Заказать реферат

Диплом: ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (ID:49991)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (Код работы:49991)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Диплом
Объем: 100 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49991
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 853
СодержаниеВступ
Розділ 1
Загальні засади правового регулювання у сфері лісового
господарства
1.1. Особливості нормативно-правового регулювання
використання лісових ресурсів
1.2. Новели правового регулювання лісових відносин в
Україні 9
1.3. Державне регулювання та управління у сфері лісових
відносин
Розділ 2
Особливості правового статусу Державного комітету
лісового господарства України
2.1. Склад і структура Державного комітету лісового
господарства України
2.2. Основні функції та завдання Державного комітету
лісового господарства України
2.3. Основні види діяльності Державного комітету лісового
господарства України
Розділ 3
Шляхи вдосконалення правового регулювання діяльності у
сфері лісового господарства
3.1. Проблеми реформування та розвитку лісового
господарства України
3.2. Перспективи вирішення проблем правового
регулювання діяльності у сфері лісового господарства
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураАкулов-Муратов В. Держлісінспекція: аналіз і оцінка
діяльності та необхідності існування як впливового важеля
державного контролю й управління лісокористуванням в
Україні // Вісник Національної академії державного
управління...
Акулов-Муратов В.В. Еколого-правові питання та проблеми
недосконалості діючого лісового і екологічного
законодавства як фактор зниження ефективності
державного управління // Екологічний менеджмент як
складова частина сталого розвитку: Зб. наук. пр.
Донецького держ. ун-ту упр. ..
Андрейцев В.І. Екологічне право: Особлива частина. — К.:
Істина...
Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право
України: Навчальний посібник. — К.: Атіка, ...
Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного
агропромислового комплексу (організаційно-правові
питання): Автореферат на здобуття наукового ступеня
канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України, Інститут держави
і права ім. В.М.Корецького. — К...
Бобко А. Удосконалення лісового господарства // Економіка
України. ..
Бобров В.Р. Вольные охотники и землекопы // Лесная
промышленность...
Большая Советская Энциклопедия. — Т. 14. — М.: БСЕ...
Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей
среды): Уч. для высших юрид. уч. заведений. — М.:
Юристь...
Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая
охрана окружающей среды. Общая часть. — X.: Высшая
школа, Изд-во при Харьковском университете...
Голубець М.А. Екосистемологія. — Львів: Поллі...
Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник.
— К.: Либідь...
Державне управління: теорія і практика / За ред. д.ю.н.,
проф. Авер'янова В.Б. — К.: Юрінком Інтер, ...
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид.
вищ. навч. закладів / В.К.Попов, А.П.Гетьман, С.В.Размєтаєв
та ін. / За ред. В.К.Попова та А.П.Гетьмана. — Харків: ...
Еколого-правове управління в галузі лісового господарства
України. — Чернівці: Книги-ХХІ, ...
Жмотов А.И. Государственное управление охраной
природы в СССР / Под ред. В.М.Манохина. — Саратов: Изд-
во Саратовского университета...
Залыгин С. Экология и общество // Правда. ...
Исторические аспекты лесной политики. — М.:
Министерство лесной промышленности СССР...
Ключевский О.В. Курс русской истории. — Т. 1 // Лесная
промышленность...
Кобецька Н.Р. Екологічне право України. — К.: Юрінком
Інтер...
Коваль А.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студ.
юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, ...
Колбасов С. Экология: политика и право. — М.: Наука...
Лавров В.В. Конфлікт соціальних, економічних та
екологічних цінностей як базова перепона на шляху до
сталого розвитку системи "суспільство-природа" в умовах
конкурентного середовища // Науковий вісник: Екологізація
економіки як інструмент сталого розвитку в умовах
конкурентного середовища. — Львів: НЛТУУ...
Лавров В.В., Солодкий В.Д. Напрямки та завдання щодо
запровадження принципів сталого розвитку в Північній
Буковині // Науковий вісник: Екологізація економіки та освіти
як фактор сталого розвитку суспільства. — Львів: НЛТУУ...
Лавров В.В., Солодкий В.Д. Приклад системного підходу до
формування програми інтегрованого управління
водозбірними басейнами Чернівецької області з
використанням екологічної ролі лісів // Лісівництво і
агролісомеліорація. — Харків...
Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України //
Право України...
Лісовий кодекс України // Зб. законодав. актів та нормат.
док. України в галузі охорони, захисту, використання та
відтворення лісів. — Чернівці: Зелена Буковина...
Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. —
Луцьк: Ред.-вид. відділ "Вежа" Волинського державного
університету ім. Лесі Українки...
Мельник П.В. Поняття державного управління в галузі
охорони лісів // Наше право...
Морозов Г.В. Учение о лесе. — М...
Морозов Г.Ф. Избранные труды. — Т. 2. — М...
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України //
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. ...
Немировский Е.И. Правовая охрана лесов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: …
Остерберг Б. Инструменты лесного законодательства //
Матеріали семінару «Формування та розвиток лісової
політики України на сучасному етапі». Українсько-шведський
проект «Стратегічний план розвитку лісового сектору
України». — К...
Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для
вузов. — М.: Изд-во БЕК...
Петров В.В. Экология и право. — М…
Попков М., Сторожук В., Полякова Л., Кирилюк С., Савущик
Н. О ключевых понятиях лесного законодательства
Украины. — WoodBusiness...
Природоресурсовое право и правовая охрана окружающей
среды: Учебник / Под ред. В.В.Петрова. — М.: Юридическая
литература...
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон
України від 25 червня 1991 року // Закони України. — К.:
Інститут законодавства Верховної Ради України...
Решения партии и правительства по хозяйственным
вопросам. ...
Романовский Н. Курс русского лесного законодательства. —
СПб, ...
Рябець К.А. Екологічне право України. — К.: Центр учбової
літератури, ...
Рябець Т.А. Деякі питання адміністративно-правового
регулювання діяльності органів державної влади у галузі
лісового господарства // Актуальні проблеми юридичної
науки: Зб. тез міжнар. наук. конференції «Шості осінні
юридичні читання». — Хмельницький, ...
Рябець Т.А. Деякі питання здійснення державного
контролю у галузі лісового господарства // Новітині
тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та
український досвід: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар.
участю. — К.: ...
Синицын С.Г. Безотходное лесопользование в мире
экономических стрессов // Лесная промышленность...
Ткаченко М.Е. Задачи лесного хозяйства // Лесной
специалист. — 1930. — №7-8. — С. 10-13.
Україна в європейському процесі захисту лісів // Лісовий і
мисливський журнал. ...
Фурдичко О.І., Лавров В.В., Гладун Г.Б., Возняк Р.Р.
Стратегія удосконалення лісового комплексу України у
контексті просторового розвитку агросфери //
Агроекологічний журнал...
Шершун С. Поняття лісу та інших основних категорій
лісового законодавства // Право України...
Яковлев В.Н. Экологическое право / Отв. ред. П.С.Никитюк.
— Кишинев: Штиинца...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • концентрація лісогосподарського виробництва на підприємствах державного комітету лісового господарства україни

