Заказать реферат

Исследование: Методика складання звіту про рух грошових коштів (ID:50086)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Методика складання звіту про рух грошових коштів (Код работы:50086)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Исследование
Объем: 19 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50086
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 909
Содержание1. Розкрити методику складання звіту про рух грошових коштів
(прямий і непрямий методи) 3
2. Скласти звіт про рух грошових коштів прямим методом на
підставі балансу звіту про фінансові результати та інформації з
приміток до фінансової звітності 8
3. Проаналізувати за допомогою ряду фінансових показників
ефективність управління грошовими коштами на підприємстві
16
Список використаної літератури 19
ЛитератураСписок використаної літератури

1. П(С)БО 2. “Баланс”, затверджене Наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.1999р. №87
2. П(С)БО 3. “Звіт про фінансові результати”,
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999р. №87
3. П(С)БО 5. “Примітки до річної фінансової звтності”,
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від
28.05.1999р. №137
4. Бланк И. А. Управление прибылью / Бланк И. А. –
[3-е изд.]. – К. : Ника-Центр, 2007. – 768 с.
5. Бондар Н. М. Економіка підприємства :
навчальний посібник / Бондар Н. М. – К. : А.С.К. 2004. –
400 с.
6. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Вид.2 Навчальний
посібник - К.: ЦУЛ, 2008, 776с.
7. Грабовецький Б.В. Економічний аналіз. Навчальний
поcібник. - К.: ЦУЛ, 2009, 256с.
8. Економіка підприємства : підручник ; за заг. ред. Н. М.
Ушакової. – К. : Київський нац. торг.-економ. ун-т, 2005. –
569 с.
9. Економічний аналіз: Навч.посібник / М.А.Болюх,
В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф.
М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.
10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності
підприємств: Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Т-
во „Знання”, КОО, 2002. – 294 с.
11. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
12. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр
навчальної літератури, 2003. – 412 с.
13. Ткаченко Н. Бухгалтерський фінансовий облік,
оподаткування і звітність (2008), – К.: Алерта, 2008.
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • звіт про рух грошових коштів

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Сутність і призначення звіту про рух грошових коштів 6 1.1. Звіт про рух грошових коштів як джерело економічної інформації. Звітність як елемент бухгалтерського обліку 6 1.2. Нормативне регулювання процесу складання звітності 9 РОЗДІЛ 2. Методика складання звіту про рух грошових коштів 15 2.1. Вимоги та методи складання звіту про рух грошових коштів 15 2.2. Структура та зміст статей про рух грошових коштів 19 РОЗДІЛ 3. Відображення інформації про рух грошових коштів в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності 24 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Сутність і призначення звіту про рух грошових коштів 6 1.1. Звіт про рух грошових коштів як джерело економічної інформації. Звітність як елемент бухгалтерського обліку 6 1.2. Нормативне регулювання процесу складання звітності 9 РОЗДІЛ 2. Методика складання звіту про рух грошових коштів 15 2.1. Вимоги та методи складання звіту про рух грошових коштів 15 2.2. Структура та зміст статей про рух грошових коштів 19 РОЗДІЛ 3. Відображення інформації про рух грошових коштів в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності 24 Висновки 29 Список використаної літератури 31
 • Зміст, структура і порядок складання звіту про рух грошових коштів

  Вступ. 3 1. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів. 6 2. Порядок складання звіту про рух грошових коштів. 8 Висновки. 16 Список використаної літератури. 18
 • Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах

  Вступ 3 1. Грошові кошти як об’єкти обліку та контролю 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів підприємства 5 1.2. Склад грошових коштів 7 1.3. Особливості організації контролю грошових коштів у зарубіжних країнах 10 2. Особливості обліку грошових коштів в зарубіжних країнах відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 16 1.1. Загальна характеристика МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів" 16 2.2. Зміст і структура Звіту про Рух грошових коштів які складають зарубіжні компанії 17 2.3. Зарубіжний досвід подання та розкриття у фінансовій звітності інформації про рух грошових коштів 21 2.4. Методика складання звіту про Рух грошових коштів відповідно до міжнародних стандартів 31 Висновки 40 Література 43 Додаток А. Узагальнені вимоги МСБО 7 щодо подання інформації про рух грошових коштів 44 Додаток Б. Алгоритм трансформування доходів та витрат у грошові потоки від операційної діяльності 45 Додаток В. Звіт про рух грошових коштів підприємства (прямий метод) 46
 • 1. Загальна характеристика основних видів виплат працівникам та порядок їх обліку 3 2. Методика складання Звіту про рух грошових коштів 7 Задача 11 Список використаної літератури 121. Загальна характеристика основних видів виплат працівникам та порядок їх обліку 3 2. Методика складання Звіту про рух грошових коштів 7 Задача 11 Список використаної літератури 12
 • Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

