Заказать реферат

Курсовая: Лізингові послуги (ID:7222)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Лізингові послуги (Код работы:7222)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 63 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 7222
Добавлена: 10.09.2005
Просмотров: 1220
Просмотр
«Лізингові послуги»
СодержаниеВступ 2
1. Поняття та економічні основи лізингових послуг 4
1.1. Сутність та види лізингових послуг 4
1.2. Світовий дослід формування та регулювання лізингових відносин 11
2. Організація і реалізація лізингових проектів в Україні 19
2.1. Правова основа лізингу в Україні 19
2.2. Загальна характеристика ринку лізингових послуг в Україні 24
2.3. Організація та оцінка лізингових проектів 28
2.4. Проектне фінансування лізингових угод комерційним банком 38
3. Перспективні напрями розвитку лізингових послуг в Україні 43
3.1. Шляхи розвитку лізингового бізнесу в Україні 43
3.2. Напрямки активізації лізингової діяльності комерційних банків 49
Висновки 56
Література 60
Додаток А. Порівняльна характеристика кредитного та лізингового механізмів 63
Додаток Б. Порівняльний аналіз фінансового та оперативного лізингу 64
Додаток В. Дані про обсяг ринку лізингових послуг в Україні в 2004 році 65
Додаток Г. Схема реалізації великомасштабних лізингових проектів міжнародного характеру із залученням значної кількості кредиторів (банківського консорціуму) до фінансування 66
Литература1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV. З наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” вiд 16.07.1999 № 996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
4. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 № 723/97-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
6. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М.:Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
7. Вітлінський В.В., Пернарівський О.В., Наконечний Я.С., Великоіваненко Г.І. Кредитний ризик комерційного банку: Навч.посіб. ─ К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.─ 251 с.
8. Внукова Н.Н., Ольховиков О.В. Мир лизинга.─ Х.:Основа.─1994.─ 224с.
9. Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг. ─ М.: Фонд "Правовая культура", 1999.─ 376 с.
10. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
11. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
12. Дідур С.В. Організаційно-економічний механізм розвитку лізингових відносин. Дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук.─ Київ.─ 1998.─ 180 с.
13. Економічна енциклопедия: У трьох томах. Т.2 / Редкол.: С.В. Мочерний та ін. ─ К.: Видавничий центр "Академія", 2001. ─ 848 с.
14. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унеификация .─ М.: Наука, 1991.
15. Капроні Р., Кисіль С., Рязанова Н., Василенко Д. Лізинг в Україні. К.:МФК, 2001. –142 с.
16. Коваленко Н., Човнюк Ю. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні // Банківська справа. – 2000. – №6. – С. 29-32.
17. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
18. Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Б. Васильчишин; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
19. Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.О. Ляхова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.
20. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.
21. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.М. Лайчук; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2002. — 20 с. — укp.
22. Прилуцкий Л. Развитие лизинга в странах СНГ // Лизинг Ревю.─1998.─ №1-2. – С. 12-15.
23. Ринок фінансового лізингу у цифрах // http://www.leasing.org.ua/ua/leasing/statistics/?pid=159
24. Різник В. Поняття лізингу в законодавстві України // Лізинг в Україні. –2005. – №1. –С.11-12.
25. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. –238 с.
26. Смирнов А.Л. Лизинговые операции. / Банк внешнеэкономической деятельности. ─ М.: Изд-во АО "Консалт-банкир", 1995. ─ С.136.
27. Сучасний стан економіко-правового регулювання фінансового лізингу в Україні // http://www.leasing.org.ua/ua/leasing/financial/?pid=157
28. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
29. Ткачёв Д.В. Лизинг и страхование // Український інвестиційний журнал WELKOME. – 2004. – №1 (103). – С. 38-44.
30. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
31. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
32. Шевчук Ю. Закон «Про фінансовий лізинг». Переваги та недоліки законодавчого середовища для здійснення лізингових операцій // Лізинг в Україні. –2005. – №1. –С.7-8.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Лізингові послуги

  Вступ 3 1. Лізинг: поняття та його види 4 2. Особливості надання лізингових послуг 6 3. Ринок лізингових послуг в Україні 8 4. Правове врегулювання надання лізингових послуг 12 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Практика з маркетингу на прикладі підприємства

