Заказать реферат

Курсовая: Соціальне партнерство (ID:50116)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Соціальне партнерство (Код работы:50116)

Информация о работе Раздел: Экономика труда
Вид работы: Курсовая
Объем: 41 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 50116
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 843
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
6
1.1. Сутність соціального партнерства та його законодавче
регулювання 6
1.2. Фактори, що впливають на розвиток соціального
партнерства 12
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ПРИКЛАДІ
АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 15
2.2. Аналітична оцінка персоналу ВАТ «Кожухівське» 21
2.3. Аналіз соціального партнерства на підприємстві ВАТ
“Кожухівське” 26
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 34
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 44
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бобров О.М. Основи наукової організації управління (у
двох частинах). КНЕУ.- К. -2006.
2. Бугуцкий А.А. Статистико-экономическое
исследование проблем эффективности
сельскохозяйственного труда: Автореф. дис... д-ра экон.
наук. - К., 2003. - 75 с.
3. Гончарук Т.П. Мотивація праці трудівників аграрної
сфери // Регіональні перспективи. - 2002. - № 3-4 (22-23). -
с.241-242
4. Гончарук Т.П. Роль трудових ресурсів у підвищенні
конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств //
Матеріали п`ятої державної наукової конференції "Аграрна
наука виробництву: проблеми економічного розвитку АПК"
(м. Біла Церква, 2007 р.). - 2007. - с.25-29
5. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.
Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад..
НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. – Вид. 2-ге перероблене і
доповнене – К.: КНЕУ,
2007. – 556с.
6. Житник Т.П. Управління трудовими ресурсами:
Методичні рекомендації // За ред.В.І.Перебийніса.-
Полтава:ПДАА.-2007.-с.47
7. Завадський Й.С. Менеджмент: У 3т. – Т. 1. – 3-тє
видання, доповнене. – К.: Видавництво Європейського
університету. – 2006. – 542с.
8. Завіновська Г.Т. Економіка праці. КНЕУ.-К-2006.
9. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний
посібник – 4-те видання, виправлене і доповнене – К.:
Знання, 2007. – 190с.
10. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях
рынка. — Киев: МАУП, 2007.-310 с.
11. Кислиця О.Я., М’яких І.М. Економічний аналіз. – Курс
лекцій. – К.: Видавництво Європейського університету,
2006. – 171с.
12. Коваль О.М. Державне регулювання ринку праці в
Україні // Управління
13. Колот А.М. – Мотивація персоналу. КНЕУ. – К.-2006.
14. Кремень О.І. Механізм державного регулювання
зайнятості: шляхи реалізації та вдосконалення // Науковий
вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. -
2005. - с. 85-90
15. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту:
Підручник. – К.: «Академвидав», 2006. – 416с.
16. Лепьохін О.В. Методика визначення економічного
потенціалу промислового підприємства // Держава та
регіони (серія: економіка та підприємництво). – 2008. – №
2. – С. 187-190.
17. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. Настольная
книга для предпринимателей, руководителей кадровых
служб и менеджеров. — М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-
синтез», 2004. — 160 с.
18. Малиш М.Н., Окунчаєв Ш.З., Перебийніс В.І., Сердюк
О.І. Мале підприємництво як складова стратегії розвитку
сільських територій // Вісник наук. праць Луганського
національного аграрного університету: "Економічні науки". -
2006.-№ 62.- с.11-15
19. Маліновський А.С. Системне відродження сільських
територій в регіоні радіаційного забруднення: Монографія. -
К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 604 с.
20. Малютина Н.Н., Самойлова Р.Н. Мониторинг
заработной платы и доходов в США // Труд за рубежом. —
2006, №1. — С. 63-86.
21. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові
відносини: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 304с.
22. Павленков В.А. Рынок труда. - М.: Общество «Анкил»,
2005. - 234 с.
23. Перебийніс В.І. Кадровий фактор забезпечення
конкурентоспроможності аграрних підприємств як суб`єктів
ринку // Формування та розвиток аграрного ринку: Матер.
Шостих зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників (16-17 січня 2004 р., м. Київ). - 2004. - с. 367 -
374
24. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ,
2006. - 288 с.
25. Саблук П.Т. Турбота про хліб - головна позиція
державної політики // Економіка АПК. - 2007. - № 10. С. 3-9.
26. Стратегічні засади економічного розвитку регіону //
В.І.Перебийніс, С.С.Бакай, А.Т.Опря та ін. - Полтава:
Головне управління економіки Полтавської
облдержадміністрації, Полтавська державна аграрна
академія, 2003. - с.67
27. Управление персоналом / Под. ред. Ф.В. Зиновьева.
Уч. посо¬бие. — Симферополь: Изд-во «Таврия», 2006. —
236 с.
28. Управління ресурсами підприємства: Навчальний
посібник / Під редакцією д.е.н. Ю.М. Воробйова і д.е.н. Б.І.
Холода.- Київ: “Центр навчальної літератури”, 2006. – 288с.
29. Уткин ЗА. Управление фирмой. — М.: «Акалис», 1996.
— 516с.
30. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник.
– К.:
Кондор, 2005. – 160с.
31. Шваб Л.У. Економіка підприємства: Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге
видання.-К.: Каравела,
2005 – 568с. , с. 388-391.
32. Швабка Л.А. Планування діяльності підприємства.
Навчальний посібник.-Львів „Новий світ-2000” – 2006,-262с,
с.152.
33. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по
кадрам. Изд. 2-е, изм. и доп. — М.: Изд-во «Норма», 2005.
— 560 с.
34. Шмален Г. Основы и проблемы экономики
предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 510 с.
35. Gary Becker. Human Capital. Theoretical and Empirical
Analysis. The National Bureau of Economic Research, N.Y.,
2000.
36. Harris P.R.,Moran R.T. Managing Cultural Differences.Gulf
Publishing Company, 2001.
37. http://agroua.net/animals/plem/farms/f-2239/
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Соціальне партнерство на ринку праці

