Заказать реферат

Диплом: Управління формуванням та використанням прибутку туристичного підприємства (ПП «Сузір'я туризму») (ID:50034)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управління формуванням та використанням прибутку туристичного підприємства (ПП «Сузір'я туризму») (Код работы:50034)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 105 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50034
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 713
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна природа, види та функції прибутку
підприємства, джерела утворення та напрями використання
5
1.2. Методика проведення економічного аналізу прибутку та
рентабельності туристичних підприємств 22
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ В
ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ПП «СУЗІР'Я ТУРИЗМУ» 31
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства
31
2.2. Аналіз формування та використання прибутку
підприємства 44
2.3. Виявлення і аналіз причин зниження (підвищення)
рентабельності підприємства 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПРИБУТКОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 64
3.1. Шляхи підвищення фінансових результатів діяльності
підприємства 64
3.2. Напрямки використання резервів для зменшення витрат
туристичних підприємств 85
3.3. Використання зарубіжного досвіду підвищення
продуктивності діяльності туристичних підприємств в
ринкових умовах 91
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 105
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического
анализа. — М.: Финансы и статистика,2006. — 416 с.
2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента:
Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2007.
3. Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В.
Финансово-экономический анализ: Учебник. — Харьков: Ун-
т МВД,2004.
4. Беркар Коласс. Управление финансовой
деятельностью предприятия. — М.: Финансы, 2007.
5. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.:
Ника–Центр: Эльга,2005.
6. Бланк И. А. Управление прибылью. — К.: Ника–Центр:
Эльга,2004.
7. Бланк І.О. Управління прибутком. – К.: Ніка-Центр,
2008.
8. Бригхем Е. Г., Гапенски Л. Финансовый менеджмент:
Полный курс: В 2 т.: Пер. с англ. — СПб.: Экономическая
школа, 2007.
9. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К.:
Молодь, 2007.
10. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний
аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. —
Житомир: ЖІТІ, 2005. — 416 с.
11. Ванькович Д. Удосконалення системи управління
фінансовими ресурсами промислових підприємств //
Фінанси України. - 2007 - № 7..
12. Воробйов Ю. М. Фінансовий менеджмент: Навч.
посібник. — Сімферополь: Таврія,2004. — Кн. 1.
13. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф.
Покропивного. — К.: КНЕУ, —2004.
14. Ефимова О. В. Финансовый анализ. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Бухгалтерский учет,2004.
15. Житна І. П. Економічний аналіз господарської
діяльності підприємств. — К.: Вища шк.,2006.
16. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.:Кондор,
2007. – 364 с.
17. Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С.
Економічний аналіз. — К.: КНЕУ,2004. — 176 с.
18. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Київ:
Знання-Прес. - 2002р.- 105 с.
19. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз
господарської діяльності. — К.: КНЕУ,2006. — 204 с.
20. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз
господарської діяльності.- К.: “ Нічлава”, 1999.-204 с.
21. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ фінансового
состояния предприятия. – М.: «Центр экономики и
маркетинга», 1997. – 581 с.
22. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. —
М.: Финансы и статистика, 2005.
23. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. —
М.: Финансы и статистика,2004.
24. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и
процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2007.
25. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності
підприємств. — К.: Знання, 2006.
26. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности
предприятия. —
СПб., 2006.
27. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів
та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — Київ:
КНЕУ,2004. — 132 с.
28. Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч.
посібник. - Львів:”Армія України”, 2000.- 240
29. Овсийчук М. Ф. Финансовый менеджмент. Методы
инвестирования капитала. — М.: Юрайт,2006.
30. Погорєлов К.М. Маркетинг: Підручник. – К., 2005.
31. Поліщук Н.В. Інформаційне забезпечення регулювання
результатів діяльності підприємства.-Финансы Украины, №1,
2005.- с.61.
32. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер с англ.: Уч. пос.
– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 495 с.
33. Потрубач Н.Н., Социально-экономические проблемы
совершенствования системы управления предприятием в
условиях экономической
реформы, М: 2007.
34. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно
управлять общественным мнением. – М.: Центр, 2008. –
352 с.
35. Примак Т.О. Економіка підприємства. – К.: МАУП.
1999.- 108 с.
36. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств,
об’єднань і комплексів. Навч. посібник.- К.: НМК, 1992- 414
с.
37. Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний
посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2003.
38. Русак Н. А., Стражев В. И., Мигун О. Ф. и др. Анализ
хозяйственной деятельности в промышленности. 4-е изд. —
Минск: Вишэйшая шк.,2007. — 398 с.
39. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. — Минск: Новое
знание,2004. — 688 с.
40. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама:
теория и практика / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. –
630 с.
41. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. –
СПб.: Питер, 2006.
42. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутсво
підприємств: Навч. посібник, – К.: КНЕУ, 2000
43. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів
господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003
44. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ
финансових отчетов. — М.: Инфра-М, 1998.
45. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С.
Стояновой. — М.: Перспектива,2005.
46. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б.
Поляка. — М.:
Финансы,2005.
47. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М.
Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2006.
48. Фінансова звітність за національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку. 3-тє вид., перероб.
— Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2007 — 368 с.
49. Шевченко К.С.Введение в маркетинг. Учебно –
практическое пособие – Харьков, Консум 2000.
50. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового
анализа деятельности коммерческих организаций. -М.:
ИНФРА-М, 2006. -236с
51. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. –
К: КНЕУ, 2004
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів туристичного підприємства

