Заказать реферат

Диплом: Соціально-педагогічна робота в пеніцитарній системі (ID:50510)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Соціально-педагогічна робота в пеніцитарній системі (Код работы:50510)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Диплом
Объем: 92 стр.
Цена: 370 грн.
Код работы (ID): 50510
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1329
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

7
1.1. Закономірності та принципи педагогічного процесу з неповнолітніми у місцях позбавлення волі
7
1.2. Психолого-педагогічні аспекти проблеми гуманізації педагогічного процесу в місцях позбавлення волі
11
1.3. Методи перевиховання неповнолітніх у місцях позбавлення волі 26
РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА ТРИВОЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ


40
2.1. Особливості роботи соціального педагога з підлітками, що відбувають покарання
40
2.2. Методика проведення дослідження 48
РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

61
3.1. Реалізація корекційної програми контактної взаємодії з підлітками, що перебувають у місцях позбавлення волі
61
3.2. Аналіз результатів повторного дослідження 71
3.3. Методичні рекомендації ЦСССДМ та працівникам СІЗО, які працюють з неповнолітніми, що перебувають у місцях позбавлення волі
75
ВИСНОВКИ 81
ДОДАТКИ 84
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 92
Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Авельцева Т.П., Голишкіна Т.В., Ярчук О.Б. Курс інформаційно-консультативної та психокорекційної роботи із засудженими, які готуються до звільнення з виховних колоній: Практичний посібник для використання у роботі центрів соц-психолог. реабілітації засуджених виховних колоній // Під заг ред Скокова С.І., Ярчука,К.,2003.– 200с.
2. Азбука нравственного воспитания /Под. Ряд И.А.Канрова, О.С.
Богдановой -М., 1979 - 218 - 301 с
3. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. – Свердловск, 1986.
4. Амонашвілі Ш.О. Школа Життя./ Пер. з російської. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К.Реріха, 2002. – 172с.
5. Анишмов Л.Н. профилактика пьянства и наркомании среди молодежи. - М, 1989. 120-128 с.
6. Антология социальной работы. Т2. Феноменология социальной патологии / сост. М.В. Фирсов - М. 1995.
7. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследование преступления. – М., 1996.
8. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков.-Киев, 1986.
9. Безпалько О.В. Корекційно-реабілітаційна робота з неповнолітніми. К.-2001.
10. Берковец Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. (Секреты психологии).
11. Беца О. Якою бути ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі? // Соціальна політика і соціальна робота, 1998, №8
12. Біланчук Н. Діти: Злочин і Кара // Шкільний світ – 2004. - № 3 – с.17 – 18.
13. Блонський П. П. Трудные школьники – М., 1959. – С. 253.
14. Боровичка В. П. Мафия –К.: Полит. Издат Украины: 1989- 395 с.
15. Биков В. М. Криминалистическая характеристика приступних групп.- Ташкент. 1986 г.- с. 41.
16. Биков В. М. Лідерство в преступных группах // Законность.- 1997.- №12.-с. 37.
17. Бэрон Р. Агрессия.- М.: изд-во ФЕНИКС, 2000.
18. Бютнер К. Жити з агресивними дітьми. - М.: Просвіта., 1997.
19. Вайзман И. “Реабилитационная педагогика”, М, “Наука”, 1996г 240с.
20. Василькова Ю.В., Василькова Ю.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учебное пособие.-М.: Издательский центр „Академия”, 1999, с. 319-347.
21. Величева С.А. Основы превентивной психологии. -М., 1995. 211-254с.
22. Всемирная организация здравохранения. Молодежь и наркотики. -
Женева 1974.
23. Веремей Л.Ф. Соціально-психологічні українознавчі основи взаємодії школи, сім’ї та органів внутрішніх справ України у профілактиці правопорушень серед учнівської молоді // Безпека життєдіяльності.-2005. № 10, с. 68-71.
24. Ветров Н.М. Профилактика правонарушений среди молодежи. – М., 1986.
25. Вопросы профилактики и коррекции преступности в подростковом и раннем юношеском возрасте. – Днепропетровск, 1999г. – 121 с.
26. Галагузова М.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: навчальний посібник. – К.1991.
27. Гіденс Ентоні. Соціологія / В. Шовкун, А. Олійник, О. Іваненко. – К.: Основи, 1999. – 726 с.
28. Гилинский Я. Социология девиантного поведения. – СПб, 1993
29. Голіна В. Рецедивна злочинність в Україні, її рівень, структура, динаміка. Вісник АПН. Укр.. – 1988 - №4 с. 147 – 157.
30. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., “ Либідь” 1997. – С.376
31. Давыдов В.В., Зинченко В.П.. Психологический словарь.-М.: Педагогіка-прес, 1996.
32. Діти “групи ризику”: психологія, соціологія та правові аспекти // Київська міська державна адміністрація, служба у справах неповнолітніх. – К., 2001- 192с.
33. Демичева А.В. “Девиантное поведение в современном украинском обществе” - 1999г. № 2 с 94-98.
34. .Дети группы риска: материалы Международного семинара - СПБ, 1998.
35. Диагностическая и корекционная работа школьного психолога / Под. Ред. И.В. Дубравина-М., 1987
36. Довідки служби у справах неповнолітніх.
37. Долгова А. И. Соціально-психологические аспекты преступности несовершенолетних. – М. 1981г.
38. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. - Обінськ: Слово, 1993. - с.23.
39. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н.В. Шость, М.К. Козир, О.М. Ситник. – К.: Рідна мова, 1997. – 385 с.
40. Закатова И.Н. Социальная педагогика в школе / Под ред. Т.К. Селевко. – М., 1996.
41. Збірник нормативних документів і методичних рекомендацій з питань організації виховної та соціально-психологічної роботи серед осіб, засуджених до позбавлення волі (Упор. С. Скоков, Ю. Олійник, О. Ярчук), - К.: МП Леся, 2002. -312 с.
42. Зимінець Н.В., Сивогракові З.А., Лещу Н.О. та ін Твоє життя – твій вибір: Навч. посібник – К.: Навч. книга 2002. – 190с.
43. Змоновская Е.В. Девиантология психология отклоняющегося поведения 2- изд., М: Издательский центр "Академия". 2004. 215-301 с.
