Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Без названия..., (Контрольная, 16 стр.)

1. Планування та фінансування заходів щодо охорони праці 2 2. Штучне освітлення, його види за засобами виконання та джерелами. Методи розрахунків штучного освітлення 7 3. Задача 1 (5) 15 Список використаної літератури 18
1. Планування та фінансування заходів щодо охорони праці 2 2. Штучне освітлення, його види за засобами виконання та джерелами. Методи розрахунків штучного освітлення 7 3. Задача 1 (5) 15 Список використаної літератури 18

Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)

Комплексний аналіз і планування прибутків та показники рентабельності основних видів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 3 Практичне завдання 9 Тестове завдання 10 Список використаної літератури 12
Комплексний аналіз і планування прибутків та показники рентабельності основних видів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 3 Практичне завдання 9 Тестове завдання 10 Список використаної літератури 12

Организация биржи и ее управление, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Участники биржевой торговли 4 2. Членство на бирже 6 3. Руководящие органы биржи 12 Заключение 16 Список использованной литературы 17

Бизнес план, (Курсовая, 37 стр.)

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Резюме 4 2. Характеристика отрасли 6 3. Характеристика предоставляемых услуг 10 4. Размещение объекта 15 5. Анализ рынка 16 6. Планируемый объем и структура оказываемых услуг 19 7. Обеспеченность производства сырьем и материалами 21 8. Стратегия маркетинга 24 9. Управление реализацией инвестиционного проекта 26 10. Финансовый план 29 Заключение 36 Список используемой литературы 37

Нейро-лингвистическое програмное и Системные расстановки по Хеллингеру, (Реферат, 19 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теоретические подходы нейролингвистическое программирование 5 2. Теоретические подходы к системные расстановки по Хеллингеру 13 Заключение 17 Список литературы 19

Психология научения. Классическое и оперантное обусловленное, их значение в воспитании, (Реферат, 17 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теории социального научения 5 2. Типы обуславливания и их роль в процессе воспитания 9 2.1. Классическое обуславлевание 9 2.2. Оперантное обуславливание 10 Заключение 16 Список литературы 18

Институт исламского банкинга и его развитие, (Реферат, 17 стр.)

Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. ИНСТИТУТ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА И ЕГО РАЗВИТИЕ 5 1.1. Возникновение и структура финансовой исламской системы 5 1.2. Особенности исламского банкинга 7 1.3. Выход исламских финансовых институтов на традиционные финансовые рынки 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

розвиток методів ситуаційного аналізу маркетингового середовища підприємств хлібопекарної галузі, (Разное, 30 стр.)

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ Й ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО РЕГІОНУ, (Разное, 30 стр.)

виявлення інфекційно-запальних захворювань у ранньому неонатальному періоді, (Разное, 30 стр.)

Шины и интерфейсы. Универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик УСАПП КР 580ВВ51, (Курсовая, 32 стр.)

Введение 2 Принципы управления внешними устройствами 3 Способы организации совместной работы периферийных и центральных устройств 12 Последовательный и параллельный интерфейсы ввода-вывода 16 Адаптер последовательного интерфейса 20 Выводы 31 Литература 33

Моніторинг товарних ринків, (Курсовая, 38 стр.)

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Характеристика товару (послуги) 4 Розділ 2. Товарні межі ринку ікри 8 Розділ 3. Теоретичні межі ринку ікри 13 Розділ 4. Міскість релевантного ринку 18 Розділ 5. Оцінка ступеня концентрації релевантного ринку 21 Розділ 6. Аналіз конкурентних стратегій основних учасників ринку 29 Розділ 7. Висновки що до стану та перспектив розвитку конкуренції на ринку 33 Висновки 36 Список використаних джерел 38

Без названия..., (Материал, 84 стр.)