  ВСТУП 3 Розділ І. Сутність фінансів туристичного підприємства 4 1.1. Поняття туристичної індустрії 4 1.2 Фінансова база туризму 6 Розділ ІІ: Управління формуванням фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 15 2.1 Сучасні проблеми класифікації витрат на виробництво послуг туристичної фірми. 15 2.2 Необхідність планування витрат. Витрати турагенства “Надія” 17 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 24 Список використаної літератури 26
 • УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ

  Вступ 1 1. Основи управління формуванням прибутку підприємства 4 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування 4 1.2. Рентабельність підприємства та її визначення 7 1.3. Зміст і завдання управління формуванням прибутку 12 2. Управління формуванням прибутку підприємства 24 2.1. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства 24 2.2. Формування прибутку від операційної діяльності 26 2.3. Формування прибутку від фінансово-інвестиційної діяльності 28 3. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення 43 3.1. Аналіз прибутковості підприємства від операційної діяльності 43 3.2. Аналіз рентабельності підприємства 52 3.3. Шляхи підвищення рентабельності підприємства 59 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64 ДОДАТКИ 64
 • Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів малих підприємств

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Фінансові ресурси підприємства та їх класифікація 6 1.2. Управління формуванням фінансових ресурсів суб’єктів малого бізнесу 16 1.3. Управління використанням фінансових ресурсів малих підприємств 20 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ “ЕКОРАДА” 26 2.1. Оцінка обсягів та структури фінансових ресурсів ТОВ “Екорада” 26 2.2. Аналіз управління формуванням фінансових ресурсів ТОВ “Екорада” 43 2.3. Оцінка управління використанням фінансових ресурсів ТОВ “Екорада” 50 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ “ЕКОРАДА” 54 3.1. Пропозиції з оптимізації обсягів та структури фінансових ресурсів ТОВ “Екорада” 54 3.2. Напрями удосконалення управління формуваннями власними та залученими ресурсами 60 3.3. Покращення управління використанням фінансових ресурсів ТОВ “Екорада» 75 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 92 ДОДАТКИ 98
 • Декларування прибутку підприємства

