Заказать реферат

Курсовая: Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства (ID:8097)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства (Код работы:8097)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 58 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 8097
Добавлена: 28.11.2005
Просмотров: 2291
Просмотр
«Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства»
СодержаниеВступ 3
1.1. Сутність та класифікація позикових коштів підприємства 5
1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9
1.3. Методи аналізу позикових коштів підприємства 11
1.4. Методичні підходи до обґрунтування потреби підприємства в позикових коштах 17
2. Аналіз залучення позикових коштів 21
2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 21
2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів 30
2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 33
3. Обґрунтування потреби підприємства в позиковому капіталі 37
Висновки 50
Література 52
Додаток А. Баланс ВАТ “...” 55
Додаток Б. Звіт про фінансові результати ВАТ “...” 57
Додаток В. Надходження коштів на розрахунковий рахунок ВАТ “...” за 2002-2004 рр 58
Литература1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV. З наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” вiд 16.07.1999 № 996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
4. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991. З наступними змінами і доповненнями.
5. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 № 723/97-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
7. Вакуленко Є.В., Островська О.А. Вплив банківських кредитів на фінансовий стан підприємств// Фінанси України.- 2000.- №9.- С. 40-42.
8. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
9. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства // Дебет-Кредит. – 2000. –№34.
10. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
11. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
12. Крейнина М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений // Финансовый менеджмент. –2001. –№2
13. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.
14. Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Б. Олексів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.
15. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко; Європ. ун-т фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу. — К., 2004. — 18 с.: рис. — укp.
16. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко; Європ. ун-т фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу. — К., 2004. — 171 с.: рис. — укp.
17. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. –238 с.
18. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
19. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ –2000”, 2004. –344 с.
20. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
21. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
22. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.
23. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
24. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. - К.: КНЕУ, 2003.-С.98-128.
25. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
26. Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.М. Бурденко; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2002. — 19 с. — укp.
27. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Бедринець; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
28. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002, - 301 с.
29. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. –496 с.
30. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
31. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
32. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с.
33. Гроші та кредит: Підручник за ред.професора Б.С.Івасіва.- К.:КНЕУ. 1999.404 с.
34. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова м др.; Под.ред.проф.Е.Ф.Жукова.-М.:Банки й биржи, ЮНИТИ, 1999 -622с.
35. Сторожук О. Довгостроковий кредит як джерело формування та відтворення основних фондів підприємства // Вісник Податкової служби України. –2004. –№32.
36. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств. // Фінанси України. — 2000. — № 6. — С. 90-98.
37. Ареф’єва О.В. Реструктуризація системи управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблми економіки. – 2001. - №11-12. – С.17-26.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства

  Вступ 3 1.1. Сутність та класифікація позикових коштів підприємства 5 1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9 1.3. Методи аналізу позикових коштів підприємства 11 Зміна доходів на одну акцію 11 1.4. Методичні підходи до обґрунтування потреби підприємства в позикових коштах 13 2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 15 Таблиця 2.2 16 Таблиця 2.3 17 2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів 17 2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 19 3.1. Планування активів підприємства 21 Таблиця 3.1 21 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн. 21 3.2. Планування позикового капіталу підприємства 25 Таблиця 2 32 Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства (Баланс підприємства - Форма 1) 32
 • Напрями удосконалення політики залучення позикових коштів підприємства

  ВСТУП 3 1. ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та процес формування політики залучення позикових коштів на підприємстві 5 1.2. Характеристика політики залучення різних видів позикових коштів 7 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «назва» 13 2.1. Аналіз залучення та використання позикових коштів на підприємстві ТОВ «назва» 13 2.2. Оцінка ефективності використання позикових коштів на підприємстві ТОВ «назва» 20 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «назва» 25 3.1. Напрями удосконалення формування політики залучення позикових коштів ТОВ «назва» 25 3.3. Шляхи підвищення ефективності залучення позикового капіталу на підприємстві ТОВ «назва» 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 36-39
 • Позиковий капітал формування та напрямки використання

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1.Сутність та класифікація позикового капіталу підприємства 5 1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 10 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ ДІСТЕН ЛІМІТЕД 12 2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 12 2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів 16 2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 20 3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
 • Удосконалення політики формування позикових коштів

