Заказать реферат

Диплом: Діагностика фінансового стану підприємства (ID:43428)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Діагностика фінансового стану підприємства (Код работы:43428)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 170 стр.
Цена: 0 грн.
Код работы (ID): 43428
Добавлена: 16.04.2010
Просмотров: 1087
СодержаниеВступ 1 Роль фінансової діагностики для прийняття управлінських рішень
1.1 Сутність фінансової діагностики, її мета, завдання та принципи
1.2 Роль фінансової діагностики в подоланні кризових явищ на підприємстві
1.3 Основні методичні підходи до діагностики фінансового
стану підприємства Фінансова діагностика ЗАТ " "
2.1 Техніко-економічна характеристика ЗАТ "".
2 Аналіз та оцінка майнового стану підприємства
2.3 Аналіз та оцінка ліквідності, платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства
2.4 Аналіз та оцінка фінансових результатів підприємства
3 Шляхи підвищення ефективності діагностики фінансового стану
підприємства
3.1 Побудова багатофакторної моделі інтегральної діагностики фінансового стану підприємства
3.2 Впровадження методів економіко-математичного прогнозування
при проведенні діагностики фінансового стану підприємства
3.3 Напрямки оптимізації показників фінансового
стану ЗАТ " "
4 Охорона праці
4.1 Характеристика фінансового відділу ЗАТ" "
4.2 Техніка безпеки 4.3 Розробка заходів з охорони праці та захисту навколишнього
середовища 4.4 Пожежна безпека
Висновки
Перелік літератури
Додатки
Литература1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.92 р. №2344-ХІІ // http://zakon.rada.gov.ua/
2. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. №49/121 // www.zakon1.rada.gov.ua.
3. Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. №22 // www.zakon1.rada.gov.ua.
4. Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. №81 // www.zakon1.rada.gov.ua.
5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 17.01.2001 р. № 10 // http://www.me.gov.ua
6. Методичні рекомендації щодо аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.1998 р. №759/10/20-2117 // www.zakon1.rada.gov.ua.
7. Азарова А. О. Ідентифікація процесу оцінювання фінансового стану підприємства для побудови багаторівневої СППР / А. О. Азарова, О. В. Воронюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №4. – С. 178-185.
8. Азарова А. О. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Фінанси України. – 2006. – № 12. – С. 121-129.
9. Андрущак Є. М. Діагностика банкрутства українських підприємств / Є. М. Андрущак // Фінанси України. – 2004. - №9. – С. 118-124.
10. Бень Т. Г. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Т. Г. Бень, С. Б. Довбня // Фінанси України. – 2002. - №6. – С. 53-60.
11. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : Учебное пособие для вузов : / Т. Б. Бердникова . - М. : ИНФРА-М, 2005 . - 213 с.
12. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. - №3. – С.117-128.
13. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств: Підручник./ І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К.: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2006. – 780 с.
14. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. под. ред. В.В. Ковалева. – СПб: Экономическая школа, 2004. – Т.2. – 699 с.
15. Бровкова Е. Г. Методика диагностики банкротства украинских предприятий / Е. Г. Бровкова, Е. В. Мартыненко // Економіка: проблеми теорії та практики. − 2002. − Випуск №140. − С. 56-59.
16. Бугай А. В. Основні проблеми оцінки фінансового стану підприємства / А. В. Бугай // Економіка: проблеми теорії та практики. − 2002. − Випуск №136. − С. 13-19.
17. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб./ В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 342 с.
18. Великий Ю. М. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки / Ю.М. Великий, О. Ю. Проскура // Фінанси підприємств. − 2002. − №10. − С. 29-34.
19. Воронкова А. Е. Дiагностика стану пiдприємства: теорiя i практика : / А. Е. Воронкова, Р. З. Вечерковськi, Д. К. Воронков и Е. Н. Коренєв . - Х. : ВД "IНЖЕК", 2006 . - 447 с.
20. Гадзевич О. І. Основи економiчного аналiзу i дiагностики фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств : навчальний посiбник для вузiв : / О. I. Гадзевич . - К. : Кондор, 2007 . - 179 с.
21. Гаєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник / В. М. Гаєць, Т. С. Клебанова, О. І.Черняк, В. В.Іванов, М. О. Кизим, Н. А. Дубровіна, А. В. Ставицький – 2-ге вид., виправ. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 396 с.
22. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. /В. Г. Герасимчук.— К.: КНЕУ, 2000. — 360 с.
23. Гетьман О. О. Економiчна дiагностика : навчальний посiбник для вузiв : / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал, Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет и Днiпропетровський унiверситет економiки та права . - К. : Центр учбової лiтератури, 2007 . - 306 с.
24. Гинявичюс Р. Т. Влияние весов частных критериев на результаты многокритериальной оценки / Р. Т. Гинявичюс, В. Р. Подвезько // Вісник НАУ. – 2004. - №3. – С. 37.
25. Гребенікова О. В. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі / К. О. Соломянова-Кирильчук // Фінанси України. – 2007. - №12. – С. 129-137.
26. Давыдова Г. В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г. В. Давыдова, А. Ю. Беликов // Управление риском. – 1999. - №3. – С. 13-20.
27. Дем’яненко М. Я. Фінансовий словник-довідник / За ред. М. Я. Дем’яненка. – К. ІАЕУААН. – 2003. – 507 с.
28. Довбня С. Б. Діагностика рівня економічної безпека підприємства / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гічова // Фінанси України. – 2008. - №4. – С. 88-97.