  1. Опис бізнесу та послуги. 2 2. Концепція ведення бізнесу. 3 3. Місія фірми. 5 4. Аналіз маркетингових можливостей. 5 5. Відбір цільових ринків. 6 6. Розробка комплексного маркетингу. 8 6.1. Розробка послуги за трьома рівнями. 8 6.2. Вибір методу ціноутворення. 9 6.3. Схема розповсюдження послуги. 11 6.4. Методи просування послуги. 13 Література: 14
 • Географія сфери послуг

  ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 3 1.1. Класифікація послуг 3 1.2. Міжнародне регулювання ринку послуг 6 1.3. Методи дослідження 7 2. ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 15 2.1. Туристичні послуги 15 2.2. Транспортні послуги 16 2.3. Банківсько-фінансові послуги 18 2.4. Науково-освітні і наукові послуги 21 2.5. Будівельні послуги 23 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПОСЛУГ 27 3.1. Транспортні послуги України 27 3.2. Українські туристичні послуги 36 3.3. Банківсько-фінансові послуги України 44 3.4. Науко-освітні послуги України 47 3.5. Українські будівельні послуги 50 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 62
 • Фармацевтична Фірма Дарниця

  Зміст Вступ 3 1. Поняття послуги та її класифікація 5 2. Конкурентні переваги послуги порівняно з аналогом 7 3. Порядок надання споживання послуги на підприємстві бази практики (ЗАТ "Дарниця") 9 4. Розвиток фінансоввих послуг в Україні 22 Висновки 26 Список літератури 27
 • Зовнішньоекономічна діяльність

  1. Міжнародні лізингові операції 3 2. Умови укладання міжнародних контрактів 7 Список використанної літератури 13
 • Зовнішньоекономічні договори

  1. Види зовнішньоекономічних договорів 3 2. Договори купівлі продажу 5 3. Договори зустрічної торгівлі 8 4. Посередницькі договори 10 5. Договори на переробку давальницької сировини 10 6. Орендні (лізингові) договори 19 Список використаної літератури 221. Види зовнішньоекономічних договорів 3 2. Договори купівлі продажу 5 3. Договори зустрічної торгівлі 8 4. Посередницькі договори 10 5. Договори на переробку давальницької сировини 10 6. Орендні (лізингові) договори 19 Список використаної літератури 22
 • Контрольна робота зі світововї економіки

  ЗМІСТ 1. Міжнародна економічна інтеграція. Передумови інтеграції 3 2. Міжнародні лізингові операції 4 Список використаної літератури 9
 • Контрольна робота з ринку фінансових послуг

  ЗМІСТ 1. Послуги для здіснення грошових платежів та розрахунків на грошових ринках 3 2. Послуги державних пенсійних послуг на ринку фінансових послуг 10 3. Характеристика фінансових та кредитних установ відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" 20 Література 23
 • 5. Нормативно – правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3 15. Зміст, форми та методи зовнішньої торгівлі 5 25.Базисні умови поставки INCOTERMS’90 7 35. Страхування зовнішньоекономічного ризику 9 45. Факторингові та лізингові операції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні 11 Список використаної літератури 135. Нормативно – правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3 15. Зміст, форми та методи зовнішньої торгівлі 5 25.Базисні умови поставки INCOTERMS’90 7 35. Страхування зовнішньоекономічного ризику 9 45. Факторингові та лізингові операції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні 11 Список використаної літератури 13
 • Лізингові послуги

  Вступ 2 1. Поняття та економічні основи лізингових послуг 4 1.1. Сутність та види лізингових послуг 4 1.2. Світовий дослід формування та регулювання лізингових відносин 16 2. Організація і реалізація лізингових проектів в Україні 23 2.1. Правова основа лізингу в Україні 23 2.2. Загальна характеристика ринку лізингових послуг в Україні 28 2.3. Організація та оцінка лізингових проектів 32 2.4. Проектне фінансування лізингових угод комерційним банком 43 3. Перспективні напрями розвитку лізингових послуг в Україні 47 3.1. Шляхи розвитку лізингового бізнесу в Україні 47 3.2. Напрямки активізації лізингової діяльності комерційних банків 54 Висновки 61 Література 65 Додаток А. Порівняльна характеристика кредитного та лізингового механізмів 68 Додаток Б. Порівняльний аналіз фінансового та оперативного лізингу 69 Додаток В. Дані про обсяг ринку лізингових послуг в Україні в 2004 році 70 Додаток Г. Схема реалізації великомасштабних лізингових проектів міжнародного характеру із залученням значної кількості кредиторів (банківського консорціуму) до фінансування 71

©: 2011-2020 infoworks.ru