Заказать реферат

Курсовая: Функції держави у сфері інновацій (ID:8052)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Функції держави у сфері інновацій (Код работы:8052)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 50 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 8052
Добавлена: 05.12.2005
Просмотров: 2661
Просмотр
«Функції держави у сфері інновацій»
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ролі та функцій держави у сфері інновацій 5
1.1. Роль та функції держави в сфері інновацій 5
1.2. Державна інноваційна політика 10
1.3. Інструменти і методи реалізації державної інноваційної політики 14
2. Функції української держави в сфері інновацій 18
2.1. Організація державного управління наукою та інноваціями в Україні 18
2.2. Державна інноваційна політика України 20
2.1. Науковий потенціал та характеристика інноваційних процесів в Україні 24
3. Стратегія України щодо утвердження інноваційної моделі розвитку 31
3.1. Стратегічні напрями формування та розвитку інноваційної економіки 31
3.2. Розбудова економіки знань 34
3.3. Етапи та сценарії інноваційного розвитку України в період до 2015 року 38
Висновки 44
Література 47
Додаток А. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні в 1990-2004 рр. 50
Додаток Б. Інноваційна активність промислових підприємств в 2004-2005 рр. 51
Литература1. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року N 40-IV // Офіційний вісник України. -2002. -№31. -С. 145.
2. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року N 433-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№13.
3. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40.
4. Указ Президента України „Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави” від 20 квітня 2004 року N 454/2004 // Президентський вісник. -2004. -№6.
5. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів” від 17 вересня 2003 р. N 1474 // Офіційний вісник України. -2003 р. -№38. –С. 42.
6. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет-представництво Президента України, 2004.
7. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.
8. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.О. Волощук / НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
9. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.:КНЕУ, 2004. -275 с.
10. Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Г. Горник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
11. Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Лі Цзіньбо / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 21 с.: рис. — укp.
12. Державне регулювання інноваційної діяльності: економічний механізм і його вдосконалення: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / О.О. Лапко; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2000. — 32 с. — укp.
13. Державне регулювання інноваційної сфери: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Г.І. Лазутін / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 19 с. — укp.
14. Державне регулювання інноваційної сфери: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Г.І. Лазутін; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 19 с. — укp.
15. Довідник менеджменту. Т. 12. Інструментарій моделювання і прогнозування для менеджера/ Під ред. В. А. Лисичкіна. - К.: НПО «Прогностіка», 1999.-479 с.
16. Доїль П. Менеджмент. Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 1999.
17. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
18. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
19. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Н.О. Шпак / Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.
20. Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Алейнікова; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.
21. Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.В. Овчаренко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
22. Економічне обгрунтування інноваційних проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / С.І. Кравченко / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.
23. Забєлін П. В., Моисеева Н. К. Основи стратегічного управління: Учеб. посібник. - К.: Информ.-упроваджений. центр «Маркетинг», 1998. - 195с.
24. Засоби моделювання та підтримки прийняття інноваційних рішень щодо нематеріальних активів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.Д. Погорєловська / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.
25. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/Под ред.С.Д.Ильенковой.- 2-е изд, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 343с.
26. Інноваційна політика промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мішустін Юрій Віталійович / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
27. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.
28. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
29. Матеріали серверу Держкомстату України – http://www.ukrstat.gov.ua
30. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. -416 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Функції держави у розвитку науки і техніки

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ 5 1.1. Поняття науково-технічної сфери 5 1.2. Ринкові невдачі як обґрунтування необхідності діяльності держави у науково-технічній сфері 7 1.3. Принципи діяльності держави у науково-технічній сфері 10 1.4. Функції держави у сфері розвитку науки і техніки 12 РОЗДІЛ ІІ. ФОРМИ І МЕТОДИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ 15 2.1. Організаційно-політичні методи 15 2.2. Фінансові інструменти 17 2.3. Адміністративно-організаційні методи 19 2.4. Пріоритети науково-технічного розвитку 22 РОЗДІЛ ІІІ. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 25 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 36
 • Функції сучасної держави