 • Правовий статус Антимонопольного комітету України

  ПЛАН 1. Поняття Антимонопольного комітету України, особливості його статусу 2. Основні функції Антимонопольного комітету України 3. Система органів Антимонопольного комітету України Використана література
 • Правовий статус Антимонопольного комітету

  Вступ 3 1. Правові засади регулювання діяльності антимонопольного комітету України 4 2. Загальна характеристика завдань та структури антимонопольного комітету 6 3. Діяльність антимонопольного комітету України по контролю за дотриманням вимог антимонопольного законодавства 12 Висновок 17 Використана література 18
 • Правовий статус вищих органів державної влади і управління (Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України)

  ПЛАН 1. Правовий статус Президента України……………………………………...c. 3 2. Правовий статус Верховної Ради України…………………………………c. 9 3. Правовий статус Кабінету Міністрів України……………………………c. 15 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 21
 • Правове регулювання лісокористування

  ВСТУП……………………………………..………………………………………3 РОЗДІЛ 1. Загальні засади правового регулювання лісокористування в Україні 1.1.Розвиток правового регулювання лісокористування в Україні…………....8 1.2. Загально-теоретичні засади лісового права в Україні…………………....20 1.3. Право власності на ліс в Україні…………………………………………...34 РОЗДІЛ 2. Організаційно-правовий механізм охорони лісів в Україні 2.1. Принцип забезпечення сталого лісокористування………………………..38 2.2. Еколого-правовий режим лісокористування…………………………..….51 2.3. Відповідальність за порушення лісового законодавства в Україні….…..64 РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку правового регулювання лісокористування в Україні 3.1.Актуальні проблеми правового регулювання лісокористування в Україні……………………………………………………………………………77 3.2.Перспективи розвитку правового регулювання лісового господарства України………………………………………………………...…………………86 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….………..92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….98
 • Правовий захист економічної конкуренції

  1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції 3 2. Прояви порушення законодавство щодо економічної конкуренції. Правовий статус понополій 4 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці 7 4. Правовий статус антимонопольного комітету України 10 5. Відповідальність за порушення законодавства про економічну конкуренцію 14 Література 18
 • Правовий статус банків

  Вступ 3 1. Сутність банків і банківської системи 4 2. Правовий статус комерційних банків 5 3. Національний банк України: правовий статус та функції 10 Висновки 16 Література 18
 • Право власності на природні ресурси. Відповідальність запорушення лісового господарства

  Вступ І. Теоретичні питаня 1. Право власності на природні ресурси 2. Відповідальність запорушення лісового господарства ІІ. Короткий зміст окремих правових понять і законодавчих положень Висновок Використана література
 • Правовий статус суб’єктів аграрного підприємництва

  Вступ Розділ І Поняття та класифікація суб’єктів підприємницької діяльності 1.1. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності 1.2. Класифікація суб’єктів аграрного підприємництва 1.3. Суб’єкти зовнішніх аграрних правовідносин Розділ ІІ Правовий статус окремих суб’єктів аграрного підприємництва 2.1. Правовий статус сільськогосподарських колективних господарств та кооперативів 2.2. Правове становище фермерського господарства 2.3. Правовий статус аграрних господарських товариств Висновки Список використаної літератури
 • Правовий режим земель лісового фонду

  Вступ 1. Поняття та загальна характеристика правового режиму земель лісового фонду 2. Державне регулювання права лісокористування 3. Державне управління в галузі використання, охорони, захисту та відтворення лісів і земель лісового фонду 4. Державно-правове регулювання відновлення лісів та лісорозведення. Забезпечення охорони та захисту лісів Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2021 infoworks.ru