Заказать реферат

Диплом: Організація бухгалтерського обліку і аналізу на підприємствах малого бізнесу (ID:6533)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Організація бухгалтерського обліку і аналізу на підприємствах малого бізнесу (Код работы:6533)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Объем: 52 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 6533
Добавлена: 27.08.2005
Просмотров: 2952
Просмотр
«Організація бухгалтерського обліку і аналізу на підприємствах малого бізнесу»
СодержаниеВступ
Розділ 1. Поняття підприємницької діяльності підприємств малого бізнесу
1.1. Характеристика, роль та значення суб’єктів малого підприємництва в економіці на сучасному етапі
1.2. Особливості організації обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу
1.3. Нормативно-інструктивне та літературне забезпечення обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за матеріалами ПП. „Світанок”
2.1. Облік необоротних активів
2.2. Облік розрахунків с постачальниками і підрядчиками
2.3. Облік товарних запасів
2.4. Облік реалізації та фінансових результатів підприємницької діяльності
Розділ 3. Організація контролю підприємницької діяльності за матеріалами ПП. „Світанок”
3.1. Види та значення контролю підприємницької діяльності малого бізнесу
3.2. Методи контролю
Висновки
Список використаної літератури
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. План рахунків - Наказ ГУ ДКУ "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" № 114 від 10.12.1999 р.
2. Наказ № 125/70 - Наказ ДКУ і Державного комітету статистики України № 125/70 від 02.12.97 р. "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та інструкції з їх складання".
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІY зі змінами і доповненнями.
4. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 року.
5. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 3липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва”.
6. Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12.05.1998 року.
7. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 року № 419.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб”єкта малого підприємництва” , затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 року № 39.
9. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб”єктів малого підприємництва, затверджене наказом Мінфіну України від 30.09.1998 року № 196.
10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 893/4186
11. Бюджетний кодекс - "Бюджетний Кодекс України" від 21.06.2001 р. № 2542-III.
12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1998.
13. Бандурка АМ., Червяков И.М., Посылкина О.Б. Финансово-экономический анализ. - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та внутренних дел, 1999.
14. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - Фінансова діяльність підприємства. - Київ. - 1998.
15. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К., 1999.
16. Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. Финансы предприятий. – Дніпропетровськ, 1998.
17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.
18. Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” 2003.
19. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / Під ред. С. В. Голова– Дніпропетровськ. ТОВ “Баланс”, 2001.
20. Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004.
21. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП “Рута”, 2001.
22. Бухгалтерський фінансовий облік / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП “Рута”, 2003.
23. Василик О.Д. Теорія фінансів. - К., 2000.
24. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.
25. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.
26. Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002.
27. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред Б. Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.
28. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.
29. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.
30. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу. - К., 2000.
31. Івахненко В. Горбаток М., Льовочкін В. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 1999.
32. Іващенко В,І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ "ШЧЛАВА", 1999.
33. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: Экономика, 1997.
34. Коренева О.Г. Вплив податкової політики на забезпеченість підприємств обіговими коштами // Фінанси України. - 1999. - №2.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К., 2001.
36. Краснов Павло. Довгострокові зобов’язання. Класифікація зобов’язань // Український бухгалтерський тижневик „Дебет-Кредит”. - №33. – серпень 2003.
37. Лечига И.И. Аналіз діючої системи визначення потреби підприємства в оборотних коштах // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія - Економіка. - 2000. - №6.
38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. - К.: ЦНЛ, 2003.
39. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.
40. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансове стану підприємства. – К., 1999.
41. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998.
42. Мних Д.В., Буряк П.Ю, Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Наука, 1998.
43. Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур // Фінанси України. - 2000. - №6.
44. Петленко Ю.В. Проблеми забезпечення обіговими коштами виробничих підприємств в умовах економічної кризи // Фінанси України. - 1998. - №9.
45. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. - К., 2000.
46. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка, 1998.
47. Русакова Е.А. Материальные средства предприятия. - М.: Издательство “Бухгалтерский учет”, 1998.
48. Савицкая Г.Б. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО "Новое знание", 1999.
49. Сергеев И.В. Экономики предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1997.
50. Стражев В.И. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - Минск: Высшая школа, 1999.
51. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.
52. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2001.
53. Фінанси підприємств / За ред. Г. Г. Кірейцева. – К., 2002.
54. Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. — К.: Либідь, 2002.
55. Хаценко А.С. Материальные средства предприятия: классификация, общие вопросы учета и налогооблажения. - К.: Экономика и жизнь, 1999.
56. Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002.
57. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995.
58. Шмален Г. Основы и проблеми экономики предприятия / Под. ред. проф. А. Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996.
59. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993.
Дополн. информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1. Шрифт 10. Оформлена у вигляді чернетки, кінцеву перевірку керівника не пройшла
ПродавецНиколай Нагорнюк
Примечание от продавца работы Вы можете заказать новую работу: реферат, контрольная - 30-60 грн. курсовая по праву - 110 грн. курсовая по економическим дисциплинам (не на примере предприятия) - 140 грн курсовая по экономике на примере предприятия - 200 грн. дипломная работа - 1 дол. страница.
Работа прошла защиту и получила высокую позитивную оценку.
Перезвонив по телефонам: 80505603140, 80673126507 или написав письмо [email protected] или [email protected], вы получите абсолютно достоверный и оперативный ответ на ваши вопросы по этой работе.
Вы можете заказать только часть работы.
За минимальную доплату работа может быть оперативно обновлена или переделана под ваши требования, а также может быть переделана с реферата в контрольную, с контрольной в курсовую, или с курсовой в дипломную и наоборот. Стоимость доплаты зависит от объема необходимой доработки или переработки. В рамках всех доработок и переработок на работу дается ГАРАНТИЯ.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Стоимость указана за всю работу? Да, указанная стоимость - за всю работу.
2. Какие гарантии, что вы вышлите работу? Гарантии 100%. Возможна передача работы "из рук в руки" или пересылка по e-mail по частям - вы оплачиваете часть стоимости и я вам высылаю часть работы, потом вы оплачиваете вторую часть и я вам высылаю работу в полном объеме. Стаж работы 8 лет.
3. Как быстро можно получить работу - работу можно получить в течении 10 минут. Все зависит от вашей оперативности.
4. Где гарантии, что работа нужного качества? Все работы соответствуют установленным стандартам определенных методическими требованиями Министерства образования Украины. Все работы прошли защиту. В оформлении работ могут быть свои нюансы в зависимости от учебного заведения в которое она здавалась. Если вы хотите получить полную информацию о работе, то на все ваши вопросы вы получите достоверный и оперативный ответ.
Удачи вам. Буду рад ответить на все ваши вопросы.
Обязательно проверяйте правильноcть указанного вами вашего электронного адреса. Можете написать ваш мобильный телефон (в случае если адрес неправильный, я вам перезвоню)
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Методи та організація обліку, аналізу і аудиту на підприємствах – суб’єкта малого бізнесу