44. Змановська Є.В. Девіантологія. - М.: Видавничий центр „Академія", 2003. - с.82-96.
45. Ільїн Є.П. Мотивація і мотиви. - СПБ.: Видавництво „Пітер", 2000. - с 122- 123;238-243.
46. Інновації в роботі з ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: Методичні матеріали / За заг. Ред. В.П. Лютого. – К.: Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 2005. – 104с.
47. Кобринский Ю.Т., Тукевич И.К. Подросток и закон. – М.: Политиздат Украины, 1986. -77 с.
48. Коментар до Конституції України. К.: 1998. – 412 с.
49. Контемиров В. Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности: Автореф дис. канд.. юрид. наук. – Волгоград, 1992. – С. 20.
50. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. – К. Юрінком – Інтер, 1998.- 414 с.
51. Корнієнко М. Стан та деякі проблеми боротьби з організованою злочинністю в столиці України // Право України. – 1998. - № 11. – с. 18-19.
52. Кондратьев Н.Ю. “Психолого-педагогическая работа со школьниками девиантами” “Психологическая наука и образование”, 1999г № 3-4 с. 46-65.
53. Корнилова Т.В. и др. “Факторы социального и психологического неблагополучия подростков в показателях методик стандартизированного интервью и методов наблюдения”. Вопросы психологии, 2001г. № 1 с.107.
54. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. Підручник - К. 1995. 304 с.
55. Костюк Г.С. навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості - К:Рад.Шк., 1989с.608.
56. Кряжева Н.Л. Розвиток емоційного світу дітей. - Ярославль: Літера, 1997. - с.67-206.
57. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність: Криміналогічно правове дослідженя. Одесь. держ. юрид акад.-К.: Юрінком – Інтер – 2000 - 277 с.
58. Лютий В. П. Соціальна робота з групами дітей девіантної поведінки. – К., 2000. – С. 51.
59. Макаренко А.С. Твори в 5-ти томах.-К.: 1997.
60. Максимова Н.Ю. Підліток і наркотики. Причини адинтивної поведінки неповнолітніх // Практична психологія і соціальна робота. № 7. 1999. с.18-21.
61. Максимова Н.Ю. Підліток і наркотики. // Соціальна робота і практична психологія № 5. 1999. с.55.
62. Малышев В. В. Процесс над мафей. М. Юрид. Лит-ра, 1989-256 с.
63. Минна. Р. Мафия против закона: под ред. М. Решотникова.-М.: Прогресс. 1988 г.-344 с.
64. Навроцкий В. Види суб’єкта кримінально правової кваліфікації // Право України.-2000. - №3 – с. 109. 113.
65. Оржековська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Навчальний посібник. - Київ., 1996.
66. Положення про комісії у справах неповнолітніх Української РСР. – К.: Молодь, 1989.- 48 с.
67. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Збірник науково-методичних статей. – К.: Академпрес, 1994.- 112 с.
68. Ритовченко О. Профілактика правопорушень у шкільних закладах // Шкільний світ – 2004. - № 18 – с. 19.
69. Руденко .М. Соціологія злочинності – Харків: нац. ун-т. внутр. справ, 2001 – 370с.
70. Сахаров А.Б. Правонарушение подростка и закон. – М.: Юридическая литература, 1967. -215 с.
71. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. – М.: Норма, 1998. – 285 с.
72. Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України. Практична психологія і соціальна робота №6, 2002. – с.54-57.
73. Словарь практического психолога. – М., 1998.
74. Соловьев В.С. Оправдание добра //Нравственная философия: Сочинения: В 2 т. –М., 1990. –с.270
75. Соціальна політика і соціальна робота. Український науковий і громадсько-політичний часопис. –К.: Вид-во „Факт”. – 2002. - № 1. -160 с.
76. Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та звільнилися / Матеріали Всеукраїнського семінару „Досвід та перспективи соціально - реабілітаційної роботи центрів ССМ у виховних колоніях”, Дніпропетровськ. – 2002.
77. Социальная педагогика: Курс лекций: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 416с.
78. Соціальна педагогіка // ред. А.Й.Капська ¬¬– К.: 2003. –248с.
79. Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі // За ред. Синьова В. М. – К., 2003. – 222с.
80. Статистичний щорічник України за 2004 рік. – К.: Техніка. 2004. – 598.
81. Тарабухін О. Молодіжна злочинність та шляхи її подолання / Тарабухін О., С. Цвігну // Психолог. 2005 №4. с. 20-25.
82. Тихая Э.В. Социально-педагогическая адаптация воспитанников колонии к условиям жизни. Практическая психология и социальна работа № 3. 2001 с.35-41.
83. Тихомиров Д.Е. Правовое самовоспитание молодежи. – К.: Знання, 1991. – 32 с.
84. Технології роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко та ін. – К.: ДЦССМ, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003 – 88с.
85. Технології соц-пед роботи: навч. посібник / за заг. ред. А.Й. Капської. – К, 2000 – 372
86. Тренінгові заняття з підлітками // Психолог. 2005 № 28, с. 34-41.
87. Трудные судьбы подростков – кто виноват? – М., 1991.
88. Тузов А.П. Профілактика правопорушень серед молоді. – К.: Політвидав, 1978. – 62 с.
89. Україна. Закони. Кодекси України. У 3 кн. / Відп.ред. В.Ф. Бойко. – К.: Хрінком Інтер, 1997.
90. Филонов Л.Б. Технология установлении контакта с подростками в процессе их реабилитации // Проблемы, методика и опыт реабилитации детей и подростков в современных условиях. – М., 1995.
91. Фромм Э. Азбука для родителей. – Л., 1991. – 319 с.
92. Шнаренко Л. Профілактика правопорушень серед підлітків. Психолог. 2005. №25 с. 34-41.
93. Шебанов С. Г. Концептуальная модель корекции агресивного поведения //Практична психологія та соціальна робота – 2002, № 8, ст. 52-54.
94. Шмельов О. Методика дослідження схильності до ризику // Психолог. – 2005 - №45. – с. 15-16.
95. Шубешко Б. Діти і правопорушення // Шкільний світ 2001 № 5 С. 13.
96. Шульга Р. И. Методика работы с детьми «группы риска». – 2- е изд., доп. - М., 2001. – С. 128.
97. Шперенко Л. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх // Психолог - 2005 - №28. – с. 38 – 41.
Продавец Елена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • соціальна робота з дітьми вулиць

