Заказать реферат

Диплом: Статистичне вивчення структури та динаміки малих підприємств промисловості України (перший розділ дипломної работи) (ID:9853)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Статистичне вивчення структури та динаміки малих підприємств промисловості України (перший розділ дипломної работи) (Код работы:9853)

Информация о работе Раздел: Статистика
Вид работы: Диплом
Объем: 49 стр.
Цена: 125 грн.
Код работы (ID): 9853
Добавлена: 31.03.2006
Просмотров: 2405
Просмотр
«Статистичне вивчення структури та динаміки малих підприємств промисловості України (перший розділ дипломної работи)»
СодержаниеВступ 3
1.Основні методологічні засади статистичного вивчення малих підприємств промисловості 4
1.1. Сутність і визначення малих підприємств промисловості 4
1.2. Актуальність розвитку малих підприємств промисловості 14
1.3. Інформаційне забезпечення статистичного вивчення 26
Література 34
Додатки 37
Додаток А. Стан розвитку малих підприємств в окремих країнах 37
Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 38
Додаток В. Перелік форм обов'язкової державної статистичної та фінансової звітності для всіх малих підприємств 42
Додаток Г. Перелік форм обов'язкової державної статистичної звітності, що подається малими підприємствами за наявності певних умов або за спеціальними переліками 46
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України " Про державну статистику " від 17 вересня 1992 року N 2614-XII // В редакції Закону N 1922-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.362.
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94.
6. Закон України „Про підприємництво” № 698-XII вiд 07.02.1991.
7. Закон України Про державну підтримку малого підприємництва // Відомості Верховної Ради (ВВР). –2000. –№ 51-52. –Ст.447.
8. Лист Держкомстату України від 13.07.2000 р. №02-03-06/22.
9. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
10. Брежнева А.В. Роль малого бизнеса в развитии экономики //ЭКО.– 2000. – №8.– С.25-28.
11. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001 – 277 с.
12. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
13. Діяльність малих підприємств в 2004 році. // Експресінформація Державного комітету статистики України. –2005. –№182.
14. Зарубежный опыт поддержки малого бизнеса / Щур А.В., Исаков Н.Б. и др.: Под ред. Ю.А. Клочко. – К.: Венчур, 1993. – 20 с.
15. Заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2002 рік// Підприємництво в Україні.-2001.-№10. – С.37-40.
16. Иванов М. Финансовое стимулирование научно-технического прогресса в мелком бизнесе США// Проблемы теории и практики управления. –1991. –№3. – С.81-85.
17. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2004 році // Експрес-інформація Державного комітету статистики України. –2005. –№ 44. –С.1-11.
18. Кузнєцова А., Карпа Я. Банківський сектор України як джерело фінансування інвестиційно-іноваційної діяльності // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.60-64.
19. Мале й середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / С.М. Карбовник / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
20. Малое предпринимательство в контексте российских реформ и мирового опыта / Под ред. А. Ю. Чепоренко. – М.: РНИСиНП, 1995. – С.113.
21. Офіційна сторінка Державного комитету статистики. – http://www.ukrstat.gov.ua
22. Офіційна сторінка Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції. – http://www.me.gov.ua
23. Офіційна сторінка Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua
24. Предпринимательство в промышленно развитых странах / Отв. ред. Минервин И.Г. – М., – 1992. – 51с.
25. Статистичний збірник. Малі підприємства в Україні у 2002 році / Держкомстат України; За ред. О.О. Васєчко. – К., 2003. – 207с.
26. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
27. Терещенко О.О. Регуляторні можливості центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки // Вісник НБУ. – 2004. - №1. – С. 9-12.
28. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Бедринець; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
29. Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є. І. — К.: Либідь, 2001. — 320 с.
30. Розвиток і розміщення малого підприємництва у виробничій сфері економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / В.С. Сівков; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2002. — 21 с.: рис. — укp.
31. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.— 528 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Статистичне вивчення структури та динаміки малих підприємств промисловості України (теоретична частина роботи)

  Вступ 3 1.Основні методологічні засади статистичного вивчення малих підприємств промисловості 4 1.1. Сутність і визначення малих підприємств промисловості 4 1.2. Актуальність розвитку малих підприємств промисловості 14 1.3. Інформаційне забезпечення статистичного вивчення 26 Література 34 Додатки 37 Додаток А. Стан розвитку малих підприємств в окремих країнах 37 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 38 Додаток В. Перелік форм обов'язкової державної статистичної та фінансової звітності для всіх малих підприємств 42 Додаток Г. Перелік форм обов'язкової державної статистичної звітності, що подається малими підприємствами за наявності певних умов або за спеціальними переліками 46
 • Фінансова статистика