  ЗМІСТ Вступ 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Прибуток підприємства, джерела його формування 5 1.2. Напрями використання прибутку підприємства 9 2. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ТОВ «ЛЕГІОН» 17 2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства 17 2.2. Особливості планування та використання прибутку підприємства 26 2.3. Особливості декларування прибутку підприємства 31 3. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ, ДИНАМІКИ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ „ЛЕГІОН” 36 3.1. Аналізі розподілу прибутку підприємства 36 3.2. Напрямки підвищення ефективного використання прибутку 39 Висновки та пропозиції 43 Література 45 Додатки. Схеми, діаграми 47 Метою курсової роботи є комплексне теоретичне обґрунтування економічної природи і призначення прибутку, його місця у фінансовому забезпеченні розвитку підприємств, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення формування, планування, розподілу прибутку вітчизняних підприємств. Предметом дослідження роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління формуванням та використанням прибутку підприємств. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку ТОВ „Легіон”. Завданням роботи є: дослідити сутність прибутку підприємства, порядок його формування та використання; здійснити аналіз управління формуванням прибутку на підприємстві; подати оцінку ефективності використання прибутку підприємством; визначити напрями удосконалення управління прибутком підприємства. Хронологічними межами роботи є 2000-2005 роки. Літературною базою слугують законодавчі та нормативні акти, підручники Білоуса О.Г., Панченко Є.Г. „Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність”, Криворучко М.І.. Петровського В.В. „Облік та аналіз фінансових активів”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”
 • Аналіз формування і розподілу прибутку на підприємстві

  ЗМІСТ Вступ 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Прибуток підприємства, джерела його формування 5 1.2. Напрями використання прибутку підприємства 9 2. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ТОВ «ЛЕГІОН» 17 2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства 17 2.2. Особливості планування та використання прибутку підприємства 25 3. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ, ДИНАМІКИ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ „ЛЕГІОН” 30 3.1. Аналізі розподілу прибутку підприємства 30 3.2. Напрямки підвищення ефективного використання прибутку 33 Висновки та пропозиції 37 Література 39 Додатки 41 1. Сзема Формування чистого прибутку (збитку) підприємства 2. Діаграми Структура доходів та витрат ТОВ „Легіон”, Структура доходів та витрат ТОВ „Легіон” 3. Діаграма Динаміка фінансових результатів ТОВ „Легіон” Метою курсової роботи є комплексне теоретичне обґрунтування економічної природи і призначення прибутку, його місця у фінансовому забезпеченні розвитку підприємств, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення формування, планування, розподілу прибутку вітчизняних підприємств. Предметом дослідження роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління формуванням та використанням прибутку підприємств. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку ТОВ „Легіон”. Завданням роботи є: дослідити сутність прибутку підприємства, порядок його формування та використання; дійснити аналіз управління формуванням прибутку на підприємстві; подати оцінку ефективності використання прибутку підприємством; визначити напрями удосконалення управління прибутком підприємства. Хронологічними межами роботи є 2000-2005 роки. Літературною базою слугують законодавчі та нормативні акти, підручники Білоуса О.Г., Панченко Є.Г. „Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність”, Криворучко М.І.. Петровського В.В. „Облік та аналіз фінансових активів”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”
 • Формування прибутку на підприємстві

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи управління формуванням прибутку підприємства 6 1.1. Прибуток як економічна категорія 6 1.2. Формування, розподіл і використання прибутку підприємств 10 1.3. Методика управління формуванням прибутку 29 Розділ 2. Аналіз процесу формування прибутку підприємства (на прикладі ВАТ «3-й Київський авторемонтний завод») 35 2.1. Фінансово економічна характеристика підприємства 35 2.2. Аналіз прибутку та витрат підприємства 37 2.3 Аналіз прибутковості підприємства 42 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства 72 3.1. Напрями поліпшення фінансового стану підприємства 72 3.2. Обґрунтування економічної доцільності прогнозного балансу підприємства 74 Висновки 88 Список використаної літератури 93 Додатки 97
 • Аналіз чистого прибутку та його використання на підприємстві харчової промисловості (на прикладі підприємства)

