Заказать реферат

Диплом: Оптимізація операційних витрат підприємства (ID:50035)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Оптимізація операційних витрат підприємства (Код работы:50035)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 104 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50035
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 649
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Сутність та склад операційних витрат підприємства 7
1.2. Зміст оптимізації операційних витрат підприємства 21
1.3. Методологічні засади оцінки рівня оптимізації
операційних витрат підприємства 28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
ТОВ „ОБЕРБЕТОН-ІНВЕСТ” 32
2.1. Аналіз складу та динаміки операційних витрат
ТОВ „Обербетон-Інвест” 32
2.2. Аналіз структури операційних витрат ТОВ „Обербетон-
Інвест 50
2.3. Оцінка ефективності операційних витрат підприємства
57
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ТОВ „ОБЕРБЕТОН-ІНВЕСТ” 65
3.1. Вдосконалення методології оптимізації операційних
витрат підприємства 65
3.2. Прогнозування операційних витрат підприємства
ТОВ „Обербетон-Інвест” 76
3.3. Шляхи досягнення спрогнозованих показників
операційних витрат підприємства ТОВ „Обербетон-Інвест”
82
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 104
ДОДАТКИ
Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28.06.1996р. - К.: Преса України,1997. -80 с.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. №435- ІV , зі
змінами
3. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня
2003 р. –
К.: Істина, 2003.
4. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”. Закон України від 16.07.1999р. №996-14
5. “Про оподаткування прибутку підприємств”. Закон
України в редакції від 22.05.1997р. №283/97- ВР, зі змінами
та доповненнями
6. “Про систему оподаткування”. Закон України в редакції
від 18.02.1997р. №77/97-ВР, зі змінами та доповненнями
7. “Про податок на додану вартість”. Закон України від
03.04.1997р. №168/97-ВР, зі змінами та доповненнями
8. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку, затверджені Наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2000р. №356
9. «Про затвердження форми декларації по податку на
прибуток підприємства та Порядку її складення» Наказ ДПА
України від 29 березня 2003 року № 143 (зі змінами та
доповненнями).
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств та
організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.1999р. №291
11. Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств та організацій,
затверджена Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999р. №291
12. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України
від 21. 01. 1993 р. № 7-93 зі змінами і доповненнями.
13. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку (далі -
П(С)БО) 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”,
затверджене Наказом Міністерством фінансів України від
31.03.1999р. №87
14. П(С)БО 2. “Баланс”, затверджене Наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.1999р. №87
15. П(С)БО 3. “Звіт про фінансові результати”,
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999р. №87
16. П(С)БО 6. “Виправлення помилок і зміни у фінансових
звітах”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України
від 28.05.1999р. №137
17. П(С)БО 15. “Дохід”, затверджене Наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.1999р. №290
18. “Про наближення бухгалтерського та податкового
обліку”. Лист Міністерства фінансів України від 25.07.2000р.
№051-291
19. “Щодо реформування бухгалтерського обліку”.
Роз’яснення Міністерства фінансів України від 09.03.2000р.
№ 41-23/41
20. Абротина М. С. Экономика предприятия : учебник /
Абрютина М. С. – М. : Дело и Сервис, 2004. – 528 с.
21. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки.
Вид.2 Навчальний посібник - К.: ЦУЛ, 2010, 392с.
22. Атамас П.Й. Управлінський облік. Вид.2 Навчальний
посібник - К.: ЦУЛ, 2009, 440с.
23. Бець М.П. Планування рентабельності виробництва /
Бець М.П. // Економіка України. – 2007. - №2. – с. 40-45.
24. Бланк И. А. Торговый менеджмент / Бланк И. А. – [2-е
изд.]. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
25. Бланк И. А. Управление прибылью / Бланк И. А. – [3-е
изд.]. – К. : Ника-Центр, 2007. – 768 с.
26. Блейк Дж. Европейский бухгалтерский учет:
Справочник: Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1997. – 400 с.
27. Бондар Н. М. Економіка підприємства : навчальний
посібник / Бондар Н. М. – К. : А.С.К. 2004. – 400 с.
28. Бутинець Ф.Ф. та ін., Інформаційні системи
бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”.
/ Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук
Т.В. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид. перероб. і доп.
Житомир: ПП „Рута”, - 2002. – 544 с.
29. Бутинець Ф.Ф., Олій¬ник О.В., Шигун М.М., Шулепова
С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний
посібник для сту¬ден¬тів вузів спеціальності 7.050106
“Облік і аудит” / Під ред. Ф.Ф.Бутинця. 2-е вид., доп. і
перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
30. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование :
учебник / Бухалков М. И. – [2-е изд.]. – М. : ИНФРА-М,
2001. – 400 с.
31. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред.
Р. Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів:
Національний університет “Львівська політехніка”
(Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту
післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 820 с.
32. Бухгалтерський фінансовий облік ; за ред. Ф. Ф.
Бутинця – [7-е вид.]. – Житомир : Рута, 2006. – 832 с.
33. Бухгалтерський фінансовий облік. (конспект лекцій)
Издательство: Кондор, 2008 г.- c. 318
34. Васильєв В.В. Шляхи підвищення результативності
українських підприємств/ Васильєв В.В. // Фондовий ринок.

