Заказать реферат

Диплом: Особливості регулювання банківського кредитування (ID:50127)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Особливості регулювання банківського кредитування (Код работы:50127)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Диплом
Объем: 98 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50127
Добавлена: 12.01.2011
Просмотров: 943
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади управління процесом
банківського
кредитування 7
1.1. Сутність та значення банківського кредитування 7
1.2. Процес управління банківським кредитуванням 11
1.3. Зміст етапів процесу управління банківським
кредитуванням та його регулювання 28
Розділ 2. Управління процесом банківського кредитування
на прикладі ВАТ КБ “Хрещатик” 48
2.1. Управління кредитним портфелем банку 48
2.2. Вивчення кредитоспроможності позичальника, оцінка
ризику за позикою та оцінка застави 53
2.3. Кредитний моніторинг та контроль за поверненням
позики. Управління проблемними кредитами 62
Розділ 3. Вдосконалення управління процесом банківського
кредитування 75
3.1. Підвищення ефективності організації банківського
кредитування 75
3.2. Підвищення ефективності кредитоспроможності
позичальника та оцінки його застави 82
3.3. Пропозиції щодо кредитного моніторингу та контролю
87
Висновки 93
Список використаної літератури 98
Додатки
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України, Закон вiд 28.06.1996 №
254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30,
ст. 141
2. Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003 //
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 17, ст.144
3. Господарський кодекс України № 436-IV вiд
16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18,
ст.144
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” вiд
07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради (ВВР),
2001, N 5-6, ст.30
5. Закон України «Про Національний банк України» від
20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР),
1999, N 29, ст.238
6. Положення про порядок формування обов'язкових
резервів для банків України зі змінами і доповненями,
затвердженими Постановою Правління Національного банку
України вiд 27.08.2009 № 512
7. Інструкція про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерцій¬них банків, затверджена постановою
Правління НБУ від 14.04.1998 за №141 зі змінами і
доповненнями внесеними Постановою НБУ № 541 від
10.09.2009
8. Положення про кредитування ВАТ КБ “Хрещатик”
Затверджено постановою Правління ВАТ КБ “Хрещатик” від
від 21 серпня 2008 року № 219 із доповненнями,
внесеними постановами Правління ВАТ КБ “Хрещатик”
9. Про систему валютного регулювання і валютного
контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого
1993 р. № 15-93
10. Адаменко С.І. Характеристика та класифікація загроз у
банківській системі України // стратегічна панорама, № 4,
2007
11. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины
в ХХІ столетии // Мир денег. – 2008. - №6. – С. 22-23.
12. Банки заслуговують на аванс довіри вкладників //
Урядовий кур’єр. — 2007. — 9 грудня (№ 235).
13. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний
досвід): Навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко,
В.Г. Кабанов та ін.-К.: Професіонал,2007.-320 с.
14. Банківська система в умовах трансформації
фінансового ринку: Матеріали всеукраїнської науково-
практичної конференції 21—23 травня 2007 р. — К., 2007.
— С. 5
15. Банківське право. Навч. посібник за ред. О.А.
Костюченка – К., АСК, 2000
16. Банківське право: українське і європейське / за ред. П.
Д. Біленчук – К.: Атіка, 2004
17. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. —
К.: КНЕУ, друге видання. — 2005. — 476 с.
18. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. — Київ: ІТЦ
НБУ, 2004. —155с.
19. Брегеда Олена Анатоліївна. Ринок банківських послуг в
Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Дис... канд.
екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний
ун-т. - К., 2005. - 196арк. - Бібліогр.: арк. 172-180.
20. Бренд Р. Банковская система и контроль за
банковской деятельностью в условиях рыночной
экономики. — Мюнхен, 2004. — С. 135
21. Бушуєва Ірина Василівна. Моделювання та розробка
системи управління кредитними ризиками комерційного
банку (за прикладом АКБ "ТК Кредит"): Дис... канд. екон.
