Заказать реферат

Диплом: Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки (ID:6728)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки (Код работы:6728)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Диплом
Объем: 107 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 6728
Добавлена: 15.06.2005
Просмотров: 7435
Просмотр
«Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки»
СодержаниеВСТУП 2
РОЗДІЛ 1. Теоретико – методологічні засади функціонування сучасної банківської системи 5
1.1. Сутність банківської діяльності та її значення в розвитку ринкової економіки 5
1.2. Сучасна банківська система: суть та структура 12
1.3. Функціонування банківських систем зарубіжних країн 24
РОЗДІЛ 2. Аналіз банківської системи України на сучасному етапі розвитку 29
2.1. Структура та характеристика банківської системи України 29
2.2. Аналіз фінансової діяльності банківської системи 36
2.3.Здійснення контролю та регулювання банківської діяльності у країні 50
РОЗДІЛ 3. Напрями розвитку банківської системи України 54
3.1. Вплив монетарної політики НБУ на діяльність банків 54
3.2. Підвищення капіталізації та реструктуризація банківської системи 73
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94
Додаток А. Статистичні дані щодо розвитку банківської системи України станом на 01.01.2005 року 102
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 р. N 1201-XII. З наступними змінами та доповненнями.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ. З наступними змінами та доповненнями.
5. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV. З наступними змінами та доповненнями.
6. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
7. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 року N 2346-ІІІ. З наступними змінами та доповненнями.
8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік. Схвалені Рішенням Ради НБУ від 17.09.2003 року №21.
10. Постанова правління НБУ N 136 від 24.03.99 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями”. ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку за станом на 15.02.2002)
11. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів” від 06.10.94 N 02-5/706 (зі змінами, внесеними роз'ясненнями від 30.03.95 N 02-5/220, від 14.05.97 N 02-5/165, від 18.11.97 N 02-5/445).
12. Положення про механізми рефінансування банків України / Затверджено постановою Правління НБУ №82 від 28.02.2002 р.
13. Тимчасове Положення про порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України. / Затверджено Постановою правління НБУ від 12.02.2003 р. - №51.
14. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: т-во “Знання”, КОО,2003. – 421 с.
15. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2001.
16. Бакун О. Проблеми тa перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.45-49.
17. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.
18. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
19. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
20. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра.//Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
21. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
22. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
23. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
24. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.
25. Бюлетень Національного банку України. –2005. –№ 1 (142). –147 с.
26. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45
27. Другов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України // Вісник НБУ. –2004. –№10. –С.42-51.
28. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
29. Заруба Ю., Зарічна Г. Ресурсні пріоритети банківської конкуренції в Україні // Вісник НБУ. –2004. –№9. –С.30-33.
30. Капроні Р. Кисіль С. Лізинг в Україні. Проект з розвитку лізингу в Україні. МФК, 2001 р.
31. Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Є.М. Терехов; Укр. акад. банк. справи {Суми}. — Суми, 2003. — 18 с. — укp.
32. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
33. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
34. Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Б. Васильчишин; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укр.
35. Кузнєцова А., Карпа Я. Банківський сектору країни як джерело фінансування інвестиційно-іноваційної діяльності. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.60-64.
36. Матеріали серверу Правекс-Банка - http://www.pravex.com
37. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
38. Оптимізація банківської системи України в контексті міжнародного досвіду: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / С.М. Кушнеренко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 18 с. — укp.
39. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року.// Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.70
40. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки.//Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
41. Папуша А. Стратегія розвитку малих і середніх банків д контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.50-51.
42. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.// Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43
43. Патрікац Л. Роль банківської системи в економічному зростанні // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.34-38.
44. Побудова банківської системи України. // Інформаційна довідка Національного Банку України, адреса посилання - http://bank.gov.ua/B_syst/index.htm
45. Прес-конференція Сергія Тігіпка за підсумками 2003 року. К.:НБУ. -2004. - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Of_pov/2003/press-conf.ppt
46. Річний звіт КБ „Правекс-Банк” за 2000 рік.
47. Річний звіт КБ „Правекс-Банк” за 2002 рік.
48. Річний звіт Національного Банку України за 2002 рік.
49. Розвиток економіки та банківської системи України. // Матеріали до прес-конференції Сергія Тігіпка "Розвиток економіки та банківської системи України".-2004 р. - http://pr.bank.gov.ua/ukr/economy.html
50. Стан та перспективи розвитку кредитування реального сектора економіки. Основні напрями удосконалення законодавчої бази функціонування банківської системи.// Тези до виступу Голови Національного банку України С.Тігіпка на засіданні спільної експертно-аналітичної групи НБУ та УСПП. -Київ. -6 травня 2003 р.