  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності 5 1.2. Дослідження виробничого процесу 10 1.3. Ефективність використання трудових ресурсів, кадрова політика 14 1.4. Аналіз обслуговуючої виробничої системи 18 2. Методичні основи економічного аналізу прибутку підприємства 20 2.1. Прибуток підприємства та методика його розрахунку 20 2.2. Джерела формування прибутку підприємства 30 2.3. Напрями використання прибутку підприємства 34 3. Аналітичні розрахунки на матеріалах підприємства 40 3.1. Розрахунок чистого прибутку підприємства 40 3.2. Управління формуванням прибутку підприємства з метою його оптимізації 48 3.3. Аналіз розподілу прибутку підприємства 52 Висновки та пропозиції 56 Список літератури 61 Додатки 65-72 Предметом дослідження даної роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління прибутком підприємства. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку підприємства на прикладі підприємства ресторанного господарства ТОВ „Маргарит”. Метою роботи є дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємства, проаналізувати систему управління прибутком, визначити напрямки та розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Робота насичена графічним матеріалом: таблиці, діаграми, формули, аналіз, висновки
 • Управління формуванням та розподілом прибутку банку

  Вступ 3 Розділ І. Методологічні основи управління і розподілом прибутку підприємства 6 1.1 Поняття та сутність прибутку підприємства 6 1.2 Цілі та функції управління формуванням та розподілу прибутку банківської структури 10 1.3 Фактори, що впливають на прибуток та рентабельність банківської струкутри 26 Розділ ІІ. Аналіз політики формування та розподілу прибутку АКБ «VAB Банк» 42 2.1 Організаційно-економічна характеристика АКБ «VAB Банку» 42 2.2 Аналіз прибутковості і рентабельності АКБ «VAB Банк» 52 2.3 Аналіз фінансового стану банку 71 Розділ ІІІ. Обгрунтування удосконалення системи управління прибутком 73 3.1 Резерви, необхідні для стимулювання росту прибутку 73 3.2 Шляхи оптимізації прибутку та витрат 84 3.3 Стратегічні перспективи фінансового розвитку банку 87 Висновки 101 Література 108 Додатки 116
 • Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку

  ВСТУП 3 Розділ 1. Концептуальні положення управління формуванням та використанням ресурсної бази комерційними банками 8 1.1. Сутність та класифікації ресурсів комерційних банків 8 1.2. Сучасні підходи до управління формуванням та використанням ресурсної бази комерційного банку 24 1.3. Особливості формування і розміщення ресурсної бази вітчизняних банків на сучасному етапі 36 розділ 2. Аналіз формування і розміщення ресурсів кб “донбіржбанк” 43 2.1. Аналіз ефективності управління формуванням ресурсів банку 43 2.1. Аналіз розміщення ресурсів 51 2.3. Аналіз ефективності управління кредитним портфелем 62 розділ 3. Підвищення ефективності управління формуванням і використанням банківських ресурсів 76 3.1. Формування і управління поточними коштами та міжбанківськими кредитами 76 3.2. Вдосконалення управління кредитними операціями 83 3.3. Застосування управління гепом при формуванні і розміщенні ресурсів 84 3.4. Вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності позичальника як необхідна умова поліпшення ефективності розміщення залучених ресурсів 94 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
 • Управління формуванням прибутку, шляхи підвищення прибутковості підприємства

  Вступ 2 1. Зміст, сутність та значення прибутку підприємства 4 1.1 Інформаційна база дослідження питання управління прибутком підприємства 4 1.2. Сутність прибутку підприємства 10 1.3. Фінансові звіти та управлінський облік 15 1.4. Формування валового прибутку підприємства 17 2. Методи управління прибутком підприємства 22 2.1. Методика розрахунку прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). 22 2.2. Управління затратами підприємства. 27 2.3. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів 35 2.4. Стратегії і моделі управління прибутком підприємства 45 2.5. Сутність і методи обчислення показників прибутковості підприємства 50 3. Управління прибутком підприємства на прикладі ТОВ «__» 56 3.1. Характеристика підприємства ТОВ «__» 56 3.2. Аналіз прибутковості діяльності ТОВ «__» 59 3.4 Розрахунок показників рентабельності 76 4. Резерви підвищення рівня прибутковості фірми 79 Висновок 92 Список використаних джерел 97

©: 2011-2021 infoworks.ru