  Вступ 2 І. Поняття функцій держави форми і методи їх здійснення 3 ІІ. Види функцій держави 8 2.1 Функції держави за соціальним призначенням 8 2.2 Функції держави за сферами діяльності і за часом здійснення 9 2.3 Функції держави за за сферою суспільного життя 10 ІІІ. Функції держави в сучасній ринковій системі суспільства 11 Висновки 22 Список використаних джерел 25
 • 1. Вплив держави на ефективність інноваційної діяльності. Основні функції державних органів в інноваційних процесах 3 2. Види ефекту від реалізації інновацій. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій 7 3. Проаналізувати фактори виробничої системи, що забезпечують організації конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках 10 Список використаної літератури 191. Вплив держави на ефективність інноваційної діяльності. Основні функції державних органів в інноваційних процесах 3 2. Види ефекту від реалізації інновацій. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій 7 3. Проаналізувати фактори виробничої системи, що забезпечують організації конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках 10 Список використаної літератури 19
 • Поняття та кваліфікація функцій держави

  Вступ 2 1. Загальні вимоги до функціонування держави. 5 1.1. Поняття “функція” 5 1.2. Основа формування функцій держави 5 2. Функції держави 7 2.1. Основні і неосновні функції 7 2.2. Внутрішні і зовнішні функції 7 2.3. Законодавчі, виконавчі, судові функції 12 2.4. Постійні і тимчасові функції 17 3. Форми та методи здійснення функцій держави 17 Висновки 19 Література 22 (одинарний інтервал)
 • Функції держави і права

  Вступ 3 1. Функції держави та їх основна характеристика 5 1.1. Функції держави та державний механізм 5 1.2. Сутність та види функцій держави 9 1.3. Внутрішні і зовнішні функції держави 13 1.4. Форми та методи здійснення функцій держави 21 2. Загальна характеристика права та його функцій 24 2.1. Загальне поняття права 24 2.2. Функції права 27 Висновок 31 Список використаної літератури 33
 • Функції держави

  Вступ 3 1.Поняття функцій держави та їх класифікація. 5 2. Основні внутрішні функції держави 12 3. Основні зовнішні функції держави 20 4. Функція оборони країни і її взаємозв’язок з іншими функціями держави. 25 5. Форми здійснення функцій держави. 29 Висновки 33 Список використаних джерел: 37
 • Внутрішні функції держави

  Вступ 3 1. Функції держави 5 1.1 Поняття та види функцій держави 5 1.2. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності держави 8 2. Внутрішні функції держави 12 2.1. Регулювання економічних відносин 12 2.2. Соціальне забезпечення населення. 17 2.3. Культурний розвиток суспільства 22 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Функції держави

  Вступ 3 Розділ І. Поняття функцій держави та форми і методи їх здійснення 6 1.1. Поняття та зміст функцій держави. 6 1.2. Еволюційний розвиток функцій держави та їх ознаки. 11 1.3. Форми і методи здійснення функцій держави. 14 Розділ ІІ. Класифікація функцій держави 19 2.1. Критерії класифікації. 19 2.2. Внутрішні й зовнішні функції держави. 23 2.2.1. Підходи до класифікації внутрішніх і зовнішніх функцій держави. 23 2.2.2. Внутрішні функції держави. 25 2.2.3. Зовнішні функції держави 28 Розділ ІІІ. Функції української держави в сучасних умовах 31 Висновки 37 Список використаної літератури 40 Додатки 42
 • Наведіть приклади інновацій у сфері виробництва мобільних телефонів

  Наведіть приклади інновацій у сфері виробництва мобільних телефонів 1-9
 • Планування і формування інновацій на підприємстві

  Вступ 3 1. Завдання планування інновацій 4 2. Принципи планування інновацій 5 3. Організація планування і формування інновацій на підприємстві 6 Висновки 8 Список використаної літератури 9Вступ 3 1. Завдання планування інновацій 4 2. Принципи планування інновацій 5 3. Організація планування і формування інновацій на підприємстві 6 Висновки 8 Список використаної літератури 9

©: 2011-2020 infoworks.ru