Заказать реферат

Диплом: Юридична відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів (ID:50082)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Юридична відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів (Код работы:50082)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Диплом
Объем: 102 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50082
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1117
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 7
1.1. Сутність поняття «захист прав споживачів» 7
1.2. Аналіз нормативно-правового регулювання захисту прав
споживачів в Україні 13
1.3. Світовий досвід захисту прав споживачів 25
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 44
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В
УКРАЇНІ 46
2.1. Основні права споживачів в Україні та способи їх захисту
46
2.2. Аналіз цивільно-правової відповідальності за порушення
прав споживачів за українським законодавством 57
2.3. Особливості адміністративно-правової відповідальності
за порушення прав споживачів в Україні 62
2.3. Фінансово-економічна відповідальність за порушення
прав споживачів: її особливості 65
2.4. Характеристика кримінально-правової відповідальності
за порушення прав споживачів 69
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 74
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В
УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 77
3.1. Аналіз судової практики щодо застосування юридичної
відповідальності за порушення прав споживачів 77
3.2. Шляхи вдосконалення законодавства щодо
відповідальності за порушення прав споживачів в Україні
88
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 95
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 102
ДОДАТКИ 110
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Міжнародно-правові акти
1. Развитие и международное экономическое
сотрудничество: Защита интересов потребителей: Докл.
Генер. секр. // Организация Объединенных Наций: Эконом.
и Социальный Совет: Основная сессия 1992 года (29 июня
– 31 июля 1992 года). – Distr. Qeneral. – Е/1992/48/ Russian.
– 29 May 1992. – С. 9-10.
2. Резолюции и решения, принятые Генеральной
Ассамблеей ООН на Тридцать девятой сессии. 18 сентября
– 18 декабря 1984 года и 9-12 апреля 1985 года. – Нью-
Йорк: ООН, 1985. - С.252.
3. Руководящие принципы для защиты интересов
потребителей: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №
248 от 9 апр. 1985 г. // Резолюции и решения, принятые
Генеральной Ассамблеей ООН на Тридцать девятой сессии.
18 сентября – 18 декабря 1984 года и 9-12 апреля 1985
года. – Нью-Йорк: ООН, 1985. – С. 251-255.
Національне законодавство
4. Конституція України від 28 червня 1996 року. //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С.141.
5. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року.
// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №25-26. -
С.131
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення
(станом на 01.01.09). — К. : Школа, 2009. — 240с.
7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року /
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44,
ст.356
8. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18 березня
2004 року // ВВР. - №40-41, 42. – Ст. 492.
9. Закон України “Про внесення змін до Закону України
“Про захист прав споживачів” // Відомості Верховної Ради
України. – 2002. – №17. – Ст.120.
10. Закон України “Про якість та безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 року.
// ВВР. – 1998. - № 19. – Ст. 98.
11. Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994
року. // ВВР. – 1994. - № 27. - С.218.
12. Закон України «Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при
розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» від 6 липня 1995 року // ВВР. –
1995. - № 28. – Ст. 205.
13. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12
травня 1991 року // ВВР. – 1991. - №30. – Ст. 379.
14. Закон України «Про виконавче провадження» від 21
квітня 1999 року // ВВР. – 1999. - №24. – Ст. 207.
15. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992
року. // ВВР. – 1992. - № 48. - Ст. 650.
16. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року. //
ВВР. –1996. - № 39. - Ст. 181.
17. Указ Президента України від 12 січня 2002 р. «Про
заходи щодо посилення державного захисту прав
споживачів» // Урядовий кур’єр. – 2002. - №11 від
18.01.2002.
18. Указ Президента України від 11 червня 1998 року
№615/98 «Про затвердження Стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу // Офіційний вісник України. – 1998. –
№ 24. – Ст. 3.
19. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і
сертифікацію" від 10 травня 1993 року. // Відомості
Верховної Ради України. – 1993.- № 27. – Ст. 289.
20. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне
мито" // Голос України. – 12. 02. 1993 року.
21. Положення про порядок накладення та стягнення
штрафів за порушення законодавства про захист прав
споживачів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 2002 року № 1177 // Офіційний вісник
України вiд 06.09.2002. – 2002. - №34. - Ст. 108.
22. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про
практику розгляду цивільних справ за позовами про захист
прав споживачів" від 12 квітня 1996 року №5 // Сторінка
«Законодавство» Сайту Верховної Ради України:
www.zakon.rada.gov.ua.
23. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про
судову практику в справах про відшкодування моральної
(немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року №4 //
Сторінка «Законодавство» Сайту Верховної Ради України:
www.zakon.rada.gov.ua.

