Заказать реферат

Диплом: ПРАВОВИЙ СТАТУС КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ID:49987)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВИЙ СТАТУС КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Код работы:49987)

Информация о работе Раздел: Административное право
Вид работы: Диплом
Объем: 126 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49987
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 833
СодержаниеВ С Т У П
Р О З Д І Л 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В М.КИЄВІ
1.1. Історичні аспекти виникнення та розвитку
самоврядування у м. Києві
1.2. Особливості статусу та виборчого процесу до Київської
міської ради
Р О З Д І Л 2
СКАЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
2.1. Організаційна структура Київради
2.2. Правові основи діяльності київського міського голови та
депутатів Київради
2.3. Компетенція роботи Київської міської ради
Р О З Д І Л 3
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО
СТАТУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3.1. Проблеми правового регулювання діяльності Київської
міської ради
3.2. Проблеми реформування місцевого самоврядування й
удосконалення діяльності Київради
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураВсесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве
та регіональне самоврядування в Україні. — К...
Європейська Хартія місцевого самоврядування //
Медиаполис...
Київська міська рада: Офіційний Інтернет-сайт //
http://kmr.gov.ua...
Конституційний Договір між Президентом України та
Верховною Радою України про основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової
Конституції України // Відомості Верховної Ради...
Конституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Постанова Верховної Ради України «Про попереднє
схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції
України» від 18.12.04 № 2223-IV // Голос України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2000 року
N° 733 «Про примірні переліки управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів Київської міської та районної у місті
Києві державних адміністрацій» // Офіційний вісник
України...
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів:
Закон України від 6.04.2004 р. // Відомості Верховної Ради
України...
Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів: Закон України від 14.01.1998 р. // Відомості
Верховної Ради...
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993
року // Відомості Верховної Ради України...
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21
травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України...
Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня
1999 року // Відомості Верховної Ради України...
Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон
України від 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради
України...
Про столицю України — місто-герой Київ: Закон України від
15.01.1999 р. // Відомості Верховної Ради України...
Рішення Київради від 08.07.99 №345/446 «Про структуру
місцевого самоврядування та виконавчих органів у місті
Києві» // Хрещатик...
Рішення Київради від 11.03.99 № 161/262 «Про виконавчий
орган Київської міської ради» // Хрещатик…
Рішення Київради від 17.06.99 N° 274/375 «Про загальну
структуру представницьких та виконавчих органів влади в
місті Києві» // http:l/searsh.liga.net…
Рішення Київради від 23.03.2000 р. № 49/770 «Про
продовження дії рішення Київради від 08.07.99 № 345/446
«Про структуру місцевого самоврядування та виконавчих
органів у місті Києві» // Хрещатик...
Рішення Київської міської ради від 20.06.02 №28/28 «Про
утворення виконавчого органу Київської міської ради та
затвердження його структури та загальної чисельності» //
Хрещатик...
Рішення Київської міської ради від 23.05.02 №18/18 «Про
питання управління земельними ресурсами» // Хрещатик...
Рішення Конституційного Суду України від 13 жовтня 2005
року №9-рп (справа про особливості здійснення виконавчої
влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва)
// Вісник Конституційного Суду України...
Рішення Конституційного Суду України від 13.10.05 №9-рп //
Офіційний вісник України...
Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003
року №21-рп (справа про особливості здійснення
виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві)
// Вісник Конституційного Суду України...
Рішення Конституційного Суду України від 27 березня 1998
року №5-рп (справа про вибори в містах Києві та
Севастополі) // Вісник Конституційного Суду України...
Азовкин И.А. Местные советы в системе органов власти. —
М.: Юридическая литература...
Антоненко В.О., Баймуратов М.О., Батанов О.В. та ін.
Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого
самоврядування в Україні: Кол. моногр. / За ред.
В.В.Кравченка, М.О.Баймуратова, О.В.Батанова. — К.:
Атіка...
Бальцій Ю.Ю. Правовий статус міського голови в Україні:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Одеса...
Бальцій Ю.Ю. Функції міського голови у системі місцевого
самоврядування в Україні // Актуальні проблеми держави і
права: Зб. наук. праць. — Вип...
Батанов О.В. Муніципальне право України. — Х.: Одіссей…
Бахрах Д.Н. Форма государственного управления //
