Заказать реферат

Курсовая: Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...") (ID:771)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...") (Код работы:771)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 52 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 771
Добавлена: 08.11.2004
Просмотров: 7403
Просмотр
«Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")»
СодержаниеВступ 3
1. Економічна сутність доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності 5
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10
3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 14
4. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності 21
4.1. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від операційної діяльності 21
4.2. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансової діяльності 23
4.3. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від інвестиційної діяльності 24
5. Шляхи вдосконалення обліку доходів, витрат і фінансових результатів 29
Висновки 39
Література 43
Додаток 1. Методика визначення фінансових результатів 48
Додаток 2. Показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності і рентабельності ВАТ „...” в 2001-2003 рр. 49
Додаток 3. Класифікація доходів за видами діяльності 50
Додаток 4. Призначення субрахунків для відображення інформації, яка використовується при аудиті обліку доходів 51
Додаток 5. Річний звіт ВАТ „...” за 2002-2003 рр. 52
Литература1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. –№21.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
4. Указ Президента України ”Про Концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 року N 169/2001.// Урядовий кур'єр. –2001. –№55.
5. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
6. Норматив N 3 “Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності”.// Затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. N 73.
7. Норматив аудиту № 12 Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
18. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. – 398 с.
19. Анализ затрат и результатов// http://www.consultіng.ru/maіn/іas/іndex.htm
20. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. –542 с.
21. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
22. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. –573 с.
23. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. –364 с.
24. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
25. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
26. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
27. Бухгалтерський управлінський облік: Збірник задач і вправ / Бутинець Ф.Ф. - Житомир, 2001. –256 с.
28. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. – 726 с.
29. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. –704 с.
30. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
31. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
32. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
33. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. –2000. –№25.
34. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
35. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34.
36. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 8. - С. 13-16.
37. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001. – 342 с.
38. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
39. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
40. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал). –2002. –№1.
41. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1995. –372 c.
42. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
43. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
44. Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. –Х.:Фактор, 2004. –328 с.
45. Методические рекомендации "Изучение системы бухгалтерского учета клиента". Источник: Научно-методическая конференция "Аудит в соответствии с МСА" в рамках проекта ТАСИС "Реформа Российского Аудита" (http://www.audіtreform.ru)
46. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, –730 с.
47. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. –274 с.
48. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
49. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
50. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
51. Пархоменко В.М. Баранцев П,П. Реформування бухобліку в Україні. – Луганськ: „Промдрук”, 2000. –302 c.
52. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
53. Самохин Л.В. Проблемные аспекты учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции по национальным учетным стандартам.// Материалы региональной студенческой научной конференции "Бухгалтерский учет в Украине на рубеже третьего тысячелетия". - Донецк: ДонГТУ. -Минобразования Украины, 2001. –C.23-28.
54. Самохін Л.В. Програма аудиту фінансових результатів// ДонНТУ, 2001. –23 c.
55. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
56. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
57. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. –278 c.
58. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
59. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. –460 с.
60. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, – 301 с.
61. Фінансовий звіт ВАТ " Універмаг „Дитячий світ” ", за 2002 рік.
62. Фінансовий звіт ВАТ " Універмаг „Дитячий світ” ", за 2003 рік.
63. Фінансовий звіт ВАТ "Універмаг „Дитячий світ”", за 2001 рік.
64. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. –496 с.
65. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. –672 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік і аудит доходів і витрат від звичайної діяльності

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту доходів і витрат підприємства.......................................................................7 1.1. Теоретична сутність та формування доходів і витрат підприємства...........................................................................7 1.2. Нормативно-правова база обліку і аудиту доходів і витрат підприємства.......................................................................14 Розділ 2. Облік доходів витрат підприємства від звичайної діяльності......16 2.1. Класифікація і загальні принципи обліку доходів і витрат підприємства........................................................................16 2.2. Облік витрат і доходів від операційної діяльності підприємства.......................................................................................24 2.3. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності підприємства.......................................................................................27 2.4. Облік доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємства.......................................................................................38 2.5. Облік фінансових результатів...........................................................40 Розділ 3. Аудит доходів і витрат від звичайної діяльності підприємства......................................................................................43 3.1. Методика проведення аудиту доходів і витрат підприємства.......43 3.2. Способи дослідження доходів і витрат підприємства.....................45 3.3. Узагальнення результатів аудиту......................................................48 Висновки.............................................................................................................53 Список використаної літератури......................................................................56 Додатки................................................................................................................59
 • Облік і аудит доходів від звичайної діяльності

  Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту доходів і витрат підприємства 1.1. Теоретична сутність та формування доходів і витрат підприємства .2. Нормативно-правова база обліку і аудиту доходів і витрат підприємства Розділ 2. Облік доходів витрат підприємства від звичайної діяльності 2.1. Класифікація і загальні принципи обліку доходів і витрат підприємства 2.2. Облік витрат і доходів від операційної діяльності підприємства 2.3. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності підприємства 2.4. Облік доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємства 2.5. Облік фінансових результатів Розділ 3. Аудит доходів і витрат від звичайної діяльності підприємства 3.1. Методика проведення аудиту доходів і витрат підприємства 3.2. Способи дослідження доходів і витрат підприємства 3.3. Узагальнення результатів аудиту Висновки Список використаної літератури
 • Облік доходів, витрат і фінансових результатів від операційної діяльності (на прикладі ТОВ "")

