. – 350с.
19. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2004. - 213 с.
20. Дікон Б., Холе М., Ставе П. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту: Пер. з англ. — К.: Академія, 2004. – 200с.
21. Дмитриченко Л. І. Державна політика соціального захисту населення як фактор економічного зростання. Методологія дослідження // Социально-экономические аспекты промышленной политики. - Донецк, 2003. - Т.2. - С.46–51.
22. Добровольська Л. Соціальні видатки бюджету України // Уряд. кур'єр. — 2002. — № 2. – С. 53-55.
23. Клівіденко Л. Соціальний захист населення та шляхи подолання бідності в Україні: Проблема бідності в Україні, соціальний захист // Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2004. - № 3. - С.41 - 47.
24. Олефір О.І. Соціальний захист населення: необхідність перегляду сутності // Теорії мікро-макроекономіки / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К., 2001. - Вип. № 7. - С. 45-52.
25. Руденко В. Фінансово-матеріальні ресурси органів місцевого самоврядування як засоби реалізації соціальної спрямованості держави// Персонал. – 2002. - № 2. – С. 23-26.
26. Савченко Н. Формування концепції соціального захисту населення якпріоритетне завдання економічної політики держави// Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2005. - № 3. - С.14-19.
27. Сіденко С. Розвиток систем соціального захисту в умовах глобалізації економіки// Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 1999. — 30 с.
28. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: Вид-во У А Д У , 2003. - 265 с.
29. Слободян Л. Моніторинг бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіонах України і державах ЄС// Регіон. економіка. - 2006. - № 2. - С.166-175.
30. Трубич С. Ю. Соціальний захист в системі економічної безпеки // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. - Львів, 2000. - Ч.2. - С.55–58.
31. Українські Закони. Соціальний кодекс України: Проект / В.С.Журавський та ін., Християнсько-демократична партія України. - К.: Логос, 1998. - 319 с.
32. Ярошенко І. С. Система соціального захисту в Україні: шлях до реформування // Правове регулювання економіки. - К., 2000. - Вип.1. - С.207–212.
33. hhtp://www.ukrstat.gov.ua/
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Формування та розподіл доходів населення в системі соціального захисту

  ВСТУП 3 1. Теоретичні основи формування і розподілу доходів населення та їх державного регулювання 5 2. Аналіз основних показників формування доходів населення в системі соціального захисту України 11 3. Аналіз основних показників розподілу доходів населення в системі соціального захисту України 19 4. Напрямки та перспективи соціально-економічної політики 29 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 35 Додатки 38ВСТУП 3 1. Теоретичні основи формування і розподілу доходів населення та їх державного регулювання 5 2. Аналіз основних показників формування доходів населення в системі соціального захисту України 11 3. Аналіз основних показників розподілу доходів населення в системі соціального захисту України 19 4. Напрямки та перспективи соціально-економічної політики 29 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 35 Додатки 38
 • Ринкова економіка та державна система соціального захисту населення

  Вступ 3 1. Сутність ринкової економіки 5 2. Держава як суб'єкт ринкового господарства 7 3. Поняття соціального захисту населення 9 3.1. Визначення соціального захисту та його функції 9 3.2.Українська модель соціального захисту населення 11 4. Державна система соціального захисту населення України 13 4.1. Організаційно-правова структура соціального захисту 13 4.2. Органи законодавчої та виконавчої влади держави, які регулюють систему соціального захисту населення 14 4.3. Держане регулювання ринку праці в Україні 19 4.4. Державне фінансування соціальної політики 24 4.5. Розвиток соціальної політики і соціального захисту в Україні 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34
 • СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Соціальна політика і соціальний захист населення 5 1.1. Поняття соціальної політики 5 1.2. Реалізація соціальної політики в системі соціального захисту 8 Розділ 2. Принципи та елементи соціального захисту населення 12 2.1. Поняття соціального захисту 12 2.2. Соціальний захист населення України в період формування ринкових відносин 17 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
 • Модель кривої Лоренца та її практичне застосування