Советское государство и право...
Білоус Н.О. Функції та основні напрями діяльності Київського
магістрату в XVI — першій половині XVII ст. // Український
історичний журнал...
Борденюк В. Муніципальна реформа: що, як і задля чого //
Віче...
Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне
управління: конституційно-правові основи співвідношення та
взаємодії. — К.: Парламентське видавництво...
Габричидзе Б.H. Аппарат управления местных Советов. —
М.: Юридическая литература...
Делімарський Р.Є. Київське самоврядування: уроки ХХ-го
століття. — К.: Науковий світ...
Делімарський Р. Самоврядування Києва за магдебурзьким
правом у XV — XIX століттях // Пам'ять століть...
Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве
самоврядування в Україні (у схемах). — К.: КНТ...
Державна та муніципальна влада: проблеми розмежування
повноважень: матеріали «круглого столу» «Влада в Києві:
від конфліктності до балансу повноважень», 20 березня
2008 р. / За ред. В.Є.Воротіна. — К.: НІСД...
Добкін М. Виконавчі органи міських рад. — X.: ТД «Золота
миля»...
Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого
самоврядування та органів державної виконавчої влади //
Право України...
Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в
Україні: Монографія. — К...
Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів
місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство
і право...
Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне
будівництво та місцеве самоврядування в Україні. — К.: Ін
Юре...
Карлов А.А. Формирование института местного
самоуправления. — К...
Київ. Енциклопедичний словник. — К.: Головна редакція
УРЕ...
Кириченко Ю. Пропозиції щодо вдосконалення правового
статусу міського голови // Аспекти самоврядування...
Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання
місцевого самоврядування в Україні: питання теорії та
практики. — К...
Коментарі до проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ» //
http://www.csi.org.ua...
Корнієнко М. Державна влада і місцеве самоврядування:
актуальні питання теорії і практики // Українське право...
Корнієнко М. Місцеве самоврядування як конституційний
інститут: яким воно має бути // Аспекти самоврядування...
Корнієнко М. Якими мають бути особливості місцевого
самоврядування та державного управління у містах Києві та
Севастополі? // Вибори та демократія...
Косаківський Л. Раніш — закон, а потім — благодать… //
http://www.viche.info...
Косаківський Л. Самоврядування в Києві: минувшина та
сьогодення. — К.: Парламентське видавництво...
Косаківський Л., Делімарський Р. Магдебурзьке право в
Києві: історія і сучасність // Віче...
Косаківський Л.Г., Толочко П.П., Тронько П.Т. та ін. Роль
столиці у процесах державотворення: історичний та
сучасний аспекти // Матеріали науково-практичної
конференції. — К...
Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого
самоврядування в Україні (основи муніципального права). —
К.: Арарат-Центр...
Круглова Т.А. Магдебургское право в Киеве: поиск точки
отсчета. — К.: Знання...
Крупчан О.Д. Про співвідношення системи органів
виконавчої влади і системи органів місцевого
самоврядування // Державно-правова реформа в Україні:
Матер, наук.-практ. конф. (листопад 1997 р.). — К...
Куйбіда B.C. Конституційно-правові проблеми міського
самоврядування в Україні — Львів: Літопис...
Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування. — К.: Центр
навчальної літератури...
Лялюк О. Сучасні проблеми правової основи організації та
діяльності місцевих рад // Підприємництво, господарство і
право...
Лялюк О. Юридичні ознаки і класифікація основ організації та
діяльності місцевих рад в Україні // Підприємництво,
господарство і право...
Місцеве самоврядування в столиці України / За ред.
О.М.Невелєва. — К...
Місцеве самоврядування. Кн. 2. Організація роботи міського
голови / За ред. А.О. Чемериса. — Львів: Ліга-Прес...
Муніципальне право України / За ред. Баймуратова М.О. —
К.: Правова єдність...
Огляд Києва відносно старожитностей, виданий Іваном
Фундуклеєм. — К.: Видавнича спілка «Літопис»...
Організаційно-правові засади роботи сільського, селищного,
міського голови та секретаря сільської, селищної, міської
ради. — Чернівці: Прут...
Орзіх М. Проект Муніципального кодексу України //
Юридический вестник...
Павлов А. Литовський статут та Магдебурзьке право і їх роль
у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині // Право
України...
Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників. — К.:
Довіра...
Смола М., Ветроумов Г. Местное самоуправление:
некоторые проблемы организации и деятельности //
Юридический вестник...
Територіальна організація влади в Україні: статус і
повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування / За ред. А.П.Зайця. — К...
Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. —
X...
Федоренко О. Яким має бути новий закон про столицю //
http://kiev.pravda.com.ua...
Хомда М. Особливості здійснення виконавчої влади в місті
Києві // Право України...
Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория
и практика. — М.: ФОРУМ-ИНФРА-М...
Ярмиш О.Я., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве
самоврядування в Україні. — X...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень

  Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень 2-7 Задача 1: Сесія Київської міської Ради прийняла рішення та затвердила зміни по доходах та видатках бюджетів в Мінському та Шевченківському районах міста. 8 Дайте правовий аналіз рішення сесії міської Ради. Який порядок зміни затвердженого бюджету району в місті? 8 Задача 2: При виконанні бюджету Ватутинського району м.Києва були одержані додаткові доходи у видатках. Київська міська Рада прийняла рішення стягнути ці суми (перевищення доходів над видатками) у бюджет міста Києва. 9 Чи правомірне рішення Київської міської Ради? 9 Задача 3: До Вашої юридичної фірми звернувся пан Ударнов, учасник бойових дій, з проханням розрахувати суму зборів, яку Він сплатить, якщо його заробітна плата становить 5000грн.? 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12
 • Регламентація діяльності організації та шляхи її вдосконалення (на прикладі Тернопільської міської ради)

  Вступ Розділ І. Теоретично-правові підходи регламентаційної діяльності організації. 1.1. Теоретичні засади регламентаційної діяльності організації. 1.2. Інституційне забезпечення регламентаційної діяльності організації. 1.3. Зарубіжний досвід регламентаційної діяльності організації. Висновки І розділу Розділ II. Аналіз регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради. 2.1. Механізм регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради. 2.2. Аналіз регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради. 2.3. Оцінка ефективності регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради. Висновки II розділу Розділ III. Шляхи вдосконалення регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради. 3.1. Няпрямки вдосконалення інституційних положень регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради. 3.2. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради. 3.3. Впровадження інноваційних підходів в регламентації діяльності Тернопільської міської ради. Висновки III розділу Висновки Список використаних джерел Додатки
 • МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОГО КОНТИНГЕНТУ ООН

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ БЕЗПЕКИ ООН ЯК ГОЛОВНОГО МІЖНАРОДНОГО ОРГАНУ З ПІДТРИМКИ МИРУ І БЕЗПЕКИ 1.1. Роль ООН у запобіганні та припиненні збройних конфліктів 1.2. Структура, функції і повноваження Ради Безпеки ООН 1.3. Методи і засоби ліквідації конфліктів Ради Безпеки 1.4. Структура і функції військового континенту ООН РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ООН 2.1. Міжнародно-правовий статус військових об’єднань ООН в країнах Азії 2.2. Міжнародно-правовий статус військових об’єднань ООН в країнах Африки 2.3. Міжнародно-правовий статус військових об’єднань ООН в країнах Америки 2.4. Міжнародно-правовий статус військових об’єднань ООН в країнах Європи РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОГО КОНТИНГЕНТУ ООН 3.1. Проблеми створення збройних сил ООН 3.2. Проблеми та перспективи реалізації проектів реформи Ради Безпеки ООН 3.3. Участь України у миротворчих операціях ООН ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Правовий статус вищих органів державної влади і управління (Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України)

