Заказать реферат

Курсовая: Фондовий ринок України (ID:9999)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фондовий ринок України (Код работы:9999)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 53 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 9999
Добавлена: 27.04.2006
Просмотров: 2657
Просмотр
«Фондовий ринок України»
СодержаниеВСТУП 3
1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФОНДОВОГО РИНКУ 6
1.1. Сутність фондового ринку 6
1.2. Функції та структура фондового ринку 7
2. ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 13
2.1. Формування фондового ринку України 13
2.2. Сучасний стан розвитку фондового ринку України 17
3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 35
3.1. Роль державного регулювання фондового ринку в період розбудови ринкових відносин 35
3.2. Стратегія розвитку фондового ринку в Україні 41
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
ДОДАТКИ 50
Додаток А. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 50
Додаток Б. Рейтинг торговців цінними паперами станом на 01.01.2005 51
Додаток В. Дані по розподілу реєстраторів за регіонами станом на 01.01.2005 52
Додаток Г. Обсяги виконаних договорів на організаторах торгівлі за фінансовими інструментами у червні 2005 року (млн.грн.) 53
Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-ІV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Закон Украины “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 №2299-ІІІ.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XІІ, ст. 47.
4. Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 №710/97-ВР.
5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 №2664-ІІІ.
6. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-ХІІ.
7. Бюлетень Національного банку України. - 2006.- №2. - С.22-43.
8. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
9. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
10. Колесник В.В. Акционерный рынок в Украине/ Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого АН Украины. (В 4 томах) Т.3. – К., 1993. – 72 с.
11. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
12. Марцин В.С. Роль заощаджень населення у трансформації економіки // Фінанси України. - 2002. - №4. - С.85-91.
13. Матеріали серверу Державного комітету статистики [http://www.ukrstat.gov.ua]
14. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
15. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. – 156с.
16. Петруня Ю. Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. –1999. –№8. –58-60.
17. Петруня Ю.Є., Осецький В.Л. Проблеми забезпечення прав інвесторів та світовий досвід їх вирішення // Збірник праць вчених. Вип. 21. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 1999. - С. 5-9.30.
18. Річний звіт ДКЦПФР за 2003 рік.
19. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
20. Річний звіт ПФТС за 1999 рік.
21. Річний звіт ПФТС за 2000 рік.
22. Річний звіт ПФТС за 2001 рік.
23. Річний звіт ПФТС за 2002 рік.
24. Річний звіт ПФТС за 2003 рік.
25. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
26. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. –К.:Центр навчальної, 2006. –312 с.
27. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч.посібник. К.: КНЕУ, 2000. – 240с.
28. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
29. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
30. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
31. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 535с.
32. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. - К.: Нора-Принт, 2000. – 376с.
33. http://me.kmu.gov.ua/fіle/lіnk/78603/fіle/2.doc
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Сучасний стан законодавства України про цінні папери та фондовий ринок та перспективи його гармонізації із законодавством ЄС

  Зміст Вступ 2 1. Законодавство України ро цінні папери та фондовий ринок 3 2. Перспективи гармонізації цінних паперів та фондового ринку із законодавством ЄС 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11
 • Приватизація і фондовий ринок вплив та взаємозвязок у вітчизняній економіці

  Зміст Вступ 3 1. Наукове обґрунтування значення фондового ринку у післяприватизаційний період 4 2. Поняття ринку цінних паперів і його проблеми 6 3. Перерозподіл інвестиційних ресурсів як основа розвитку ринку 8 4. Вплив приватизації на фондовий ринок 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Фондовий ринок України

  Вступ 3 1. Загальна характеристика фондового ринку 4 1.1. Сутність фондового ринку 4 1.2. Принципи та форми організації і функціонування ринку. 7 1.3. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами 10 2. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні 15 3. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 27 3.1. Проблеми функціонування фондового ринку України 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку 31 3.3. Нормативна база, напрями її вдосконалення 34 Висновок 37 Література 39 Мета курсової роботи. Метою курсової роботи являється загальна характеристика фондового ринку України. Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм фондового ринкуУкраїни.. Об’єкт дослідження – фондовий ринок України.
 • Фінансовий ринок України