  Вступ 3 1.Поняття, склад та завдання політики управління залученням позикових коштів 5 2. Аналіз динаміки та складу позикових коштів підприємства 13 3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 17 4. Напрямки удосконалення політики формування позикових коштів на підприємстві 20 Висновки і пропозиції 27 Література 30 Додаток 1. Фінансова звітність ВАТ „...” 34
 • Планування потреби в кредитних ресурсах та ліквідності і платоспроможності підприємства

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти планування потреби підприємства в кредитних ресурсах 6 1.1. Сутність та класифікація кредитних ресурсів 6 1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 10 1.3. Методи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 13 2. Аналіз кредитних ресурсів, ліквідності та платоспроможності підприємства 17 2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 17 2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів та їх вплив на фінансовий стан 25 2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 28 3. Обґрунтування потреби підприємства в кредитних ресурсах на майбутній період 32 3.1. Планування потреби в кредитних ресурсах 32 3.2. Вдосконалення процесу планування за рахунок впровадження інформаційних технологій 37 Висновки 46 Література 49 Додаток А. Баланс підприємства 52 Додаток Б. Звіт про фінансові результати підприємства 54 Додаток В. Надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства в 2003-2005 рр 55
 • Розробка політики залучення позикових коштів

  Вступ 3 1. Сутність і види позикового капіталу підприємства 5 2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9 3. Методика визначення потреби в позикових коштах та оцінки ефективності їх залучення 16 4. Концептуальні підходи до управління залученням позикового капіталу підприємства 30 Висновок 39 Список використаних джерел 41
 • Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними

  Вступ 3 1. Сутність позикових коштів, форми та функції позикових коштів підприємства 6 2. Поняття, склад та завдання управління позиковими коштами підприємства 12 3. Аналіз динаміки та складу позикових коштів ВАТ „....” 18 4. Аналіз ефективності управління позиковими коштами ВАТ „....” 27 5. Шляхи підвищення ефективності управління позиковими коштами підприємства ВАТ „....” 37 Висновки 55 Список використаної літератури 60 Додаток А. Баланс ВАТ “...” 64 Додаток Б. Звіт про фінансові результати ВАТ “...” за 2000 – 2002 рр. 66 Додаток В. Надходження коштів на розрахунковий рахунок ВАТ “...” за 2002-2003 рр 67 Додаток Г. Концептуальна схема механізму оцінки і прогнозування рівня використання позикових коштів на підприємствах 68
 • Кредитування

  Вступ 2 1. Методичні засади залучення позикових коштів підприємства 5 1.1 Сутність позикових ресурсів, види і необхідність залучення 5 1.2 Управління формуванням позикового капіталу 8 2. Дослідження механізму формування і використання позикових ресурсів ПП. „...” 13 2.1 Методи оцінки кредитоспроможності підприємства позичальника 13 2.2 Оцінка кредитоспроможності ПП „...” 27 2.3 Аналіз ризиків, які можуть виникнути при залученні кредиту 34 2.4 Аналіз структури капіталу та джерел формування фінансових ресурсів 36 Висновки 51 Література 52 Додаток 1. Баланс і Звіт про фінансові результати ПП „..” за 2003 рр. 56 Додаток 2. Аналіз динаміки і структури валюти балансу ПП ... за 2003 рік 61 Додаток 3. Методика розрахунку показників оцінки фінансової стійкості згідно з П(С)БО для визначення кредитоспроможності підприємства 66 Додаток 4. Елементи методики аналізу економічної заможності підприємства при визначенні рейтингу його кредитоспроможності 67
 • Аналіз джерел позикових коштів

  Вступ 3 Аналіз джерел позикових коштів 5 Висновки 20 Список використаної літератури 22
 • Залучення коштів Укрсоцбанку

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні відомості залучення коштів комерційного банку 5 1.1.Сутність та структура залучених коштів комерційних банків 5 1.2. Принципи організації здійснення депозитних операцій 12 РОЗДІЛ ІІ. Організація фінансової роботи ""Укрсоцбанку"" 20 2.1 Характеристика діяльності ""Укрсоцбанку"" фінансової роботи 20 2.2. Аналіз фінансового стану ""Уксоцбанку"" за 2007-2008 рр. 29 РОЗДІЛ ІІІ. Організація залучення коштів ""Уксоцбанку"" 37 3.1. Методика здійснення операцій із залученням коштів 37 3.2. Аналіз динаміки і стану залучення коштів 49 ВИСНОВКИ І ПРОГНОЗ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56 ДОДАТКИ 58 "

©: 2011-2020 infoworks.ru