Заказать реферат

Диплом: Торговий і платіжний баланси країни (ID:52584)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Торговий і платіжний баланси країни (Код работы:52584)

Информация о работе Раздел: Макроэкономика
Вид работы: Диплом
Объем: 58 стр.
Цена: 290 грн.
Код работы (ID): 52584
Добавлена: 25.04.2012
Просмотров: 594
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 3
1. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС, ЯК ПІДСУМКОВИЙ ПОКАЗНИК МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КРАЇНИ 5
1.1. Економічний зміст та структура платіжного балансу країни 5
1.2. Методи регулювання торгівельного балансу 11
1.3. Вплив валютного курсу на стан торговельного балансу 15
2. СУЧАСНИЙ СТАН ПЛАТІЖНОГО ТОРГОВОГО БАЛАНСУ В УКРАЇНІ 20
2.1. Особливості платіжного та торгового балансу України 20
2.2. Аналіз поточного стану платіжного та торгового балансу в Україні 23
2.3. Оцінка сальдо рахунків платіжного балансу та його впливу на макроекономічну ситуацію 32
3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАТІЖНОГО ТА ТОРГОВОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ 36
3.1. Світовий досвід врегулювання проблеми оптимізації платіжного та торгового балансу 36
3.2. Пропозиції щодо вирішення проблеми оптимізації платіжного та торгового балансу 39
3.3. Стратегія вирівнювання платіжного балансу та зменшення його дефіциту 41
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року № 679-XIV // http://zako№1.rada.gov.ua.
2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р.
3. Домовленість про положення ГАТТ 1994 р. щодо платіжного балансу. Результати Уругвайського Раунду багатосторонніх торговельних переговорів: тексти офіційних документів. Київ.: „Вимір", Секретаріат міжвідомчої комісії з питань вступу України в СОТ, 2008. – С. 23,24.
4. Аналітичний огляд "Оцінка стану платіжного балансу України": [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.ba№k.gov.ua
5. Анісімова О.Ю. Криза платіжного балансу: вплив зовнішніх та внутрішніх чинників та можливі наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – № 41, Ч. І. – С. 204–212.
6. Базилевич В.Д., Макроекономіка. Практикум: Навчальний посібник/ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича.– 2-ге вид., переробл. і доп.– К.: Знання, 2010.– 623 с.
7. Динаміка поточного капітального та фінансового рахунків платіжного балансу у 2010 році ( За матеріалами НБУ) // Фінансовий ринок України. – 2011. - №2 (88). – С. 3-7.
8. Макроекономіка: Підручник / С.Р. Моісеєв. - М.: КНОРУС, 2009. - 320 с.
9. Михайлов В.С., Єрін Д.Л. Торговельний баланс в системі макроекономічних показників // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. праць. – В. 189. Т.V. – ДНУ. – Дніпропетровськ. – 2011. – С. 1341-1348.
10. Мочерний С.В., Мочерна Я. С. Політична економія: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 672с.
11. Ніколайчук, С. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу: оцінка прийнятного рівня для України/ С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко //Економіка і прогнозування. - 2010. - № 2. - С. 74-88
12. Пищик, П.В. Регулирование платежного баланса и проблема макроэкономического равновесия/ П. В. Пищик //Деньги и кредит. - 2011. - № 8. - C.38-44
13. Савченко А. Г. Макроекономіка. Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. — К:. КНЕУ, 2009. – 441с.
14. Чуракова, И. Ю. Платежный баланс в системе опережающих индикаторов внешней среды/ И. Ю. Чуракова //Финансовый менеджмент. - 2010. - № 5. - С. 60-75
15. Шкляр, А. І. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги/ А. І. Шкляр //Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 266-272
16. Экономическая теория: учебник для бакалавров/Под ред. Е.Н. Лобачевой.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во"Юрайт", 2012.- 516с.
17. Юрчишин, В. Макроэкономические риски платежного баланса/ В. Юрчишин //Финансовые риски. - 2008. - № 2. - C.30-35
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  1. Планування зовнішньоекономічної діяльності 3 2. Завдання та зміст плану зовнішньоекономічної діяльності 6 3. Платіжний та торговельний баланси 10 Література 15
 • Міжнародні валютно-фінансові звязки і рух капіталу Італії