2007. - №12. – с. 11-14.
35. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Вид.2 Навчальний
посібник - К.: ЦУЛ, 2008, 776с.
36. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік:
теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2010,
536с.
37. Волкова І.А. Фінансовий облік - 2. Навчальний
посібник -
К.: ЦУЛ, 2009, 224с.
38. Волынец Л.М. Декларация о налоге на прибыль
предприятия / рекомендации по заполнению. Монография-
х.: Центр «Консульт», 2003. – 178 с.
39. Выверец А. Д. Экономика предприятия : учебник /
Выверец А. Д. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 543 с.
40. Габрук О.К. Декларація з податку на прибуток
підприємства: практи¬чні рекомендації щодо складання і
перевірки показників // Бухгалтерський об¬лік і аудит. –
2004. – №1. – ст. 41-48
41. Гарасим П.М., Гарасим А.П., Хомин П.Я. Податковий
облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з
національними Стандартами). Моно¬графія. – Львів:
Українські технології, 2001. – 167 с.
42. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та
фінансова звітність за міжнародними стандартами. –К.:
Фактор, 2008, 1008с.
43. Голов С.Ф., Пархоменко В. Новий план рахунків:
побудова і застосування // Бухгалтерський облік і аудит. –
2000. -№1. – ст. 65-72
44. Грабовецький Б.В. Економічний аналіз. Навчальний
поcібник. - К.: ЦУЛ, 2009, 256с.
45. Грузинов В. П. Экономика предприятия
(предпринимательская): учебник / Грузинов В. П. – [2-е
изд.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 795 с.
46. Економіка підприємства : підручник ; за заг. ред. Н. М.
Ушакової. – К. : Київський нац. торг.-економ. ун-т, 2005. –
569 с.
47. Економічний аналіз: Навч.посібник / М.А.Болюх,
В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф.
М.Г.Чумаченка. –
К.: КНЕУ, 2001.
48. Жатько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях.
Навчальний посібник рекомендований МОН України - К.:
ЦУЛ, 2008, 112с.
49. Журавель Н. Закінчився рік – складаємо звіт,
називається він – декларація//Баланс.-2004, №4
50. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних
господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7.
Навчальний посібник, - К.: ЦУЛ, 2010, 238с.
51. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації
бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб., 4-те вид.,
випр. – К.: Знання-Прес, 2008.
52. Калюга Н.М. Фінансово-господарський аналіз у системі
управління: Монографія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. –
360 с.
53. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и
процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001.
54. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності
підприємств: Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Т-
во „Знання”, КОО,
2002. – 294 с.
55. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
56. Кулішов В. В. Основи економічної теорії : підручник /
Кулішов В. В.– Львів : Магнолія Плюс, 2005. – 516 с.
57. Лень В.С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. -
К.:
ЦУЛ, 2009, 440с.
58. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.:
Знання-Прес,
2003. – 287 с.
59. Лишиленко О.В. Фінансовий облік. Вид.2 Підручник -
К.: ЦУЛ, 2008, 556с.
60. Лукінова О. Організація бухгалтерського обліку.
Облікова політика//Баланс.-2005р.№5
61. Максутов С. Доходи, яких ще нема // Бухгалтерія.-
2001.-№31. –с.27-29
62. Малышкин О.Л. Чи можна поєднати бухгалтерський та
податковий облiк доходiв i витрат? // Дебет-Кредит. – 2002.
– № 18. – ст. 15-18
63. Международные стандарты аудита: Сборник с
комментариями. Выпуск Статистика України. - 2004. - №3.
ст. 108-112
64. Мельник Л. Г. Маркетингова цінова політика :
навчальний посібник / Мельник Л. Г., Старченко Л. В.,
Корінцева О. І. – Суми : Університетська книга, 2007. – 240
с.
65. Методи податкового контролю (аудиту) //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 9. – С. 54 – 59.
66. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та
фінансового стану підприємства:/ Мец В.О. – К.: КНЕУ,
2004. – 132 с.
67. Микитенко О.В. До питання обліку витрат і доходів