  Вступ 2 1. Економічна сутність та класифікація витрат та доходів 5 2. Економічна сутність фінансових результатів 18 3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 20 4. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 23 5. Організація обліку доходів, витрат і фінансових результатів за спрощеною системою 30 6. Шляхи вдосконалення обліку доходів, витрат і фінансових результатів за спрощеною системою 36 Висновки 43 Література 49 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ «» 53 Додаток 2. Методика визначення фінансових результатів 55 Додаток 3. Відомість 5-м ТОВ «» 56
 • Облік витрат, доходів і результатів діяльності на прикладі СТОВ “Маяк”

  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти визнання та обліку витрат та доходів 4 1.1. Визнання та склад витрат 4 1.2. Визнання та склад доходів 11 1.3. Формування результатів діяльності підприємства 15 2. Бухгалтерський облік витрат, доходів і результатів діяльності 17 2.1. Організаційна та фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Облік витрат на підприємстві 22 2.3. Облік доходів на підприємстві 25 2.4. Формування та облік результатів діяльності підприємства 26 Висновки 28 Література 30
 • Облік і аналіз доходів і фінансових результатів

  Вступ...............................................................................................................................3 Розділ 1. Інструктивне і методичне забезпечення обліку і аналізу доходів і фінансових результатів.................................................................6 1.1. Інструктивне забезпечення обліку доходів..................................................6 1.2. Завдання обліку і аналізу доходів і фінансових результатів......................8 Розділ 2. Облік доходів і фінансових результатів ЗАТ Ужгородська швейна фабрика ..........................................................................................14 2.1. Визначення доходів за П(С)БО 15...............................................................14 2.2. Облік доходів від операційної діяльності...................................................25 2.3. Облік фінансових результатів......................................................................41 Розділ 3. Аналіз доходів і фінансових результатів...................................................53 3.1. Методи аналізу доходів і фінансових результатів.....................................53 3.2. Аналіз доходів і фінансових результатів....................................................59 Висновки.......................................................................................................................76 Список використаної літератури................................................................................78 Додатки..........................................................................................................................81
 • Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку

  ВСТУП 3 Розділ 1. Організаційно-методичні аспекти обліку, аудиту та аналізу доходів, витрат та результатів діяльності комерційного банку 7 1.1. Економічний зміст доходів, витрат та результатів діяльності комерційного банку 7 1.2. Правові засади регулювання організації та методики обліку та аудиту доходів і витрат та результатів діяльності 17 Розділ 2. Оцінка методики обліку і аудиту доходів, витрат та результатів діяльності банку 24 2.1. Характеристика облікової політики доходів і витрат банку 24 2.2. Аналіз формування, розподілу прибутку банку та його облік 37 2.3. Аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку та його значення у внутрішньобанківському контролі 60 Розділ 3. Процес реформування бухгалтерського обліку і звітності в Україні і його вплив на облікову політику доходів і витрат комерційного банку 74 ВИСНОВКИ 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93 ДОДАТКИ 100
 • Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності

  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ОРБІТА” 11 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ОРБІТА” 19 ВИСНОВОК 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30 ДОДАТКИ 33
 • Облік витрат діяльності

  Вступ Розділ 1. Визначення витрат підприємства Розділ 2. Облік витрат за елементами Розділ 3. Облік витрат за видами діяльності 3.1. Облік загальновиробничих витрат 3.2. Облік адміністративних витрат 3.3. Облік витрат збуту 3.4. Облік інших операційних витрат 3.5. Облік фінансових витрат 3.6. Облік витрат від участі в капіталі 3.7. Облік інших витрат звичайної діяльності 3.8. Облік надзвичайних витрат Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Обліт витрат діяльності

  Вступ Розділ 1. Визначення витрат Розділ 2. Облік витрат за елементами Розділ 3. Облік витрат за видами діяльності 3.1. Облік загальновиробничих витрат 3.2. Облік адміністративних витрат 3.3. Облік витрат збуту 3.4. Облік інших операційних витрат 3.5. Облік фінансових витрат 3.6. Облік витрат від участі в капіталі 3.7. Облік інших витрат звичайної діяльності 3.8. Облік надзвичайних витрат Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Фінансовий облік витрат звітного періоду

  Вступ......................................................................................................3 Розділ 1. Визначення витрат підприємства........................................6 Розділ 2. Облік витрат за елементами...............................................11 Розділ 3. Облік витрат за видами діяльності....................................15 3.1. Облік загальновиробничих витрат.....................................15 3.2. Облік адміністративних витрат..........................................22 3.3. Облік витрат збуту...............................................................23 3.4. Облік інших операційних витрат........................................24 3.5. Облік фінансових витрат......................................................25 3.6. Облік витрат від участі в капіталі.......................................26 3.7. Облік інших витрат звичайної діяльності..........................27 3.8. Облік надзвичайних витрат.................................................28 Висновки..............................................................................................31 Список використаної літератури.......................................................35 Додатки.37

©: 2011-2020 infoworks.ru