Заказать реферат

Курсовая: Стан та напрями удосконалення обліку вибуття виробничих запасів відподно до ПСБО 9(запасів на підприємтві) (ID:50402)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Стан та напрями удосконалення обліку вибуття виробничих запасів відподно до ПСБО 9(запасів на підприємтві) (Код работы:50402)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 50402
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1026
Содержание Зміст
Вступ 3
1. Виробничо-фінансова характеристика господарства 5
2. Бухгалтерський облік вибуття виробничих запасів відповідно до ПСБО 9 13
2.1. Економічний зміст матеріальних оборотних активів, їх класифіція і 13
завдання обліку 13
2.2. Організація складцького господарства і облік на складах 15
2.3. Метод оцінки вибуття запасів на господарстві 18
2.4. Бухгалтерський облік вибуття запасів 22
2.4.1. Реалізація запасів 22
2.4.2. Списання на виробництво 23
2.4.3. Виявлення нестач при інветарізації з вини осіб і при умові що винні не встановленні 26
2.4.4. Передача статутний капітал інших підприємств 26
2.4.5. Списання в наслідок стихійного лиха 27
2.5. Систематизація обліку матеріальних оборотних активів 28
2.6. Шляхи удосконалення обліку вибуття запасів 30
Висновки та пропозиції 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТКИ 40
Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України К.: Україна, 1996
2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р.
3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями.
4. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України Зі змінами зг. Закону від18.11.97р. № 639/97 ВР 22 травня 1997 р.
5. Про податок на додану вартість: Закон України (№168/97 від 3.04.97р) Постанова Верховної Ради України (зі змінами доповненнями №799/97 від 30.12.97)
6. План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р.
7. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р.
8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів та розрахунків Наказом МФ України від 11.08.94р. № 69
9. Основні положення з обліку тари на підприємствах, у виробничих об’єднаннях та організаціях, затверджені Мінфіном СРСР від 30.09.85р.№166
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” : Наказ Міністерства фінансів України №328 від 31 грудня 1999р.,
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99р.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” №246 від 20.10.99р., зі змінами і доповненнями.
13. Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних цінностей, №149-300, від 15.12.99р.
14. Положення про документальні забезпечення записів бухгалтерського обліку” Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.9бр. № 88
15. Порядок ведення обліку приросту балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції №124 від 11.06.98р.
16. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення /псування/ матеріальних цінностей - Постанова КМ України від 22.01.96р. № 116
17. Порядок збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), затверджений наказом Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України від 02.10.2001р. №224
18. Порядок проведення дооцінки товарно-матеріальних цінностей МФ та Міністерством економіки від 31.05.93 № 69
19. Правила застосування, обігу та повернення засобів упаковки багаторазового використання України і правила повторного використання дерев’яної, картонної тари і паперових мішків на Україні, затверджені наказом Міністерства державних ресурсів України від 16.06.92р. №15, зі змінами та доповненнями.
20. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник.- Київ:Центр навчальної літератури,2004.
21. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит»/За ред. Бутинця Ф.Ф.,5- вид.-Житомир: ПП Рута 2003р.-726с.
22. Белуха Н. Г. Аудит: Учебник. – К.: Знання, 2000. – 769 с.
23. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.-628с.
24. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 512с.
25. Бычкова С.М. Итыгмлова Е.Ю. Международные стандарты аудита: Учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2007.-432с.
26. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках:навч.посібник:3-тє вид.-К.:А.С.К., -2008.
27. Давидов Т. М. Аудит: Навчальний посібник. – 2- ге вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, КОО., 2001. – 363 с.
28. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. – Вид.2-ге, перероб.та доп. – К.: КНТЕУ, 2007.
29. Є.В. Мних. Економічний аналіз:Підручник.-Київ:Центр навчальної літератури,2008.
30. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. 2-е изд. – К.: Фирма „ДИ-КСИ”, 1997. – 832 с.
31. Івахненко В.М. „Курс економічного аналізу” Київ „Знання-Прес” 02р.
32. Кравченко Л.І. „Аналіз господарської діяльності в торгівлі” Навчальний посібник. Мінськ 2005.
33. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: „Каравела”; Львів: Новий світ – 2000”, 2002 – 504 с.
34. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. „Економіка торговельного підприємства” Київ 2008.
35. Макаровська Т.П.,Боднар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ.вищ.навч.закл.-К.:МАУП, 2008.-
36. Мец Т.Н., „Основи фінансового аналізу” Харків 2007.
37. Огійчук М. Ф. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник. – Харків: ХНАУ, 2005 – 230 с.
38. Павлюк І.М. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України: Практично-навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІМЕ, 2007.
39. Поплюйко А. „Облік і аналіз використання виробничих запасів”. Автореферат, 2008р.
40. Романова О.Є. „Аналіз господарської діяльності” Москва 2007р.
41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:Підруч.для студ.вищ.навч.закл.екон.спец.-5 вид., допов.й переробл.-К.:А.С.К.,2006.
42. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. – 2 – ге видання, - К.: «Знання-прес», 2003. – 223 с.
43. Фінансовий аналіз: Навч. посібник/ Г.В. Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С.Барабаш та ін.;За ред..проф.Г.В.Митрофанова.-К.:КНТЕУ:2005,
44. Хом’як Р.Л. „Бухгалтерський облік в Україні” Львів „Знання” 2009р.
Продавец Елена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Оцінка та облік виробничих запасів підприємств