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 3.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі на підприємствах – суб’єкта малого бізнесу 6 3.2. Аналіз активів та пасивів суб’єкта малого бізнесу 15 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності суб’єкта малого бізнесу 24 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 36 4.1. Організаційно-інформаційна модель аудиту суб’єкта малого бізнесу 36 4.2. Планування та порядок здійснення аудиту суб’єкта малого бізнесу 48 4.3. Узагальнення результатів аудиту суб’єкта малого бізнесу 58 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 68 Об'єктом розгляду у роботі є комерційне підприємство МП
 • Питання до заліку організація обліку на малих підприємствах

  Зміст 2 1. Організація аналітичного обліку затрат за економічними елементами і статтями калькуляції. 4 2. Організація аналітичного та синтетичного обліку розрахунків по оплаті праці та інших виплатах. 4 3. Організація бухгалтерського обліку посередницьких операцій. 5 4. Ведення відомості 1-м. 5 5. Визначення прибутку до оподаткування. 5 6. Організація відображення в обліку розрахунків по оплаті праці. 6 7. Відомість обліку запасів (2-м). 7 8. Відомість обліку заробітної плати (розділ II відомості 3-м). 7 9.Відомість обліку розрахунків (розділ І відомості 3-м). 8 10.Відомість 4-м та порядок її заповнення. 8 11. Відомість обліку витрат на виробництво (розділи І та II відомості 5-м) та порядок її заповнення. 9 12. Відомість обліку доходів і фінансових результатів (розділ III відомості 5-м). 9 13. Організація документального оформлення операцій за рухом запасів. 10 14. 3агальновиробничі витрати їх розподіл. 10 15. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності. 11 16. Організація, методи і принципи автоматизації підприємств малого бізнесу. 11 17. Методи та організація обліку зносу (амортизації) основних засобів. 12 18. Нормативно-правова база регулювання організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу. 12 19. Організація обліку використання прибутку. Організація обліку списання непокритих збитків. 13 20. Організація обліку використання робочого часу. 13 21. Організація обліку виробітку на підприємствах різних видів діяльності (виробничі, невиробничі). 14 22. Організація обліку нарахувань на оплату праці. 14 23. Організація обліку наявності та руху основних засобів. Організація аналітичного та синтетичного обліку основних засобів. 15 24. Організація обліку операцій по страхуванню персоналу. 15 25. Організація обліку фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу. 16 26. Організація обліку безготівкових коштів. 16 27. Організація обліку доходів і витрат за П(С)БО. 17 28. Організація обліку касових операцій. 17 29. Організація обліку операцій по реалізації продукції, визначення фінансових результатів від продажу продукції. 18 30. Організація оподаткування фізичних і юридичних осіб. 18 31. Організація обліку праці її оплата на малих підприємствах. 18 32. Основи побудови організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Облікова політика. 19 33. Особливості організації обліку запасів на підприємствах малого бізнесу. 19 34. Особливості організації обліку наявності та руху малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх зносу. 20 35. Організація обліку затрат на малих підприємствах. 20 36. Особливості побудови процесу узагальнення даних бухгалтерського обліку. 21 37. Організація відображення інформації комісійних договорів. 21 38. Організація відображення інформації про договір доручення. 22 39. Організація обліку діяльності селянських (фермерських) господарств 22 40. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". 23 41. Первинні документи по обліку заробітної плати. 24 42. План рахунків, особливості використання. 24 43. Податкова звітність. Книга обліку доходів і витрат. 25 44. Поняття посередницьких операцій. 26 45. Поняття та класифікація нематеріальних активів. Організація обліку нематеріальних активів за П(С)БО 8. 26 46. Порядок обліку витрат відповідно до П(С)БО 16. 27 47. Порядок складання оборотне - сальдової відомості. 27 48. Регістри бухгалтерського обліку. 28 49. Організація синтетичного обліку формування фінансових результатів. 28 50. Склад і оцінка основних засобів відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". 29 51 .Склад та групування затрат. 29 52.Організація складання звітності відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства". Баланс. Звіт про фінансові результати. 30 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 31 53. Особливості організації обліку при спрощеній системі оподаткування. 32 54.організація обліку при об'єднанні підприємств. 32 55.Організація нарахування та обліку торгової націнки. 33 56. Організація розрахунку та обліку транспортно-заготівельних витрат. 34 57. Форми ведення бухгалтерського обліку. 34 58. Характеристика сучасного програмного забезпечення 35
