Заказать реферат

Диплом: Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств (ID:50050)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств (Код работы:50050)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 116 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50050
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1320
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОДАТКИ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ЕКОНОМІЧНА
КАТЕГОРІЯ 7
1.1. Економічна сутність прямих податків 7
1.2. Функції прямих податків та особливості їх прояву 19
1.3. Законодавче регулювання системи прямого
оподаткування 28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 34
2.1. Характеристика основних показників фінансово-
господарської діяльності підприємства 34
2.2. Податок на прибуток 40
2.3. Податок на землю та нерухоме майно 51
2.4. Податок з власників транспортних засобів 58
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРЯМОГО
ОПОДАТКУВАННЯ
3.1. Вплив прямих податків на фінансовий результат
підприємства 70
3.2. Зарубіжний досвід прямого оподаткування підприємств
83
3.3. Шляхи удосконалення прямого оподаткування
підприємств в Україні
ВИСНОВКИ 110
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 116
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України №2542-ІІІ від 21.06.2001р.
3. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ
4. Закон України “Про систему оподаткування” від
25.07.91 р. № 1241-ХІІ
5. Закон України «Про бюджетну систему України» від
29.06.1995р. №253/95
6. Про внесення змін та доповнень до Указу Президента
України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва”: Указ Президента
України від 28.06.99 р. № 746.
7. Про Державну податкову службу в Україні : Закон
України від 4.12.90 р. № 509-ХІІ
8. Закон України «Про оподаткування прибутку
підприємств» ( ( Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1995, N 4, ст. 28 )
9. Про оподаткування доходів громадян: Декрет КМУ від
26.12.92 р.
№ 12-92.
10. Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності: Закон України від 23.03.96 р. № 98/96 – ВР
11. Про систему оподаткування : Закон України від
25.07.91 р. № 1241-ХІІ
12. Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента
України від 3.07.98 р. № 727.
13. Про стягнення невнесених у термін податків та
неподаткових платежів: Декрет КМУ від 21.01.93 р. № 8-93.
14. Державна програма економічного і соціального
розвитку України на 2003 р. Затверджена Постановою КМУ
від 14.09.2002 р. № 1384.
15. Бескид Й.М. Перспективи нормативного планування
витрат на соціальну сферу // Фінанси України, 2007 - №4 –
с.42-48
16. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.
посібник.- К,:Вища шк., 2006– 383с.
17. Василик О.Д.Теорія фінансів: Підручник.-К.: НІОС. –
2007 – 416с.
18. Вожжов А.П., Новикова Р.О. Фінансови методи
забезпечення економічного зростання // Фінанси України,
2008 - №3 – с.74-83
19. Воронкова О.М. Податкове регулювання економічних
процесів/Фінанси України, 2006,№6.
20. Ганиця І. Деякі аспекти економічної політики на
сучасному етапі // Економіка України, 2002 - №8
21. Горянська С.В.Фінансове забезпечення соціального
захисту населення // Фінанси України, 2006 - №6 – с.87-95
22. Государственные финансы: Учебное пособие / под
ред. В.М.Федосова, С.Я.Огородника, В.Н. Суторминой. –
Киев: Лыбидь,
2002 – 276с.
23. Дема Д.І. Державне регулювання соціального захисту
населення в країнах із ринковою економікою // Фінанси
України, 2007 - №9 – с.59-62
24. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного
періоду в Центральній Європі/ Пер. з англ. – К.: Основи,
2004. – 542с.
25. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і
фінансова політика України: Навч. посібник – К.:Наукова
думка, 2007 – 304с.
26. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент – Київ:
ЦУЛ, 2005 – 260 с.
27. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система:
Навч. посіб. – Тенопіль: Карт-Бланш, 2006.
28. Кузнєцова Р.П., Шитік Н.В. Законодавчо-нормативна
база як основа розрахунків у моделі соціального бюджету //
Соціальний захист, 2007 - №4 – с.57-62
29. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. –
Харьков: Легас,
2006 – 384 с.
30. Льовочкін С.В. Завдання і напрямки реформування
фінансів соціальної сфери // Фінанси України, 2008- №12 –
с.25-32
31. Налоги: Учеб. пособ./ Под ред. Буряковского В.В. -
Днепр.: Пороги, 2004.
32. Нидзельская О. Ответственность плательщиков
налогов // Вестник НСУ – 2006 - № 3 – с.21.
33. Новые подходы к сбору и уплате налогов // Вестник
НСУ _
2008 - № 10.
34. Новые правила выполнения налоговых обязательств //
Вестник НСУ – 2008 - № 9 – с.3.
35. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я.Бюджетна
система: Навч. – метод. Посібник для самост. вивч. дисц. –
К.:КНЕУ, 2006 – 208с.
36. Опарін В.М.Фінанси (Загальна теорія): Навчальний
посібник. – К.:КНЕУ, 2004 – 164с.
37. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навчальний
посібник. – Черкаси: Відлуння, 2004 – 376с.
38. Підприємницька діяльність без створення юридичної
особи // Галицькі контракти – 2004 - № 42 – (2-й зошит).
39. Рева Т.М. Податковий менеджмент – Київ: ЦНЛ, 2006
– 282 с.
40. Реформування податкової та бюджетної систем
України // Тасіs, 2007 – червень
41. Статистичний щорічник України за 2006 рік. — Київ:
Техніка, 2007
42. Статистичний щорічник України за 2007 рік. — Київ:
Техніка, 2008
43. Статистичний щорічник України за 2008 рік. — Київ:
Техніка, 2009
44. Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко та ін.
Податкова система України – К.: Либідь, 2004 – 464 с.
45. Фінанси підприємства: Підручник / Кер. авт. кол. і
наук. ред.. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб.
та доп. – К.:
КНЕУ, 2006. – 571 с.
46. Фінансове право: Навчальний посібник/ під ред.
Воронової Л.К., Бекерської Д.А. – К.:Вентурі, 2006 – 384с.
47. Фінансове право: Навчальний посібник/ під ред.
Воронової Л.К., Бекерської Д.А. – К.:Вентурі, 2005 – 384с.
48. Фінансове право: Підручник/ (Алісов Є.О., Воронова
Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп.
ред. Л.К. Воронова. – Х.:Фірма “Консум”, 2007 – 496с.
49. Фінансове право: Підручник/ (Алісов Є.О., Воронова
Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп.
ред. Л.К. Воронова. – Х.:Фірма “Консум”, 2006 – 496с.
50. Чередниченко O.М. Непряме оподаткування в
податковій системі України/ Фінанси України, 2008, №11.
51. Шитря Ю. Для поддержки малого бизнеса // Финансы
Украины – 2005 - № 5 – с.95.
52. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України:
Навчальний посібник . – К.:НІОС, 2006 – 400с.
53. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки, —
СПб. — 2004.
54. Яновські Н. Фіксований чи єдиний // Податки та
бухгалтерський облік – 2005 - № 2 - с.26.
55.
http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/41858.do
c.htm
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Вступ 7 Розділ І. Податки як об’єктивна економічна категорія 1.1. Економічна суть прямих податків 12 1.2. Регулююча функція прямих податків та особливості її прояву 24 1.3. Законодавче регулювання системи прямого оподаткування 31 Розділ ІІ. Аналіз впливу прямого оподаткування на фінансово-господарську діяльність ТОВ „Авангардбудматеріали” 2.1. Податок на прибуток та його вплив на формування і розподіл прибутку 51 2.2. Вплив податку на прибуток на фінансовий стан підприємства 61 2.3. Податок за землю та на нерухоме майно 69 2.4. Податок з власників транспортних засобів 78 Розділ ІІІ. Напрями удосконалення прямого оподаткування підприємств 3.1. Зарубіжний досвід прямого оподаткування підприємств 83 3.2. Шляхи вдосконалення прямого оподаткування підприємств в Україні 94 Висновки 103 Список використаної літератури 109 Додатки 114
 • Прямі та непрямі податки на підприємстві (на прикладі конкретного підприємства)