  ВСТУП 3 1.Економічна сутність виробничих запасів 5 1.1.Характеристика виробничих запасів 5 1.2.Класифікація запасів та визначення їх вартості 7 1.3.Оцінка виробничих запасів (надходження, вибуття) 8 1.4.Облік виробничих запасів (надходження, вибуття) 12 1.5.Документування руху виробничих запасів 16 1.6.Інвентаризація виробничих запасів 21 2.Економіко – правовий аналіз діючих нормативних актів 24 3.Організаційно – економічна характеристика фінансового-господарської діяльності підприємства ПП “ЯВ” 27 4.Організація фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства ПП “ЯВ” 31 6.Удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів з використанням ПЕОМ 39 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 45-72
 • Облік надходження та наявності виробничих запасів

  ВСТУП 3 1.Характеристика виробничих запасів 4 2.Класифікація запасів та визначення їх вартості 6 3.Оцінка виробничих запасів (надходження, вибуття) 7 4.Облік виробничих запасів (надходження, вибуття) 10 5.Документування руху виробничих запасів 14 6.Організація фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства 16 Висновки та пропозиції 24 Список використаних джерел 25
 • Аналітичний і синтетичний облік руху виробничих запасів

  ВСТУП 3 1. Теоретична характеристика обліку виробничих запасів 4 1.1. Визначення виробничих запасів в діяльності підприємства 4 1.2. Облік надходження виробничих запасів 6 1.3. Облік витрат виробничих запасів у виробництві 9 2. Особливості організації обліку виробничих запасів 11 2.1.Облік матеріалів на складах та його зв язок з обліком у бухгалтери 11 2.2. Завдання обліку виробничих запасів 14 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19
 • Облік руху виробничих запасів на підприємстві та аналіз ефективності їх використання

  Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні основи обліку та аналізу виробничих запасів 1.1 Сутність та форми виробничих запасів 6 1.2 Облік, контроль та економічний аналіз в системі управління виробничими запасами 10 1.3 Класифікація виробничих запасів 15 1.4 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з проблеми обліку та аналізу виробничих запасів 18 1.5 Оцінка виробничих запасів 21 1.6 Економіко-організаційна характеристика базового підприємства 29 Розділ 2 Бухгалтерський облік руху виробничих запасів 2.1 Інформаційне забезпечення обліку виробничих запасів 35 2.2 Організація обліку руху виробничих запасів: 2.2.1 Синтетичний облік виробничих запасів на підприємстві 39 2.2.2 Бухгалтерський облік та податковий облік надходження запасів та його документальне оформлення 47 2.2.3 Інвентаризація виробничих запасів на підприємстві 55 2.3 Методика обліку руху виробничих запасів та шляхи її удосконалення 60 Розділ 3 Розробка системи аналізу руху виробничих запасів 3.1 Організаційно-інформаційна модель аналізу руху виробничих запасів 73 3.2 Загальний аналіз руху виробничих запасів 78 3.3 Факторний аналіз руху виробничих запасів 81 3.4 Аналіз обґрунтованості та ефективності формування портфеля договорів на поставку матеріальних ресурсів 84 3.5 Аналіз можливостей мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 96 Висновки та пропозиції 100 Список використаних джерел 103 Додатки
 • Облік та аудит в управлінні виробничими запасами в умовах АРМ менеджера

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико – методичні основи обліку та аудиту виробничих запасів 6 1.1. Економічна сутність виробничих запасів, класифікація в обліку та їх оцінка 6 1.2. Нормативно-правове регулювання та огляд літературних джерел обліку та аудиту виробничих запасів 18 1.3. Методика та техніка проведення аудиту виробничих запасів на підприємстві 22 1.4. Основні техніко - економічні показники діяльності TOB „Явір" 31 Розділ 2. Облік надходження, використання та зберігання виробничих запасів 36 2.1. Організація обліку надходження, використання та зберігання виробничих запасів 36 2.2. Аналітичний облік виробничих запасів 45 2.3. Синтетичний облік виробничих запасів 50 2.4. Організація та методологія обліку виробничих запасів в умовах застосування АРМ 64 Розділ 3. Організація та методика аудиту виробничих запасів 74 3.1. Організація проведення аудиту виробничих запасів 74 3.2. Методика проведення аудиту виробничих запасів 81 3.3. Складання аудиторського висновку аудиту виробничих запасів 91 3.4. Організації та проведення аудиту виробничих запасів в умовах застосування АРМ 94 Висновки та пропозиції 98 Список використаної літератури 102 Додатки 107
 • Організація і методика обліку запасів і контроль за їх використанням

