Заказать реферат

Диплом: Пасивні операції комерціних банків України (ID:43493)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Пасивні операції комерціних банків України (Код работы:43493)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Диплом
Объем: 115 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 43493
Добавлена: 05.05.2010
Просмотров: 1195
СодержаниеВСТУП ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3

1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПАСИВІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (на матеріалах ЗАТ «ПриватБанк»)……………………………………………

7

1.1. Сутність пасивних операцій комерційного банку …………... 7
1.2. Організація процесу управління власними коштами банку ... 11
1.3. Основні підходи до управління залученими та запозиченими коштами комерційного банку ..........................
22

2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПАСИВАМИ (на матеріалах ЗАТ «ПриватБанк») .............................................................................

36

2.1. Організаційно-економічна характеристика комерційного банку ЗАТ «ПриватБанк»
36
2.2. Аналіз динаміки та структури пасивів комерційного банку 45
2.3. Аналіз залучення депозитних ресурсів комерційного банку 52

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ (на матеріалах ЗАТ «ПриватБанк») ....................................................................

70

3.1. Шляхи підвищення ефективності депозитної діяльності банку .............................................................................................
70
3.2. Напрями підвищення обсягів власного капіталу банку .......... 83
3.3. Пропозицій по вдосконаленню депозитної політики комерційного банку ....................................................................
91