  ПЛАН 1. Правовий статус Президента України……………………………………...c. 3 2. Правовий статус Верховної Ради України…………………………………c. 9 3. Правовий статус Кабінету Міністрів України……………………………c. 15 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 21
 • Адміністративно-правовий статус Президента України, рада національної безпеки та оборони України, адміністрація президента України

  Вступ 4 1. Поняття суб'єктів адміністративного права 7 2.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади 13 3.Адміністративно-правовий статус ради національної безпеки і оборони України 23 3.1 Функціями Ради національної безпеки і оборони України є: 26 3.2. Посади 29 3.3 Головними завданнями Ради є: 32 4.Адміністративно-правовий статус адміністрацйії президента України 34 Висновок 36 Література 38
 • Адміністративно-правовий статус Президента України, Ради Національної безпеки та оборони України, Адміністрації президента України

  Вступ 3 1. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади 5 2. Адміністративно - правовий статус Ради національної безпеки і оборони 16 3. Адміністративно - правовий статус Адміністрації президента України 19 Висновки 26 Використана література 28
 • Контрольна робота господарського процесуального права

  1. Предмет господарського процесуального права 3 2. Повернення державного мита 7 3. Скласти проект відповіді на претензію 9 Задача 10 Господарський суд м. Вінниці розглянув і вирішив по суті справу за по-зовом Староміської, Замостянської та Ленінської районних рад м. Вінниці до Вінницької міської ради про визнання недійсним рішення 10 сесії 22 скликання Вінницької міської ради від 22 серпня 2000 року "Про районні в місті ради". Зміст оспорюваного акту міської ради полягав у ліквідації існуючих ра-йонних рад як органів місцевого самоврядування. Вінницька міська рада оскаржила рішення до суду вищої інстанції. Дане рішення переглядав і Вищий господарський суд України. Визначити: 1. Підвідомчість і підсудність справи. 2. Сторони та представників сторін. Перелік використаних джерел 13
 • «Конституційно – правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

  ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................3 1.Становлення інституту омбудсмана в Європі...................................................4 1.1. Поняття інституту омбудсмана.......................................................................4 1.2. Елементи конституційно-правового статусу омбудсмана...........................9 1.3. Місце омбудсмана в системі органів державної влади...............................13 2.Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини..........................................................................................................14 2.1. Конституційно-правове регулювання статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини................................................................................14 2.2. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................19 2.3. Акти (акти реагування) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини....................................................................................................................24 Висновки................................................................................................................27 Перелік посилань...................................................................................................28 Використана література........................................................................................29
 • Організація діяльності комітетів Верховної Ради

  Зміст Вступ 3 1. Діяльність комітетів Верховної Ради 4 2. Правовий статус комітетів Верховної ради 10 3. Проблеми удосконалення правового статусу парламентських комітетів 14 Висновок 17 Список використаної літератури 19
 • Розвиток науки

  Вступ 2 1. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки в Україні 3 2. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України 6 2.1 Порядок формування Верховної Ради України 6 2.2 Повноваження Верховної Ради України 7 3. Задача 9 Висновок 10 Список використаної літератури: 11Вступ 2 1. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки в Україні 3 2. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України 6 2.1 Порядок формування Верховної Ради України 6 2.2 Повноваження Верховної Ради України 7 3. Задача 9 Висновок 10 Список використаної літератури: 11

©: 2011-2021 infoworks.ru