підприємства// Статистика України. - 2004. - №3. ст. 108-
112
68. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. та ін.
Фінансовий аналіз. Навч посіб. / За ред. проф. Митрофанова
Г.В. – К.: Київ.
КНТЕУ: 2002, - 301 с.
69. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр
навчальної літератури, 2003. – 412 с.
70. Моссаковський В.С, Кононенко Т.Ю. Узгодження
основних положень бухгалтерського і податкового обліку //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №5. – ст. 12-18
71. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. лля
студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 544 с.
72. Орлова В.К. Фінансовий облік. Навчальний посібник -
К.: ЦУЛ, 2010, 510с.
73. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу
фінансового стану підприємств / Павловська О.В. // Фінанси
України. –
2007. - №11. – с. 54-60.
74. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В.
Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-
бланш, 2002. – 260 с.
75. Перевірте себе при складанні фінансової звітності//
Баланс. – 2006. -№6. – с. 32-37 Ткаченко Н.
Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
(2008), – К.: Алерта, 2008.
76. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів
господарювання:/ Попович П.Я. – Тернопіль: Економічна
думка,
2005. – 207 с.
77. Продиус Ю.И. Экономика предприятия : учебное
пособие / Продиус Ю. И. – Х. : Одиссей, 2004. – 416 с.
78. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. –
Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
79. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку
бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні
аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка,
1999. – 422 с.
80. Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль,
“Поліграфіст” ЛТД, 2002. – 164 с.
81. Слиньков В. Н. Сбалансированная система
показателей в менеджменте организации: теория и
практика / Слиньков В. Н. – К. : КНТ, 2007. – 292 с.
82. Таузенд Дж. Співвідношення між податковою і
фінансовою звітністю // Бухгалтерський облік і аудит. –
2004. – № 12. – ст. 29-32.
83. Твердомед А.Л. Зближення бухгалтерського і
податкового обліку: перша спроба // Бухгалтерія. – 2002. –
№ 35/1-2. – ст. 52-55
84. Типов В. И. Экономика предприятия : учебник / Титов
В. И. – М. : Дашков и К°, 2004. – 462 с.
85. Ткаченко Н. Бухгалтерський фінансовий облік,
оподаткування і звітність (2008), – К.: Алерта, 2008.
86. Хомин П.Я. Податковий і фінансовий облік: проблеми
взаємозв’язку // Віс¬ник Тернопільської академії народного
господарства. –
2001. – № 12. – ст. 96-99
87. Хрумкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование :
настольная книга по постановке финансового
планирования / Хрумкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаю нова В.
В. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 400 с.
88. Чалий І.С. Бухгалтерський та податковий облік:
розлучення краще, ніж пєд¬¬нання? // Вестник
бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. –
№ 15-16. – ст. 10-11
89. Чебанова Н. Ф., Ю. А. Василенко. Бухгалтерський
фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр
“Академія”, 2002. – 672 с.
90. Чебанова Н.Ф., Евсеева О.М. Бухгалтерский и
налоговый учёт: проблемы совмещения и практического
применения // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. –
2002. – № 13. – ст. 4-9
91. Чуев И. Н. Экономика предприятия : учебник / И. Н.
Чуев, Л. Н. Чечевицина. – М. : Дашков и К°, 2004 – 416 с.
92. Чумаченко М.Г. Сучасний стан бухгалтерського обліку
в Україні та міжнародні стандарти звітності -К.: Інститут
фінансових і банківських досліджень академії економічних
наук України. 2003. – 36 с.
93. Ямборко Г.А. Особливості визначення доходів, витрат і
прибутку до оподаткування // Регіональні перспективи. –
2001. – № 2-3. – ст. 76-77
94. http://www.ipdo.kiev.ua/
Дополн. информация Робота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
Продавец Наталья Печенюк
Примечание от продавца работы  Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Аудит операційних витрат підприємства та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