51. Сугоняко О. «Проблеми розвитку банківської діяльності і завдання Асоціації українських банків”//Доповідь на Х З’їзді Асоціації українських банків) м. Київ, Пуща-Озерна 14 червня 2002 року.
52. Сундук А., Юрін Я. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки.// Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.24-25
53. Тігіпко С. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник НБУ. –2004. –№6. –С.5-7.
54. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник.— 3-тє вид.— К.: Видавництво А.С.К., 2003.— 928 с.
55. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 317с.
56. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001. – 300 с.
57. Роджер Л., Дэвид Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. – XXIV, 856 с.
58. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.
59. Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И - М.: Финансы и статистика, 1998- 576с.
60. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. - К.:КНЕУ, 2001. -602 с.
61. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: навч. Посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997.- 172с.
62. Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. - М.: Перспектива, 1994-118с.
63. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/Пер, з англ.-К.: Основи, 1998.-963 с.
64. Циганов С.А. Банківська система України в умовах становлення инкових відносин –К.: Товариство “Знання” України, 1999.
65. Банківське право України : навч. Посібник за заг.ред. А.О. Селіванова- К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000.
66. Бутко В. Удар по ветряным мельницам // Киевский телеграф. – 2004. - №19. – 14 мая.
67. Вожжов А., Клименко О. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. – 2003. – №4. – С.83–95.
68. Гонгальский Д. Зростання не по кишені // Галицькі Контракти. – 2003. – №42. – 20 жовтня.
69. Гонгальский Д. Курс на капіталізацію // Галицькі Контракти. – 2004. – №3. – 19 січня.
70. Гонгальский Д. НБУ образив маленьких. Нацбанк запропонував банкірам нові механізми збільшення капіталу. Скористатися ними зможуть не всі // Галицькі Контракти. – 2004. – №13. – 29 березня.
71. Горюнов Д. Удовольствие для избранных // Украинская инвестиционная газета. – 2004. – №22. – 1 июня.
72. Дробязко А.О., Сушко В.І. Банки // Фінансові ризики. –2002. – № 1–2. – С.57–74.
73. Кротюк В., Кірєєв О., Карчева Г. Фінансовий стан та проблеми розвитку банків України у першому кварталі 2002 року // Вісник НБУ. – 2002. – №8. – С.14–20.
74. Лысенко Е. НБУ занялся продажей банков // Деловая столица. – 2004. – №20. – 17 мая.
75. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року // Вісник НБУ. – 2004. – №2. – С.70.
76. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua.
77. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
78. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" №368 від 28.08.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №40. – Ст. 1813.
79. Прозоров Ю. Концентрація банківської системи України: подальші перспективи // Вісник НБУ.– 2003. – №1. – С.54–56.
80. Сніжко О. Фінансова консолідація у стратегії розвитку банківського сектору України // Банківська справа. – 2003. – №4. – С.66–82.
81. Структура активів банків України за станом на 01.01.2004 р. // Вісник НБУ. – 2004. – №3. – С.48–51.
82. Структура власного капіталу банків України за станом на 1.04.2004 р. // Вісник НБУ. – 2004. – №6. – С.56–59.
83. Україна: Фінансовий сектор та економіка. Нові стратегічні завдання / А.Роу, Ю.Власенко, І.Жиляєв, А.Оленчик, С.Пічі / Світовий банк, МБРР / Під ред. А.Роу. – К., 2001. — 120с.
84. Фабер С. Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник НБУ. –2005. –№3. –С.9-18.
85. Шапран В.С. Скільки капіталу сьогодні потрібно вітчизняним банкам // Фондовий ринок. – 2002. – №6. – С.14–16.
86. Яценко А. Лінія дефіцитного ресурсу // Галицькі Контракти. – 2004. - №23. – 7 червня.
87. Barth J., Caprio G., Levine R. Banking Systems Around the Globe: Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability? // World Bank Working Papers No 2325. – Apr 2000. – http://econ.worldbank.org/docs/1079.pdf.
88. Beck T., Levine R., Loayza N. Finance and the Sources of Growth // Journal of Financial Economics. – 2000. – V.58, №1–2. – P.261–300.