29. Егоров П. В. Диагностика управления финансовой деятельностью предприятия: Монография./ В. Г. Андреева. – Донецк: Юго-Восток ЛТД, 2005. – 202 с.
30. Жук І. М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні / І. М. Жук, В. С. Михайлов, Я. В. Поплюйко // Статистика України. – 2006. - №2. – С. 4-11
31. Захарченко В. О. Систематизація методів оінки фінансового стану підприємства / В. О. Захарченко, С. І. Счасна // Фінанси України. – 2005. - №1. – С. 137-144.
32. Єршова Н. Ю. Оцінка стану підприємств промисловості на основі статистичного аналізу /Н. Ю. Єршова // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2008. - №802. – С.68-72.
33. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навчальний посібник /А. М. Єріна. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
34. Іванюта С. М. Антикризове управління. Навчальний посібник / С. М. Іванюта. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.
35. Ільдеменов В. С. Операционный менеджмент : Учебное пособие : / С. В. Ильдеменов, А. С. Ильдеменов и С. В. Лобов . - М. : ИНФРА-М, 2005 . - 337 с.
36. Калачиков О. В. Автоматизація процесу оцінки кредитоспроможності підприємства / О. В. Калачиков, Т. В. Крупко// Фінанси України. – 2003. - №5. – С. 54-58.
37. Киселева Т. К. Финансовый аналіз и его роль в управлении / Т. К. Киселева. – Запорожье: ЗУНТЭИ, 2003. – 143 с.
38. Клебанова Т. С. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т. С. Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мозенков – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 271 с.
39. Клебанова Т. С. Механизмы и модели управления кризисными ситуациями: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 200 с.
40. Колесарь Е. Моделі діагностики банкрутства підприємств України / Е. Колесарь // Економіст. − 2002. − №10. − С. 60-63.
41. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия / Б. Коллас. - М.: Юнити, 2002. – 629 с.
42. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко. − Х.: Фактор, 2002. − 144 с.
43. Коротков Э. М. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э. М. Короткова. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 432 с.
44. Костенко Т. Д. Економiчна дiагностика: практикум : навчальний посiбник для вузiв : / Т. Д. Костенко, А. А. Герасимов, В. С. Рижиков, О. К. Добикiна, С. В. Касьянюк и Донбаська державна машинобудiвна академiя . - К. : Центр учбової лiтератури, 2007 . - 185 с.
45. Котляр М. Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів / М. Л. Котляр // Фінанси України. – 2005. - №1. – С. 113-117.
46. Кривов’язюк І. В. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /І. В. Кривов’язюк. – К.: Кондор, 2008. – 366 с.
47. Лелюк Ю. М. Проблеми використання загальновідомих моделей при прогнозуванні банкрутства вітчизняних підприємств / Ю. М. Лелюк, Т. О. Загорулько // Економіка: проблеми теорії та практики. − 2001. − Випуск №116. − С. 9-13.
48. Лень В. С. Звітність підприємств Підручник / В. С. Лень. – К.: Знання-Прес. – 2004. – 458 с.
49. Лєснікова М. В. Використання комплексних показників для дослідження фінансового стану інноваційно-активних підприємств України / М. В. Лєснікова, М. Ю. Єгоров // Наука та наукознавство. – 2003. - №4. – С. 208-215.
50. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: Монографія / Л. О. Лігоненко. – К.: Міжнародна академія оцінки і консалтингу, 2003. – 475 с.
51. Матвійчук А. В. Дискримінантна модель оцінки ймовірності банкрутства / А. В. Матвійчук // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2006. - №74. – С. 299-314.
52. Матвійчук А. В. Діагностика банкрутства підприємств в умовах трансформаційної економіки / А. В. Матвійчук// Економіка України. – 2007. - №4. – С. 20-28.
53. Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія / А. В. Матвійчук. – К.: КНЕУ, 2007. – 264 с.
54. Матвійчук А. В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки / А. В. Маивійчук, О. А. Сметанюк // Фінанси України. – 2007. - №12. – С. 115-128.
55. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник /В. О. Мец. – К.: Вища школа. – 2003. – 128 с.
56. Михайлов В. С. Статистичні оцінки фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємств і організацій окремих регіонів, форм власності та галузей економіки України / В. С. Михайлов, О. В.Крехівський // Статистика України. – 2000. - №3. – С. 18-26.
57. Москаленко В. П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 6. – С. 180-191.
58. Новікова І. В. Шляхи застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств / І. В. Новікова // Актуальні проблеми економіки. − 2002. − №4. − С. 35-40.
59. Обущак Т. А. Основні методичні напрямки оцінки фінансового стану торговельних підприємств /Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №12. – С.99-106.
60. Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №9. – С. 92-100.
61. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А. М. – 5-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ. – 2004. - 328 с.
62. Пономарева Г. А. Внутренние и внешние источники финансовой стабилизации предприятия в системе методов антикризисного управления / Г. А. Пономарева // Вісник Східноукраїнського національного університету. − 2001. − №12 − С. 161-166.
63. Прокопенко І. Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Легас. – 2004. – 266 с.
64. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В. П. Савчук. – К.: Максимум, 2005 – 884 с.
Дополн. информацияв роботі присутні таблиці, графіки, діаграми, статистика за 3 останні роки
ПродавецТаня Кофтун
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Діагностика фінансового стану підприємства