  Вступ 3 Розділ 1.Загальна побудова обліку грошових коштів 5 1.1.Сутність грошових коштів як економічної категорії та об’єкту обліку 5 1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів 16 Розділ 2. Бухгалтерський облік грошових коштів 24 2.1. Первинний облік грошових коштів 24 2.2. Облік готівкових коштів 30 2.3. Облік безготівкових коштів 33 2.4. Облік грошових документів 42 2.5. Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку 48 Розділ 3. Аналіз грошових коштів 51 3.1. Мета завдання та методи аналізу грошових коштів 51 3.2. Аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємства 63 3.3. Аналіз грошових потоків на основі Звіту про рух грошових коштів 68 Висновки 71 Список використаних джерел 73 Додатки 78
 • Методика складання звіту про власний капітал

  Вступ 3 1. Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств 5 2. Нормативно-правова база складання звіту про власний капітал 11 3. Методологія складання звіту про власний капітал 13 4. Складання звіту про власний капітал ВАТ Орландо за 2005 рік 24 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35
 • Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників

  Вступ 3 1. Сутність фінансової звітності та методологія аналізу її статей 5 1.1 Фінансова звітність: сутність, основні вимоги та принципи побудови 5 1.2 Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення 9 1.3 Єдина методологія оцінки статей бухгалтерської (фінансової) звітності в країнах-членах СНД 13 2. Методологічні аспекти складання фінансової звітності та аналізу її показників 22 2.1 Складання форми №1 "Баланс" 22 2.2 Складання звіту про фінансові результати 26 2.3 Складання звіту про рух грошових коштів 33 2.4 Складання звіту про власний капітал 41 2.5 Методологія аналізу показників фінансової звітності підприємства 44 3. Фінансова звітність ВАТ „Етрекс-1” та аналіз її показників 50 3.1 Загальна характеристика підприємства 50 3.2 Характеристика фінансової звітності та опис облікової політики підприємства 55 3.3 Аналіз показників фінансової звітності підприємства 58 Висновки та пропозиції 64 Література 68 Додаток 1. Баланс ВАТ „Етрекс-1” на 31 грудня 2001 року 71 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ „Етрекс-1” за 2001 рік 74 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів ВАТ „Етрекс-1” за 2001 рік 76 Додаток 4. Звіт про власний капітал ВАТ „Етрекс-1” за 2001 рік 78 Додаток 5. Примітки до фінансової звітності ВАТ „Етрекс-1” за 2001 рік 81
 • Порядок складання фінансової звітності

  ВСТУП 3 1. Економічний зміст фінансової звітності 6 1.1 Склад, структура та класифікація фінансової звітності 6 1.2 Нормативно-правова база України, що регулює порядок складання фінансової звітності 11 1.3 Організаційно-економічна характеристика МП «Світанок» 15 2. Подання фінансової звітності малим підприємством 23 2.1 Порядок складання Балансу суб’єкта малого підприємства (форма № 1-м) 23 2.2 Порядок складання Звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємства (форма № 2-м) 27 2.3 Автоматизація заповнення фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва 32 3 Подання інших видів фінансової звітності 37 3.1 Порядок складання Балансу (форма № 1) 37 3.2 Порядок складання Звіту про фінансові результати (форма № 2) 43 3.3 Порядок складання Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) 47 3.4 Порядок складання Звіту про власний капітал (форма № 4) 50 3.5 Примітки до річної фінансової звітності та інформація за сегментами (форма №5, № 6) 53 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРА 67 ДОДАТКИ
 • Організація обліку грошових коштів на підприємстві та їх контроль

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 1.1.Сутність грошових коштів як економічної категорії та об’єкту обліку 7 1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів 18 1.3 Порядок складання Звіту про рух грошових коштів 28 Висновок до розділу 1 39 РОЗДІЛ 2 ФАКТИЧНИЙ СТАН ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 40 2.1 Характеристика облікової системи щодо грошових розрахункових операцій ТОВ «Золоте руно» 40 2.2 Аналіз грошових розрахункових операцій ТОВ «Золоте руно» 51 2.3 Огляд контрольних заходів здійснених на ТОВ «Золоте руно» щодо грошових розрахунків 72 2.4. Організаційні процедури проведення аудиту грошових коштів на ТОВ «Золоте руно» 81 Висновки до розділу 2 86 РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 88 3.1 Рекомендації щодо вдосконалення облікової політики грошових розрахункових операцій на ТОВ «Золоте руно» 88 3.2 Напрямки удосконалення обліку руху грошових коштів в національній валюті в умовах використання інформаційних технологій 90 Висновки до розділу 3 99 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104 ДОДАТКИ 107
 • Облік у зарубіжних країнах

  13. Оцінка й облік формування вартості основних засобів у закордонних країнах 3 29. Структура і методи складання звіту про рух грошових коштів у закордонних країнах 11 Список використаної літератури 1813. Оцінка й облік формування вартості основних засобів у закордонних країнах 3 29. Структура і методи складання звіту про рух грошових коштів у закордонних країнах 11 Список використаної літератури 18

©: 2011-2022 infoworks.ru