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. Суть та структура фінансового ринку 6 1.2. Функції фінансового ринку 9 1.3. Учасники фінансового ринку 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16 2.1. Стан та тенденції розвитку кредитного ринку 16 2.2. Фондовий ринок 20 2.3. Валютний ринок 24 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додаток А 41
 • Фондовий ринок та класифікація учасників ринку цінних паперів

  Вступ 3 1. Фондовий ринок 5 1.1. Сутність фондового ринку. 5 1.2 Фондова біржа - невід’ємна складова фондового ринку 9 2. Учасники ринку цінних паперів 12 2.1.Активні учасники ринку цінних паперів. 12 2.2 Пасивні учасникі ринку цінних паперів 23 3.Система взаcмодії суб’cктів ринку цінних паперів 27 Висновок 31 Література 33
 • Залучення коштів компанією на фондовий ринок. Використання фінансових активів з метою фінансування.

  1. ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ КОМПАНІЄЮ НА ФОНДОВИЙ РИНОК 2 2. ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З МЕТОЮ ФІНАНСУВАННЯ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
 • Цінні папери та фондовий ринок

  Зміст Вступ 3 1. Місце інвестиційних сертифікатів в структурі фондового ринку 4 2. Первинний ринок цінних паперів: поняття та особливості правового регулювання 7 Висновки 12 Список використаних джерел 13
 • Розвиток ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації

  Вступ 2 Розділ 1. Економічний зміст ринку цінних паперів 5 1.1. Сутність ринку цінних паперів та його структура 5 1.2. Характеристика основних інструментів ринку цінних паперів 14 1.3. Учасники ринку цінних паперів 24 1.4 Правове поле функціонування українського фондового ринку 35 1.5 Характеристика основних інструментів фондового ринку України 40 Розділ 2. Аналіз розвитку ринку цінних паперів Європейського Союзу. Його значення для розвитку фондового ринку України 47 2.1 Роль Європейського Союзу в розвитку світової економіки 47 2.2 Аналіз ринку цінних паперів Великобританії 56 2.4 Ринок цінних паперів Німеччини 63 2.4 Фондовий ринок Франції 69 2.5 Можливості виходу цінних паперів українських емітентів на європейський фондовий ринок 75 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації 82 3.1 Основні проблеми та протиріччя розвитку ринку цінних паперів України в умовах інтернаціоналізації 82 3.2 Шляхи подальшого розвитку українського ринку цінних паперів в умовах інтернаціоналізації 91 3.3 Взаємодія українського та світових ринків цінних паперів в умовах інтернаціоналізації 99 Висновки 107 Список використаної літератури 113 Додатки 121
 • Фондовий ринок Норвегії

 • Фондовий ринок України

  1. Аналіз кон’юнктурних показників ринку України 3 1. Аналіз кон’юнктурних показників ринку України 3
 • Фондовий ринок України в системі фінансових ринків

  Вступ 3 Розділ І.Поняття цінних паперів та їх класифікація 6 1.1.Основні види цінних паперів. 6 1.2. Механізм формування курсовоi вартостi цiнних паперiв та дивідендна політика. 15 Розділ ІІ. Місце і роль фондових ринків в системі фінансових ринків, їх механізм. Фондовий ринок і його призначення. 24 2.1 Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку 24 2.2 Емісія цінних паперів та їх розміщення 30 2.3 Аналіз цінних паперів 32 2.4 Перспективи розвитку фондового ринку України 34 Висновок 44 Додатки 46 Список використаної літератури 56Вступ 3 Розділ І.Поняття цінних паперів та їх класифікація 6 1.1.Основні види цінних паперів. 6 1.2. Механізм формування курсовоi вартостi цiнних паперiв та дивідендна політика. 15 Розділ ІІ. Місце і роль фондових ринків в системі фінансових ринків, їх механізм. Фондовий ринок і його призначення. 24 2.1 Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку 24 2.2 Емісія цінних паперів та їх розміщення 30 2.3 Аналіз цінних паперів 32 2.4 Перспективи розвитку фондового ринку України 34 Висновок 44 Додатки 46 Список використаної літератури 56

©: 2011-2019 infoworks.ru