Заказать реферат

Диплом: Методологія та організація обліку і внутрішнього аудиту амортизації необоротних активів та їх аналіз (ID:50093)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Методологія та організація обліку і внутрішнього аудиту амортизації необоротних активів та їх аналіз (Код работы:50093)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Объем: 146 стр.
Цена: 700 грн.
Код работы (ID): 50093
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 981
СодержаниеЗміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЯК
ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ, ОБЄКТ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ 6
1.1. Амортизація основних фондів – як метод відтворення
основних фондів підприємства 6
1.2. Класифікація методів нарахування амортизації на
підприємстві 16
1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності
ЗАТ КЗШВ «Столичний» 33
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І
ЗВІТНОСТІ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 44
2.1. Нормативне регулювання обліку і звітності амортизації
необоротних активів 44
2.3. Організація обліку та звітності амортизації необоротних
активів 62
2.4. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку
та звітності амортизації необоротних активів 79
2.5. Удосконалення методології та організації
бухгалтерського обліку та амортизації необоротних активів
84
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЇ ЯК МЕТОДУ
ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 97
3.1. Характеристика методів аналізу амортизації
необоротних активів 97
3.2. Структурний аналіз та оцінка відтворення необоротних
активів 108
3.3. Вибір методики нарахування амортизації необоротних
активів 118
РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ
АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 130
4.1. Методи та процедури аудиту амортизації необоротних
активів 130
4.2. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту
амортизації необоротних активів 137
ВИСНОВКИ 142
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 146
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28.06.1996р. - К.: Преса України,1997. -80
с.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. №435- ІV , зі
змінами
3. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня
2003 р. – К.: Істина, 2003.
4. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”. Закон України від 16.07.1999р. №996-14
5. “Про оподаткування прибутку підприємств”. Закон
України в редакції від 22.05.1997р. №283/97- ВР, зі змінами
та доповненнями
6. “Про систему оподаткування”. Закон України в редакції
від 18.02.1997р. №77/97-ВР, зі змінами та доповненнями
7. “Про податок на додану вартість”. Закон України від
03.04.1997р. №168/97-ВР, зі змінами та доповненнями
8. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку, затверджені Наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2000р. №356
9. «Про затвердження форми декларації по податку на
прибуток підприємства та Порядку її складення» Наказ ДПА
України від 29 березня 2003 року № 143 (зі змінами та
доповненнями).
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств та
організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.1999р. №291
11. Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств та організацій,
затверджена Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999р. №291
12. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України
від 21. 01. 1993 р. № 7-93 зі змінами і доповненнями.
13. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку (далі -
П(С)БО) 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”,
затверджене Наказом Міністерством фінансів України від
31.03.1999р. №87
14. П(С)БО 2. “Баланс”, затверджене Наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.1999р. №87
15. П(С)БО 3. “Звіт про фінансові результати”,
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999р. №87
16. П(С)БО 7. “Основні засоби”, затверджене Наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
17. П(С)БО 8. “Нематеріальні активи”, затверджене
Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р.
№290
18. П(С)БО 16 “Витрати”. Затверджено Мін.фін. України від
31.12.99. №318.
19. “Щодо реформування бухгалтерського обліку”.
Роз’яснення Міністерства фінансів України від 09.03.2000р.
№ 41-23/41
20. Абротина М. С. Экономика предприятия : учебник /
Абрютина М. С. – М. : Дело и Сервис, 2004. – 528 с.
21. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки.
Вид.2 Навчальний посібник - К.: ЦУЛ, 2010, 392с.
22. Атамас П.Й. Управлінський облік. Вид.2 Навчальний
посібник - К.: ЦУЛ, 2009, 440с.
23. Бець М.П. Планування рентабельності виробництва /
Бець М.П. // Економіка України. – 2007. - №2. – с. 40-45.
24. Бланк И. А. Торговый менеджмент / Бланк И. А. –
