Заказать реферат

Разное: Складання документу (ID:50591)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Складання документу (Код работы:50591)

Информация о работе Раздел: Документоведение
Вид работы: Разное
Объем: 5 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50591
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 741
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ю 060
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Документ як соціокультурний феномен

  Вступ 3 1. Еволюція поняття «документ» 5 2. Концепції «документу» 9 3. Поняття «документ» в радянському діловодстві 15 4. Визначення документу в Україні 19 5. Класифікація документів 23 6. Електронний документ 27 Висновок 30 Перелік використаної літератури 32
 • Структура і логічна послідовність тексту документу

  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Структура і логічна послідовність тексту документу Література
 • Документ як знакова система

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Характеристика документу, як системного об’єкта 5 1.1 Інформаційна складова документу 5 1.2 Матеріальна складова документу 7 1.3 Текст як основний реквізит документу 9 2. Структура документу 13 2.1 Внутрішня структура документу 13 2.2 Зовнішня структура документа 16 2.3 Реквізити документу 18 3. Знак як частина системи 21 3.1 Визначення поняття знаку 21 3.2 Знаковий смисл в системі мовлення 23 Висновки 29 Список літератури 31 Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасного документознавства до використання системних підходів щодо вивчення складових документу. Метою дослідження в даному випадку виступає розгляд системи документу з позиції його найменшого елементу – знаку. Мета дослідження обумовила необхідність розв’язання таких конкретних завдань: - визначити поняття документу з позиції системи; - проаналызувати складові системи документу; - яке значення грає текст в документі; - розглянути структуру документу; - виділити та дослідити поняття знаку в системі документу. Об’єктом дослідження виступає документ в знаковій системі. Предметом роботи є системний аналіз поняття документу. Хронологічними рамками виступають матеріали дослідження даної теми – літературні дані кінця 20-го, початку 21-го століття (1997-2002 роки): • Швецова Г.М. Типологія документа: Навч.посібник для студентів інститутів культури /Рівн.держ. інститут культури. • Ильюшенко М.П., Кузнєцова Г.В. Документознавство. Документ і системи документацій. • Воробьев Г.Г. Документ: інформаційний аналіз. • Кушнаренко Н.Н. Документознавство: Посібник – 2-е вид., доп. і пер. Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі визначено актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, формулюються мета та завдання роботи, а також розкривається виділяються хронологічні рамки та базові джерела дослідження теми. В першому розділі – “Характеристика документу, як системного об’єкта” – викладені основні теоретичні положення нашого дослідження, а зокрема уточнюється що являє собою поняття “документ”, виділяється інформаційна та матеріальна сторони, а також така неодмінна складова як текст. Другий розділ – “Структура документу” – містить інформацію про будову документу, його зовнішню та внутрішню структуру і основні реквізити. В третьому розділі – “Знак як частина системи” – розглядається поняття найменшого елементу системи документу – “знаку”. Аналізується його суть та смисл з позиції системи мовлення. У висновках узагальнюються результати проведеного дослідження
 • Документ, його ознаки і властивості

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………….с. 3 РОЗДІЛ І. Термін документ та його походження. Диференціація визначень документу…………………………………………………………с. 5 1.1. Походження терміну «документ»………………………………………...с. 5 1.2. Класифікація понять документу…………………………………………..с. 8 РОЗДІЛ ІІ. Загальна характеристика функцій документа та його ознак…………………………………………………………………………...с. 13 2.1. Ознаки документа……………………………………………………...…с. 13 2.2. Функції документа………………………………………………………..с. 16 РОЗДІЛ ІІІ. Характеристика властивостей документа………………...с. 21 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с. 30 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...с. 31
 • Аналіз інвестиційних проектів