  Вступ 3 1. Економічна сутність витрат підприємства оптової торгівлі зерном 6 2. Облік, аналіз і аудит, як запорука ефективного управління підприємством 10 3. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з аудиту 12 4. Організаційно-інформаційна модель аудиту операційних витрат 17 5. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "..." 21 6. Методика аудиту операційних витрат 26 7. Особливості проведення аудиту операційних витрат в умовах сучасних інформаційних технологій 38 Висновки 46 Література 50 Додаток А. Звітні дані підприємства 53 Додаток Б. Аудиторський висновок 56 Додаток В. Технологічний процес обробки інформації за операційними витратами підприємства 69
 • Аудит операційних витрат підприємства та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

  Вступ 3 1. Економічна сутність витрат підприємства оптової торгівлі зерном 6 2. Облік, аналіз і аудит, як запорука ефективного управління підприємством 10 3. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з аудиту 12 4. Організаційно-інформаційна модель аудиту операційних витрат 17 5. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "..." 21 6. Методика аудиту операційних витрат 26 7. Особливості проведення аудиту операційних витрат в умовах сучасних інформаційних технологій 38 Висновки 46 Література 50 Додаток А. Звітні дані підприємства 53 Додаток Б. Аудиторський висновок 56 Додаток В. Технологічний процес обробки інформації за операційними витратами підприємства 69
 • Діагностика операційних витрат на прикладі підприємства ВАТ “Херсонські комбайни”

  ВСТУП ..........................................................................................................3 1. ДІАГНОСТИКА ВИТРАТ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ ........................................................................................6 1.1. Поняття і склад витрат відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку .................................................. 6 1.2. Поняття, завдання та значення діагностики витрат .................... 8 1.3. Джерела інформації для проведення діагностики витрат .......... 11 2. ДІАГНОСТИКА ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРЄМСТВІ ВАТ “ХЕРСОНСЬКІ КОМБАЙНИ”....................................................13 2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ “Херсонські комбайни” .......................................................................13 2.2. Діагностика операційних витрат підприємства ................................16 2.3. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції .........................20 2.4. Діагностика накладних витрат ..........................................................23 2.5 Діагностика витрат на окремий вид продукції .................................27 3. ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ “ХЕРСОНСЬКІ КОМБАЙНИ”.............................................................31 3.1. Фактори зниження витрат ..............................................................31 3.2. Резерви зниження витрат на продукцію ВАТ ,,Херсонські комбайни...........................................................................................34 3.3. Графічний аналіз беззбитковості ......................................................39 ВИСНОВКИ ...............................................................................................42 Список використаних літератури .............................................................44 Додаток 1 “Звіт про фінансові результати” ............................................46 Додаток 2 “Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об’єднання) за 2003 р.” .......................................................................................................47 Додаток 3 КАЛЬКУЛЯЦІЯ (ВАТ «Херсонські комбайни») Вартість виготовлення: КЗС-9-1 («Зернозбиральний самохідний комбайн «Славутич») на 31. 12.03 р. ............................................................................48 Додаток 4 “Кошторис загальновиробничих витрат на 2003 рік” .............49 Додаток 5 “Кошторис адміністративних витрат на 2003 рік” ..................50 Додаток 6 “Кошторис витрат на сбут на 2003 рік” ...................................51
 • Фінансовий облік витрат звітного періоду