  Вступ. 3 Розділ 1. Соціальна політика та модель Лоренца 4 1.1. Зміст соціальної політики держави 4 1.2. Доходи населення, їх види та джерела формування 6 1.3. Причини нерівності доходів. Бідність 9 1.4. Крива Лоренца у поясненні нерівності доходів 11 1.5. Державне регулювання розподілу доходів та система соціального захисту 13 Розділ. 2. Застосування моделі Лоренца в економіці України 14 2.1. Динаміка диференціації населення України за рівнем доходів протягом 2000-2006 рр. 15 2.2. Методи державного перерозподілу доходів в Україні та реалізація системи соціального захисту 18 Висновок. 28 Література. 33
 • Фінансування соціального захисту населення

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти фінансування соціального захисту 6 1.1. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту 6 1.2. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення 12 1.3. Склад та структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення 16 Розділ 2. Особливості фінансування соціального захисту населення на прикладі Пенсійного фонду 20 2.1. Фінансове забезпечення соціального захисту населення Пенсійним фондом 20 2.2. Фактори впливу на проведення фінансування соціального захисту та шляхи їх оптимізації 25 Висновки 32 Список використаної літератури 33
 • Соціальний захист населення

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність соціального захисту та його функції 5 2.Українська модель соціального захисту населення 9 3. Державна система соціального захисту населення України 11 3.1. Організаційно-правова структура соціального захисту 11 3.2. Державні органи, які регулюють систему соціального захисту населення 13 3.3. Державне фінансування соціальної політики 20 4. Розвиток соціальної політики і соціального захисту в Україні 27 Висновки 33 Список використаної літератури 35 Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з розвитком системи соціального захисту населення в Україні. В роботі розкриваються наступні питання: поняття соціального захисту населення, принципи та напрями розвитку соціальної політики в Україні, сучасний стан законодавства України в сфері соціальної захисту і соціальної політики. При написані роботи автором використовувались Конституція України, Закони України та інші нормативні акти, підручники з політекономії, економічної теорії, соціальної політики тощо.
 • Державне регулювання соціального захисту населення (практична частина диплому)

  Зміст Зміст 2 II. Дослідження соціально-економічних індикаторів рівня життя 3 2.1. Аналіз рівня та динаміки зайнятості населення 3 2.2. Грошові доходи населення, оплата праці та пенсії 7 2.3. Грошові витрати та рівень життя населення 19 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 34 3.1. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту населення 34 3.2. Моніторинг рівня соціальної захищеності окремих категорій населення 47 3.3. Механізм регулювання соціального захисту населення та напрями її вдосконалення 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72 Список використаних джерел 74 ДОДАТКИ 75
 • Соціальний захист населення

  Зміст Вступ 3 1.Необхідність та сутність соціального захисту населення 5 2.Практика соціального захисту населення в країнах Європи 17 3.Державні заходи соціального захисту населення в Україні в умовах формування та початкового розвитку ринкової економіки 24 Висновки 36 Список використаних джерел 39
 • Державні цільові фонди

  Зміст 1. Суть та необхідність соціального захисту населення в Україні в умовах переходу до ринку. 3 2. Роль централізованих фінансових ресурсів у фінансуванні соціального захисту населення. 10 3. Використання децентралізованих фінансових ресурсів в цілях соціального захисту населення. 15 Список використаних літературних джерел. 22
 • Патерналізм, трипартизм і політика заробітної плати та доходів у країнах Західної Європи

  Зміст Вступ 3 1. Зміст та розвиток поняття соціальної політики держави. Соціальний захист населення 4 2. Досвід соціального захисту населення за кордоном 9 3. Врахування закордонного досвіду в вирішенні проблем соціального захисту в Україні 17 Висновки 19 Список використаної літератури 20

©: 2011-2020 infoworks.ru