Навчальна та наукова література
24. Андрієнко В. Чи в змозі споживач себе захистити? //
Праця і зарплата. – 1999. - № 12. — С.3-11
25. Андрющенко В.А., Луста И.С. Права потребителей в
Украине: Справ. пособие для всех. - К.: Наук. думка, 1999. -
218 с.
26. Баринов Н. А. Права граждан по договору бытового
закона и их защита. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та,
1973. — 325 с.
27. Богачев А. Судебная защита прав потребителей //
Юрид. практика. - 1996. - № 2.- (янв.). – 342 с.
28. Бургуані Т., Рогачова Г.А., Серьогін О. Ю. Право та
політика ЄС у сфері захисту прав споживачів: Навч.
посібник. — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. — 182
с.
29. В защиту прав потребителя: // Вестн. налоговой
службы Украины. - 2000. - № 26. - С. 7-8.
30. Вяткина Л.Б. Роль института защиты прав
потребителей в повышении уровня жизни населения //
Общество и экономика. - 1996. - № 9-10. - С. 143-147.
31. Гаврилець О.В., Дочинець Н.М. Регіональні аспекти
розвитку консюмеризму в Україні // Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія „Економіка”. Випуск 16.
– Ужгород, 2004. – С. 50-59.
32. Галат Л. М. Проблеми захисту прав споживачів:
українські реалії // Таврійський наук. вісн. - Херсон, 1998. -
Вип. 8. - С. 133-140.
33. Гірше і виробникам, і споживачам. // Споживач. –
1998. - № 5. – С. 3.
34. Гончарова И. Размышление о потребителях и их
правах // Предпринимательство, хазяйство и право - 1999.-
№ 6.- С. 56.
35. Государственному арбитру и хозяйственному
руково¬дителю: Нормативные акты. – М.: Юристъ, 1989. —
25 с.
36. Гражданское и торговое право капиталистических
государств / Отв. ред. Е. А. Васильев. – М.: Междунар.
отношения, 1993. — 367 с.
37. Де ла Морандьер Ж. Гражданское право Франции:
Пер. с франц. – М.: Юрид. лит., 1991. – Т.3. — 254 с.
38. Дочинець Н.М. Концепція консюмеризму: поняття та
найпоширеніші підходи до її трактування // Вісник
Хмельницького національного університету. Економічні
науки. –2006. –№6. –Т.1 – 367 с.
39. Дочинець Н.М. Про основні перешкоди у
функціонуванні та розвитку громадських організацій-
консюмеристів в Україні // Економіка: проблеми теорії та
практики: Зб. наук. праць. Випуск 209: В 4 т. –
Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Т. 3. – 385 с.
40. Дудла І. О. Захист прав споживачів: Навч. посіб. для
студ. ВНЗ— Чернігів: ЧДТУ, 2006. — 268 с.
41. Единообразный торговый кодекс США. – М.: Юрид.
лит., 1969. — 124 с.
42. Жамен С., Лакур Л. Торговое право. – М.: Юрид. лит.,
1993. — 188 с.
43. Законодавство України про контроль та перевірки:
Контрольно-ревізійна служба. Податкова служба. Захист
прав споживачів. Охорона праці. Антимонопольний комітет.
Санітарно-епідеміологічний захист населення.
Правоохоронні органи / О.А. Кривенко (ред.), О.М. Роїна
(упоряд.) — К.: КНТ, 2002. — 116 с. — 235 с.
44. Запорожец В. С. Правовые проблемы обеспечения
качества продукции. – Харьков: СМИТ, 1989. — 432 с.
45. Захист прав споживачів в Європейському Союзі та
Україні: аналіт. звіт / Спільний проект Європейського Союзу
та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй;
Спільнота споживачів та громадські об'єднання — К.: Пресса
України, 2007. — 36 с.
46. Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект /
За заг. ред. Л.В. Ніколаєвої. – К.: КНТЕУ, 2002.
47. Защита прав потребителей в зарубежных странах. –
М.: Изд-во МГУ, 1989. – 321 с.
48. Звєрєва О.В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової літератури, 2007.
— 192 с.
49. Зенин И.А. Гражданское и торговое право
капиталистических стран. – М.: Изд-во МГУ, 1992. — 342 с.
50. Иванов Ю. А., Скаредов Г. И. Интересы покупателя и
заказчика – под охраной закона. – М.: Наука, 1984. – 144 с.
51. Ивенская Н.Д. Зарубежные союзы потребителей:
Обзор. – М.: Наука, 1968. — 165 с.
52. Іваненко Л. М. Цивільно-правові засоби захисту прав
споживачів (покупців). – К.: Знання, 1998. — 354 с.
53. Іваненко Л., Куделя Н., Балухо Л. Щоб гарантувати
захист прав споживачів. // Право України. – 1993. - № 7-8. –
С.16-17.
54. Кабалкин А. Ю. Гражданско – правовой договор в
сфере обслуживания населения. – М.: Юрид. лит., 1980. –
189 с.
55. Кабалкин А. Ю. Законодательство в сфере
обслуживания населения. – М.: Юрид. лит, 1988. – 214 с.
56. Кагал Т. Законодавство про захист прав споживачів у
сфері якості товарів у системі законодавства України //
Право України. – 1998. - № 8. – 13 с.
