Заказать реферат

Диплом: Організація оподаткування в міжнародній торгівлі та шляхи й можливості використання світового досвіду в Україні (ID:50073)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Організація оподаткування в міжнародній торгівлі та шляхи й можливості використання світового досвіду в Україні (Код работы:50073)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 144 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50073
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1023
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ,
ПЕРЕДУМОВИ І ЧИННИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ В
МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 6
1.1. Сутність, роль та значення оподаткування як
фінансово-економічної системи суспільства 6
1.2. Історичний аспект розвитку податкової політики
держави 24
1.3 Основні передумови і фактори адаптації світового
досвіду організації оподаткування в міжнародній торгівлі для
економіки України 37
Висновки до розділу 1 50
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ОПОДАТКУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 51
2.1. Організація оподаткування в міжнародній торгівлі:
світовий досвід і вітчизняна практика 51
2.2. Аналіз основних економічних факторів впливу
оподаткування на розвиток міжнародної торгівлі в умовах
глобалізаційно-інтеграційних процесів 83
2.3. Порівняльний аналіз нормативно-правових умов та
економічних механізмів організації оподаткування в країнах
світу та в Україні за умов глобальних світових криз 93
Висновки до розділу 2 109
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО
ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ
ТОРГІВЛІ ДЛЯ УМОВ УКРАЇНИ 112
3.1. Визначення та обґрунтування основних пріоритетів
адаптації світового досвіду оподаткування в Україні 112
3.2. Шляхи та заходи вдосконалення організаційно-правових
та економічних механізмів оподаткування в Україні в умовах
глобальних світових криз 121
Висновки до розділу 3 133
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 138
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Митний кодекс України// customs. gov. ua
2. Закон України від 16.04.91 № 959 ХІІ «Про
зовнішньоекономічну діяльність» // customs. gov. ua
3. Закон України від 05.04.2001 № 2371 –ІІІ «Про митний
тариф України» // customs. gov. ua
4. Закон України “Про систему оподаткування” від
18.02.1997 р., № 77/97 // ВВР України. −1997. −№ 16.
−Ст.119.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2002
«Про встановлення граничних термінів прохідного митного
транзиту товарів» // customs. gov. Ua
6. Угода про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами // Офіційний вісник України. – 2006. –
№ 24. – Ст. 1794.
7. Указ Президента “Стратегія інтеграції України до
Європейського Союзу” : від 11.06.1998 р., № 615/98 //
Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. – Ст. 3.
a. Devarajan S. The whys and why nots of export taxation /
S. Devarajan,D. Go, M. Shiff – Washington, D.C.: The World
Bank, 1996. – 32 р.
8. Frenkel J. Basic concepts of international taxation / J.
Frenkel, A. Razin,E. Sadka // NBER. – 1990. – №3540. – 34
p.12. Glossary of International Economics by Alan Deardorff
[Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://www-
personal.umich.edu/~alandear/glossary/html.
9. Hamilton C. B. European Community External Protectional
and Voluntary Export Restraints/ С. В. Hamilton // European
Economic Review. — 1996. —№ 35. — Р. 35–41.
10. Hufbauer and Schott “Buy American: Bad for Jobs, Worse
for Reputation” Policy Brief Washington: Peterson Institution
for International Economics February 2009. (Хафбауер та
Шотт. «Купуйте американське: погано для зайнятості, гірше
для репутації». Короткий політичний огляд. Інститут
міжнародної економіки ім. Петерсона. м. Вашинґтон, США.
Лютий 2009 р.)
11. Keen M. Coordinating tariff reduction and domestic tax
reform / M. Keen,J.E. Lightart // IMF. – 1999. – №99/93. – 20
p.
12. Keynes J. M. The end of laissez-faire / J. M. Keynes. –
London: L. & Virginia Woolf, 1927. – 53 p.
13. Krugman P. Technology, trade and factor prices / P.
Krugman // NBER. –1995. – №5355. – 49 р.
14. Manesсhi A. How new is «The New Trade Theory» of
the past two decades? / A. Manesсhi // Nashville. – №00-W27.
– Vanderbilt University, 2000. – 20 р.
15. Panagariya A. Political economy arguments for the
uniform tariffs / A. Panagariya, D. Rodrik // NBER. – 1991. –
№3661. – 31 p.
16. Panagariya A. The economics and politics of uniform tariffs
/ A. Panagariya // College Park. – University of Maryland, 1996.
– 17 р.
17. Porter, M. «Competitive advantage, agglomeration
economies and regional policy» / М. Porter // International
regional science review 19, nos. 1&2, 2001. — Р. 78–89.
18. Ricardo D. On foreign trade [Електронний ресурс] / D.