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ І КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ 6 1.1 Економічна сутність та класифікація запасів 6 1.2 Методи обліку та оцінка запасів 21 1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку запасів і контролю за їх використанням 33 1.4 Теоретичні засади обліку запасів 40 1.5 Теоретичні аспекти проведення контролю за 52 використанням запасів 52 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ І РУХУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 66 2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «Чернігівське Хімволокно» 66 2.2 Організація обліку запасів та їх вибуття на підприємстві ВАТ «Чернігівське Хімволокно» 75 2.3 Синтетичний аналітичний та податковий облік запасів на підприємстві та відображення їх у звітності 82 2.4 Організація та методика контролю запасів на підприємстві ВАТ «Чернігівське Хімволокно» 96 2.5 Особливості обліку і контролю запасів із використання комп’ютерних технологій і інформаційних систем 114 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНУТВАННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ І КОНТРОЛЮ ХА ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ НА ПІДПРИЄМТСВІ ВАТ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 125 3.1 Шляхи удосконалення організації і методики обліку запасів 125 3.2 Напрями розвитку удосконалення контролю використання запасів 130 ВИСНОВКИ 137 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 142 ДОДАТКИ 148
 • Облік, контроль та аналіз виробничих запасів

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 6 1.1. Суть та завдання бухгалтерського обліку запасів агропромислових підприємств 6 1.2. Визначення, визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів на дату балансу 8 1.3. Нормативно-законодавча база виробничих запасів 15 РОЗДІЛ 2. СТАН ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 18 2.1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Зоря» 18 2.2. Документальне оформлення руху виробничих запасів 25 2.3. Аналітичний та синтетичний облік наявності та руху виробничих запасів 35 2.4. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 44 2.5. Інвентаризація виробничих запасів 48 2.6. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності 51 2.7. Особливості обліку виробничих запасів в умовах використання комп’ютерної техніки 53 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 55 3.1. Завдання та джерела інформації для проведення аналізу і контролю, нормативні акти 55 3.2. Ревізія майнових та товарно-матеріальних цінностей 56 3.3. Внутрішньогосподарський контроль ефективності використання виробничих запасів на підприємстві. 63 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70 ДОДАТОК А 75 ДОДАТОК Б 79 ДОДАТОК В 82 ДОДАТОК Г 86 ДОДАТОК Д 89
 • Аудит виробничих запасів

  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту виробничих запасів 4 2. Нормативна база аудиту виробничих запасів 7 3. Предметна область аудиторського досліджень 14 4. Проведення аудиту виробничих запасів 22 4.1. Програма аудиту виробничих запасів 23 4.2. Перевірка стану збереження запасів 24 4.3. Перевірка повноти оприбуткування, правильності списання, оцінки та обліку запасів 26 4.4. Списання виробничих запасів 29 4.5. Перевірка дотримання податкового законодавства 32 Висновок 37 Список використаної літератури 39 Мета роботи. Описати процес аудиту виробничих запасів. Предметом дослідження курсової роботи являється аудит виробничих запасів підприємства.
 • Облік вибуття товарів (продаж)

  ВСТУП. 3 1.Оцінка вибуття товарів. 4 2.Методи обліку вибуття товарів. 7 3.Облік продажу товарів транзитом з участю в розрахунках. 11 4.Продажа товарів зі складу. 13 5.Продажа товарів працівникам підприємства. 19 5.Облік передачі товарів підрозділам. 22 6.Документування обліку вибуття запасів. 25 7.Характеристика рахунків для обліку вибуття запасів. 31 8.Облікові регістри та звітність для обліку вибуття запасів. 33 9.Висновки. 37 Список використаної літератури. 39
 • Облік товарно матеріальних запасів

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Економічна сутність і класифікація обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку товарно матеріальних запасів 11 Розділ ІІ. Методика обліку товарно-матеріальних запасів 17 2.1. Первинний облік товарно-матеріальних запасів 17 2.2. Синтетичний і аналітичний облік товарно-матеріальних запасів 19 Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика обліку товарно-матеріальних запасів у іноземних країнах 29 Висновок 38 Список використаних джерел 40 Додатки 42-46 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад оцінки і обліку товарно матеріальних запасів; а саме організації первинного обліку, документування придбання і вибуття товарно матеріальних запасів, відображення обліку придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в бухгалтерському обліку. А також відображення придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в у звітності. Предметом дослідження є: товарно матеріальних запасів, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком товарно матеріальних запасів. Об’єктом дослідження обране ТОВ „Інтерхем”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

©: 2011-2021 infoworks.ru