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Послідовність діагностики фінансового стану підприємства 8 1.3. Методичні підходи до діагностики фінансового 11 стану підприємства 11 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП "..." 15 2.1 Аналіз структури балансу підприємства 15 2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства 17 2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства 25 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 36
 • Діагностика фінансового стану підприємства

  Курсова бакалаврська Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади проведення діагностики фінансового стану підприємства 5 1.1 Сутність і значення діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2 Методи і прийоми діагностики фінансового стану підприємства 15 Розділ 2. Діагностика фінансового стану ЗАТ "*" 33 2.1 Оцінка фінансових індикаторів складових фінансового стану ЗАТ "*" 33 2.2 Узагальнююча оцінка фінансового стану ЗАТ "*" за допомогою різних методичних прийомів 49 Розділ 3. Пропозиції та шляхи оптимізації фінансового стану ЗАТ "*" 53 3.1 Використання факторингу як системи поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику 53 3.2 Зміцнення ліквідності та платоспроможності підприємства шляхом своєчасної та об`єктивної оцінки його фінансового стану 55 3.3. Пропозиції щодо удосконалення фінансового регулювання ЗАТ «*» 60 3.4. Впровадження системи оцінки ризиків неплатежів на підприємстві 66 Висновки 69 Список використаної літератури 71 Додатки 74
 • Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ І Теоретичні основи діагностики стану підприємства 4 1. Фінансовий стан підприємства, як об’єкт діагностичних процедур 4 2. Показники фінансового стану підприємства 7 3. Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства 16 РОЗДІЛ ІІ Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ „Баррел-Україна” 20 1. Оцінка інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 20 2. Дослідження показників фінансового стану підприємства та оцінка їх рівня 26 РОЗДІЛ ІІІ Вдосконалення методів діагностики фінансового стану підприємства 32 1. Розробка моделі діагностики фінансового стану підприємства 32 2. Апробація моделі діагностики фінансового стану підприємства 40 ВИСНОВОК 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТОК А. Основні звітні показники ТОВ „...” за 2002-2004 рр. 56
 • Діагностика фінансового стану підприємства та обґрунтування заходів щодо його поліпшення