[2-е изд.]. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
25. Бланк И. А. Управление прибылью / Бланк И. А. –
[3-е изд.]. – К. : Ника-Центр, 2007. – 768 с.
26. Блейк Дж. Европейский бухгалтерский учет:
Справочник: Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1997. – 400 с.
27. Бондар Н. М. Економіка підприємства :
навчальний посібник / Бондар Н. М. – К. : А.С.К. 2004. –
400 с.
28. Бутинець Ф.Ф. та ін., Інформаційні системи
бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”.
/ Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук
Т.В. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид. перероб. і доп.
Житомир: ПП „Рута”, - 2002. – 544 с.
29. Бутинець Ф.Ф., Олій¬ник О.В., Шигун М.М., Шулепова
С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний
посібник для сту¬ден¬тів вузів спеціальності 7.050106
“Облік і аудит” / Під ред. Ф.Ф.Бутинця. 2-е вид., доп. і
перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
30. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование
: учебник / Бухалков М. И. – [2-е изд.]. – М. : ИНФРА-М,
2001. – 400 с.
31. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред.
Р. Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів:
Національний університет “Львівська політехніка”
(Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту
післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 820 с.
32. Бухгалтерський фінансовий облік ; за ред. Ф. Ф.
Бутинця – [7-е вид.]. – Житомир : Рута, 2006. – 832 с.
33. Бухгалтерський фінансовий облік. (конспект лекцій)
Издательство: Кондор, 2008 г.- c. 318
34. Васильєв В.В. Шляхи підвищення результативності
українських підприємств/ Васильєв В.В. // Фондовий ринок.
– 2007. - №12.
– с. 11-14.
35. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Вид.2 Навчальний
посібник - К.: ЦУЛ, 2008, 776с.
36. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік:
теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2010,
536с.
37. Волкова І.А. Фінансовий облік - 2. Навчальний
посібник - К.: ЦУЛ, 2009, 224с.
38. Волынец Л.М. Декларация о налоге на прибыль
предприятия / рекомендации по заполнению. Монография-
х.: Центр «Консульт», 2003. – 178 с.
39. Выверец А. Д. Экономика предприятия : учебник /
Выверец А. Д. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 543 с.
40. Габрук О.К. Декларація з податку на прибуток
підприємства: практи¬чні рекомендації щодо складання і
перевірки показників // Бухгалтерський об¬лік і аудит. –
2004. – №1. – ст. 41-48
41. Гарасим П.М., Гарасим А.П., Хомин П.Я. Податковий
облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з
національними Стандартами). Моно¬графія. – Львів:
Українські технології,
2001. – 167 с.
42. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та
фінансова звітність за міжнародними стандартами. –К.:
Фактор, 2008, 1008с.
43. Голов С.Ф., Пархоменко В. Новий план рахунків:
побудова і застосування // Бухгалтерський облік і аудит. –
2000. -№1. – ст. 65-72
44. Грабовецький Б.В. Економічний аналіз. Навчальний
поcібник. - К.: ЦУЛ, 2009, 256с.
45. Грузинов В. П. Экономика предприятия
(предпринимательская) : учебник / Грузинов В. П. – [2-е
изд.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 795 с.
46. Економіка підприємства : підручник ; за заг. ред. Н. М.
Ушакової. – К. : Київський нац. торг.-економ. ун-т, 2005. –
569 с.
47. Економічний аналіз: Навч.посібник / М.А.Болюх,
В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф.
М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.
48. Жатько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях.
Навчальний посібник рекомендований МОН України - К.:
ЦУЛ, 2008, 112с.
49. Журавель Н. Закінчився рік – складаємо звіт,
називається він – декларація//Баланс.-2004, №4
50. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних
господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7.
Навчальний посібник, - К.: ЦУЛ, 2010, 238с.
51. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації
бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 4-те вид.,
випр. – К.: Знання-Прес, 2008.
52. Калюга Н.М. Фінансово-господарський аналіз у системі
управління: Монографія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. –
360 с.
53. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и
процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001.
54. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності
підприємств: Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Т-
во „Знання”, КОО, 2002. – 294 с.
55. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
56. Кулішов В. В. Основи економічної теорії :
підручник / Кулішов В. В.– Львів : Магнолія Плюс, 2005. –
516 с.
57. Лень В.С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. -
К.: ЦУЛ, 2009, 440с.
58. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.:
Знання-Прес, 2003. – 287 с.