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

  Теоретичне завдання: 2 1. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку на малому підприємстві. Вимоги до порядку ведення бухгалтерського обліку на малому підприємстві. 2 2. Який порядок ведення Відомості 1-М? Якими первинними документами оформлюються господарські операції по касі на рахунках в банках? 5 3. Особливості обліку основних засобів і нематеріальних активів на малому підприємстві. 10 Практичне завдання: 18 Література 22
 • Організація та методологію обліку, аналізу та контролю на малому підприємстві

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: 7 1.1. Сутність та значення діяльності малих підприємств, їх місце в підприємницькій структурі України 7 1.2. Відображення господарської діяльності малих підприємств в обліку і звітності 27 1.3. Нормативно-правове регулювання обліку та контролю діяльності малих підприємств 34 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: 38 2.1. Організація бухгалтерського обліку діяльності малих підприємств 38 2.2. Методика ведення обліку та складання звітності на малих підприємствах (на прикладі ТОВ “Астел”) 49 2.3. Напрями вдосконалення автоматизації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах 59 РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: 66 3.1. Методи економічного аналізу фінансового стану малого підприємства 66 3.2. Система показників економічного аналізу стану малого підприємства 73 3.3. Напрями використання результатів аналізу для прийняття ефективних управлінських рішень 79 РОЗДІЛ ІV. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: 85 4.1. Організація контролю діяльності малих підприємств 85 4.2. Принципи та методи контролю діяльності малих підприємств 92 4.3. Використання результатів контролю для удосконалення в подальшій господарській діяльності малих підприємств 95 ВИСНОВКИ 104 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 107 ДОДАТКИ 116ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: 7 1.1. Сутність та значення діяльності малих підприємств, їх місце в підприємницькій структурі України 7 1.2. Відображення господарської діяльності малих підприємств в обліку і звітності 27 1.3. Нормативно-правове регулювання обліку та контролю діяльності малих підприємств 34 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: 38 2.1. Організація бухгалтерського обліку діяльності малих підприємств 38 2.2. Методика ведення обліку та складання звітності на малих підприємствах (на прикладі ТОВ “Астел”) 49 2.3. Напрями вдосконалення автоматизації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах 59 РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: 66 3.1. Методи економічного аналізу фінансового стану малого підприємства 66 3.2. Система показників економічного аналізу стану малого підприємства 73 3.3. Напрями використання результатів аналізу для прийняття ефективних управлінських рішень 79 РОЗДІЛ ІV. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: 85 4.1. Організація контролю діяльності малих підприємств 85 4.2. Принципи та методи контролю діяльності малих підприємств 92 4.3. Використання результатів контролю для удосконалення в подальшій господарській діяльності малих підприємств 95 ВИСНОВКИ 104 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 107 ДОДАТКИ 116
 • Розвиток малого бізнесу в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Малі підприємства: поняття і функції 9 1.2. Фінансові ресурси малого бізнесу 11 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2.1. Специфіка розвитку малого бізнесу в Україні 18 2.2. Аналіз діяльності малого бізнесу в Україні 20 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3.1. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні 28 3.2. Шляхи позитивного розвитку малого бізнесу в Україні 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