57. Кагал Т.О. Організаційно-правові питання
забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості
товарів. Автореф. дис... канд. юр. наук. – К., 1998. – 145 с.
58. Кисельова Т. Сертифікація продукції з питань безпеки
– невідємне право України як суверенної держави. //
Захист. – 1997. - № 1. — 10 с.
59. Кисельова Т. Стандарти на захист прав споживачів. //
Урядовий курєр. – 1996. - № 147-148. — 23 с.
60. Кримінальне право України. Особлива частина / Г. В.
Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський та ін.; За ред. П.
С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. - К.:
Юрінком Інтер, 1997.
61. Кримінальне право України. Особлива частина:
Підручник / за редакцією професора М. І. Мельника та
доцента В. А. Клименка. - К.: Юридична думка, 2004. — 254
с.
62. Кримінальне право України: особлива частина / За ред.
проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ-
Харків: Юрінком Інтер – Право, 2003. — 453 с.
63. Кройтор В. А. Защита прав потребителя .- Х.: АО
"Бизнес Информ", 1996. - 312 с.
64. Крупка І. Закон на боці споживача. // Закон і бізнес. –
1997. - № 15. — 8 с.
65. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт
запада. –
М.: Дело, 1992. — 13 с.
66. Левшина Т.Л. Основы законодательства о защите прав
потребителей: Курс лекций / Інститут законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. —
М.: Юрид. лит., 1994. — 45 с.
67. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право
зарубіжних країн: Підручник. – К.: Ділова Україна, 1996. —
542 с.
68. Мандибура В. Консюмеризм - поняття, що входить у
наше життя: [Рух, спрямований на захист споживача] //
Віче. - 1998. - № 4. - С. 79-99.
69. Науково-практичний коментар до Кримінального
кодексу України: За станом законодавства і постанов
Пленуму Верховного Суду України станом на 1 грудня 2001
року / За ред. С. С. Яценка. – К.: А. С. К.,
2002. — 324 с.
70. Наумов А.В. Механизм уголовно-правового
регулирования // Криминологические и уголовно-правовые
идеи борьбы с преступностью — М., РАН; Институт
государства и права — 1996. — 325 с.
71. Опрышко В. Ф. Качество продукции: управление и
право. –
К., 1982. — 456 с.
72. Осетинська Г.А. Проблеми визначення елементів
механізму захисту прав та законних інтересів споживачів у
сфері надання послуг // Вісник господарського судочинства.
– 2005. - №1. – С.265-269.
73. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав
споживачів за законодавством України. – Автореф. дис.
канд. юрид. наук. –
К., 2006. – 20 с.
74. Осмословский Ю. Права потребителя: это должен
знать каждый. // Все о бухгалтерском учёте. – 1997. - №
14. — 7 с.
75. Порядок предъявления требований потребителей. //
Посредник. –
1998. - № 6. — 23 с.
76. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой
анализ и квалификация / Б.Д.Завидов, О.Б.Гусев,
А.П.Коротков, И.А.Попов, В.И.Сергеев. — М.: Экзамен,
2001. — 432 с.
77. Руженцев Н.В. Защита интересов и прав
потребителей за рубежом. – М.: Дело, 1989.
78. Садовникова О. М. Європейський досвід щодо
задоволення вимог споживачів. // Легка промисловість. –
1998. - № 2. — 10 с.
79. Самчишин О. Коли споживач говорить – конгрес
слухає… // Споживач. – 1998. - № 2. — 12 с.
80. Сахнова Т. В. Экспертиза в суде по гражданским
делам. – Москва: Наука, 1997. – 342 с.
81. Сборник нормативных актов по гражданскому
законо¬дательству. Ч.1. – М: Экзамен, – 1984. — 123 с.
82. Свядосц Ю.И. Защита потребителя в буржуазном
праве // Советское государство и право. – 1989. – № 11. –
234 с.
83. Сивоконь С. Захист споживачів – турбота спільна. //
Споживач. –
1997.- № 5-6. — 15 с.
84. Сивоконь С. На першому місці турбота про людину //
Споживач. – 1999. – №3. – 25 с.
85. Торопчина – Агалакова С. Чарівна стаття закону //
Закон і бізнес. – 1998. - № 21. — 13 с.
86. Уголовное право России: учебное пособие / Под ред.
Диаконова В. В. - М.: Юристъ, 2002. — 568 с.
87. Украинский советский энциклопедический словарь.
Т.2. –
К.: Знання, 1982. — 654 с.
88. Утка В. Ответственность за нарушение прав
потребителей. // Хозяйство и право. – 1998. - № 12. — С.
14–22
89. Цыганков А. Защита прав потребителей в Украине //
Предпринимательство, хоз-во и право. - 1996. - № 4. - С.
34-39.
90. Шелестов В. С. Договор поставки и качество
продукции. – М: Изд-во МГУ, 1974. — 232 с.
91. Юридический энциклопедический словарь. – М: Изд-
во МГУ,
1984. — 369 с.