  ВСТУП 3 Блок 1.Складання прогнозу доходів. 4 Блок 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань 5 Блок 3. Складення прогнозу витрат 7 Блок 5. Складання плану погашення банківського кредиту 8 Блок 6. Складання прогнозу фінансового результату 10 Блок 7. Складання прогнозу грошових потоків 12 Блок 8. Розрахунок показників фінансової ефективності 14 Висновки 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 17
 • Методика складання звіту про власний капітал

  Вступ 3 1. Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств 5 2. Нормативно-правова база складання звіту про власний капітал 11 3. Методологія складання звіту про власний капітал 13 4. Складання звіту про власний капітал ВАТ Орландо за 2005 рік 24 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35
 • Методика складання балансу підприємства (ПСБО-2)

  Вступ 3 1. Баланс - основа фінансової звітності підприємства 5 2. Мета складання, види та структура балансу 13 3. Методика складання балансу підприємства 24 4. Приклад складання балансу підприємства 36 Висновки 42 Список використаної літератури 44-46 Метою роботи є показати мету, структуру та методику складання балансу підприємства як найголовнішого фінансового звіту, що надає найбільш повну інформацію користувачам фінансової звітності. Предметом дослідження є законодавчі акти, наукові публікації, навчальні посібники з бухгалтерського обліку та дані обліку промислового підприємства ВАТ «Буд-ли» Об’єктом дослідження є методика складання балансу підприємств в Україні згідно П(с)БО 2.
 • Порядок складання фінансової звітності

  ВСТУП 3 1. Економічний зміст фінансової звітності 6 1.1 Склад, структура та класифікація фінансової звітності 6 1.2 Нормативно-правова база України, що регулює порядок складання фінансової звітності 11 1.3 Організаційно-економічна характеристика МП «Світанок» 15 2. Подання фінансової звітності малим підприємством 23 2.1 Порядок складання Балансу суб’єкта малого підприємства (форма № 1-м) 23 2.2 Порядок складання Звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємства (форма № 2-м) 27 2.3 Автоматизація заповнення фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва 32 3 Подання інших видів фінансової звітності 37 3.1 Порядок складання Балансу (форма № 1) 37 3.2 Порядок складання Звіту про фінансові результати (форма № 2) 43 3.3 Порядок складання Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) 47 3.4 Порядок складання Звіту про власний капітал (форма № 4) 50 3.5 Примітки до річної фінансової звітності та інформація за сегментами (форма №5, № 6) 53 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРА 67 ДОДАТКИ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ.

  Вступ 3 Розділ 1. Роль та значення бухгалтерської звітності підприємства в ринкових умовах господарювання 7 1.1. Основні вимоги до бухгалтерської звітності 7 1.2. Використання даних фінансової звітності для управління 11 1.3. Склад фінансової звітності в бухгалтерській звітності підприємства 13 Розділ 2. Організація складання бухгалтерської звітності 16 2.1. Організація складання бухгалтерського Балансу 16 2.2. Організація складання Звіту про фінансові результати 20 Розділ 3. Удосконалення механізму складання та аналізу фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 25 3.1. Удосконалення механізму складання фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 25 3.2. Аналіз фінансової звітності ТОВ "Трител" 28 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 34 ДОДАТКИ 36
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

  Вступ 3 Розділ 1. Роль та значення бухгалтерської звітності підприємства в ринкових умовах господарювання 7 1.1. Основні вимоги до бухгалтерської звітності 7 1.2. Використання даних фінансової звітності для управління 21 1.3. Склад фінансової звітності в бухгалтерській звітності підприємства 25 Розділ 2. Організація складання бухгалтерської звітності 28 2.1. Організація складання бухгалтерського Балансу 28 2.2. Організація складання Звіту про фінансові результати 37 Розділ 3. Удосконалення механізму складання та аналізу фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 41 3.1. Удосконалення механізму складання фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 41 3.2. Аналіз фінансової звітності ТОВ "Трител" 46 ВИСНОВКИ 54 Список використаної літератури 56 ДОДАТКИ 58

©: 2011-2022 infoworks.ru