  ВСТУП 1.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2. НОРМАТИВНА-ПРАВОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2.1 Розвиток нормативно правової бази малого бізнесу в Україні 2.2 Правове регулювання оподаткування малого бізнесу 3. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3.1 Характеристика джерел фінансової підтримки малого бізнесу в Україні 3.2 Державні інститути фінансової підтримки малого бізнесу 3.3 Фінансування малого бізнесу комерційними банками 3.4 Фінансування малого бізнесу за кредитними лініями міжнародних фінансових інститутів 4. ПРОБЛЕМИ РПОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
 • Особливості організації, обліку, аналізу та контролю в суб

  Вступ 3 Розділ 1. Діяльність суб’єктів малого підприємництва як складова економіки держави 5 1.1. Роль малого підприємництва в економіці держави 5 1.2. Законодавче регулювання діяльності малого підприємництва 20 Розділ 2. Методика і організація обліку на малих підприємствах 24 2.2. Фінансовий облік на малому підприємстві 24 2.3. Управлінський облік та його роль в контролі виробничої діяльності малого підприємництва 35 2.4. Особливості складання фінансової звітності на малих підприємствах 39 2.5. Облік на малому підприємстві в умовах комп’ютерних інформаційних систем 44 Розділ 3. Аналіз та аудит на малих підприємствах 52 3.1 Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності малих підприємств 52 3.2. Методика аудиту звітності малого підприємства за окремими етапами перевірки 63 3.3. Особливості аналізу і аудиту з використанням комп’ютерної техніки 70 Висновки 76 Список використаних джерел 78
 • Облік на підприємствах малого бізнесу вар 6

  1. Характеристика журнальної форми бухгалтерського обліку; можливості її застосування на малому підприємстві 3 2. Як ведеться Відомість 3-М, розділ II - облік розрахунків з оплати праці? Якими первинними документами оформлюються операції по нарахуванню заробітної плати? 7 3. Особливості обліку реалізації продукції, робіт, послуг 11 Список використаної літератури. 13
 • Облік на підприємствах малого бізнесу

  1. Порядок оформлення "Книги обліку господарських операцій" (в.К-1) та відомостей (ф.1М-ф.5М) 3 2. Відображення єдиного податку у складанні витрат підприємства суб’єкта малого підприємництва 9 Список використаної літератури. 18
 • Організація обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах

  Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту фінансових результатів 1.1. Організація обліку фінансових результатів 1.2. Організація аудиту фінансових результатів 1.3. Організація аналізу фінансових результатів Розділ 2. Організація обліку і аудиту фінансових результатів на прикладі УФ СГ „ТАС” 2.1. Організація обліку доходів підприємства 2.2. Організація обліку витрат підприємства 2.3. Організація обліку фінансових результатів підприємства 2.4. Організація аудиту підприємства 2.5. Особливості організації аналізу страхових підприємств Розділ 3. Удосконалення обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах з надання послуг та їх аналіз 3.1. Удосконалення обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах з надання послуг 3.2. Удосконалення проведення аналізу фінансових результатів на підприємствах з надання послуг Висновки Перелік використаної літератури

©: 2011-2019 infoworks.ru