ВИСНОВКИ ................................................................................. 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ...... ...... ...... ...... ... 110
ДОДАТКИ ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 115
Литература1. Алексєєнко МД. Капітал банку: питання теорії і практики. Монографія. — К.: КНЕУ. — 2002. – 244 с.
2. Аналіз банківської діяльності. Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
3. Банківська справа: Навч. посібн. / Ред. Тиркала Р.І.- Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – С.160.
4. Банківські операції : Підручник. — 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.
5. Банківський менеджмент / О.А.Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін. Ред. Кириченко О.А.К.: Знання-прес, 2002.- С.395.
6. Банковский портфель: В 3-х книгах (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста)/ Отв. Ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. –М. :СОМИНТЄК, 1994. – 752 с.
7. Банковское дело. / ред. Колосникова В.И. –М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
8. Буркальцева Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс//Банківська справа.-К..-2007.-№6 .-С. 75-80.
9. Буркальцева Д. Моделювання прогнозу обсягів неорганізованих заощаджень населення//Банківська справа.-К..-2008.-№3 .-С. 59-64.
10. Бушуєва І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку // Банківська справа. –2002. - №6. – С.30 –39.
11. Варода Л. Роль заощаджень населення у формуванні банківського капіталу//Вісник Тернопільської академії народного господарства.-Тернопіль.-2005.-№3 .-С. 74-81.
12. Васюренко О.В. Банківські операції . –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – С.63.
13. Вдовиченко А. Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення//Економіка та держава.-К..-2008.-№11 .-С. 48-51.
14. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004. – С.96-103.
15. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. – С.116 – 129.
16. Вожжов А.П., Клименко О.І. Банківський капітал в економіці України // Фінанси України. – 2003. - №8. - С.94.
17. Волошин І. Прогнозування чисельності роздрібних вкладників банку//Банківська справа.-К..-2008.-№4 .-С. 63-67.
18. Дмитренко М. Управління фінансами банку// Вісник НБУ. – 2000. №11. – С.28-29.
19. Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку // Фінанси України .- 2004. - №5. – С.138-144.
20. Дробязко А. Тенденції розвитку Банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 – 2002 рр.// Банківська справа. –2002.-№5.- С.33. –39.
21. Духовный А. Депозит с нагрузкой//Компаньон.-К..-2004.-№42 .-С. 49-51.
22. Закон України “Про банки і банківську діяльність“ від 17 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №4. – С.22-48.
23. Заруцька О.П. Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку // Вісник НБУ. - № 4. – 2007. – С.20-27.
24. Захарін С. Заощадження та інвестиції в корпоративному секторі України в контексті макроекономічного розвитку//Економіка України.-К..-2009.-№5 .-С. 36-45.
25. Компенсація знецінених грошових заощаджень//Соціальний захист.-К..-2006.-№8 .-С. 38-40.
26. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.110-115.
27. Матвієнко П.В. Рейтинг як дієвий інструмент підвищення ефективності державного регулювання банківською діяльністю //Економіка та держава. – 2007. - №10. – C. 74-77.
28. Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Вісник НБУ. — 2007.-№ 5.-С. 11.
29. Орлюк О.П. Банківське право:Навч. посібник .-2-е вид., перероб. і доп.-К.:Юрінком Інтер,2006 .-392с.
30. Особливості формування і розрахунку капіталу Українських банків // Вісник НБУ. – 2008. – С.17-19.
31. Осташ С. Денякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку// Вісник НБУ. –2007. - №2. – С. 47-49.
32. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка:Учебное пособие .-М.:ИНФРА-М,2001 .-320с.
33. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ від 3 грудня 2003 р. № 516. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Щомісячний додаток до журналу “Вісник НБУ”.- 2004. - №2.-С.92-100.
34. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. — 2001. - № 2. - С. 39-43.
35. Примостка Л. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібн.- К.:КНЕУ, 1999. –456 с.
36. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків //Фінанси України.- 2003.-№4. –С. 97 – 101.
37. Птащенко Л. Проблеми забезпечення корпоративних інтересів на ринку фінансових інвестицій//Ринок цінних паперів України.-К..-2007.-№7-8 .-С. 87-92.
38. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.115-120.
39. Пшик Б.І. Ситуаційне моделювання діяльності комерційного банку: Навч. посібн.- Л.:ЛБІ НБУ, 2003. – 191 с..
40. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційних банків. – Л.:ЛБІ НБУ, 2000 . – 248 с.
41. Роуз П. С. Банковский менеджмент / Пер. с англ.. — М: Дело Лтд, — 1995. — 780 с.
42. Роуз П.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 574 с.
43. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ.- М.:Catallaxy,1994. – 820 с.
44. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь:АО “Тарнекс”, 1993, 656 с.
45. Степанюк Є. Фінансові дисбаланси на світових ринках та антикризова політика центральних банків//Банківська справа.-К..-2008.-№6 .-С. 66-80.
46. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 258 с.
47. Тігіпко С.Л. Сучасна Україна: шляхи, форми, проблеми реформування банківської системи // Вісник НБУ. - № 4. – 2003. – С. 2 – 6.
48. Фінансовий аналіз в комерційному банку. Савіна Л.О.
Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 - 184с.
49. Фінансовий менеджмент банку. І. В. Сало, О. А. Криклій - Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів - Университетская книга, 2007. - 320 с.
50. Федулова Л.І, Волощук І.П. . Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки. Монографія. Київ: Науковий світ, 2002, 301 с.
51. Шлапак О. Основні тенденції і проблеми в діяльності банків України // Вісник НБУ. – 2008. - № 6. – с. 2 – 5.
52. Шульга І.П. Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах//Інвестиції : практика та досвід.-К..-2008.-№11 .-С. 26-29.
53. http://privatbank.ua
ПродавецЛюдмила Кучеренко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Пасивні операції комерційних банків

  Вступ 3 1. Сутність та види посивних операцій комерційних банків 6 2. Аналіз пасивних операцій комерційних банків 20 3. Способи удосконалення пасивних операцій комерційних банків 33 Висновки 38 Література 42-47
 • Банківська діяльність та підприємство

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Банки: їх функції та операції 5 1.1 Сутність банків та їх місце в ринковій економіці 5 1.2 Операції банків із залучення та запозичення коштів 11 1.3 Операції банків із обслуговування платіжного обороту 13 1.4 Кредитні операції банків 17 РОЗДІЛ 2. Перспективи розвитку взаємовідносин між банками та підприємствами в Україні 20 2.1 Розвиток банківського сектору в Україні 20 2.2 Регулювання діяльності банків 26 2.3 Кредитування реального сектору економіки 32 РОЗДІЛ 3. Аналіз взаємовідносин банків та підприємств в Україні (на прикладі КБ «Правекс-Банк») 37 3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 37 3.2 Аналіз послуг, які надаються банком юридичним особам 42 3.3 Перспективні напрямки розвитку взаємовідносин між банком та підприємствами 49 ВИСНОВКИ 54 ЛІТЕРАТУРА 58 ДОДАТОК 1 62 Кількість банків та філій банків за регіонами на 01.01.2004 року 62 ДОДАТОК 2 63 Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року 63 ДОДАТОК 3 65 Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004 року 65
 • Банківська діяльність та підприємство

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Банки: їх функції та операції 5 1.1 Сутність банків та їх місце в ринковій економіці 5 1.2 Операції банків із залучення та запозичення коштів 11 1.3 Операції банків із обслуговування платіжного обороту 13 1.4 Кредитні операції банків 17 РОЗДІЛ 2. Перспективи розвитку взаємовідносин між банками та підприємствами в Україні 20 2.1 Розвиток банківського сектору в Україні 20 2.2 Регулювання діяльності банків 26 2.3 Кредитування реального сектору економіки 32 РОЗДІЛ 3. Аналіз взаємовідносин банків та підприємств в Україні (на прикладі КБ «Правекс-Банк») 37 3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 37 3.2 Аналіз послуг, які надаються банком юридичним особам 42 3.3 Перспективні напрямки розвитку взаємовідносин між банком та підприємствами 49 ВИСНОВКИ 54 ЛІТЕРАТУРА 58 ДОДАТОК 1 62 Кількість банків та філій банків за регіонами на 01.01.2004 року 62 ДОДАТОК 2 63 Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року 63 ДОДАТОК 3 65 Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004 року 65
 • Активні операції комерційних банків

  Вступ 3 1. Загальна характеристика активних операцій комерційних банків 4 1.1. Кредитні банківські операції 4 1.2. Інвестиційні банківські операції 8 1.3. Інші активні операції 16 2. Активні операції “АКБ Укрсоцбанк” 18 Висновок 25 Список використаної літератури 27 Додатки 28-30
 • 1.Сутність та структура грошового ринку 3 2.Пасивні операції комерційного банку 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 101.Сутність та структура грошового ринку 3 2.Пасивні операції комерційного банку 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10
 • Готівкові кошти банку та операції з ними

  ЗМІСТ Вступ 3 1.Готівкові кошти та операції з ними 4 1.1. Принципи організації готівкового обігу 4 1.2. Зміст, основні завдання та організація роботі банків з грошовими коштами 7 2. Операції банків з готівковими коштами 15 2.1. Регламентація готівкового обігу в комерційних банках 15 2.2. Касові операції банків 19 2.2.1. Загальні правила касової роботи 19 2.2.2. Видаткові касові операції 22 2.2.3. Прихідні касові операції 24 2.2.4. Операції вечірньої каси 27 3. Особливості організації банками роботи з готівкою 28 3.1. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків 28 3.2. Організація інкасації грошей та перевезення цінностей Національним банком України 29 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з готівковими коштами банку та операціями з ними.. Об’єктом дослідження є поняття готівкового обігу, операції банків з готівковими коштами, організаця банками роботи з готівкою. Предметом дослідження є законодавчі акти, навчальні посібники з банківської справи.
 • Активні операції комерційних банків

  ЗМІСТ: Вступ Розділ 1.Активні операцiї комерцiйних банкiв, їх сутність та види. 1.1. Види активних операцій комерційних банків. 1.2. Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi комерцiйного банку. 1.3. Сутність операції лізинга Розділ 2. Ризикі активних операцій комерційних банків України 2.1. Види ризиків у діяльності комерційних банків України 2.2. Методи захисту від ризиків 2.3. Вдосконалення управління кредитними ризиками комерційного банку Висновки Список літератури.
 • Операції та послуги комерційних банків

  Вступ 3 1. Операції комерційних банків 4 2. Характеристика банківських послуг 9 Висновки 15 Список використаної літератури 17
 • Операції комерційних банків

  Вступ 4 1. Сутність банківської системи і комерційних банків 5 2. Місце комерційних банків в структурі банківської системи 9 3. Операції комерційних банків 14 Висновки 18 Література 20
 • Курс лекцій "Інвестиційні операції банків з ціними паперами"