59. Лишиленко О.В. Фінансовий облік. Вид.2 Підручник -
К.: ЦУЛ, 2008, 556с.
60. Лукінова О. Організація бухгалтерського обліку.
Облікова політика//Баланс.-2005р.№5
61. Максутов С. Доходи, яких ще нема // Бухгалтерія.-
2001.-№31. –с.27-29
62. Малышкин О.Л. Чи можна поєднати бухгалтерський та
податковий облiк доходiв i витрат? // Дебет-Кредит. – 2002.
– № 18. – ст. 15-18
63. Международные стандарты аудита: Сборник с
комментариями. Выпуск Статистика України. - 2004. -
№3. ст. 108-112
64. Мельник Л. Г. Маркетингова цінова політика :
навчальний посібник / Мельник Л. Г., Старченко Л. В.,
Корінцева О. І. – Суми : Університетська книга,
2007. – 240 с.
65. Методи податкового контролю (аудиту) //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 9. – С. 54 – 59.
66. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та
фінансового стану підприємства:/ Мец В.О. – К.: КНЕУ,
2004. – 132 с.
67. Микитенко О.В. До питання обліку витрат і доходів
підприємства// Статистика України. - 2004. - №3. ст. 108-
112
68. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. та ін.
Фінансовий аналіз. Навч посіб. / За ред. проф. Митрофанова
Г.В. – К.: Київ. КНТЕУ: 2002, - 301 с.
69. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр
навчальної літератури, 2003. – 412 с.
70. Моссаковський В.С, Кононенко Т.Ю. Узгодження
основних положень бухгалтерського і податкового обліку //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №5. – ст. 12-18
71. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. лля
студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 544 с.
72. Орлова В.К. Фінансовий облік. Навчальний посібник -
К.: ЦУЛ, 2010, 510с.
73. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу
фінансового стану підприємств / Павловська О.В. // Фінанси
України. – 2007. - №11. – с. 54-60.
74. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В.
Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-
бланш, 2002. – 260 с.
75. Перевірте себе при складанні фінансової звітності//
Баланс. – 2006. -№6. – с. 32-37 Ткаченко Н.
Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
(2008), – К.: Алерта, 2008.
76. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів
господарювання:/ Попович П.Я. – Тернопіль: Економічна
думка,
2005. – 207 с.
77. Продиус Ю.И. Экономика предприятия :
учебное пособие / Продиус Ю. И. – Х. : Одиссей, 2004. –
416 с.
78. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. –
Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
79. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку
бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні
аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка,
1999. – 422 с.
80. Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль,
“Поліграфіст” ЛТД, 2002. – 164 с.
81. Слиньков В. Н. Сбалансированная система
показателей в менеджменте организации: теория и
практика / Слиньков В. Н. – К. : КНТ, 2007. – 292 с.
82. Таузенд Дж. Співвідношення між податковою і
фінансовою звітністю // Бухгалтерський облік і аудит. –
2004. – № 12. – ст. 29-32.
83. Твердомед А.Л. Зближення бухгалтерського і
податкового обліку: перша спроба // Бухгалтерія. – 2002. –
№ 35/1-2. – ст. 52-55
84. Типов В. И. Экономика предприятия : учебник /
Титов В. И. – М. : Дашков и К°, 2004. – 462 с.
85. Ткаченко Н. Бухгалтерський фінансовий облік,
оподаткування і звітність (2008), – К.: Алерта, 2008.
86. Хомин П.Я. Податковий і фінансовий облік: проблеми
взаємозв’язку // Віс¬ник Тернопільської академії народного
господарства. –
2001. – № 12. – ст. 96-99
87. Хрумкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование
: настольная книга по постановке финансового
планирования / Хрумкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаю нова В.
В. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 400 с.
88. Чалий І.С. Бухгалтерський та податковий облік:
розлучення краще, ніж пєд¬¬нання? // Вестник
бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. –
№ 15-16. – ст. 10-11
89. Чебанова Н. Ф., Ю. А. Василенко. Бухгалтерський
фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр
“Академія”, 2002. – 672 с.
90. Чебанова Н.Ф., Евсеева О.М. Бухгалтерский и
налоговый учёт: проблемы совмещения и практического
применения // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. –
2002. – № 13. – ст. 4-9
91. Чуев И. Н. Экономика предприятия : учебник
/ И. Н. Чуев, Л. Н. Чечевицина. – М. : Дашков и К°, 2004 –
416 с.
92. Чумаченко М.Г. Сучасний стан бухгалтерського обліку
в Україні та міжнародні стандарти звітності -К.: Інститут
фінансових і банківських досліджень академії економічних
наук України. 2003. – 36 с.
93. Ямборко Г.А. Особливості визначення доходів, витрат і
прибутку до оподаткування // Регіональні перспективи. –
2001. – № 2-3. – ст. 76-77
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік амортизації необоротних активів