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1.Структура податків підприємства 5 1.2. Непрямі податки в Україні 18 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОЛЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 25 2.1. Динаміка оподаткування підприємств олійно-жирової галузі 25 2.2. Аналіз впливу оподаткування на діяльність ЗАТ «Назва» 30 2.3. Аналіз впливу оподаткування на діяльність ЗАТ «Назва» 31 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 35 3.1. Управлінські рішення 35 3.2. Оптимізація оподаткування 38 3.3. Державницький підхід 40 Висновки 44 Література 48 Додаток 1. Баланс та Звіт про фінансові результати ЗАТ “Назва” 50 Додаток 2. Баланс та Звіт про фінансові результати ЗАТ “Назва” 54-57
 • Суть та функції фінансів підприємства. Місцеві податки та збори, їх визначення та вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Вступ...................................................................................................................3 1. Сутність та функції фінансів підприємства. ..............................................4 2. Місцеві податки та збори, їх визначення та вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства......................................93. Практичне завдання......................................................................................12 Використана література....................................................................................14
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування податкової системи України на сучасному етапі 1.1.Характеристика податкової системи України 6 1.2. Економічна класифікація податків 13 1.3. Прямі податки в структурі оподаткування підприємств 24 Розділ 2. Аналіз та оцінка впливу прямих податків на фінансово-господарську діяльність торговельного підприємства 2.1. Характеристика об’єкту дослідження 31 2.2. Аналіз структури податків ЗАТ “Меркурій” за звітний період та їх вплив на фінансово-господарську діяльність 37 2.3. Оцінка існуючої податкової політики ЗАТ “Меркурій” 42 2.4. Планування обсягів прямих податків підприємства на майбутній період 50 Розділ 3. Шляхи оптимізації впливу прямих податків на фінансово-господарську діяльність торговельного підприємства 3.1. Легальна мінімізація податкових платежів як головна мета податкового менеджменту на підприємстві 55 3.2. Обгрунтування можливих резервів зменшення розміру податкових платежів 72 Висновки та пропозиції 79 Список використаних джерел 81
 • Фінанси підприємства