  Вступ 3 Розділ І. Соціальна профілактика як основа соціальної роботи з „дітьми вулиць” 6 1.1 Соціальний портрет безпритульних та бездоглядних дітей 6 1.2 Цільові програми здійснення соціальної підтримки різних категорій дітей у системі діяльності центрів соціальних служб для молоді 11 1.3. Притулок як заклад соціального захисту неповнолітніх 18 Розділ ІІ. Соціально-педагогічна робота з „дітьми вулиць” та використання педагогічних технологій 23 2.1 Фактори улиці та їх вплив на формування особистості 23 2.1 Соціально-педагогічна робота з «дітьми вулиці» 27 Висновок 33 Список використаної літератури 34Вступ 3 Розділ І. Соціальна профілактика як основа соціальної роботи з „дітьми вулиць” 6 1.1 Соціальний портрет безпритульних та бездоглядних дітей 6 1.2 Цільові програми здійснення соціальної підтримки різних категорій дітей у системі діяльності центрів соціальних служб для молоді 11 1.3. Притулок як заклад соціального захисту неповнолітніх 18 Розділ ІІ. Соціально-педагогічна робота з „дітьми вулиць” та використання педагогічних технологій 23 2.1 Фактори улиці та їх вплив на формування особистості 23 2.1 Соціально-педагогічна робота з «дітьми вулиці» 27 Висновок 33 Список використаної літератури 34
 • Соціальна робота з наркозалежними