  Зміст Розділ 1 Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.1. Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.2. Критичний огляд нормативно-правового регулювання нарахування амортизації. 13 1.3. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації необоротних активів. 20 Висновки до розділу. 33 Розділ 2 Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ Комфорт. 34 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ „Комфорт”. 34 2.2. Організаційно-методичні аспекти амортизаційної політики підприємства. 40 2.3. Оцінка стану впровадження комп’ютерних технологій обліку амортизації необоротних активів. 78 2.4. Висновки по розділу. 81 У роботі відсітні загальний вступ, висновок і література, але є висновки до кожного розділу
 • Методика і організація обліку , аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань

  Зміст Вступ 2 Розділ 1 Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.1. Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.2. Критичний огляд нормативно-правового регулювання нарахування амортизації. 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2 Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ Комфор. 58 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ „Комфор”. 58 2.2. Організаційно аспекти обліку і контролю амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ „Комфор”. 64 2.3. Оцінка стану впровадження комп’ютерних технологій обліку амортизації необоротних активів. 78 Розділ 3 Аналіз и аудит амортизаційних відрахувань. 83 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації необоротних активів. 83 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Комфор”, її вплив на стан основних засобів. 93 3.3. Аудит амортизаційних відрахувань та узагальненням його результатів. 103 Висновки. 116 Список використаних джерел. 119 Додатки 125 Дипломна робота містить 120 сторінок, 9 таблиць, 8 рисунків, список літератури з 62 найменувань, 8 додатків. Методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань Предметом дослідження є методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань підприємства ВАТ „Комфор”. Метою даної роботи є поглиблення теоретичних знань та практичних навичок щодо методики і організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань За результатами дослідження сформульовані висновки щодо покращення методики і організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань на підприємстві ВАТ „Комфор”
 • Облік, аналіз та аудит формування та використання необоротних активів (за матеріалами ЗАТ "Ранет")

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ: 7 1.1. Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства 7 1.2. Класифікація та групування необоротних активів в обліку та звітності 11 1.3. Методи оцінки необоротних активів та їх застосування в обліку 20 1.4. Критичний огляд джерельної бази з методології та організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту необоротних активів 34 Розділ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 38 2.1. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності необоротних активів 38 2.2. Методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності необоротних активів 41 2.3. Організація обліку та звітності необоротних активів (на прикладі ЗАТ “Ранет”) 44 2.4. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку і звітності необоротних активів 63 2.5. Напрями удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку необоротних активів на базі комп’ютерних технологій 66 РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 70 3.1. Методи економічного аналізу необоротних активів 70 3.2. Факторний аналіз та моделювання ефективного формування та використання необоротних активів 76 3.3. Напрями використання результатів аналізу в управлінні рухом необоротних активів та їх ефективним використанням 82 РОЗДІЛ ІV. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 87 4.1. Методи та процедури аудиту необоротних активів 87 4.2. Напрями удосконалення методів та процедур аудиту необоротних активів 98 4.3. Використання результатів аудиту в управлінні підприємством 102 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 109 ДОДАТКИ 117ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ: 7 1.1. Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства 7 1.2. Класифікація та групування необоротних активів в обліку та звітності 11 1.3. Методи оцінки необоротних активів та їх застосування в обліку 20 1.4. Критичний огляд джерельної бази з методології та організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту необоротних активів 34 Розділ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 38 2.1. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності необоротних активів 38 2.2. Методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності необоротних активів 41 2.3. Організація обліку та звітності необоротних активів (на прикладі ЗАТ “Ранет”) 44 2.4. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку і звітності необоротних активів 63 2.5. Напрями удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку необоротних активів на базі комп’ютерних технологій 66 РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 70 3.1. Методи економічного аналізу необоротних активів 70 3.2. Факторний аналіз та моделювання ефективного формування та використання необоротних активів 76 3.3. Напрями використання результатів аналізу в управлінні рухом необоротних активів та їх ефективним використанням 82 РОЗДІЛ ІV. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 87 4.1. Методи та процедури аудиту необоротних активів 87 4.2. Напрями удосконалення методів та процедур аудиту необоротних активів 98 4.3. Використання результатів аудиту в управлінні підприємством 102 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 109 ДОДАТКИ 117
 • Організація обліку та звітності амортизації активів підприємства