наук: 08.03.02 / Київський національний економічний ун-т. -
К., 2000. - 192 арк.
22. Волощук І. Шляхи формування
конкурентоспроможності банківської системи України //
Вісник НБУ. – 2004. - №6. – С. 19-21.
23. Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука. —
К.: Лібра, 2008. — С. 93
24. Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. - Москва:
ЮНИТИ, Банки и биржи, 2005.
25. Гегенхаймер Гері. Закон про комерційні банки: основні
розділи та положення // Матеріали семінару “Закон про
комерційні банки та його роль в забезпеченні умов
ефективної банківської діяльності в Україні” (Україна, Пуща-
Озерна, 4—5 червня 2009 р.). — К., 2009. — С. 4
26. Грудзевич У. Проблеми розвитку комерційних банків
на регіональному рівні // Регіональна економіка. – 2004. -
№2. – С. 59-66.
27. Деньги. Кредит. Банки. Банковские системы
отдельных стран: Учебник для вузов./ Е.Ф.Жуков,
Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др.; Под ред.
Е.Ф.Жукова. -М.: Банки и биржи, 2004. -622c.
28. Донченко Л. Проблемні банки – головний біль
банківської системи країни // Вісник НБУ. – 2000. - №10. –
С.6-7.
29. Економічний аналіз за ред. М.Г.Чумаченка. - К., 2004.
30. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и
практическое пособие. — М.: БЕК, 2004. —С. 27
31. Загородній А.Г. та ін. Фінансовий словник. — 4-е вид.
випр. і доп. — К.: Знання, 2005. — С. 277, 376
32. Заруба Ю. О. Конкурентоспроможність комерційного
банку // Фінанси України. – 2004. – №2. – С. 119-124.
33. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. - К., 2000.
34. Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний
посібник. — Харків: Консум, 2000. — 464 с.
35. Качан О.О. Банківське право: Навч. посібник. — К.:
Юрінком Інтер, 2000. — С. 37—38; Костюченко О.А.
Банківське право: Підручник. — 3-е вид. — К.: А.С.К., 2007.
— С. 52—61;
36. Коваль Володимир Миколайович. Надійність і стійкість
комерційних банків: оцінка та регулювання: Дис... канд.
екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний
ун-т. - К., 2004. - 184 арк. - Бібліогр.: арк. 167-174
37. Колодізєв О. Становлення банківської системи України:
минуле, світовий досвід, проблеми реформування //
Банківська справа. – 2000. - №2. – С. 28-29.
38. Кочетков В. М. Основы управления современным
коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП,
2007.
39. Кротюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської
системи // Вісник НБУ. – 2000. - №10. – С. 2-3.
40. Лавренчук В. Банківська система як основа легального
бізнесу в Україні // Економічний часопис. – 2004. - №3. – С.
13-16.
41. Мальцев Д.О. Застава як спосіб забезпечення
банківського кредиту за цівильним законодавством України:
Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03/ Д.О. Мальцев;
ОНЮА.-О.,2008.-20 с.
42. Методичні вказівки щодо застосування стандартів
внутрішнього аудиту в комерційних банках України,
затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.2009 за №
358.
43. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою
комерційних банків за кореспондентськими рахунками,
затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.2009 за №
539.
44. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.
посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г.
Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2005.
— 392 с.
45. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки:
організаційно-правові засади. — К.: Т-во “Знання”, 2007. —
С. 282
46. Навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-
кредитна політика» / К.: КНЕУ, 2007. — 180 с.
47. Наказ ДПА України “Про організацію документальних
перевірок” від 07.08.2007 за №283.
48. Національний банк і грошово-кредитна політика:
Підручник /За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. —
К.: КНЕУ, 2009. — С. 11—13
49. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс
лекций. — М.: Юрист, 2007. —С. 25
50. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади
організації. — С. 160—161
51. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система
України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. –
2000. - №8. – С. 114-117.
52. Пасічник В.В. Банківський нагляд правові засади та
проблеми здійснення // Банківське право України / Під заг.
ред. А.О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.
— С. 238
53. Петриченко Лариса Юріївна. Забезпечення фінансової
стабільності комерційних банків України: дис... канд. екон.
наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса
Шевченка. - К., 2007.
54. Полицатто В.П. Разумное регулирование и банковский
надзор. Создание институциональных рамок для банков. —
Вашингтон, ИЭР МБ, 2005. — С. 3—4
55. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции
центральных банков. Зарубежный опыт. — М.: ИНФРА-М,
2006, — С. 139
56. Примостка Людмила Олександрівна. Аналіз банківської
діяльності: теорія і практика: Дис... д-ра екон. наук:
08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. - К.,
2005. - 481арк. - Бібліогр.: арк. 413-439.
57. Про деякі підсумки діяльності комерційних банків
України у 2007 році. // Асоціація Українських банків. – с. 1-3.
58. Раєвський К.Є., Конеопатська Л.В., Домрачев В.М. -
Навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення – „Банківський нагляд” – 2007 рік;
59. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових
послуг України // Банківська справа. – 2000. - №5. – С. 43-
45.
60. Селіванов А.О. Банківське право України. Навч.
посібник, – Х.: ІнЮре, 2000
61. Сергієнко І., Мар'янович Г., Горбачук В. Міжнародні
аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка
Украни. – 2004. - №2. – С. 13-18.
62. Смовженко Т., Хміль Л. Проблеми вдосконалення
діяльності комерційних банків в економіці України //
Регіональна економіка. – 2004. - №1. – С. 163-169.
63. Советское административное право / Под ред. П.Т.
Василенкова. — М.: Юрид. лит., 2000. — С. 240—268
64. Солтис Я. Сучасний стан і основні чинники стабільності
банківської системи України // Економічний часопис. – 2004.
- №3. – С. 10-11.
65. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк:
управление и операции. — М.: "Все для вас", 2007 — С. 23
66. Центральний банк та грошово-кредитна політика:
Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.:
КНЕУ, 2008. — 565 с.
67. Цивільне право України: Підруч.: У 2-х кн. / За ред.
О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К., 2005.
68. Чуб П. М. Проблеми управління кредитними
портфелями комерційних банків України // економіка
України, № 7, 2005
69. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних
країн. — К.: КНЕУ, 2004, — 194 с.
70. Шаров О. Проблеми залучення іноземного капіталу до
банківського сектора України // Економічний часопис. –
2004. - №3. – С. 25-27.
71. Шевченко Р. І. Навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни «Банківські операції». —
К.: КНЕУ, 2007. — 275 с.
72. Шевченко Р. І. Навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни «Кредитування і
контроль», 2005. — 183 с.
73. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова
стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2000. - №1.
– С. 25-28.
74. Экономический анализ под ред. Л.Т.Гиляровской. -
М., Юнити, 2004.
75. Юшко И. Проблемы регулирования банковской
деятельности в Украине // Економічний часопис. – 2004. -
№3. – С. 11-12.
76. Річна звітність ВАТ КБ “Хрещатик” за 2007 – 2008 рр.
77. http://kandydat.com.ua/analitika/6_12.htm
78. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/439/38244/
79. www.finiz.ru. Банки: Рейтинг 20-ти найбільших банків
світу (За даними The Banker, липень 2005).
80. www.bank.gov.ua -офіційний сайт Національного банку
України
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами банку, має інформативну
практичну частину. Більш детально про роботу можна
дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (КРЕДИТУВАННЯ) ТА ОСНОВИ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Поняття та види банківського кредиту 1.2. Принципи банківського кредитування 1.3. Зміст фінансово-правових відносин, що виникають у процесі банківського кредитування РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 2.1. Порядок кредитування банківськими установами України 2.2. Правова природа кредитного договору та його забезпечення 2.3. Відповідальність суб’єктів банківського кредитування РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 3.1. Особливості правового регулювання у галузі іпотечного кредитування 3.2. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування 3.3. Правове регулювання інших видів банківських кредитів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Особливості банківського кредитування

  Вступ 2 1. Кредит та його роль у формуванні ринкових відносин. 4 1.1. Поняття кредиту та його економічна сутність 4 1.2. Функції кредиту 5 1.3. Види кредиту 8 2. Особливості банківського кредитування 11 2.1. Умови надання кредиту 11 2.2. Порядок видачі кредиту 12 2.3. Зарубіжний досвід кредитування 18 3. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування 21 3.1. Проблеми банківського кредитування в Україні 21 3.2. Перспективи банківського кредитування в Україні 34 Висновки та пропозиції 37 Список використаних джерел 40
 • Банківський кредит та його характеристика

  Вступ 3 1. Сутність та принципи банківського кредитування 6 1.1. Сутність банківського кредиту 6 2.2. Принципи банківського кредитування 10 2. Класифікація банківського кредиту 14 3. Сучасний стан банківського кредитування в Україні 21 3.1 Аналіз динаміки процесу банківського кредитування 21 3.2. Зміни процентних банківських ставок за кредитами та кредитна політика НБУ 28 Висновок 36 Список використаних джерел 38 Додаток 40
 • ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації банківського кредитування в Україні 7 1.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування 7 1.2. Організація та нормативи кредитної діяльності банків 22 1.3. Аналіз сучасних тенденцій кредитування банками економіки України 27 Розділ 2. Організація банківського кредитування в Україні (на матеріалах "ТАС-Комерцбанк") 39 2.1. Загальна характеристика діяльності "ТАС-Комерцбанк" та видів кредитування 39 2.2. Порядок надання банківського кредиту "ТАС-Комерцбанк" 52 2.3. Управління кредитним ризиком та оцінка кредитоспроможності позичальника в "ТАС-Комерцбанк" 65 Розділ 3. Шляхи та проблеми вдосконалення банківського кредитування "ТАС-Комерцбанк" 75 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93 ДОДАТКИ 96
 • ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації банківського кредитування в Україні 7 1.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування 7 1.2. Організація та нормативи кредитної діяльності банків 22 1.3. Аналіз сучасних тенденцій кредитування банками економіки України 27 Розділ 2. Організація банківського кредитування в Україні (на матеріалах "ТАС-Комерцбанк") 39 2.1. Загальна характеристика діяльності "ТАС-Комерцбанк" та видів кредитування 39 2.2. Порядок надання банківського кредиту "ТАС-Комерцбанк" 52 2.3. Управління кредитним ризиком та оцінка кредитоспроможності позичальника в "ТАС-Комерцбанк" 65 Розділ 3. Шляхи та проблеми вдосконалення банківського кредитування "ТАС-Комерцбанк" 75 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93 ДОДАТКИ 96
 • Управління процесами банківського кредитування (+ рецензія, реферат, доповідь, роздатковий матеріал)

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського кредитування 6 1.1. Сутність кредитних операцій та їх необхідність 6 1.2. Класифікація кредитів комерційних банків 11 1.3. Етапи процесу банківського кредитування 22 РОЗДІЛ 2. Аналіз управління процесом банківського кредитування на прикладі АКБ „Укргазбанк” 33 2.1. Аналіз кредитного портфеля 33 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника і її роль в прийнятті рішень про надання кредиту 47 2.3. Моніторинг позики 58 2.4. Кредитна політика банку 65 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління процесом банківського кредитування 76 3.1. Способи мінімізація кредитних ризиків 76 3.2. Вдосконалення управління процесом банківського кредитування 86 Висновки 90 Список використаної літератури 93 Додатки 97
 • Банківське кредитування

  Вступ 3 1. Сутність процесу банківського кредитування 4 2. Організація управління процесом банківського кредитування 8 3. Етапи процесу кредитування 12 4. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України 17 Висновки 23 Задача 24 Список літератури 25 Додатки 26-30
 • Сучасна банківська система. Правове регулювання банківського кредитування

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Сучасна банківська система………………………………………………...с. 4 2. Правове регулювання банківського кредитування………………………с. 14 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 38 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 40
 • Операції комерційних банків з кредитування

  Робота насичена графічним матеріалом ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1. Суть та функції кредитування 5 1.2. Види та класифікація кредитів, що надаються підприємствам 8 1.3. Порядок отримання та погашення кредиту підприємством 12 2. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ КБ „УКРГАЗБАНК” 16 2.1 Фінансово-економічна характеристика банку 16 2.2. Фінансовий стан банку 24 2.3 Аналіз кредитування Укргазбанку 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ 33 3.1. Вдосконалення механізму кредитування 33 3.2.Проектування системи банківського контролю за використанням кредитiв 37 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 Додатки 49
 • Матеріал

  Розділ 3. Аналіз банківського кредитування та його ефективність 2 3.1. Аналіз динаміки кредитування 2 3.2. Ефективність банківського кредитування та його вплив на фінансовий стан підприємства 8 3.3. Характер використання кредитування 11 Розділ 4. Шляхи вдосконалення ефективності роботи функціонального підрозділу банку 15 4.1. Удосконалення кредитної діяльності 15 4.2. Оптимізація роботи кредитного відділу 21 4.3. Економічний результат від впровадження запропонованих заходів 29 Висновки 42

©: 2011-2022 infoworks.ru