Ricardo // Library of economics and liberty.– Режим доступу:
http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP2a.html#Ch.7,%20O
n%20Foreign%20Trade
19. Russian Federation. Food and Agriculture Import Market.
RS 4322 : звіт [Електронний ресурс] / Міжнар. с. г. служба
США. – Режим доступу : http://www.fas.usda.gov.
20. Shahe Emran M. Equity and efficiency in tax reform in
developing countries / M. Shahe Emran, J. Stiglitz. – New York:
Columbia University, 2007. – 42 р.
21. Smith A. An inquiry into the nature and causes of the
wealth of nations / A.Smith // In: Revenue of the Sovereign or
Commonwealth. – Lausanne: MetaLibri,2007. – 754 p.
22. Stiglitz J. More instruments and broader goals: moving
toward the post-Washington consensus [Електронний
ресурс] / J. Stiglitz // Global Policy Forum. –Режим доступу:
http://www.globalpolicy.org/socecon/bwi-wto/stig.htm.
23. Tarr D. On the design of tariff policy: a practical guide to
the arguments for and against uniform tariffs / D. Tarr. –
Washington: The World Bank, 2000. – 15 р.
24. The World Almanac and Book of Facts 2002 – A Division
of World Almanac Education Group, Inc. – A WRC Media
Company – 512 Seventh Avenue – New York, NY 10018
25. Whalley J. Taxes and Trade / J. Whalley. – London,
Ontario: The University of Western Ontario, 2002. – 33 р.
26. WTO Staff, “Report to the TPRB from the Director-
General on the Financial and Economic Crisis and Trade-Related
Developments” February 9, 2009. (Секретаріат СОТ.
«Доповідь Генерального директора СОТ для Органу з
огляду торговельної політики (ОТП) щодо фінансової та
економічної кризи і подій, пов’язаних з торгівлею», 9 лютого
2009 р.)
27. Бережнюк І.Г. Організаційна структура митної служби
та митного органу: шляхи оптимізації / І.Г. Бережнюк, А.Д.
Войцещук // Вісник АМСУ. – 2008. – № 4 (40). – С. 3-12.
28. Бліхар М.М. Митна політика країн ЦСЄ у контексті
інтеграції до СОТ: реалії та перспективи для України //
Актуальні проблеми економіки. - 2008.- №7(85)- с.3-8.
29. Бліхар М.М. Реформування митно-тарифної політики
України з використанням досвіду країн ЦСЄ в контексті
вступу до СОТ // Зовнішня торгівля: Право та економіка. - №
2 (37). – 2008. –С 56 – 60.
30. Буглай В. Б. Международные экономические
отношения : учеб. пособие для студ. вузов / В. Б. Буглай. –
М. : Финансы и статистика, 1999. – 158 с.
31. Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно-
тарифного регулювання та застосування його в Україні //
Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 9 (63). – С. 7 –
13.
32. Васенко В. К. Вільні економічні зони — важливі
складові підвищення конкурентоспроможності підприємств
АПК України / В. К. Масенко// Науові праці Полтавської
державної аграрної академії. —2004. — № 3. — С. 11–16.
33. Ващенко В.В. Митно-тарифне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України. 2000. -
№3. - С. 40-46.
34. Вишневский В.П. Принципы международного
налогообложения в контексте налоговой нейтральности /
В.П. Вишневский, А.В. Гречишкин //Экономика
промышленности: сб. науч. тр. – Донецк: ИЭП НАН
Украины, 2004.– С.100-108
35. Гребельник О. Митна політика в умовах трансформації
економічної системи / О. Гребельник // Вісн. Акад.митн.
служби України. — 1999. — №4. — c. 74–80
36. Гребельник О.П. Митне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.П.
Гребельник. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 696 с.
37. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов
трансформації економічної системи / О.П. Гребельник. – К.:
КНТЕУ, 2001. – 488 с.
38. Давыдов А.Ю. Приоритеты торговой политики США //
США. Канада. Экономика, политика, культура. − №5. −
2006. − C. 15 – 30
39. Дахно І. І. Міжнародна економіка : навч. посіб. / І. І.
Дахно. – К. : МАУП, 2002. – 214 с.
40. Додин Е. Новый вид режима в таможенном деле
Украины / Е. Додин // Закон. — 2006. — № 6. — С. 59–62.
41. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності підприємства: Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ,
2002 – 172 с.
42. Економічні наслідки приєднання України до Світової
організації торгівлі / Ю. Макогон, М. Янковський, М.
Марченко, І. Хаджинов // Вісник Академії економічних наук
України. – 2003. – №1. – С.29-35
43. Ершов А.Д., Копанева П.С. Информационное
обеспечение управления в таможенной системе:
Монография. - СПб.: Знание, 2002. 286 с.
44. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной
стратегии развития // Международная экономика и
международные отношения. - 2000. - №3. -С. 12-18.
45. Іващук І.О. Митні ініціативи в глобальному просторі:
Монографія. -Тернопіль: Підручники і посібники. 2007. 304.
46. Карамбович І.М. Методологічні основи дослідження
митної справи // Економічний простір. - 2009.-№22/2. –
с.65-71.
47. Ківалов С.В. Митна політика України : підручник / С.В.
Ківалов, Б.А. Кормич. – Одеса : Юридична література, 2001.