  1. Загальний стан національною валюти 3 2. Інвестиції в італійській економіці 5 3. Платіжний баланс країни 7 Список використаної літератури 91. Загальний стан національною валюти 3 2. Інвестиції в італійській економіці 5 3. Платіжний баланс країни 7 Список використаної літератури 9
 • Торговий капітал і торговий прибуток підприємств та особливості управління його формуванням в економічних умовах

  Вступ 3 1. Торговий капітал як економічна категорія 5 2. Економічна сутність і ознаки капіталу у сфері торгівлі 9 3. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль торгового прибутку 15 4. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу 19 Висновки 24 Список використаних джерел 26
 • Контрольна робота з економіки

  І. Теоретичне питання Визначте сутність понять — світове господарство, міжнародне економічне співробітництво, економічна інтеграція. Які форми співробітництва України з іншими країнами набувають найбільшого розвитку в сучасних умовах? II. Задачі 1. Підприємство виробило 100 тис. телевізорів за рік. Собівартість одного телевізора — 200 грн, реалізаційна ціна — 300 грн. Визначте: а) Як зміниться прибуток підприємства, якщо воно зменшить собівартість телевізора на 10%: у разі зменшення собівартості продукції на 10% (собівартість одного телевізора буде 180 грн.), прибуток підприємства збільшиться на 20 тис. грн.. б) Якою за нових умов буде норма прибутку (рентабельності) на підприємстві; на скільки вона зросте: за нових умов рентабельність підприємства буде становити 0,67 2. Між країною А та іншими країнами були проведені такі зовнішньоторговельні операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм — 60 млн дол.; імпорт товарів і послуг у країну А — ПО млн дол.; експорт товарів та послуг з країни А — 130 млн дол.; продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям — 70 млн дол.; імпорт золота у країну А — 70 млн дол.; грошові перекази з інших країн у країну А — 40 млн дол. Дайте визначення поняттю "платіжний баланс країни" і складіть платіжний баланс країни А. Тести 16. Найголовніший елемент діалектичного методу дослідження — це метод....
 • Організація виробництва в заготівельних цехах на підприємствах громадського харчування

  План Вступ 3 1. Характеристика підприємства громадського харчування і організації його виробництва. 5 2. Економічні показники підприємства 7 3. Аналіз організації роботи цеху (цехів) в досліджуваному підприємстві 18 4. Планування виконання комплексу робіт за допомогою методу сітьового планування та управління 25 5. Проект удосконалення організації роботи цеху (цехів) 27 6. Соціально-економічна ефективність проекту 29 Висновок 31 Література 33 Мета роботи: на підставі даних щодо виробничої програми, обладнання та меню підприємства “Торговий центр” проаналізувати організацію діяльності у заготівельних цехах ресторану підприємства “Торговий центр”, зробити висновки та пропозиції. Предмет дослідження: організація заготівельного виробництва у м’ясо-рибному та овочевому цехах ресторану підприємства “Торговий центр”. Об’єкт дослідження: заготівельне виробництво ресторану підприємства “Торговий центр”.
 • Торговий капітал і прибуток

  ВСТУП 3 1. ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 4 1.1. Економічна сутність і ознаки капіталу 4 1.2. Структура торгового капіталу підприємств нефінансової сфери 12 1.3. Особливості обороту торгового капіталу в різних сферах економіки 17 2. ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 20 2.1. Економічний зміст прибутку 20 2.2. Валовий прибуток і його структура 23 2.3. Теорії прибутку 26 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 33
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