  Вступ 3 Розділ І. Соціальна профілактика як основа організації соціальної роботи з дітьми та молоддю 4 1.1 Теоретичні засади процесу соціалізації особистості 4 1.2 Превентивна робота з дітьми та молоддю в системі освіти 9 Розділ ІІ. Соціально - профілактична та педагогічна робота з наркозалежними 14 2.1 Наркоманія в контексті соціальних процесів 14 2.2 Проблеми соціальної роботи з наркозалежними 18 Розділ ІІІ. Соціально-педагогічна робота та моделі психологічного консультування наркозалежних при використанні „Телефону довіри” 21 3.1 „Телефон довіри” як профілактичний та терапевтичний засіб вживання наркотичних речовин 21 3.2 Профілактика і подолання схильності до девіантної поведінки підлітків методом соціально-психологічного тренінгу 26 Висновки 28 Список використаної літератури 29Вступ 3 Розділ І. Соціальна профілактика як основа організації соціальної роботи з дітьми та молоддю 4 1.1 Теоретичні засади процесу соціалізації особистості 4 1.2 Превентивна робота з дітьми та молоддю в системі освіти 9 Розділ ІІ. Соціально - профілактична та педагогічна робота з наркозалежними 14 2.1 Наркоманія в контексті соціальних процесів 14 2.2 Проблеми соціальної роботи з наркозалежними 18 Розділ ІІІ. Соціально-педагогічна робота та моделі психологічного консультування наркозалежних при використанні „Телефону довіри” 21 3.1 „Телефон довіри” як профілактичний та терапевтичний засіб вживання наркотичних речовин 21 3.2 Профілактика і подолання схильності до девіантної поведінки підлітків методом соціально-психологічного тренінгу 26 Висновки 28 Список використаної літератури 29
 • Соціально-педагогічна діагностика сімї та сімейного виховання

  Вступ 3 1. Історичний розвиток педагогічної діагностики 5 2. Педагогічна діагностика в учбово - виховному процессі 8 3. Сім'я як об'єкт соціально - педагогічної діагностики 12 4. Діагностичні методи соціально-педагогічної роботи з сім' єю (практична частина) 20 Висновок 26 Перелік використаної літератури 27 Додатки 28
 • Соціально-педагогічна робота з підлітками деліквентної поведінки загальноосвітніх навчальних закладах 90 рокі 20 століття

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.Сучасна освітня ситуація і рост девіації 5 2. Причини деліквентної поведінки підлітків.............................................. .....6 3. Положення з девіантними підлітками у сучасних школах……………........9 4 Соціально-педагогічна робота з делінквентними підлітками.....................13 Висновки...............................................................................................................25 Список використаних джерел 31
 • Соціально-культурна діяльність як педагогічна система