– 256 с.
48. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. -
М.: Наука, 2004.
49. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран:
вопросы теории и практики. -М.: Манускрипт, 1993. –112 с.
50. Коліжук О. О. Світові інтеграційні процеси та їх вплив
на державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
України / О. О. Коліжук // Економіка та держава. — 2008. —
№ 12. — С. 98–101.
51. Кругман П. Международная экономика: Теория и
политика / П. Кругман, М. Обстфельд.: 5-е междунар. изд.
– Спб. и др.: Питер, 2003. – 831 с.;
52. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6-ти т. -
Т.II: Введение в теорию налогового права. –Х.: Легас, 2004.
–600 с.
53. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6-ти т. -
Т.III: Учение о налоге. –Х.: Легас; Право, 2005. –600 с.
54. Ли Х. Хэмилтон. Международные экономические
проблемы и внешняя политика США // США. Канада.
Экономика, политика, культура. − №10. − 2000. − C. 93 –
97
55. Лукьяненко Е. В. Налоговое регулирование
международной торговли товарами / Е. В. Лукьяненко. —
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2008. — 112 с.
56. Любива Ю.В. Місце та роль фіскальної функції серед
інших функцій митних органів // Вісник АМСУ. – 2009. – № 1
– С. 94 - 97.
57. Ляшенко В. И. Регулирования равзвития малого
предпринимательства в Украине: проблеми и пути решения
/ В. Ляшенко. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. — 452 с.
58. Мандра Г. А. Проблемні питання користування
транспортними засобами, що ввозяться громадянами
нерезидентами на митну територію України в митному
режимі тимчасового ввезення // Бюлетень Міністерства
юстиції України. — 2008. — № 5. — С. 118–121.
59. Матвєєва В.Ю. Україна і СОТ: порівняльний аналіз
митно-тарифного захисту // Вісник Дон дует. - № 4 (28). –
2005// www.donduet.edu.ua.
60. Меркулова Т.В. Інституційні основи оподаткування та
податкового регулювання економі¬ки. Автореф. дис.
доктора екон. наук. - К., 2006.
61. Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію
митних процедур (Кіотська конвенція) //kmu. gov. ua
62. Міжнародні економічні відносини: Система
регулювання міжнародних економічних відносин /
[Філіпенко А.С., Балакін Р.Л., Будкін В.С., Бураковський І.В.,
Вергун В.А.]. – К.: Либідь, 1994. – 254 с.
63. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч.
посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В.
Ковалевського ; М во освіти і науки України, Одеський держ.
екон. ун т. – К. : Центр навч. л ри, 2005. – 351 с.
64. Модернизация экономики и выращивание институтов:
В 2 кн. - Кн. 2: Институты: от заимствования к
выращиванию. Опыт российских реформ и возможности
культивирования институциональных изменений /
Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г.; Отв.
ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т «Высшая школа экономики». - М.:
Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005.
a. Морозов С.М. Уникнення подвійного оподаткування як
засіб подолання колізій в сфері податкового регулювання //
Форум права. -2008. -№ 2. –С.367-370 [Електронний
ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2008-2/08msmspr.pdf
65. Наєм М. Юлія Тимошенко VS RosUkrEnergo:
принуждение к продаже [Електронний ресурс] / М. Наєм.
Режим доступу: http:// www. pravda. com.
ua/news/2009/2/19/89969. htm
66. Науменко В. П. Митне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В. П. Науменко,П.
В. Пашко, В. А. Русаков. — К.: Знання, 2006. — 394 с.
67. Оліщук Г.О. Актуальні проблеми реалізації митної
політики України та шляхи їх розв'язання / Г.О. Оліщук //
Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 3(4). – С. 90-96.
68. Онишко С.В. Проблеми та можливості модернізації
інституту податкової політики в Україні // Гроші. Фінанси.
Кредит. - 2007. - С. 129-137
69. Онишко С.В. Шляхи досягнення взаємозв'язку між
окремими елементами податкової сис¬теми // Фінансово-
кредитний механізм регулювання економічної стабілізації: Зб.
наук. пр. - К.: Ін-т економіки НАН України, 1998. - С. 86-97.
70. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі
/ 3е вид. перер. і доп. – К.: “К.І.С.”, 2005. – 514 с.
71. Панасюк Б. Державне регулювання економіки//
Економіка України. — 2004. — №1. — С 19–30.
72. Панов І. О. Митна політика України в умовах розвитку
відносин з Європейським Союзом / І. О. Панов // Форум
права. – 2009. – № 2. – С. 332–337 [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2009-2/09piozec.pdf
73. Пашко П.В. Митна політика та митна безпеки України /
П.В. Пашко, П.Я. Пісной // Фінанси України. – 2006. – № 1. –
С. 74-85.
74. План дій “Україна-Європейський Союз” : від 12.02.2005
р. – Київ, 2005.
Дополн. информацияРобота виконана на основі раельних статистичних даних, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Спрощена система оподаткування