  ВСТУП 3 1. Значення та необхідність діагностики фінансового стану підприємства 4 2. Основні показники фінансового стану підприємства 11 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25
 • Аналіз фінансового стану підприємства

  Вступ 3 1. Теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Оцінка показника фінансової стійкості підприємства та його значення в діяльності підприємств 8 1.3. Сутність економічного аналізу, його організація та проведення на підприємстві 11 2. Діагностика фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 15 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ «Вірсавія» 15 2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 16 3. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства 27 Висновок 33 Список використаної літератури 35
 • Контрольна з курсу „Економічна діагностика” (КНЕУ)

  Завдання 2 2 1. «Вертикальна» та «горизонтальна» діагностика балансу підприємства 2 2. Діагностика платоспроможності підприємства 6 3. Діагностика фінансової стійкості 9 4. Діагностика ефективності виробництва 11 5. Прогноз ймовірності банкрутства (розрахунок Z-рахунку Альтмана) 14 6. Загальні висновки щодо фінансового стану підприємства 15 Література 19 ДОДАТОК А. Фінансова звітність АТ „...” 20
 • Контрольна з курсу „Економічна діагностика” (КНЕУ)

  1. «Вертикальна» та «горизонтальна» діагностика балансу підприємства 3 2. Діагностика платоспроможності підприємства 11 3. Діагностика фінансової стійкості 12 4. Діагностика ефективності виробництва 14 5. Прогноз ймовірності банкрутства (розрахунок Z-рахунку Альтмана) 18 6. Загальні висновки щодо фінансового стану підприємства 20 Література 25 ДОДАТОК А. Фінансова звітність АТ „...” за 2000-2003 рр. 26
 • ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-методичні основи оцінки фінансово-економічного стану підприємства 6 1.1. Поняття фінансового стану та необхідність його оцінки для прийняття фінансових рішень. 6 1.2. Методичні основи оцінки фінансового стану підприємства. 9 Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства "Аква Євро Центр" 16 2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства та його фінансово-економічних результатів 16 2.2 Оцінка показників ліквідності, платоспроможності 24 2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 31 Розділ 3. Напрями поліпшення фінансово-економічного стану підприємства 34 ВИСНОВКИ 36 Список використаної літератури 39 ДОДАТКИ 42
 • ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-методичні основи оцінки фінансово-економічного стану підприємства 6 1.1. Поняття фінансового стану та необхідність його оцінки для прийняття фінансових рішень. 6 1.2. Методичні основи оцінки фінансового стану підприємства. 9 Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства "Аква Євро Центр" 16 2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства та його фінансово-економічних результатів 16 2.2 Оцінка показників ліквідності, платоспроможності 24 2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 31 Розділ 3. Напрями поліпшення фінансово-економічного стану підприємства 34 ВИСНОВКИ 36 Список використаної літератури 39 ДОДАТКИ 42
 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

  Завдання 1. Аналіз конкуренції у галузі 3 Завдання 2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та конкурентноздатності його продукції 11 Завдання 3. Управлінська діагностика та діагностика економічної культури підприємства 16 Завдання 4. Діагностика ресурсного потенціалу 26 Завдання 5. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки. 34 Література 50 ДОДАТОК А. Фінансова звітність ТОВ „...” за 2002-2005 рр. 51

©: 2011-2022 infoworks.ru