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Амортизація активів підприємства як обліково-економічна категорія 7 1.1.Амортизація активів підприємства: поняття та значення 7 1.2.Класифікації та види амортизації активів підприємства в обліку й звітності 14 1.3.Методи нарахування амортизації активів підприємства 17 1.4.Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази i спеціальної літератури 25 РОЗДІЛ 2. Методологія та організація обліку та звітності амортизації активів 30 2.1. Нормативно правове регулювання обліку і звітності амортизації активів 30 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і фінансової звітності щодо амортизації активів 33 2.3.Організація обліку і звітності амортизації активів 38 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку і звітності господарських процесів 42 2.5.Напрями автоматизації методології та організації бухгалтерського обліку амортизації активів 47 РОЗДІЛ 3.Економічний аналіз використання методів амортизації активів 51 3.1.Мета, завдання і об`єкти амортизації активів 51 3.2.Аналіз впливу амортизаційної політики на діяльність підприємства 60 3.3.Направлення оптимізації нарахування амортизації активів 69 РОЗДІЛ 4. Методологія и організація аудиту відповідних об`єктів та методи нарахування амортизації активів 74 4.1. Методи та процедури контролю за нарахуванням амортизації активів 74 4.2.Документальне оформлення процедур аудиту амортизації активів 80 Найменування рядка 86 4.3.Використання результатів аудиту в Україні підприємством. 89 Висновки та пропозиції 97 Список використаної літератури 102 Додаток А 108 Додаток Б 111Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Амортизація активів підприємства як обліково-економічна категорія 7 1.1.Амортизація активів підприємства: поняття та значення 7 1.2.Класифікації та види амортизації активів підприємства в обліку й звітності 14 1.3.Методи нарахування амортизації активів підприємства 17 1.4.Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази i спеціальної літератури 25 РОЗДІЛ 2. Методологія та організація обліку та звітності амортизації активів 30 2.1. Нормативно правове регулювання обліку і звітності амортизації активів 30 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і фінансової звітності щодо амортизації активів 33 2.3.Організація обліку і звітності амортизації активів 38 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку і звітності господарських процесів 42 2.5.Напрями автоматизації методології та організації бухгалтерського обліку амортизації активів 47 РОЗДІЛ 3.Економічний аналіз використання методів амортизації активів 51 3.1.Мета, завдання і об`єкти амортизації активів 51 3.2.Аналіз впливу амортизаційної політики на діяльність підприємства 60 3.3.Направлення оптимізації нарахування амортизації активів 69 РОЗДІЛ 4. Методологія и організація аудиту відповідних об`єктів та методи нарахування амортизації активів 74 4.1. Методи та процедури контролю за нарахуванням амортизації активів 74 4.2.Документальне оформлення процедур аудиту амортизації активів 80 Найменування рядка 86 4.3.Використання результатів аудиту в Україні підприємством. 89 Висновки та пропозиції 97 Список використаної літератури 102 Додаток А 108 Додаток Б 111
 • Облік і аудит оборотних активів

  Вступ 4 1.2. Критичний огляд джерел з питань обліку і аудиту оборотних активів 7 Розділ 2. Методологія та організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 11 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку оборотних активів 11 2.2. Методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 15 2.3. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 20 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку та фінансової звітності оборотних активів на основі МСБО та ПСБО 39 Розділ 3. Методологія та процедури аудиту оборотних активів 44 3.1. Методологія та організація аудиту оборотних активів 44 3.2. Інформаційне забезпечення та процедури аудиту оборотних активів 62 3.3. Використання результатів аудиту в управлінні оборотними активами 64 Висновки та пропозиції 72 Список використаної літератури 75 Додатки 79
 • Аудиторська перевірка амортизації ОЗ