  ЗМІСТ ВСТУП 4 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА 8 1.1 Сутність та вид спрощених систем оподаткування 8 1.2 Особливості застосування спрощеної системи оподаткування до різних суб’єктів господарювання 15 1.3 Нормативно-правові засади функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні 27 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ «КОРВЕТ» 35 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства ТОВ «Корвет» 35 2.2. Використання спрощеної системи оподаткування на ТОВ «Корвет» та її вплив на фінансовий стан підприємства 45 2.3 Порівняльний аналіз застосування спрощеної та традиційної системи оподаткування на ТОВ «Корвет» 61 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 64 3.1 Вдосконалення нормативно-правової бази функціонування спрощеної системи оподаткування 64 3.2 Використання світового досвіду оподаткування малих підприємств 77 3.3. Обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення прибутковості діяльності підприємства при переході на спрощену систему оподаткування 88 ВИСНОВОК 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102 ДОДАТКИ 108
 • Посередники в міжнародній торгівлі

  Вступ 3 1. Посередництво в системі методів міжнародної торгівлі 6 1.1. Методи міжнародної торгівлі 6 1.2. Торгівля через торговельно-посередницькі фірми 7 2. Особливості діяльності посередницьких організацій в міжнародній торгівлі 11 2.1. Види посередницьких операцій 11 2.2. Типи торговельно-посередницьких фірм в міжнародній торгівлі 22 2.3. Методи розрахунку та виплати винагороди посередникам 31 Висновки 34 Список використаної літератури 38
 • Знижки і надбавки в міжнародній торгівлі торгівлі

  Вступ 3 1. Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі 4 2. Види знижок та їх вплив на ціноутворення в міжнародній торгівлі 8 3. Надбавки у зовнішній торгівлі 11 Висновок 13 Список використаної літератури 15 Вступ 3 1. Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі 4 2. Види знижок та їх вплив на ціноутворення в міжнародній торгівлі 8 3. Надбавки у зовнішній торгівлі 11 Висновок 13 Список використаної літератури 15
 • Взаємодія попиту та пропозиції у міжнародній торгівлі