  ЛЕКЦІЇ Лекція №1 Характеристика фінансового ринку та діяльності банків на ринку цінних паперів 1. Поняття, характеристика ринку цінних папері, як складової фінансового ринку 2. Класифікація цінних паперів 3. Місце і роль комерційних банків на ринку цінних паперів Л.1. 274-276 Л.2. 326-338 Лекція №2 Пасивні операції банків із цінними паперами 1. Класифікація пасивних операцій банку з цінними паперами 2. Види та особливості емісії акцій 3. Особливості емісії облігацій Л.1. 277-282 Лекція №3 Основи оцінювання цінних паперів і визначення їх доходності 1.Основи фундаментального аналізу 2. Оцінка вартості та доходності акцій 3.Оцінка вартості та доходності облігацій Л.1.159-169 4Лекція №4 Активні операції банків з цінними паперами 1. Дилерські операції 2. Кредитні операції Л. 291-302, Лекція №5 Інвестиційні операції банків 1. Поняття інвестицій. Види та суб’єкти інвестицій 2. Функції банківських інвестицій Л.1.284-291, 314-322 Лекція №6 Поняття, класифікація та процес формування портфеля цінних паперів 1. Поняття та функції портфеля цінних паперів 2. Управління портфелем цінних паперів 3. Аналіз портфеля цінних паперів Л. 2. 344-345, 363-367 7Лекція №7 Інвестиційна стратегія банків 1. Інвестиційна політика банків 2. Основні принципи формування інвестиційної стратегії банків Л.2 367-370, 377-378, Л.4. 68-73 8Лекція №8 Формування резерву під цінні папери 1.Методика формування резерву під цінні папери 2. Для пайових цінних паперів 3. Для інших цінних паперів Л.1.303-310 САМОСТІЙНА РОБОТА 1Організаційні засади ринку цінних паперів. Фондова біржа1.Первиний та вторинний ринок цінних паперів 2.Поняття фондової біржі Л.3. 56-61 2Опрацювання чинного Закону України «Про цінні папери та фондову біржу 1.Визначення основних засад чинного закону 2.Порядок проведення операцій з цінними паперамиЗакон України 3Ощадні та депозитні сертифікати, як форма строкових вкладів 1.Поняття та ознаки сертифікатів 2.Особливості випуску та обігу сертифікатів 3.Особливості випуску та обігу сертифікатів НБУ Л.1. 282-284 4Вкладення в державні цінні папери 1.Види державних цінних паперів 2.Розміщення та порядок виплати доходів за державними цінними паперами Л.1.286-289 5Поняття, класифікація та операції з векселями 1.Характеристика та види векселів 2.Кредитні операції з векселями 1.1Операції з урахуванням векселів 1.2Операції під заставу векселя Л.1. 159-164 6Інші операції банків з векселями 1.Розрахункові операції 2.Гарантійні операції 3.Комісійні операції 4.Довірчі операції Л.1. 166-175 7Позабалансові операції комерційних банків з цінними паперами 1.Брокерська та депозитарна діяльність банків на ринку цінних паперів 2.Андерайтинг Л.1. 318-322 8Особливості інвестиційних операцій банків та їч значення 1.Цілі інвестиційних операцій та їх особливості 2.Позитивні та негативні аспекти участі банків в інвестиційному процесі Л.1.285-286, Л.2. 363-375 9Процес формування портфеля цінних паперів 1.Принципи формування портфеля цінних паперів 2.Етапи формування портфеля цінних паперів Л.2. 363-375-384 10Ризики пов’язані з формуванням портфеля цінних паперів1.Класифікація ризиків 2.Методи управління портфелем цінних паперів з метою захисту від ризику Л.1. 303-310 11Формування ефективного портфеля цінних паперів 1.Ефективний портфель цінних паперів 2.Визначення класу емітента Л.2. 387-391 12Національна депозитарна ситема 1.Сфера діяльності національної депозитарної системи 2.Операції національної депозитарної системи Л.2. 395-402

©: 2011-2019 infoworks.ru