Інтернет-джерела
92. http://www.consumersintemational.org./ci/about/html.
Дополн. информацияРобота виконана з урахуванням сучасних законодавчих
аспектів, має практичний характер. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Захист прав споживачів

  Вступ 3 Розділ І. Нормативно – правове регулювання захисту прав споживачів 5 1.1 Розвиток споживчого права в Україні 5 1.2 Правова характеристика законодавства про захист прав споживачів 8 Розділ ІІ. Законодавчі аспекти щодо захисту прав споживачів 13 2.1 Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів 13 2.2 Правові гарантії забезпечення належної якості товарів 18 Розділ ІІІ. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 26 Висновок 32 Список використаної літератури 34Вступ 3 Розділ І. Нормативно – правове регулювання захисту прав споживачів 5 1.1 Розвиток споживчого права в Україні 5 1.2 Правова характеристика законодавства про захист прав споживачів 8 Розділ ІІ. Законодавчі аспекти щодо захисту прав споживачів 13 2.1 Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів 13 2.2 Правові гарантії забезпечення належної якості товарів 18 Розділ ІІІ. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 26 Висновок 32 Список використаної літератури 34
 • Правові проблеми субєктів господарювання та споживачів

  Зміст Вступ 3 1. Загальні положення захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.1. Законодавство України про захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.2. Правове становище суб’єктів господарювання та споживачів 14 1.3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 23 2. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів господарювання та споживачів 36 2.1. Державний захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів 36 2.2. Відносини органів державної влади з правоохоронними органами по здійсненню охорони прав суб’єктів господарювання та споживачів 46 2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 54 3. Особливий порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 59 3.1. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому порядку 59 3.2. Проблемні питання судового захисту прав споживачів 70 3.3. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 85 Висновки 102 Перелік використаних джерел 104 Об’єктом дослідження є права суб’єктів господарювання та споживачів, що потребують захисту. Предметом дослідження є правові норми українського та міжнародного законодавства, які регулюють захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання державного захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, виявлення наявних в цьому питанні проблем та пошук шляхів їх вирішення. Структурно робота складається з трьох розділів, розділених на підрозділи та пункти, вступу, висновків та переліку використаних джерел.
 • Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

  Вступ 3 1. Загальна характеристика антимонопольного-конкурентного законодавства в Україні 4 2. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідальність за порушення 6 3. Відповідальність за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції 13 Висновки 19 Список використаної літератури: 21
 • Юридична відповідальність за порушення природоохоронного законодавства

  ПЛАН: 1. Особливості юридичної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства..........................................................с. 2 2. Юридична відповідальність у галузі екологічної безпеки......с. 7 3. Адміністративна та інші види відповідальності за порушення земельного, водного та інших галузей природоресурсового законодавства...........................................................................................с. 15 Література......................................................................................с. 22
 • Захист прав споживачів в Україні

  ЗМІСТ АНОТАЦІЯ 3 ВСТУП 4 РОЗДIЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ В УКРАЇНI: IСТОРИЧНИЙ ТА СОЦIАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 9 1.1. Зародження та iсторична обумовленiсть розвитку законодавства щодо реалiзацiї споживачами свого права на захист 9 1.2. Характеристика сучасного етапу формування вiтчизняного законодавства щодо захисту прав споживачiв 17 1.3. Розвиток законодавства щодо захисту прав споживачiв в контекстi європейської iнтеграцiї України 23 РОЗДIЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕХАНIЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ В УКРАЇНI 30 2.1. Дослiдження тлумачення сутностi правової категорiї «споживач» у дiючому законодавствi України 30 2.2. Форми та особливостi державного захисту прав споживачiв в Українi 38 2.3. Особливостi правового захисту майнових прав споживача 48 2.4. Особливостi захисту немайнових прав споживачiв 57 2.5. Доступ споживачiв до судового захисту прав та ефективнiсть судового розгляду 61 РОЗДIЛ 3. ОСОБЛИВОСТI ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧIВ 68 3.1. Пiдстави та види юридичної вiдповiдальностi, що застосовується до винних осiб у разi порушення прав споживачiв 68 3.2. Пiдстави звiльнення вiд вiдповiдальностi за порушення прав споживачiв 73 3.3. Розмежування сфери дiї Цивiльного Кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачiв» при застосуванні юридичної вiдповiдальностi при порушеннi та захистi прав споживачiв 81 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 97
 • Захист прав споживачів в Україні

  Вступ 3 1. Сутність, значення та принципи захисту прав споживачів 7 2. Законодавство України та країн ЄС з питань захисту прав споживачів 14 3. Можливі напрямки вдосконалення законодавства в сфері захисту прав споживачів 24 Висновки 34 Література 38 Додаток 1. Законодавство України з питань захисту прав споживачів 40
 • Захист прав людини у період збройних конфліктів

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Поняття та становлення механізму захисту прав людини у період збройних конфліктів 1.1. Становлення міжнародно-правових норм, що регулюють захист прав людини в період збройних конфліктів 1.2. Міжнародно-правові органи по захисту прав людини в період збройних конфліктів 1.3. Механізми забезпечення захисту прав та свобод людини Р О З Д І Л 2 Особливості захисту прав окремих категорій населення у період збройних конфліктів 2.1. Захист поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії 2.2. Захист учасників збройних конфліктів 2.3. Захист цивільного населення 2.4. Захист жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру Р О З Д І Л 3 Міжнародна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.1. Правові обмеження засобів і методів ведення збройної боротьби 3.2. Індивідуальна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.3. Колективна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Виникнення податкових правовідносин з корпоративних прав

  АНОТАЦІЯ ВСТУП 5 РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З НИХ 8 1.1 Поняття корпоративних прав 8 1.2 Характеристика окремих видів корпоративних прав 9 1.3 Поняття та сутність податкових правовідносин з корпоративних прав 27 РОЗДІЛ ІІ. ОПОДАТКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 32 2.1 Оподаткування дивідендів згідно з чинним законодавством України 32 2.2 Податкові правовідносини, які виникають з продажу корпоративних прав та при виході учасника зі складу товариства 41 2.3 Мінімізація податкових платежів корпорації за рахунок спрямування доходів у джерела їх одержання на придбання акцій 49 РОЗДІЛ ІІІ. Відповідальність за порушення податкового законодавства 55 3.1 Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства 55 3.2 Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства 57 3.3 Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства 61 3.4 Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства 64 ВИСНОВОК 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71 ДОДАТОК 1. Наказ ДПА України від 04.12.2003 N 586 „Про затвердження форми податкового розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб” 74 ДОДАТОК 2. Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах 77 ДОДАТОК 3. Лист ДПАУ від 12.06.2003 р. №5348/6/17-0516 80 ДОДАТОК 4. Відповідальність за порушення податкового законодавства (витяги з окремих Законів, за станом на 01.06.2004) 82
 • Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ

  Зміст Вступ 3 1. Основні положення законодавства про охорону тваринного світу 4 1.1. Тваринний світ як об’єкт екологічного законодавства 4 1.2. Суб’єкти права власності на тваринний світ 6 2. Правова охорона тваринного світу 8 2.1. Правові вимоги по забезпеченню заходів охорони тваринного світу 8 2.2. Державне управління і державний контроль у сфері охорони тваринного світу 15 3. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання, охорону і відтворення тваринного світу 21 3.1. Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення законодавства про використання, охорону і відтворення тваринного світу 21 3.2. Дисциплінарна відповідальність 22 3.3. Цивільно-правова майнова відповідальність 23 3.4. Адміністративна відповідальність 24 3.5. Кримінальна відповідальність 26 4. Практика вирішення спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про тваринний світ 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Метою дослідження є вивчення засад забезпечення юридичної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ. Об'єктом даного дослідження є законодавство про тваринний світ. Предметом дослідження є механізм юридичної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ. Предмет: екологічне право Використано 25 джерел
 • Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства щодо охорони надр

  Вступ......................................................................................................................3 1. Особливості правового режиму надр, гірничі правовідносини....................4 2. Відповідальність за порушення законодавства про надра............................7 Висновок...............................................................................................................18 Використана література.......................................................................................19

©: 2011-2022 infoworks.ru