Заказать реферат

Курсовая: СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ID:43504)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (Код работы:43504)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 43504
Добавлена: 05.05.2010
Просмотров: 1005
СодержаниеВСТУП ....................................................................................................................3
1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ...........................................................................4
1.1 Поняття та визначення економічної безпеки об’єднання об’єднання підприємств ................................................................................................................4
1.2. Оцінка поточного рівня економічної безпеки
об’єднання підприємств ......................................................................................8
2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ........................................12
2.1. Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки
об’єднання підприємств ....................................................................................12
2.2. Оцінка фінансового стану обєднання підприємств ..............................18
2.3 Чинники, які впливають на фінансову складову економічної
безпеки об’єднання підприємств .....................................................................21
3. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ....................................................................28
ВИСНОВКИ ........................................................................................................32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................34
Литература1. Анализ и прогнозирование результатов производственной и финансовой деятельности предприятий, объединений, региона (методические пособия) / Прокопенко Н.Д., Белый Е.Л., Богачев С.В. и др. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 111 с.
2. Антикризисное управление: Учебное пособие / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагущина. – М.: ПРИОР, 1998. – 432 с.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 с.
3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп.и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с.
4. Бандурка О.М., Коробов М.Л., Орлов П.І, Петрова К.Л. Фінансова діяльність об’єднання підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.
5. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 179 с.
6. Економічний аналіз: Навч. Посібник/М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, -2001.
7. Зайцев Н.Л. Экономика промышленных предприятий : Учебник, 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ИНФРА-М, 1998. – 336с.
8. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 року N 3125-XII
9. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” N 2343-XII від 14 травня 1992 року.
10. Закон України “Про об’єднання підприємств в Україні” // Голос України. — 1991. — 27 березня 1992р.
11. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996 №85/96-ВР.
12. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2002. - 245 с.
13. ЛюбушинН.П., Лещева В.Б., Дьякова В.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособие для ВУЗов / под ред. Проф. Н.П.Любушина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 471с.
14. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій „Про затвердження методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій” від 27 червня 1997 р. N 81.
15. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій „Про затвердження методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій” від 23.02.98 N 22.
16. Наказ Міністерства економіки України „Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності об’єднання підприємств та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства” від 17 січня 2001 р. N 10.
17. Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України „Про затвердження Положень про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації” від 26.01.2001 N49/121.
18. Положення Міністерства фінансів України. Фонд держмайна України. „Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації”. - N 49/121 від 26.01.2001.
19. Положення Міністерства фінансів України „Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку” від 31.03.1999 № 87. Зареєстровано: Міністерство юстицій України від 21.06.1999 №391/3684.
20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми “Українське вугілля” від 19 вересня 2001 р. N 1205
21. Постанова правління НБУ „Про затвердження положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства” від 04.02.98 №38.
22. Постановою Кабінету Міністрів України „Про порядок проведення санації державних підприємств” від 08.02.94.
23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17/03/2000 № 515.
24. Проблемы формирования антикризисной политики и механизма банкротства предприятий. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 1998. - 130 с.
25. Риполь-Сарагоси Ф.Б. основы финансового и управленческого анализа. – М.: ПРИОР, 2000. - 224с.
26. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб пособие / Г.В.Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание,2002. - 704 с.
27. Сытник Л.С. Методы прогнозирования банкротства и обеспечения безубыточности предприятия // Экономика промышленности. – 1999. – № 1 (3). – С. 96-104.
28. Сытник Л.С. Организационно-экономический механизм антикризисного управления предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 504 с.
29. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.. посібник. – К.: КНЕУ, 2000, 320 с.
30. Титов М. І. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гай веронського. — X.: Консум, 1997, 264 с.
31. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Бурк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2001. - 358 с.
32. Чернов В.А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности / под ред. М,И,Баканова.-М.: Финансы и статистика, 2001.- 320с.
ПродавецЛюдмила Кучеренко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Система економічної безпеки підприємства

  ЗМІСТ Вступ 2 1. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства 3 2. Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства 10 3. Напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими 16 4. Фактори, що визначають фінансову складову економічної безпеки підприємства 25 Висновки 31 Література 32 Основною задачею цієї роботи є вивчення процесу забезпечення належного рівня безпеки фінансової складової економічної безпеки підприємства, ідентифікація позитивних та негативних факторів, які впливають на фінансово-господарчу діяльність підприємства і його конкурентоспроможність, а також розробка заходів, що до підвищення економічної безпеки підприємства
 • Фінансові аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства

  Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Система економічної безпеки підприємства та її фінансова складова 6 1.2. Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки 19 1.3. Чинники, які впливають на фінансову складову економічної безпеки організації 25 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 32 2.1. Інформаційне та правове забезпечення фінансової безпеки підприємства 32 2.2. Аналітична оцінка фінансової складової економічної безпеки ТОВ Конструкторське бюро "Інтро" 35 РОЗДІЛ 3. ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 42 ВИСНОВОК 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48 ДОДАТКИ 50-54 Мета курсової роботи – характеристика теоретичних засад економічної безпеки підприємства, вивчення фінансової складової економічної безпеки підприємства, аналіз основних показників та коефіцієнтів фінансового стану підприємства, з метою аналізу рівня фінансової складової в системі інших складових економічної безпеки підприємства. Об`єкт дослідження - ТОВ КБ „Інтро”, що виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню нових конструкцій протезів. Предмет дослідження – фінансова складова економічної безпеки підприємства, що являє собою систему основних показників рівня фінансового стану та забезпечення організації
 • Економічна безпека контрольна робота

  План: Вступ 3 1. Концепція забезпечення економічної безпеки України 3 2. Регіональна політика та забезпечення екосестейну 13 3. Правові засади забезпечення економічної безпеки держави 16 4. Біологічний світ та забезпечення екосестейну 17 5. Зовнішньоекономічні аспекти національної безпеки 20 Висновки 23 Література 24
 • Економічна безпека підприємств

  Вступ 3 1. Визначення економічної безпеки підприємства в сучасних ринкових відносинах. 4 2. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 7 3. Значення економічної безпеки як складової безпеки підприємства 10 Висновки 12 Список використаної літератури 13Вступ 3 1. Визначення економічної безпеки підприємства в сучасних ринкових відносинах. 4 2. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 7 3. Значення економічної безпеки як складової безпеки підприємства 10 Висновки 12 Список використаної літератури 13
 • Контрольна робота з економічної безпеки

  ЗМІСТ 1. Створення координаційної ради економічної безпеки для регіону Східної та Центральної Європи 3 2. Історія виникнення науки про забезпечення економічної безпеки держави 6 3. Економічні та технічні аспекти економічної безпеки 16 4. Етапи розвитку економіки України. Оцінка стану економічної безпеки 22 5. Економіка та тероризм. Оцінка стану тіньової економіки 26 Література 33
 • Економічна безпека діяльності підприємства (на прикладі транспортного підприємства)

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття економічної безпеки діяльності підприємства 5 1.1. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства. 5 1.2. Дослідження взаємозв`язку структурних елементів економічної безпеки 8 1.3. Загальна характеристика ВАТ "***" 14 1.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "***" 19 Розділ 2. Напрями покращення рівня економічної безпеки підприємства 28 2.1. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 28 2.2. Забезпечення надійної економічної безпеки підприємства шляхом змiцнення ліквідності та платоспроможності підприємства 33 2.3. Підвищення конкурентоспроможності ВАТ "***" 41 Розділ 3. Ефективність запропонованих заходів 42 Висновок 45 Список використаної літератури 47 Додатки 50-57 Мета дослідження – представити теоретичні основи поняття економічної безпеки діяльності підприємства. Провести аналіз показників господарської діяльності ВАТ "***".
 • Право міжнародної безпеки як галузь права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика права міжнародної безпеки 4 1.1. Джерела права міжнародної безпеки. 4 1.2. Принципи права міжнародної безпеки 6 1.3. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки 11 2. Система колективної безпеки як найсуттєвіший засіб забезпечення міжнародної безпеки 14 2.1. Загальна система колективної безпеки 14 2.2. Регіональні системи колективної безпеки 17 2.2.1. Система колективної безпеки в рамках СНД 18 2.2.2. Організація американських держав 19 2.2.3. Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) 20 2.2.4. Договір про оборону Південно-Східної Азії 21 Висновки 22 Перелік використаної літератури 23
 • Розробка механізмів фінансової безпеки підприємства

  Вступ 3 Визначення терміну «економічна безпека господарюючого об єкту» 4 Критерії і показники економічної безпеки господарюючого суб’єкту 7 Основні напрямки забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта 11 ОрганизацІя роботи служби економічної безпеки 17 Висновки 22 ЛІтература 23
 • Забезпечення економічної безпеки

  Вступ 3 1. Основні складові поняття “економічна безпека” 5 2. Економічні трансформації та проблеми забезпечення економічної безпеки 7 3. Пріоритети забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізації української економіки 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Основні складові поняття “економічна безпека” 5 2. Економічні трансформації та проблеми забезпечення економічної безпеки 7 3. Пріоритети забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізації української економіки 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • Комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємства

  ВСТУП 2 СПОСОБИ ВЕДЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ 5 КОМПЛЕКСНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 20 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 24 ВИСНОВКИ 33 ЛИТЕРАТУРА 34

©: 2011-2020 infoworks.ru