  ВСТУП………………………………………………………………………….…3 РОЗДІЛ 1.ОБЛІК РУХУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Огляд літературних джерел…………………………………………………6 1.2. Нормативно-правова база з обліку оптової торгівлі………………………9 1.3. Актуальність обраної теми…………………………………………………18 РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Торгівельний дім "Аврора" 2.1. Мета і основні напрямки діяльності……………………………………....24 2.2. Особливості функціонування ТОВ "Торгівельний дім "Аврора" вринкових умовах……………………………………………………………….28 2.3. Аналіз діяльності підприємства за звітний період……………………..…40 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ ТОВ «Торговий Дім Аврора» 3.1. Організація фінансового обліку обліку на ТОВ « Торговий Дім Аврора»…………………………………………………………………………..57 3.2. Організація управлінського обліку на ТОВ « Торговий Дім Аврора»……………………………………………………………………..……79 3.3. Удосконалення системи обліку на підприємстві…………………………86 3.4. Оптимізація управління товарними запасами на підприємстві…………96 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………….111 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….………..115 ДОДАТКИ
 • Мальта у світовій економіці

  1.Загальна характеристика природно – ресурсового потенціалу країни. Галузева структура господарства. Структура валового внутрішнього продукту 3 2.Темпи і фактори економічного розвитку. Проблеми забезпечення стійкого економічного розвитку у зв’язку із впливом світової фінансової кризи 4 3.Сучасна структура зовнішньоекономічних зв’язків країни. Товарна структура експорту імпорту. Географічна структура експорту та імпорту. 4 4.Позиції у міжнародному русі капіталу. Роль ТНК в економіці країни 4 5.Соціальні стандарти 5 Висновки 6 Список використаної літератури 74.Позиції у міжнародному русі капіталу. Роль ТНК в економіці країни. Мальта лідирує по рівню вступів прямих іноземних інвестицій серед 12 країн, ведучих переговори по вступу в ЄС, обігнавши Кіпр і Угорщину. На Мальту доводиться 18% ПІІ від ВВП, далі йде Словенія (10,8%), Чеська Республіка (9%), Естонія (8%), Болгарія (7,1%), Угорщина (1,9%). Кіпр (1,8%). Готовність іноземних компаній вкладати інвестиції має велике значення для економіки країни. Поточний платіжний баланс Мальти дефіцитний впродовж минулих 5 років унаслідок необхідності збільшувати виробничі потужності країни, що, у свою чергу, неминуче привело до великих інвестицій в устаткування і інфраструктуру. Цей дефіцит, проте, адекватно профінансований іноземними інвестиціями і зовнішніми резервами держави....
 • Споживні властивості, асортимент та якість кисломолочних напоїв, які реалізуються в ПП торговий дім "Назва" (супермаркет)

  Вступ 3 1. Ринок кисломолочних напоїв України 6 2. Споживні властивості кисломолочних напоїв 13 3. Формування асортименту кисломолочних напоїв 25 4. Характеристика асортименту та якості кисломолочних напоїв, які реалізуються в ПП торговий дім "Назва" 30 4.1. Матеріал та методи дослідження кисломолочних товарів 30 4.2. Результати дослідження якості різних товаровиробників 33 Висновки 41 Список джерел та літератури 43
 • Туристична харакетристика Естонії

  1. Природно-географічна характеристика країни 3 2. Політична характеристика країни 4 3. Економічна характеристика країни 5 4. Коротка історична довідка про країну 7 5. Соціальна характеристика країни 9 6. Туристична характеристика культури країни 11 7. Спеціальна туристична характеристика країни 13 Використані джерела 161. Природно-географічна характеристика країни 3 2. Політична характеристика країни 4 3. Економічна характеристика країни 5 4. Коротка історична довідка про країну 7 5. Соціальна характеристика країни 9 6. Туристична характеристика культури країни 11 7. Спеціальна туристична характеристика країни 13 Використані джерела 16

©: 2011-2020 infoworks.ru