Заказать реферат

Диплом: Механізм управління підприємством на прикладі ВАТ Тернопільвтормет (ID:41204)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Механізм управління підприємством на прикладі ВАТ Тернопільвтормет (Код работы:41204)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 102 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 41204
Добавлена: 02.02.2010
Просмотров: 878
СодержаниеВступ………………………………………………………………………...3
Розділ І. Суть організаційної структури механізму управління підпри-ємством……….……………………………………………………………………6
1.1. Принципи побудови організаційної структури виробничого підпри-ємства………………………………………………………………………………6
1.2. Організація управління і типи організаційних структур на підпри-ємстві……………………………………………………………………………..18
1.3. Основні функції внутрішньофірмового управління персоналом під-приємства………………………………………………………………………...32
Розділ ІІ. Аналіз організаційної структури механізму управління підприємства ВАТ «Тернопільвтормет»……………………………………….37
2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ «Тернопільвтор-мет»……………………………………………………………………………….37
2.2. Аналіз організаційно-управлінської структури підприємства…....44
2.3. Аналіз управління персоналом на підприємстві ВАТ «Тернопільвт-ормет»…………………………………………………………………………….55
Розділ ІІІ. Вдосконалення організаційної структури механізму управління підприємства ВАТ «Тернопільвтормет»………………………….63
3.1. Оцінка можливих шляхів вдосконалення організаційної структури механізму управління підприємства ВАТ «Тернопільвтормет»….…………..63
3.2. Вдосконалення організаційної структури механізму управління підприємства ВАТ «Тернопільвтормет»……………………………………….84
Висновки….……………………………………………………………….87
Перелік використаних джерел……………………………….…………..93
Додатки…………………………………………………………………..102
Литература1. Господарський кодекс України, К.: «Право», 2006р., - 192с.
2. Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV з наступними змiнами // Відомості Верховної Ради, № 8, 1999. – с.24.
3. Абчук В. А. Менеджмент. СПб.: Издательство «Союз», 2002. — 598c.
4. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. - 597c.
5. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. Основи менеджменту.- Львів: Світ, 1995. -296 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 497с.
7. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "Ассиана", 2000. – 672с.
8. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 1997. - 344с.
9. Бухалеков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. — М.: ИНФРА—М., 2004. — 392с.
10. Валуев С.А., Игнатьева А.В. Организационный менеджмент. - М.: Машиностроение, 2003. – 355с.
11. Василів А.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень: організаційно-правові проблеми. — Одеса: АО БАХВА, 1997. — 360 с.
12. Васильев В.Н. Организация производства в условиях рынка. - М.: Машиностроение, 2003. – 793с.
13. Вебер М. Избранное. - М.: "Триада, Лтд", 2007. – 1677с.
14. Галькович Р.С., Набоков В.И. Основы менеджмента. - М.: ИНФРА-М, 2004. -376с.
15. Гелловей Л. Менеджмент. – пер. с англ. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2005. – 515с.

...

90. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, 3. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2004. - 566с.
91. Фатхурдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, 2004. – 499с.
92. Фатхурдинов Р. А. Разработка управленческого решения: Учеб¬ник. — 3-е изд. — М.: Интел-синтез, 2004. - 544с.
93. Фатхурдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник.— М.: Интел-синтез, 2005. - 729с.
94. Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні. -К.:. "Фенікс", 2005. - 320 с.
95. Федулова Л.І. Корпоративні структури в інноваційній діяль¬ності: Світовий досвід та можливості для України // Економіка і прогнозування. - 2004. - №4. - С. 9-27.
96. Федулова Л.І. Корпоративні структури в інноваційній діяль¬ності: Світовий досвід та можливості для України // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 4. - С. 9-27.
97. Федулова Л., Пашута М. Розвиток національної інно¬ваційної системи України // Економіка України. - 2005. - № 4. - С 35-47.
98. Хаксевер К, Вайсброд Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере производства: Теория и практика. 2-е изд. /Пер. с англ. под ред. В. В. Кулибановой. — СПб.: Питер, 2002. — 744с.
99. Хеентце И. Экономический образ мышления: Пер с англ. - М.: Новости, 2001. – 590с.
100. Чейс Р., Аквилано Н. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 519с.
101. Шегда А. В. Менеджмент: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. - 583 с.
ПродавецВладимир Мацек
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Антикризове управління на основі інновацій (на прикладі підприємства)

  Вступ 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 1.1. Місце антикризового управління в економічній діяльності підприємства 4 1.2. Різновиди інновацій та механізм їх впровадження на підприємстві 9 1.3. Інновації як інструмент антикризового управління 14 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ КРИЗИВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ (меблевий центр) 22 2.1. Аналіз складових кризової ситуації на підприємстві 22 2.2. Попередні заходи з відновлення платоспроможності підприємства 30 2.3. План санації підприємства та оцінка його ефективності 33 3. МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 37 3.1. Зарубіжний досвід антикризового управління підприємством 37 3.2. Державне регулювання кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах 42 Висновки 47 Література 49 Додатки, звітність, діаграми 51-60 Метою роботи є вивчення механізмів антикризового управління підприємством на основі інновацій., що дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Предметом дослідження є процеси антикризового управління підприємством. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України, матеріали періодичних видань, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених А. Поддєрьогіна, О.Терещенка, Т. Грамотенка, Г. Иванова
 • Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах 5 1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи 5 1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства 8 Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ "..." 13 2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ "..." 13 2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві 19 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством 24 ВИСНОВКИ 28 Список використаної літератури 30 ДОДАТКИ 33 Додаток А 33 Додаток Б 35
 • Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

  Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах...........5 1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи..................................5 1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства.................................................................8 Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ Трембіта .........................................132.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ Трембіта ...............................................................132.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві.....................19 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством ..............................................................24 Висновки і пропозиції...........................................................................................29 Список використаної літератури.........................................................................31 Додатки...................................................................................................................34
 • Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством (на базі АТВТ Трембіта )

  Вступ Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах 1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи 1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ Трембіта 2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ Трембіта 2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством ВИСНОВКИ Список використаної літератури ДОДАТКИ Додаток А Додаток Б
 • Управління малим підприємством

  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні аспекти управління малим підприємством 4 1.1. Характерні принципи управління для малого підприємства 4 1.2. Технологія управління малим підприємством 12 1.3 Методи оцінювання ефективності управління малим підприємством 16 Розділ 2 Дослідження ефективності управління малим підприємством ТОВ "Арт- Скриня" 18 2.1 Аналіз системи управління ТОВ"Арт- Скриня" 18 2.2. Стратегічний аналіз підприємства ТОВ "Арт-Скриня" 24 2.3 Оцінка ефективності управління малим підприємством 26 Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління малим 31 підприємством 31 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 37
 • Управління підприємством

  Вступ........................................................................................................................3 Розділ І. Теоретичні аспекти управління 1.1. Розвиток та історія менеджменту. Зміст менеджменту.................6 1.2. Методи і моделі управління...............................................................11 1.3. Види, принципи та функції менеджменту........................................14 Розділ ІІ. Структура управління підприємством на прикладі ВАТ „Сумсільмаш” 2.1. Загальна характеристика ВАТ „Сумсільмаш”..................................33 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................37 2.3. Аналіз використання персоналу ВАТ „Сумсільмаш”. Структура виробничого процесу...........................................................................42 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління підприємством 3.1. Удосконалення менеджменту людських ресурсів та управлінських рішень....................................................................................................64 3.2. Підвищення професіоналізму управлінців як фактор удосконалення управління підприємством...................................................................70 3.3. Вимоги до сучасного управлінця та розподілу праці менеджерів....78 Висновки...................................................................................................................85 Список використаної літератури.........................................................................89 Додатки......................................................................................................................95
 • Стратегія виходу підприємства з кризового стану: розробка та обґрунтування

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного управління кризовими ситуаціями підприємства 6 1.1 Стратегічне управління підприємством: поняття та види 6 1.2 Сутність та значення антикризового управління підприємством 13 1.3 Методи розробки та обґрунтування стратегії виходу підприємства з кризового стану 23 Розділ 2. Розробка стратегії виходу підприємства з кризового стану (на прикладі ВАТ «назва») 32 2.1 Характеристика ВАТ «назва» та дослідження основних показників діяльності 32 2.2 Аналіз кризового стану підприємства 47 2.3 Оцінка стратегії виходу підприємства з кризового стану 59 Розділ 3. Обґрунтування розробленої стратегії виходу ВАТ «назва» з кризового стану 63 3.1 Впровадження системи антикризового управління підприємством 63 3.2 Механізм реалізації антикризової стратегії 69 Висновки 72 Список використаної літератури 76 Додатки 83-85
 • Управління підприємством сільськогосподарської сфери

  Вступ........................................................................................................................3 Розділ І. Теоретичні аспекти управління 1.1. Розвиток та історія менеджменту. Зміст менеджменту.................6 1.2. Методи і моделі управління...............................................................11 1.3. Види, принципи та функції менеджменту........................................14 Розділ ІІ. Структура управління підприємством на прикладі ВАТ „Сумсільмаш” 2.1. Загальна характеристика ВАТ „Сумсільмаш”..................................33 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................37 2.3. Аналіз використання персоналу ВАТ „Сумсільмаш”. Структура виробничого процесу...........................................................................42 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління підприємством 3.1. Удосконалення менеджменту людських ресурсів та управлінських рішень....................................................................................................64 3.2. Підвищення професіоналізму управлінців як фактор удосконалення управління підприємством...................................................................70 3.3. Вимоги до сучасного управлінця та розподілу праці менеджерів....78 Висновки...................................................................................................................85 Список використаної літератури.........................................................................89 Додатки......................................................................................................................95
 • Управління організацією: суть, методи, ефективність

  Вступ 3 1. Особливості управління підприємством в сучасних умовах 6 1.1. Підприємство як об’єкт управління 6 1.2. Системний підхід в управлінні підприємством 9 1.3. Стратегічне управління підприємством 12 2. Оцінка системи управління підприємством на прикладі ТОВ „Тема-Логістик” 16 2.1 Загальна характеристика ТОВ „ Тема Логістик” 16 2.2 Аналіз фінансово-комерційної діяльності базового підприємства 19 2.3 Аналіз організації та практики управління діяльністю транспортного підприємства ТОВ „ Тема Логістик” 20 3. Удосконалення управлінської діяльності базового підприємства 25 3.1 Розробка шляхів удосконалення системи управління транспортного підприємства ТОВ „ Тема Логістик” та їх економічне обґрунтування 25 3.2 Оцінка економічної ефективності впровадження проекту 26 3.3. Оцінка ризиків 30 Висновки 32 Список літератури 34
 • Еволюція структур управління підприємством

  Вступ 3 1. Еволюція структур управління підприємством 4 2. Стратегічне планування – як головний механізм життєвої діяльності підприемства 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15 Вступ 3 1. Еволюція структур управління підприємством 4 2. Стратегічне планування – як головний механізм життєвої діяльності підприемства 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15

©: 2011-2020 infoworks.ru