  1. Розкрити сутність та функції фінансів підприємств…………………….2 2. Місцеві податки і збори їх визначення і вплив на фінансово- господарську діяльність підприємств……………………………………………5 3. Практичне завдання………………………………………………….......20 Список використаної літератури…………………………………………..22
 • ВПЛИВ ПДВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

  Ключові слова: податок, вплив ПДВ, фінансово-господарська діяльність підприємств, іммобілізація оборотних коштів, відшкодування ПДВ.розглянуто різні аспекти впливу ПДВ на фінансову діяльність та фінансовий стан підприємств. Зроблено висновки про те, що за певних умов ПДВ може впливати на фінанси підприємств і бути істотним чинником стимулювання або стримування господарської діяльності платників, обґрунтовано необхідність удосконалення механізму стягнення ПДВ.
 • Фінанси

  1. Проблеми оздоровлення фінансів України 3 2. Фінансовий контроль і його роль в забезпеченні фінансової дисципліни 5 3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств 11 Список використаних джерел 14
 • Фінанси підприємств

  1. Прямі податки і їх характеристика. Вплив оподаткування прибутку на фінансове - господарську діяльність підприємства. 2 2. Порядок погашення кредиту. Позичковий процент і джерела його сплати. 10 3. За даними підприємства визначити суму відрахувань на обов'язкове Пенсійне страхування. Вказати джерело їх сплати. 14 Література. 16
 • Прямі податки з населення (Теоретична частина диплому)

  Зміст 1 1. Прямі податки з населення 2 1.1.Сутність та значення прямих податків 2 1.2.Прямі податки, які справляються з фізичних осіб в Україні 5 1.3.Відповідальність фізичних осіб за порушення податкового законодавства 18 Література 22
 • ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи оподаткування прибутку 1.1. Сутність і значення оподаткування прибутку 1.2. Становлення та розвиток оподаткування прибутку в Україні 1.3. Механізм впливу оподаткування прибутку на фінансово-господарську діяльність підприємства Розділ 2. Аналіз сучасного механізму оподаткування прибутку підприємств 2.1. Методичні підходи до визначення оподаткованого прибутку 2.2. Аналіз впливу термінів сплати податку на прибуток на фінансовий стан платника 2.3. Фактор впливу пільг з оподаткування прибутку на фінансово-господарську діяльність Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи оподаткування прибутку підприємств 3.1. Основні напрями вдосконалення та оптимізації податкових платежів 3.2. Зарубіжний досвід оподаткування та можливість його використання в умовах України 3.3. Оцінка нових законодавчих актів з оподаткування підприємств Висновки Список використаних джерел і літератури Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru