Заказать реферат

Диплом: Аудит асигнувань руху горошових коштів бюджетної установи (ID:50430)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аудит асигнувань руху горошових коштів бюджетної установи (Код работы:50430)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Объем: 66 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 50430
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 888
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 6
1.1. Економічна характеристика грошових коштів бюджетної установи 6
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань дослідження ……………………………………………………………………………..19
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ АСИГНУВАНЬ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 24
2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності Ірпінського міжрайонного управління водного господарства 24
2.2. Планування аудиту асигнувань і руху грошових коштів 33
2.3.Оцінка системи внутрішнього контролю використання грошових коштів бюджетних установ 36
2.4.Методика аудиту ефективності використання грошових коштів 41
2.5.Формування висновків за результатами аудиту грошових коштів 49
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 52
ВИСНОВОК 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 62
ДОДАТКИ 66
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативні документи

1. Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV, // ВВР. – 2004. - №1. – Ст. 42.
2. Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).// ВВР. – 2003. - №6. – Ст. 42.
3. Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою ВРУ №168/97 від 03.04.97 р. (із змінами №2831-ІІІ від 29.11.2002 р.).// ВВР. – 2002. - №5. – Ст. 85.
4. Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2009 р.).// ВВР. – 2009. - №10. – Ст. 27.
5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р.// ВВР. – 2009. - №8. – Ст. 85.
6. Закон України „Про обіг векселів” від 5 квітня 2009 р. № 2374–ІІІ//ВВР. – 2009. - №6. – Ст. 55.
7. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 р. № 1201-XII. Із змінами та доповненнями.// ВВР. – 2003. - №8. – Ст. 85.
8. Закон України «Про державне регулювання цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р. № 448/96-ВР 2006. Із змінами та доповненнями.// ВВР. – 2003. - №4. – Ст. 85.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит - 2009. - №6.- С.17-20.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2008р.// Бухгалтерський облік і аудит - 2009. - №2. -С.7-12.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит - 2009. - №6. - С.21-26.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит - 2009. - №12. - С.30-35.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит - 2009. - №12. - С.35-36.
14. Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти - 2006. - №19.-С.17-20.
Учбова література
15. Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. — Донецк: ДИЭХП, 2008. — 180 с.
16. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2008. – 690 с.
17. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, - Житомир: ПП Рута, 2008.-С.365-376.
18. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2008. - 608 с.
19. Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. "Організація бухгалтерського обліку", - Житомир: ПП "Рута", 2009. – 428с.
20. Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2008. — 236 с.
21. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.
22. Вандьо І. Якщо векселя забагато... Практична бухгалтерія // Дт-Кт. - 2003. - №08.- С.17-20.
23. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2009. - 100 с.
24. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ "Баланс-Клуб", 2008. — 768 с.
25. Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. - №1. - 2008. – С. 21-22.
26. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2009 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2009. — 266 с.
27. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2009. — 416 с.
28. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2008.: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2008. – 624 с.
29. Для чого бухгалтеру вексель. Практична бухгалтерія// Дт-Кт. - 2003. - №08.- С.25-30.
30. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2008.— 454 с.
31. Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит - 2009. - №10. -С.38-42.
32. Іванов С. Облік операцій з векселями. Практична бухгалтерія// Дт-Кт. - 2009. - №31.- С.15-28.
33. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ "Нічлава", 2009. — 204 с.
34. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство "Знання" КОО, 2009. — 378 с.
35. Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 471 с.
36. Облік векселів. Вікно в світ “1С”// Дт-Кт. - 2003. - №15.- С.7-14.
37. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: "Футура" ДСД "Лугань", 2009. — 368 с.
38. Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр "Укоопосвіта". — К., 2008. — 422 с.
39. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО "Новое знание", 2009. — 688 с.
40. Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — С. 457.
41. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2008. — 578с.
42. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2008. — 258с.
43. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2008. — 784 с.
44. Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2008. № 70. – С.4
45. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2009. – 348 с.
46. Хом'як Р. Л. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навчальний посібник. — Л.: Інтелект-Захід, 2008. — 442 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Зміст і правове значення кошторису бюджетної установи

  Вступ 3 1. Сутність поняття кошторису бюджетної установи, його види 4 2. Зміст кошторису та правове значення його підрозділів 6 3. Порядок складання та затвердження кошторисів 11 4. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Видатки бюджетної установи

  Зміст стор. Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні основи аудиту видатків бюджетної установи…………...5 1.1 Мета і завдання аудиту видатків…………………………………………..…5 1.2 Предметна область аудиторського дослідження…………………………....7 1.3 Організація внутрішнього контролю у бюджетних установих………..….10 Розділ 2. Методика аудиту видатків бюджетної сфери……………………….18 2.1 Оцінка системи внутрішнього контролю…………………………………18 2.2 Загальна характеристика аудиту бюджетної установи……………………25 2.3 Документування аудиторської перевірки………………………………….32 Розділ 3. Аналіз видаткової частини кошторису бюджетів………..………..38 3.1 Аналіз видатків загального фонду…………………………………………38 3.2 Аналіз видатків спеціального фонду……………………………………….42 3.3 Порівняльний аналіз виконання кошторису видатків спеціального фонду……………………………………………………………………………..47 Висновки…………………………………………………………………………49 Список використаних джерел………………………………………………….51 Додатки…………………………………………………………………………..53
 • Аудит грошових коштів

  Вступ...................................................................................................................3 1. Аудит обліку грошових коштів....................................................................4 2. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку...........................................................................12 Висновок............................................................................................................15 Використана література....................................................................................16
 • Надходження, зберігання та витрати грошових коштів підприємства

  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні аспекти оцінки руху грошових коштів 5 1.1.Види грошових потоків і їх класифікація 5 1.2.Зміст, мета та завдання управління грошовими потоками 11 Розділ 2.Оцінка руху грошових коштів (надходження, зберігання та витрати грошових коштів ) на прикладі ТОВ «Валмі Автомотів» 15 2.1.Характеристика підприємства та його результатів діяльності 15 2.2.Управління рухом грошових коштів і фондів 22 Розділ 3.Напрями вдосконалення руху грошових коштів 25 Висновки 31 Список літератури 33
 • Аудит активів

  Вступ..............................................................................................................3 1. Аудит операцій з коштами в касі............................................................4 2. Аудит операцій на рахунках у банку......................................................8 3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі................11 4. Аудит розрахунків із підзвітними особами..........................................13 5. Аудит основних засобів..........................................................................16 6. Аудит нематеріальних активів...............................................................19 7. Аудит матеріальних цінностей...............................................................21 8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП).................................................................................25 9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками................................26 10. Аудит розрахунків за претензіями.......................................................27 11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків..................28 Висновок.......................................................................................................29 Використана література...............................................................................30
 • Аудит активів та зобов’язань підприємства

  1.Аудит активів підприємства 3 1. Аудит операцій з коштами в касі 2. Аудит операцій на рахунках у банку 3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі 4. Аудит розрахунків із підзвітними особами 5. Аудит основних засобів 6. Аудит нематеріальних активів 7. Аудит матеріальних цінностей 8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) 9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками 10. Аудит розрахунків за претензіями 11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 2.Аудит зобов’язань підприємства 12 Література 17
 • Аудит кредитних операцій

  Вступ. 1 1. Аналіз дебіторської заборгованості. 3 1.1. Бухгалтерське визначення загальної суми дебіторської заборгованості. 3 1.2. Складові кредиту споживачам. 5 2. Бухгалтерський облік грошових коштів, розрахунків і банківських кредитів. 6 3. Аудит коштів на розрахунковому рахунку 9 3.1. Аудит розрахункових операцій. 9 3.2. Порядок проведення аудиту розрахунків. 11 3.3. Аудит розрахунків заборгованності по претензіях і конфліктних боргах. 14 4. Аудит кредитних операцій. 18 Висновок. 20 Список використаної літератури. 21
 • Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  План: Вступ....................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні засади грошових коштів та їх формування на підприємстві........................................................................................5 Розділ 2. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ „Ямпільський консервний завод”.......................................................12 2.1. Рух грошових в результаті операційної діяльності; 2.2. Рух грошових в результаті фінансової діяльності; 2.3. Рух грошових в результаті інвестиційної діяльності. 2.4. Чистий рух грошових коштів. Розділ 3. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ „Ямпільський консервний завод” (розрахункова частина).......21 Розділ 4. Шляхи вдосконалення руху грошових потоків ВАТ „Ямпільський консервний завод”...............................................30 Розділ 5. Висновки.............................................................................33 Розділ 6. Список використаної літератури.......................................35 Додатки...............................................................................................36
 • Облік, аналіз та аудит наявності і руху товарів у торгівлі

  ВСТУП 6 Розділ 1. Теоретичні та методичні основи обліку, аналізу та аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 10 1.1. Економічна сутність товарних ресурсів 10 1.2. Методичні основи обліку наявності і руху товарів у торгівлі 20 1.3. Аудит та аналіз наявності і руху товарів в системі управління торгівельним підприємством 29 Розділ 2. Організація і методика обліку наявності і руху товарів у торгівлі (на базі ТОВ «...») 34 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 34 2.2. Організація обліку наявності і руху товарів на підприємстві 39 2.3. Методика обліку наявності і руху товарів на підприємстві 47 Розділ 3. Економічний аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємстві 77 3.1 Інформаційна база та методика аналізу наявності і руху товарів на підприємстві 77 3.2. Загальний та факторний аналіз наявності і руху товарів на підприємстві 81 3.3. Методика аудиту наявності і руху товарів на підприємстві 92 3.4. Напрямки удосконалення методики обліку, аналізу та аудиту наявності і руху товарів в торгівлі в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій 101 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114 ДОДАТКИ 121 Додаток А 121 Додаток Б 123 Додаток В 126 Додаток Г 128 Додаток Д 129 Додаток Ж 130 Додаток З 132 Додаток І 135 Додаток К 136 Додаток Л 139 Додаток М 141 Додаток Н 142 Додаток О 144
 • Сутність та значення бюджетної політики

  Вступ 3 1.Теоретично-методологічні засади державної політики в області бюджету 5 1.1. Роль бюджету в соціально-економічному розвитку країни 5 1.2 Поняття, сутність та основні принципи бюджетної політики 8 2. Аналіз бюджетної політики України 12 2.1. Характеристика бюджетної системи України 12 2.2. Визначення пріоритетів державної бюджетної політики в Україні 18 2.3. Аналіз реалізації пріоритетів бюджетної політики в Україні 24 3. Шляхи вдосконалення бюджетної політики України 29 3.1. Зарубіжний досвід формування державної бюджетної політики 29 3.2. Узгодження пріоритетів бюджетної політики з засадами євроінтеграції України 36 Висновки 42 Література 44

©: 2011-2022 infoworks.ru