  ВСТУП 3 1. Соціальне партнерство в Україні: поняття та загальна характеристика 5 2. Мета та завдання соціального партнерства на ринку праці 12 3. Фактори розвитку соціального партнерства 13 ВИСНОВОК 15 Література 16
 • СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ

  Вступ Розділ І Соціальне партнерство: поняття і загальна характеристика Розділ ІІ Правове регулювання соціального партнерства в Україні Розділ ІІІ Сторони та суб’єкти соціального партнерства Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Партнерства та їх утворення

  1. Партнерство як організаційна форма виробничого підприємництва 2 2. Повне партнерство (товариство) та його утворення 5 3. Командитне партнерство (товариство) та його утворення 7 4. Партнерство (товариство) з обмеженою відповідальністю та його утворення 8 5. Партнерство (товариство) з додатковою відповідальністю та його утворення 10 Список використаних джерел 12
 • Соціальне партнерство

  Вступ Розділ І. Соціальне партнерство, його роль у регулюванні соціально-трудових відносин 1.1 Сутність соціального партнерства 1.2 Мета, принципи та складові системи соціального партнерства Розділ ІІ. Суб’єкти соціального партнерства 2.1. Держава як арбітр та роботодавець на ринку праці 2.2. Спілки роботодавців як виразники інтересів підприємців на ринку праці 2.3. Профспілки як виразники інтересів найманих працівників Розділ ІІІ. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні 3.1. Органи соціального партнерства на державному рівні в Україні 3.2. Регіональні ради соціального партнерства, їх основні функції Висновки та пропозиції Список використаної літератури
 • Соціальне партнерство

  Вступ 3 Розділ І. Соціальне партнерство як одна зі складових соціальної роботи 5 1.1. Історичний аспект доцільності соціального партнерства в Україні 5 1.2. Соціальна робота як шлях вирішення соціальних проблем 11 Розділ ІІ. Колективний договір. Доцільність його впровадження 13 Розділ ІІІ. Соціологічне дослідження реалізації колективного договору на підприємстві „СМАК” 22 Висновки 30 Використана література 32 Додатки 34Вступ 3 Розділ І. Соціальне партнерство як одна зі складових соціальної роботи 5 1.1. Історичний аспект доцільності соціального партнерства в Україні 5 1.2. Соціальна робота як шлях вирішення соціальних проблем 11 Розділ ІІ. Колективний договір. Доцільність його впровадження 13 Розділ ІІІ. Соціологічне дослідження реалізації колективного договору на підприємстві „СМАК” 22 Висновки 30 Використана література 32 Додатки 34
 • Організація праці менеджера

  1. Комунікації в менеджменті 2 2. Підбір та оцінювання персоналу. Підходи до підбору персоналу 4 3. Соціальне партнерство 9 4. Чинники успіху розвитку кар’єри 12 Список літератури 18
 • Капітал і праця, механізм і взаємодія

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність товарного виробництва 5 1.1. Становлення товарного виробництва 5 1.2. Поняття товару, вартості і капіталу 8 2. Еволюція взаємодії праці і капіталу с розвитком суспільних відносин 15 2.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 15 2.2. Становлення докапіталістичних відносин праці і капіталу 18 2.3. Праця при капіталізмі 20 2.4. Соціальне партнерство – найбільш прогресивний тип трудових відносин 22 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Дослідження еволюції взаємодії капіталу і праці є метою даної курсової роботи. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - дослідити сутність товарного виробництва; - проаналізувати поняття товару, вартості і капіталу; - прослідити еволюцію взаємодії праці і капіталу с розвитком суспільних відносин; - визначити соціальне партнерство як найбільш прогресивний тип сучасних трудових відносин. Об’єктом роботи є взаємодія капіталу і праці в процесі суспільних відносин.
 • Роль мотивації працівників у забезпеченні ефективності управління

  Вступ 2 1. Сутність мотивації співробітників 3 2. Загальні фактори мотивації 5 3. Мотивація та соціальне партнерство 8 4. Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації 10 Висновки 16 Література 17
 • Соціальна економіка

  1. Соціальне партнерство та його роль у вирішенні соціальних проблем 3 2. Базовий державний мінімальний соціальний стандарт 10 3. Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту в Україні 12 4. Захист населення від безробіття та захист безробітних 17 5. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи в Україні 21 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 24
 • К/р економіка праці

  1. Поняття показники рівня і методи прогнозування підвищення продуктивності праці 2 2. Мотивація трудової діяльності форми і системи оплати праці 7 Література 12 1. Кельдер Т.Л. Економіка праці. Запоріжжя:ЗДУ, 2001 2. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. — К.: Основа, 1995. 3. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка. — К.: МАУП, 1995. 4. Казановский А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. — Краматорськ: Нац. Центр продуктивності, 1995. 5. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. — К., 1997. 6. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. — К.: КНЕУ, 1998. 7. Петюх В. М. Формування робочої сили в ринкових умовах. — К.: Знання, 1993. 8. Управление персоналом Под ред. Т.Ю.Базарова. "Центр Кадровых Технологий - XXI век". М. 2001
 • Розкрити сутність та особливості застосування соціально-психологічних методів управління

  1. Загальна характеристика методів управління ……………………………..3 2. Соціально-психологічні методи управління ………………………………. 4 2.1.Соціальне прогнозування як метод управління …………………………..4 2.2.Соціальне нормування як метод управління ……………………………...4 2.3.Соціальне регулювання як метод управління …………………………….7 2.4.Соціальне планування як метод соціального управління………………..8 3. Психологія та етика керівної діяльності ……………………………………9 Практична частина ………………………………………………………………14 Список використаної літератури……………………………………………….20

©: 2011-2022 infoworks.ru