  1. Аналіз і статистичне прогнозування кількості страхових випадків 3 2. Статистичне вивчення складу та динаміки прибутку промислових 8 підприємств 8 3. Практична частина 14 Список літератури 26
 • Аудит на підприємстві малого бізнесу на прикладі ЗАТ “Фабрика печива”

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Поняття малих підприємств і критерії віднесення до суб’єктів малого підприємництва 5 1.2. Організація обліку діяльності малих підприємств, як основа проведення аудиту 8 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 21 2.1. Нормативно – правова база, що регулює порядок проведення аудиту діяльності малих підприємств 21 2.2. Методика проведення аудиту діяльності малих підприємств 23 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 40 Висновки 45 Список використаних джерел 47 Додатки 51
 • Методика аудиту малих підприємств

  ВСТУП 3 Розділ 1. Визначення малих підприємств та особливості їх діяльності 5 Розділ 2. Особливості плану рахунків малих підприємств 10 Розділ 3. Методика аудиту малих підприємств 18 ВИСНОВКИ 26 Список використаної літератури 28
 • Малі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Малі підприємства: поняття та функції 8 1.2. Роль малих підприємств в економічному розвитку країни 10 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 2.1. Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою 14 2.2. Фінансові ресурси малого бізнесу 19 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 3.1. Шляхи забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні 28 3.2. Удосконалення форм державної та регіональної підтримки малих підприємств 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ Додаток А. Основні показники розвитку малого бізнесу в Україні у регіональному розрізі
 • Аналіз галузевої структури господарського комплексу України

  Вступ Розділ І Теоретико-методологічні основи вивчення галузевої структури географічного комплексу 1.1. Поняття галузевої структури господарства 1.2. Галузі виробничої та невиробничої сфер господарства Розділ ІІ Сучасний стан і тенденція структури господарства України 2.1. Сучасний стан галузей промисловості України 2.2. Тенденція структури сільського господарства України 2.3. Основні стратегічні напрямки формування галузевої структури господарства України Висновки Список використаної літератури
 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств 1.1. Сутність, структура та напрямки управління фінансами 1.2. Особливості формування та використання фінансових ресурсів малих підприємств 1.3. Фінансове забезпечення операційної діяльності РОЗДІЛ 2. Особливості аналізу фінансової діяльності ТОВ „***” 2.1. Оцінка динаміки фінансових показників 2.2. Фінансовий менеджмент малого підприємства 2.3. Управління оборотним капіталом РОЗДІЛ 3. Оптимізація фінансового управління малим підприємством 3.1. Напрями підвищення ефективності управління фінансами підприємства 3.2. Заходи по оптимізації фінансового управління малим підприємством Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Статистичне вивчення виробництва молока

  1.ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ТВАРИННИЦТВА 5 1.1. Предмет, метод та завдання статистики виробництва молока 5 1.2. Показники статистики виробництва молока 8 2. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 13 2.1. Статистичне групування. Ряди розподілу 13 2.2 Статистичне вивчення показників центральної тенденції 23 2.3 Вибірковий метод 27 3. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 33 3.1. Парна кореляція 33 3.2 Множинна кореляція 36 4. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ 39 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64
 • Малі підприємства, їх роль і розвиток в умовах України

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ТА РОЛЬ ЙОГО В ЕКОНОМІЦІ 1.1.Підприємство: основні поняття 8 1.2.Види підприємств 10 1.3. Підприємництво 12 РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 2.1.Малі підприємства: поняття та функції 14 2.2.Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою 17 2.3.Малі підприємства в Україні та проблеми їх функціонування 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 3.1.Завдання державної політики щодо розвитку підприємництва в Україні 24 3.2.Удосконалення форм державної та регіональної підтримки малих підприємств 27 3.3. Використання зарубіжного досвіду розвитку малого підприємництва 31 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • Економіка і організація діяльності фірми

  1. Проблеми розвитку малих підприємств в України 5 2. Шляхи подолання проблем розвитку малих підприємств України 12 3. Організація та форми залучення позичкового капіталу 16 4. Кредитні відносини підприємств 20 Висновок 27 Список використаної літератури 29

©: 2011-2020 infoworks.ru