  Вступ......................................................................................................3 Розділ 1. Визначення витрат підприємства........................................6 Розділ 2. Облік витрат за елементами...............................................11 Розділ 3. Облік витрат за видами діяльності....................................15 3.1. Облік загальновиробничих витрат.....................................15 3.2. Облік адміністративних витрат..........................................22 3.3. Облік витрат збуту...............................................................23 3.4. Облік інших операційних витрат........................................24 3.5. Облік фінансових витрат......................................................25 3.6. Облік витрат від участі в капіталі.......................................26 3.7. Облік інших витрат звичайної діяльності..........................27 3.8. Облік надзвичайних витрат.................................................28 Висновки..............................................................................................31 Список використаної літератури.......................................................35 Додатки.37
 • Облік витрат діяльності

  Вступ Розділ 1. Визначення витрат підприємства Розділ 2. Облік витрат за елементами Розділ 3. Облік витрат за видами діяльності 3.1. Облік загальновиробничих витрат 3.2. Облік адміністративних витрат 3.3. Облік витрат збуту 3.4. Облік інших операційних витрат 3.5. Облік фінансових витрат 3.6. Облік витрат від участі в капіталі 3.7. Облік інших витрат звичайної діяльності 3.8. Облік надзвичайних витрат Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Управління позаоборотними активами підприємства

  Вступ 3 1. Аналіз операційних позаоборотних активів підприємства 4 2. Оптимізація загального обсягу та складу позаоборотних активів 20 3. Визначення вартості оновлення окремих груп операційних поза -оборотних активів у розрізі його окремих груп. Фінансування позаоборотних активів 22 Література 23 Додатки 25
 • АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВ

  Ключові слова: витрати, операційний бюджет, фінансовий результат, прибуток, операційна діяльність.досліджено взаємозв'язок між існуючими бюджетами та операційними витратами, які аналізуються при формуванні прибутку на підприємстві. Здійснено спробу запропонувати власний підхід до аналізу операційних витрат.
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та обліку витрат діяльності підприємства 6 1.1. Основні вимоги до визнання та оцінки витрат 6 1.2. Принципи і напрямки класифікації витрат діяльності підприємства 10 Розділ 2. Бухгалтерський облік витрат діяльності підприємства 25 2.1. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 25 2.2. Облік загально виробничих витрат та адміністративних витрат 29 2.3. Облік витрат на збут та інших операційних витрат 37 2.4. Облік витрат іншої звичайної діяльної діяльності та надзвичайних витрат 39 Розділ 3. Система обліку витрат та калькулювання собівартості продукції 45 3.1. Характеристика основних методів калькулювання 45 3.2. Порівняльна оцінка методів обліку і калькулювання 56 Розділ 4. Шляхи вдосконалення обліку витрат діяльності підприємства 64 Висновки 73 Список використаної літератури 78 Додатки 82
 • Обліт витрат діяльності

  Вступ Розділ 1. Визначення витрат Розділ 2. Облік витрат за елементами Розділ 3. Облік витрат за видами діяльності 3.1. Облік загальновиробничих витрат 3.2. Облік адміністративних витрат 3.3. Облік витрат збуту 3.4. Облік інших операційних витрат 3.5. Облік фінансових витрат 3.6. Облік витрат від участі в капіталі 3.7. Облік інших витрат звичайної діяльності 3.8. Облік надзвичайних витрат Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Оптимізація поточних витрат на підприємствах готельних комплексів

  ВСТУП 4 Розділ 1.Витрати виробництва на підприємствах 6 1.1.Поняття витрат 6 1.2.Класифікація та види витрат 8 1.3.Калькуляція собівартості за елементами витрат на підприємстві 17 РОЗДІЛ 2. Аналіз поточних витрат в готельному комплексі „Україна” 21 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу 21 2.2. Аналіз витрат на підприємстві 26 2.3. Оптимізація поточних витрат у готельному комплексі 32 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додатки 42

©: 2011-2020 infoworks.ru