1.Предмет економічної теорії, його трактування різними науковими школами 2. Метод економічної теорії 3. Функції економічної теорії. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 4. Фактори виробництва та особливості їх використання 5. Власність та її форми. Реформування відносин власності в перехідній економіці України 6. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем 7. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку 8. Ринкова інфраструктура та її елементи. Формування ринкової інфраструктури в Україні 9. Типи бірж. Біржова торгівля та її функції 10. Конкуренція, суть, види і значення для економічного розвитку. Антимонопольна політика 11. Економічні наслідки монополізму 12. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” 15. Ціна землі. Форми господарюванняу сільськогосподарському виробництві при переході до ринку 13. Теорія вартості та ціни: еволюція та сучасне трактування 14. Ринок природних ресурсів, проблема їх раціонального використання, економічна рента, як вид доходу, рента на землю 16. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Ціні папери та їх види. 17. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники. 18. Місце соціально-культурної сфери в ринковій економіці 21. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах 19. Ринок праці і його формування в Україні 20. Безробіття: причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття 22. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні. 23. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежуютьекономічне зростання. 24. Економічний розвиток України. Структурні зрушення. Пріорітетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціально-культурної сфери в економічному розвитку 25. Економічне зростання, його показники та типи 26. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора. 27. Споживання та заощадження в механізмі економічного зростання 28. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи. 29. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення 30. Національний банк та його функції 31. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії 32. Страхування та його види 33. Сутність та функції страхування 34. Фінанси, їх структура та функції 35. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення 36. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок. 37. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва 38. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення 39. Податки, як засіб макроекономічного регулювання. Класифікація податків. 40. Податкова система та принципи її побудови 41. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики 42. Грошова система та її елементи. Особливості грошової системи України. 43. Сутність і функції банків та банківська система, банківська система України 44. Кредитна система та її функції. Види кредитів 45. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання 46. Інструменти кредитно-грошового регулювання: дисконтна політика, операції на відкритому ринку цінних паперів, регулювання резервів, селективне регулювання кредиту 47. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки 48. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України 49. Адміністративні методи управління, їх характеристика, позитивні та негативні сторони 50. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку 51. Міжнародні економічні відносини та їх форми 52. Організаційно-правові форми підприємств 53. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах 54. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання 56. Організація зарплати працівників 55. Основні фонди: їх структура, методи оцінки та шляхи використання57. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження 58. Рентабельність продукції та послуг 59. Принцип оподаткування та характеристика податків підприємств 60. Соціально-економічна ефективність підприємств 61. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 65. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень. 69. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів. 78. Ситуаційні теорії лідерства 72. Поняття „організаційні зміни” та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам. 81. Інструменти фінансового та операційного контролю діяльності організації. Засоби контролю поведінки робітників в організації. 82. Поняття „група” в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси. 85. Теоретичні основи комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації 86. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні мережі. Методи підвищення ефективності комунікацій. „Вікно Джохарі”. 87. Організаційна культура: поняття та основні елементи 88. Формування і розвиток організаційної культури 91. Документаційне забезпечення служби управління персоналом 92. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрямки. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом 94. Первинна оцінка персоналу при його доборі. Види і методика проведення співбесіди 95. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт96. Сутність адаптації персоналу в організації. Основні принципи адаптації персоналу в організації 97. Атестація персоналу 98. Професійне навчання персоналу99. Карєра: сутність поняття і роль в процесі розвитку персонала 100. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри 101. Планування карєри 102. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу 103. Комплексна оцінка управлінської праці 104. Соціальний розвиток організації як субєкт управління
1.Предмет економічної теорії, його трактування різними науковими школами 2. Метод економічної теорії 3. Функції економічної теорії. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 4. Фактори виробництва та особливості їх використання 5. Власність та її форми. Реформування відносин власності в перехідній економіці України 6. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем 7. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку 8. Ринкова інфраструктура та її елементи. Формування ринкової інфраструктури в Україні 9. Типи бірж. Біржова торгівля та її функції 10. Конкуренція, суть, види і значення для економічного розвитку. Антимонопольна політика 11. Економічні наслідки монополізму 12. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” 15. Ціна землі. Форми господарюванняу сільськогосподарському виробництві при переході до ринку 13. Теорія вартості та ціни: еволюція та сучасне трактування 14. Ринок природних ресурсів, проблема їх раціонального використання, економічна рента, як вид доходу, рента на землю 16. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Ціні папери та їх види. 17. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники. 18. Місце соціально-культурної сфери в ринковій економіці 21. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах 19. Ринок праці і його формування в Україні 20. Безробіття: причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття 22. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні. 23. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежуютьекономічне зростання. 24. Економічний розвиток України. Структурні зрушення. Пріорітетні напрями розвитку економіки. Зростання ролі соціально-культурної сфери в економічному розвитку 25. Економічне зростання, його показники та типи 26. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора. 27. Споживання та заощадження в механізмі економічного зростання 28. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи. 29. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення 30. Національний банк та його функції 31. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії 32. Страхування та його види 33. Сутність та функції страхування 34. Фінанси, їх структура та функції 35. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення 36. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок. 37. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва 38. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення 39. Податки, як засіб макроекономічного регулювання. Класифікація податків. 40. Податкова система та принципи її побудови 41. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики 42. Грошова система та її елементи. Особливості грошової системи України. 43. Сутність і функції банків та банківська система, банківська система України 44. Кредитна система та її функції. Види кредитів 45. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання 46. Інструменти кредитно-грошового регулювання: дисконтна політика, операції на відкритому ринку цінних паперів, регулювання резервів, селективне регулювання кредиту 47. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки 48. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України 49. Адміністративні методи управління, їх характеристика, позитивні та негативні сторони 50. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку 51. Міжнародні економічні відносини та їх форми 52. Організаційно-правові форми підприємств 53. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах 54. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання 56. Організація зарплати працівників 55. Основні фонди: їх структура, методи оцінки та шляхи використання57. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження 58. Рентабельність продукції та послуг 59. Принцип оподаткування та характеристика податків підприємств 60. Соціально-економічна ефективність підприємств 61. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 65. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень. 69. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів. 78. Ситуаційні теорії лідерства 72. Поняття „організаційні зміни” та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам. 81. Інструменти фінансового та операційного контролю діяльності організації. Засоби контролю поведінки робітників в організації. 82. Поняття „група” в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси. 85. Теоретичні основи комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації 86. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні мережі. Методи підвищення ефективності комунікацій. „Вікно Джохарі”. 87. Організаційна культура: поняття та основні елементи 88. Формування і розвиток організаційної культури 91. Документаційне забезпечення служби управління персоналом 92. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрямки. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом 94. Первинна оцінка персоналу при його доборі. Види і методика проведення співбесіди 95. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт96. Сутність адаптації персоналу в організації. Основні принципи адаптації персоналу в організації 97. Атестація персоналу 98. Професійне навчання персоналу99. Карєра: сутність поняття і роль в процесі розвитку персонала 100. Типові моделі моделі карєри та види управлінської карєри 101. Планування карєри 102. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу 103. Комплексна оцінка управлінської праці 104. Соціальний розвиток організації як субєкт управління

Без названия..., (Контрольная, 16 стр.)

1. Поняття та види цінних паперів 3 2. Порядок реєстрації випуску цінних паперів 4 Список використаної літератури 18
1. Поняття та види цінних паперів 3 2. Порядок реєстрації випуску цінних паперів 4 Список використаної літератури 18

Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)

Зміст 2 1.Організація синтетичного обліку 3 2. Організація економічного аналізу праці та її оплати 5 3. Організація контролю за використанням матеріальних ресурсів підприємства 9 Завдання 1 12 Завдання 2 13 Список використаної літератури 15
Зміст 2 1.Організація синтетичного обліку 3 2. Організація економічного аналізу праці та її оплати 5 3. Організація контролю за використанням матеріальних ресурсів підприємства 9 Завдання 1 12 Завдання 2 13 Список використаної літератури 15

Использование интернета для изучения и формирования общественного мнения о деятелях политики, (Курсовая, 37 стр.)

Содержание Введение 3 Глава 1. Использование Интернета для изучения и формирования общественного мнения 5 1.1.Эффективность проведения опросов и голосований в Интернете 5 1.2. Методики составления электронных анкет в Интернете 10 1.3.Статистические данные: готовность общества представлять правдивые данные в Интернет – пространстве 13 Глава 2. Практическое применение Интернета для изучения и формирования общественного мнения о деятелях политики 17 2.2. Становление феномена «блоггер». Самые известные в мире блоггеры 20 2.3. Личный блог, как инструмент саморекламы (на примере блоггера «Другой») 27 Заключение 31 Список использованной литературы 33

Российский рынок деловых программ, (Реферат, 15 стр.)

Содержание Введение 3 1.Интеллектуальный анализ в корпоративных информационных системах 4 2.Оценка рынка деловых программ 7 Заключение 15 Список литературы 16

Агресивное поведение дошкольника, (Диплом, 72 стр.)

Оглавление Введение 3 Глава 1. Теоретические основы изучения агрессивности детей дошкольного возраста 6 1.1. Изучение детей дошкольного возраста 6 1.2. Проблема агрессивности в дошкольном возрасте 14 1.3. Формы и методы работы с детьми с проявлениями агрессивности 30 Глава 2. Опытно-поисковая работа по выявлению детей с агрессивным поведением и пути решения проблем 36 2.1. Методы исследования 36 2.2. Анализ полученных результатов 53 2.3. Рекомендации родителям 60 Заключение 66 Список использованных источников и литературы 68 Приложение 73

Система права ЕС, (Реферат, 20 стр.)

Содержание Введение 3 1. Основные способы построения системы права (функции, структура, подходы) 4 2. Отрасли института права ЕС 7 3. Структурные компоненты права ЕС 11 4. Коммунитарное право 16 Заключение 19 Список литературы 20

Влияние государства на кадровый потенциал структур малого бизнеса, (Реферат, 22 стр.)

Содержание Введение 3 1. Основные вопросы управления кадрами 4 2. Особенности влияния государства на кадры предприятий 7 Заключение 20 Список литературы 23
загрузка...©: 2011-2020 infoworks.ru