89. Levine R. More on finance and growth: more finance, more growth? // Federal Reserve Bank of St. Louis. Review / Proceedings. – 2003. – V.85, No.4. – P. 31–46.
90. Spiegel M., Lopez J. Financial Structure and Macroeconomic Performance over the Short and Long Run // Federal Reserve Bank of San Francisco Pacific Basin Working Paper No PB02–05. – September 2002. – http://www.frbsf.org/publications/economics/pbcpapers/2002/PB02–05.pdf.
91. Valderrama D. Financial development, productivity, and economic growth // Federal Reserve Bank of San Francisco. FRBSF Economic Letter. – 2003. – №2003-18. – http://www.sf.frb.org/publications/economics/letter/2003/el2003–18.pdf.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування банківських систем 5 1.1. Сутність банківської системи та її роль у розвитку економіки 5 1.2. Структура сучасної банківської системи 8 2. Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі 16 2.1. Структура банківської системи України 16 2.2. Аналіз діяльності Національного банку України 18 2.2. Аналіз діяльності комерційних банків 23 3. Шляхи розвитку банківської системи України 30 Висновки 40 Література 43 Додаток А. Структура національного банку України станом на 01.01.2006 р. 46 Додаток Б. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2006 року 47 Додаток В. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів (за даними місячного балансу), 2006 рік 49
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування банківських систем 5 1.1. Сутність банківської системи та її роль у розвитку економіки 5 1.2. Структура сучасної банківської системи 8 2. Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі 16 2.1. Структура банківської системи України 16 2.2. Аналіз діяльності Національного банку України 18 2.2. Аналіз діяльності комерційних банків 23 3. Шляхи розвитку банківської системи України 30 Висновки 40 Література 43 Додаток А. Структура національного банку України станом на 01.01.2006 р. 46 Додаток Б. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2006 року 47 Додаток В. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів (за даними місячного балансу), 2006 рік 49
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування банківських систем 5 1.1. Сутність банківської системи та її роль у розвитку економіки 5 1.2. Структура сучасної банківської системи 8 2. Аналіз стану банківської системи України на сучасному етапі 16 2.1. Структура банківської системи України 16 2.2. Аналіз діяльності Національного банку України 18 2.2. Аналіз діяльності комерційних банків 23 3. Шляхи розвитку банківської системи України 30 Висновки 40 Література 43 Додаток А. Структура національного банку України станом на 01.01.2006 р. 46 Додаток Б. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2006 року 47 Додаток В. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів (за даними місячного балансу), 2006 рік 49
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  Вступ 3 1. Сутність та структура банківської системи 5 2. Роль та значення банківської системи у ринковій економіці 13 3. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Банківська система України

  План Вступ 3 1. Сучасна банківська система: суть та структура 4 2. Аналіз діяльності банківської системи в 2004 році 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 8 2. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 15 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 15 2.2. Розвиток банківського сектору України 19 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 24 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 • Банківська система ринкового господарства

  ЗМІСТ ВСТУП 4 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 6 1.1. Сутність поняття "банківська системи", основні риси 6 1.2. Функції та механізм функціонування банківської системи 9 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 13 2.1. Структура банківської ситеми 13 2.2. Особливості побудови банківської системи в Україні 18 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 31 3.1. Основні цілі та завдання розвитку банківської системи 31 3.2. Умови розвитку банківської системи 33 3.3. Напрямки реформування банківської системи 36 ВИСНОВКИ 45 ЛІТЕРАТУРА 47 ДОДАТКИ 49 Метою роботи є: розкрити теоретичні та практичні аспекти функціонування банківської системи в умовах розвитку ринкового господарства. Предметом роботи виступає банківська система ринкового господарства. Об’єктом роботи є інфраструктура банківської системи. Хронологічними межами роботи є 1990-2006 роки. Літературна база роботи: нормативно-законодавчі акти України, що регламентують банківську діяльність в Україні, учбові посібники, підручники з банківського менеджменту. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів А. Андрєєва, О.А. Костюченка, А. Крутика, С. Курінного, А.Степаненко, Л.Романенко.
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади побудови банківської системи 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 10 2. Сучасний стан банківської системи України та проблеми її розвитку 16 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 16 2.2. Розвиток банківського сектору України 23 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 29 3. Основні шляхи забезпечення стабільного та ефективного розвитку банківської системи України 31 Висновки 42 Список використаних джерел 44

©: 2011-2021 infoworks.ru