  Вступ 2 1. Характерні риси та рівні соціально-культурної діяльності 3 2. Соціокультурна діяльність та культурно-освітня робота. Функції соціально-культурної діяльності 5 3. Реформування соціально-культурної діяльності в Україні 9 Висновки 13 Список літератури 15
 • Соціально-педагогічна робота в школі

  Вступ 3 1. Особливості соціально-виховної роботи в школі інтернаті 4 2. Соціально-педагогічна сутність шкіл-інтернатів 5 3. Основні напрями роботи інтернату по соціальній адаптації учнів 8 Висновок 12 Список використаної літератури 13Вступ 3 1. Особливості соціально-виховної роботи в школі інтернаті 4 2. Соціально-педагогічна сутність шкіл-інтернатів 5 3. Основні напрями роботи інтернату по соціальній адаптації учнів 8 Висновок 12 Список використаної літератури 13
 • Суб'єктивні чинникі якісного педагогічного спостереження

  1. Розвиток педагогічного сприймання 3 2. Розвиток педагогічного мислення 5 3. Педагогічна уява 6 4. Педагогічна увага 7 5. Педагогічна інтуіція 8 6. Педагогічна і психологічна культура 9 Перелік використаної літератури 12
 • Педагогічна спадщина Макаренка

  ВСТУП 3 1. ПРІОРИТЕТНІ ІДЕЇ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА 5 2. ПЕДАГОГІЧНА ПОЗИЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ А.С.МАКАРЕНКА 8 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПЕДАГОГІЦІ А.С.МАКАРЕНКА 14 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26ВСТУП 3 1. ПРІОРИТЕТНІ ІДЕЇ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А.С. МАКАРЕНКА 5 2. ПЕДАГОГІЧНА ПОЗИЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ А.С.МАКАРЕНКА 8 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПЕДАГОГІЦІ А.С.МАКАРЕНКА 14 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26
 • Соціально-педагогічна робота з неблагополучним дитинством

  Вступ 3 Розділ І. Соціальні аспекти проблематики „неблагополучного дитинства” 6 1.1 Теоретико-методологічні аспекти неблагополучного дитинства 6 1.2 Соціальні фатори неблагополучного дитинства 10 Розділ ІІ. Соціальна робота як один із засобів подолання кризи в сім’ї 24 2.1. Соціально-педагогічні технології 24 2.2. Практичне використання соціально-педагогічних технологій у роботі з проблемними сім’ями 26 Розділ ІІІ. Психологічне відчуження людини, та його вплив на “неблагополучне дитинство” 35 Висновки 42 Список використаної літератури 44Вступ 3 Розділ І. Соціальні аспекти проблематики „неблагополучного дитинства” 6 1.1 Теоретико-методологічні аспекти неблагополучного дитинства 6 1.2 Соціальні фатори неблагополучного дитинства 10 Розділ ІІ. Соціальна робота як один із засобів подолання кризи в сім’ї 24 2.1. Соціально-педагогічні технології 24 2.2. Практичне використання соціально-педагогічних технологій у роботі з проблемними сім’ями 26 Розділ ІІІ. Психологічне відчуження людини, та його вплив на “неблагополучне дитинство” 35 Висновки 42 Список використаної літератури 44
 • Профілактика наркотизму в юнацькому віц

  "ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРКОТИЗМУ 8 1.1 Основні наукові напрямки дослідження проблем наркотизму 8 1.2 Теоретичні засади антинаркотичного виховання у юнацькому віці 17 РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ 26 2.1 Профілактика наркотизму в юнацькому віці: інституційні основи та технології діяльності 26 2.2. Зарубіжний досвід організації соціальної та соціально-педагогічної роботи з наркозалежними 36 2.3 Корекційна робота антинаркотичної вихованості осіб юнацького віку 44 РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИНАРКОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 56 3.1.Діагностика рівнів антинаркотичного виховання серед осіб юнацького віку 56 3.2. Навчально-виховна робота з попередження і подолання вживання наркотиків та використання діагностичних методів з метою виявлення антинаркотичного виховання молоді 60 3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 78 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 89 Додатки 97"

©: 2011-2021 infoworks.ru