  ВСТУП 2 1. МІСЦЕ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 3 2. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 6 3. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 12 4. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 17 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23 ДОДАТКИ 24-26
 • Вдосконалення оподаткування підприємств торгівлі

  ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 6 1.1. Сутність та складові сучасної системи оподаткування 6 1.2. Особливості податкової системи України 18 1.3. Оподаткування торгівельного підприємства в Україні 34 Висновки до розділу І 40 Розділ 2. Аналіз діючої системи оподаткування торгових підприємств (на прикладі ТОВ “Спектр Інтер Груп». 43 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спект Інтер Груп» 43 2.2. Аналіз особливостей оподаткування торговельного підприємства 48 2.3. Оцінка можливостей оптимізації податкових платежів торговельного підприємства 54 Висновки до розділу ІІ 77 Розділ 3. Вдосконалення оподаткування підприємств торгівлі в Україні 80 3.1. Узагальнення кращого зарубіжного досвіду щодо оподаткування торговельних підприємств 80 3.2. Напрямки вдосконалення чинної системи оподаткування підприємств торгівлі 97 ВИСНОВКИ 110 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 117
 • Напрями посередницької діяльності в міжнародній торгівлі

  "ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні напрями посередницької діяльності в міжнародній торгівлі. 1.1. Сутність та поняття посередницької діяльності. 1.2. Види міжнародних посередницьких операцій. 1.3. Нормативно правове забезпечення здійснення посередницької діяльності в міжнародному просторі. РОЗДІЛ 2. Аналіз посередницької діяльності в міжнародній торгівлі. 2.1. Структурний аналіз ринку міжнародних торгівельно-посередницьких операцій. 2.2 Оцінка діяльності посередницьких компаній в міжнародній торгівлі. 2.3. Факторний аналіз розвитку ринку міжнародних торгівельно-посередницьких операцій. РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення функціонування посередницьких організацій в міжнародній торгівлі. 3.1. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності. 3.2. Заходи удосконалення здійснення міжнародних посередницьких операцій. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "
 • Контрольна робота міжнародні економічні відносини

  1. Нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі 3 2. Правові форми захисту технології 8 3. Особливості функціонування науково-технічних зон 14 4. Північно американська зона вільної торгівлі НАФТА 17 5. Система цін світового ринку 22 Список використаної літератури 26
 • Теорія порівняльних переваг і політика фритредерства

  Вступ 3 Розділ І. Теорія порівняльних переваг в обґрунтуванні міжнародної торгівлі 5 1.1. Організація торгівлі на основі порівняльних переваг та політика фритредерства 5 1.2. Фритредерство як необхідна умова міжнародної торгівлі 10 Розділ II. Можливості використання політики фритредерства в організації міжнародної торгівлі на основі порівняльних переваг 16 2.1. Використання порівняльних переваг Україною 16 2.2. Вільна торгівля і необхідність перерозподілу виграшу від неї 19 2.3. Способи обмеження вільної торгівлі та захисту внутрішнього ринку України 30 Розділ III. Політика фритредерства як противага політиці протекціонізму в Україні 40 Висновки 45 Список використаної літератури 49
 • Міжнародні економічні відносини (Варіант 8)

  1. Нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі 3 2. Правові форми захисту технології 8 3. Особливості функціонування науково-технічних зон 11 4. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) 13 5. Система цін світового ринку 21 Список використаної літератури 24
 • Контрольна з міжнародної економіки

  1. Приховані методи державного регулювання міжнародної торгівлі 2 Вступ 2 1.1. Основні види прихованого протекціонізму 3 1.2. Державні закупки 4 1.3. Стандарти на товари 7 1.3.1. Розвиток стандартів. 7 1.3.2. Стандарти в Україні. 8 1.3.3. Стандарти як перешкода міжнародній торгівлі. 9 1.4. Санітарно-технічні і валютні обмеження імпорту товарів 11 2. Міжнародні валютні ринки в системі МЕВ 13 Вступ 13 2.1. Характерні риси світового валютного ринку 13 2.2. Класифікація валютних ринків 16 2.3. Основні учасники міжнародного валютного ринку 18 2.4. Розвиток світового валютного ринку і його сучасний стан. 21 2.5. Валютний курс 25 Література: 33

©: 2011-2022 infoworks.ru