Заказать реферат

Диплом: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ID:49993)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Код работы:49993)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 108 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49993
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 1356
СодержаниеВ С Т У П
РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика правового регулювання діяльності
засобів масової інформації в Україні
1.1. Правові основи інформаційної діяльності в Україні
(гарантії свободи слова, гарантії невтручання в особисте
життя тощо)
1.2. Поняття та види засобів масової інформації в Україні
1.3. Загальна характеристика правового статусу засобів
масової інформації та їх представників в Україні
РОЗДІЛ 2
Права, обов’язки представників засобів масової інформації та
відповідальність за порушення у сфері інформаційної
діяльності
2.1. Права представників засобів масової інформації у сфері
інформаційної діяльності
2.2. Відповідальність за порушення прав представників
засобів масової інформації і практика притягнення до такої
відповідальності
2.3. Обов’язки представників засобів масової інформації як
суб’єктів інформаційних відносин та відповідальність за їх
порушення
РОЗДІЛ 3
Перспективи розвитку та міжнародне співробітництво у
сфері інформаційної діяльності
3.1. Деякі проблеми реалізації прав у сфері інформаційної
діяльності представниками засобів масової інформації
3.2. Гармонізація законодавства України у сфері
інформаційної діяльності з нормами Європейського Союзу та
Ради Європи
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураЄвропейська конвенція про транскордонне телебачення
(Страсбург, 5.V.1989) // http://www.rada.gov.ua...
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року.
— http://www.rada.gov.ua...
Кодекс України про адміністративні правопорушення //
Засоби масової інформації / Упор. Т.Котюжинська,
Л.Панкратова. — К...
Конвенція про захист прав людини та основних свобод
(Рим, 4.ХІ.1950) // Голос України...
Конституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року //
Офіційний Вісник України…
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права
(16.12.1966) // http://zakon.rada.gov.ua...
Положення про державний реєстр друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів
інформаційної діяльності, затверджене наказом Міністерства
Юстиції України від 21.06.2007 р. №412/5 // Офіційний
вісник України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997
р. №1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів
масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів» // Правове регулювання
інформаційної діяльності в Україні / Упоряд. С.Е.Демський. —
К...
Про авторське право та суміжні права: Закон України від
11.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.1995 р. //
Відомості Верховної Ради України. — ...
Про вибори народних депутатів: Закон України від
25.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України…
Про вибори Президента України: Закон України від 5.03.1999
р. // Відомості Верховної Ради України…
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо сприяння реалізації виборчих прав громадянами,
забезпечення свободи політичних дебатів, неупередженого
ставлення засобів масової інформації до кандидатів у
депутати, партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу:
Закон України від 17.11.2005 р. // Відомості Верховної Ради
України…
Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня
1997 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації, інформаційних агентств та розмірів
інформаційних зборів: Постанова КМУ від 17.11.97 р. //
Офіційний вісник України. ..
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні:
Закон України від 16 листопада 1992 р. // Відомості
Верховної Ради України…
Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон
України від 5 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. ..
Про захист суспільної моралі: Закон України // Відомості
Верховної Ради України…
Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого
1995 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. //
Відомості Верховної Ради...
Про міжнародні договори України: Закон України // Відомості
Верховної Ради...
Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності:
Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної
Ради...
Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня
1997 р. // Відомості Верховної Ради, ...
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від
16.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь
громадськості в процеci прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Закон України
// Відомості Верховної Ради...
Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 p. // Відомості
Верховної Ради України..
Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення в
Україні: Закон України від 18.07.1997 р. // Відомості
Верховної Ради України...
Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21
грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України..
Цивільний кодекс України. — К.: Видавнича компанія
"Воля...
Арістова І.В. Державна інформаційна політика:
організаційно-правові аспекти / За ред. О.М. Бандурки. —
Харків...
Бачило И.Д., Лопатин В.Я., Федотов М.А. Информационное
право. — СПб...
Белкин А.А., Гумерова Л.Ш. Понятие и особенности
правового статуса органа советского государственного
управления // Государственное управление и право:
история и современность...
Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического
лица // Государство и право. ...
Богомолова І. Права і обов’язки ЗМІ //
http://www.upp.org.ua...
Бондар Ю. Свобода слова: українська мірка. — К.: МАУП..
Бондар Ю.В. Національний інформаційний простір новітньої
України: становлення та функціонування у процесі
політичної трансформації суспільства: Монографія. — К.: ...
Бурило Ю. Нормативно-правове регулювання державного
управління інформаційною сферою // Юридична Україна…
Васютина В. Особливості інформаційної політики України на
сучасному етапі // Вибори та демократія...
Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017-
95. Чинний від 01.01.96. — К.: Держстандарт України...
Все про медіа регіонів України // Зб. аналіт. статей в рамках
проекту «Громадська експертиза. Свобода слова». — К...
Гладун З.С. Адміністративне право України. — Тернопіль:
Карт-Бланш…
Гоян О.Я. Основи телерадіожурналістики і
радіоменеджменту. — К.: Веселка...
Громадські медіа в Україні / Упор. Р.В.Шутов. — К.: Макрос...
Денисова О.С. Основні засоби та методи впливу преси на
формування і розвиток правової свідомості суспільства //
Вісник Запорізького юридичного інституту...
Домбровський І.П. Взаємовідносини з пресою: правові та
моральні аспекти // Журналіст України. — …
Журналісти: їхні права та обов’язки. — Ужгород: Ліра...
Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової
комунікації і міжнародні відносини. — К…
Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому
праву. — Л...
Інформаційна політика України: Європейський контекст:
Монографія / Я.В.Губерський, Є.Є.Камінський,
Є.А.Макаренко та ін. — К...
Кобзар Ю. Інформаційне законодавство: європейський
вектор розвитку // Віче...
Кобзар Ю.М. Електронні ЗМІ: криза якісного зростання.
Тенденції розвитку українського медіаринку та проблеми
вдосконалення правової бази // Віче...
Кобзар Ю.М. Основні напрями та проблеми розвитку
нормативно-правової бази інформаційної діяльності:
результати роботи парламенту третього скликання //
Статистика України...
Корконосенко С.Г. Печать, управление, самоуправление. —
Тула...
Кохановська О. Класифікація та види інформації у доктрині
права і законодавстві України // Підприємництво,
господарство і право…
Кохановська О. Проблемні питання застосування
спеціальних цивільно-правових способів захисту
інформаційних прав у діяльності засобів масової інформації //
Підприємництво, господарство і право. — ...
Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової
інформації в Україні // Право України. — ...
Красноступ Г. Визначення правових основ захисту
суспільства від розповсюдження інформаційної продукції, що
негативно впливає на суспільну мораль // Финансовая
консультация. ...
Красноступ Г. Правове регулювання спеціалізованих засобів
масової інформації // http://www.uapp.org...
Легеза Ю. Засіб масової інформації як юридична особа //
Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право»...
Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до
класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень
Міністерства юстиції України...
Марущак А. Доступ до інформації: права журналістів //
http://www.uapp.org...
Марущак А. Доступ журналістів до інформації: особливості
правового статусу // Юридичний журнал...
Марущак А. Друковані ЗМІ напередодні реформування:
реальність і перспективи // Юридичний радник...
Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації. —
К.: КНТ...
Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право.
Опорні конспекти. Словник-довідник. — К...
Основы взаимодействия органов внутренних дел со
средствами массовой информации и общественными
организациями: / Под ред. В.П.Сальникова. — СПб...
Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За
ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. — К.: Юридична думка...
Правове регулювання діяльності журналістів в Україні. — К.:
Факт...
Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні:
Станом на 1 січня 2001 року / Упоряд. С.Е. Демський. — К.:
Юрінком...
Правовий та податковий аспекти діяльності друкованих
засобів масової інформації в Україні // Вісник податкової
служби України...
Приступенко Т. Преса: між законом і цензурою. Правове
регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні
на сучасному етапі // Український юрист...
Розвиток медіа в Європі та Україні: орієнтири для порядку
денного. Матеріали міжнародного семінару. — К.: К.І.С...
Санченко С. Юридичні ризики журналістської роботи //
Юридична Газета...
Скакун О.Ф. Теорія держави і права. — Харків...
Соснін О. Проблеми правового регулювання інформаційної
політики в Україні // Віче…
Социологический справочник / Под ред. В.И.Воловича. —
К...
Федотов М.А. Право массовой информации в Российской
Федерации. — М.: Междунар. отношения…
Хахановський В.Г., Шевчук Р.М. Зміст поняття «інформація»
у правовій науці та в чинному законодавстві України //
Науковий вісник Київського національного університету
внутрішніх справ. — …
Хмельницький О.О. Інформаційна культура: Підготовка
кадрів до інформаційної роботи. — К...
Чиж І. Україна: шлях до інформаційного суспільства. — К.:
Либідь...
Шевченко Т. Правовий статус Інтернет-ЗМІ в Україні:
проблеми, перспективи врегулювання // Юридична газета...
Юридична енциклопедія. — К...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Конституційно-правовий статус засобів масової інформації

  Вступ ………………………………………………………………………………3 1. Поняття інформації основні принципи інформаційних відносин в Україні 5 1.1. Роль засобів масової інформації ……………………………………………5 1.2. Конституційні норми та чинне законодавство України про інформацію ………………………………………………………………………..7 2. Види інформації та конституційно-правове регулювання 12 2.1. Основні галузі види та джерела інформації ……………………………...12 3. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації ………………………………………………………………………..21 4. Взаємовідносин держави і друкованих ЗМІ в Україні ……………………..25 Висновок …………………………………………………………………………32 Список використаної літератури 35
 • Складання плану, використання засобів масової інформації

  Вступ 3 1. Поняття засоби масової інформації (ЗМІ) 4 2. План використання засобів масової інформації 6 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Рекламний менеджмент
 • Правове регулювання друкованих ЗМІ

  Вступ 3 1. Правове регулювання діяльності друкованих ЗМІ в Україні 4 2. Правове регулювання українських інформаційних агентств 7 Висновок 10 Література 111. Правове регулювання діяльності друкованих ЗМІ в Україні Друковані засоби масової інформації (надалі – ЗМІ) – періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Усі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно до ст. 9 Закону України «Про інформацію» мають право на оперативне одержання через друковані засоби масової інформації (надалі – ЗМІ) публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і організацій, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Зазначене право на одержання масової інформації через друковані засоби масової інформації гарантується ст. 34 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. (далі – Закон про пресу). Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (далі – Закон про порядок висвітлення) окрім власне порядку всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації визначає також порядок захисту їх від монопольного впливу органів тієї чи іншої гілки державної влади або органів місцевого самоврядування.
 • Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)

  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10
 • mass media і маніпуляція суспільної думкою

  Вступ 3 Розділ 1. Вплив засобів масової комунікації 6 1.1. Маніпуляція свідомістю людини як об єкт впливу засобів масової комунікації 6 1.2. Маніпулятивні можливості мас - медіа 8 1.3. Громадська думка як об’єкт впливу засобів масової комунікації 12 Розділ ІІ. Методи дослідження впливу засобів масової комунікації 15 2.1. Контент - аналіз (формалізований аналіз) документальної інформації 15 2.2. Спостереження і проблеми його використання в дослідженнях 17 2.3. Моніторинг громадської думки 19 Розділ ІІІ. Дослідження впливу засобів масової комунікації методом фокус-груп 21 Висновки 27 Список використаних джерел 29
 • Психологічний вплив засобів масової інформації на жіночу аудиторію

  Вступ 3 1. Загальні закономірності сприйняття масової інформації 6 2. Сприйняття інформації рекламного характеру жіночою аудиторією 12 3. Специфіка сприйняття телевізійних образів 22 Висновки 30 Література 32
 • Проблеми та перспективи висвітлення тероризму в засобах масової інформації

  Вступ 4 Розділ І. Тероризм як соціально-політичне явище. 9 1.1. Генеза дефініції «тероризм». 9 1.2. Поняття та сутність тероризму причини його виникнення. 13 1.3. Типологізація сучасного тероризму. 20 Розділ ІІ. Проблеми та перспективи висвітлення тероризму в засобах масової інформації. 26 2.1. Місце і роль засобів масової інформації у попередженні тероризму. 26 2.2. Тероризм очима журналістів видання «Дзеркало тижня». 43 Висновки 50 Список використаної літератури 53
 • Умови функціонування засобів масової інформації

  Вступ 3 1.Умови функціонування засобів масової інформації 4 2.Взаємовідносини ЗМІ та органів державної влади 6 3.Вплив суспільства та ринку на інформаційну політику ЗМІ 8 Висновок 11 Список використаної літератури 12Вступ 3 1.Умови функціонування засобів масової інформації 4 2.Взаємовідносини ЗМІ та органів державної влади 6 3.Вплив суспільства та ринку на інформаційну політику ЗМІ 8 Висновок 11 Список використаної літератури 12
 • Психологічний вплив телевізійних засобів масової інформації на жіночу аудиторію

  Список термінів Доклад Зміст Вступ 4 1. Сприйняття масової інформації жіночою аудиторією 1.1. Загальні закономірності сприйняття масової інформації 1.2. Сприйняття інформації рекламного характеру жіночою аудиторією 1.3. Специфіка сприйняття телевізійних образів 1.4. Сензитивність як типова характерологічна особливість жіночої аудиторії 2. Теоретичні аспекти впливу телевізійних ЗМІ на жіночу аудиторію 2.1. Загальні закономірності впливу ЗМІ на свідомість 2.2. Вплив реклами на свідомість і поведінку жінок-споживачів 2.3. Формування громадської думки за допомогою ЗМІ 3. Емпіричне дослідження впливу ЗМІ на жіночу аудиторію 3.1. Методика і процедура дослідження 3.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Література Додатки
 • Вплив телевізійних ЗМІ на формування соціальних стереотипів масової культури

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ В МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ 6 1.1. Сутність поняття стереотип та його види 6 1.2. Поняття масової культури 19 1.3. Моделі поведінки в масовій культурі 25 РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 33 2.1. Сутність та характеристика впливу ЗМІ на масову культуру 33 2.2. Загальна характеристика розважальних програм на прикладі телеканалу 38 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ В МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ 47 3.1. Вплив ЗМІ України на формування способу життя особистості 47 3.2. Аналіз впливу програм телеканалу на формування стереотипів в масовій культурі 64 ВИСНОВОК 73 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78 Мета дипломної роботи. Характеристика впливу засобів масової інформації на формування стереотипів масової культури, дослідження позитивних та негативних наслідках цього впливу. Об’єктом дипломної роботи являються телевізійні ЗМІ в цілому та телеканал зокрема. Предмет дипломної роботи. Характеристика впливу ЗМІ на формування масової свідомості. Завдання: 1. З’ясування сутності та формування соціальних стереотипів в масовій культурі; 2. Розгляд головних проявів масової культури та моделей поведінки в ній; 3. З’ясувати особливості взаємопроникнення та взаємопоширення телевізійних ЗМІ та масової культури; 4. Визначити характерні ознаки змін соціальних стереотипів, як результату впливу телевізійних ЗМІ; 5. Проаналізувати вплив телебачення (розважальних передач телеканалу ) на формування стереотипів масової культури

©: 2011-2021 infoworks.ru