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………..… 3 1. Організація і методика проведення аудиту основних засобів……………………………………………………………….….. 5 Нормативно-правове регулювання аудиту основних засобів……..…. 5 Організація і методика проведення аудиту необоротних активів……………………………………………………………..……. 12 Основні порушення в обліку основних засобів та рекомендації аудитора стосовно усунення виявлених недоліків та порушень…… 18 2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ЮжТрансАвто- Сервіс»………………………………………………………………... 22 Організаційна та економічна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства……………………………………………….. 22 Аналіз фінансового стану ТОВ «ЮжТрансАвтоСервіса»…………... 26 Організація обліку на підприємстві……………………………….….. 29 Організація внутрішньогосподарського контролю і аудиту на підприємстві……………………………………………………………. 30 3. Аудиторської перевірки амортизації основних засобів………….... 32 Мета, завдання та особливості нормативної бази аудиту необоротних активів…………………………………………………………………... 32 Методика та технологія проведення аудиторської перевірки амортизації основних засобів…………………………………………. 32 Аудиторський висновок за результатами перевірки………………… 52 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….... 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………..…… 56 ДОДАТКИ: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА
 • АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

  ВСТУП 4 Розділ 1. Теоретично-методологічні основи аудиту необоротних активів 6 Розділ 2. Організація та проведення аудиту необоротних активів. Наявність та рух основних засобів підприємства 13 Розділ 3. Аудиторський висновок за результатами аудиту необоротних активів 27 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
 • Аудит необоротних активів

  Вступ.................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретично-методологічні основи аудиту необоротних активів...............................................................................................5 1.1. Суть, методи, завдання, об єкти і напрямки аудиту необоротних активів...............................................................5 1.2. Методологія процесу аудиту необоротних активів..........................7 1.3. Правова база аудиту необоротних активів........................................9 1.4. Огляд літературних джерел за темою дослідження.......................11 Розділ 2. Організація та проведення аудиту необоротних активів. Наявність та рух основних засобів підприємства.......................12 2.1. Аналіз фінансового стану підприємства..........................................12 2.2. Організаційно-методична підготовка до проведення процесу аудиту...................................................................................16 2.3. Планування процесу аудиту основних засобів................................20 2.4. Аудит перевірки стану, наявності та руху основних засобів.........23 2.5. Аналітичні процедури за результатами перевірки..........................24 Розділ 3. Аудиторський висновок за результатами аудиту необоротних активів........................................................................26 3.1. Формування аудиторського висновку про результати перевірки, стану, наявності та руху основних засобів.....................26 3.2. Конфеденційність володіння та зберігання аудиторського висновку за результатами основних засобів.....................................28 Висновки...........................................................................................................29 Список використаних джерел.........................................................................31 Додатки.............................................................................................................32
 • ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

  Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність необоротних активів в умовах економічної трансформації 5 1.1. Необоротні активи: визначення, класифікація та оцінка 5 1.2. Зміст і завдання обліку необоротних активів в умовах економічної трансформації 10 Розділ 2. Облік і амортизація необоротних активів 12 2.1. Облік наявності, руху основних засобів та амортизації і контроль за їх використанням 12 2.2. Організація і методика обліку нематеріальних активів на підприємстві 21 2.3. Облік інших необоротних активів 26 Розділ 3. Шляхи поліпшення використання необоротних активів в умовах економічної трансформації 28 Висновки 32 Список використаної літератури 35 ДОДАТКИ 38
 • ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

  Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність необоротних активів в умовах економічної трансформації 5 1.1. Необоротні активи: визначення, класифікація та оцінка 5 1.2. Зміст і завдання обліку необоротних активів в умовах економічної трансформації 14 Розділ 2. Облік і амортизація необоротних активів 16 2.1. Облік наявності, руху основних засобів та амортизації і контроль за їх використанням 16 2.2. Організація і методика обліку нематеріальних активів на підприємстві 30 2.3. Облік інших необоротних активів 33 Розділ 3. Шляхи поліпшення використання необоротних активів в умовах економічної трансформації 34 Висновки 41 Список використаної літератури 43 ДОДАТКИ 45

©: 2011-2022 infoworks.ru