Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Контрольна робота економіка підприємства, (Контрольная, 24 стр.)

1. Відтворення основних фондів підприємства, умови та форми здійснення. Поняття капітальних вкладень та капітального будівництва. 3 2. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий фактор продуктивності. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. 11 Задача 20 У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року склали 20 тис грн Фактично обсяг реалізації за рік зріс в порівнянні з плановим рівнем на 3,2 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис. грн. Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їх оборотності. Література 23

Кр економічна теорія, (Контрольная, 17 стр.)

1. Позитивна і нормативна економіка 3 2. Пропозиція, її сутність та формування. Закон пропозиції 8 3. Класифікація робочої сили і визначення статусу безробітного 11 Список використаної літератури 17

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Контрольна робота фінанси, (Контрольная, 18 стр.)

1. Визначити суть та причини бюджетного дефіциту і проаналізувати методи його фінансування 2 2. Проаналізувати процес розподілу і перерозподілу національного доходу 8 3. Визначити учасників страхових відносин та їх інтереси 12 Список використаної літератури 17

Основи економічної теорії, (Контрольная, 12 стр.)

1. Протекціонізм: сутність, заходи, позитивні та негативні риси 3 2. Ефективність інвестицій та економічне зростання 6 Література 12

Контрольна робота менеджмент, (Контрольная, 15 стр.)

1. Вплив зовнішнього середовища на методи управління фірмою 3 2. Задачі менеджменту 9 3. Фірма та суспільство 11 Література 15

Міжнародні економічні відносини, (Контрольная, 15 стр.)

1. Галузева структура світового господарства 3 2. Світовий ринок позичкового капіталу 10 Література 15

Контрольна робота стратегічний менеджмент, (Контрольная, 20 стр.)

1. КОНЦЕПЦІЯ П'ЯТИ СИЛ КОНКУРЕНЦІЇ М. ПОРТЕРА 2 2. ЗМІСТ, ВИДИ І ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ 7 3. ВИКОРИСТАННЯМ МАТРИЦІ GENERAL ELECTRIC/МC KINSEY ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ПОРТФЕЛЬ БІЗНЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА. ЗАПРОПОНУЙТЕ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЛЯ КОЖНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ БІЗНЕС-ОДИНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 12 ЛІТЕРАТУРА 19

Кр бухгалтерський облік, (Контрольная, 15 стр.)

1. Облік розрахунків з покупціями і замовниками. 3 2. Порядок визначення фінансових результатів. 7 Список літератури 15

Економіка підприємства, (Контрольная, 19 стр.)

1 Інвестиції 3 2 Функціонально-елементний склад інвестицій 5 3 Визначення необхідного обсягу інвестицій 6 4 Джерела фінансування інвестицій 9 Задача 1 12 За звітний рік рекламна фірма досягла таких фінансово-економічних показників своєї діяльності, тис. грн.: прямі матеріальні витрати – 15800 середньорічні товарні записи – 5100 інші матеріальні витрати – 2800 дебіторська заборгованість – 5000 витрати на оплату праці – 3600 грошові кошти – 300 амортизація основного капіталу – 1050 власний капітал – 6900 витрати на виплату відсотків – 750 кредиторська заборгованість – 5700 виручка від реалізації – 32850 податок на додану вартість – 20% вартість устаткування – 2200 податок на прибуток – 10% Необхідно скласти звіт про прибуток підприємства та обчислити мож-ливі різновиди рентабельності. Задача 2 16 Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці за наступними даними: норма витрат праці – 0,4 людино-годин на один виріб; розцінка за виріб – 0,3068 грн.; відпрацьовано 176 людино-годин; ви-роблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100% виконання норм – 10%; за кожний відсоток перевиконання – 1,5% відрядного заробітку. Задача 3 17 У розрахунковому році рекламне підприємство має такі показники діяль-ності: - рентабельність продукції – 20%; - рентабельність основних фондів – 40%; - обсяг продаж – 3000 тис. грн. Розрахувати: - рівень рентабельності продукції, який забезпечив би одержання прибутку на 100 тис. грн. більший ніж у розрахунковому році; - рівень рентабельності продукції, якщо середньорічна вартість основних фондів збільшиться на 5%; - обсяг реалізованої продукції, який забезпечив би рентабельність проду-кції – 25%. Література 19

Менеджмент, (Контрольная, 33 стр.)

Закони та закономірності становлення та розвитку менеджменту. 2 Зміст та особливості здійснення стратегічного планування в менеджменті. 4 Зміст та місце функції “Регулювання” в процесі господарської діяльності організацій. 8 Технічне забезпечення управлінської праці. 9 Класичні стилі керівництва в менеджменті: їх найбільш характерні відмінні особливості прояву. 15 Зміст завдання 6 18 6.1. Розробіть схему функціональних обов’язків (по конкретній функції в масштабі Вашого підприємства (організації, установи) чи в межах окремого підрозділу, в якому Ви працюєте), склавши для цього аналітичну таблицю розподілу функцій (табл. 6). 6.2. Розробіть пропозиції з удосконалення схеми розподілу функціональних обов’язків в межах підприємства чи окремого підрозділу та представте їх у вигляді аналітичної записки керівникові вашого підприємства. ... Зміст завдання 14 20 14.1. Побудуйте та проведіть аналіз організаційної структури управління Вашої організації з точки зору принципів її побудови. При цьому особливу увагу приділіть: відповідності структури сьогоденному призначенню та стану організації; розподілу повноважень та відповідальності між керівниками організації; складу ланок та характеру зв’язків між ними; кваліфікаційній та культурній характеристиці керівних кадрів організації. 14.2. Визначте тип структури управління, що склався у вашій організації (бюрократичний або органічний) та дайте оцінку її переваг і недоліків з позиції реалізації принципів побудови структур управління. 14.3. Покажіть схематично структуру апарату управління Вашої організації, визначте недоліки у побудові. ... Зміст завдання 23 28 23.1. Опишіть систему виховання управлінських працівників Вашого підприємства (організації) 23.2. Складіть комплексний план виховної роботи на майбутнє півріччя за допомогою форми табл. 23. ... Література 31

Менеджмент туризму, (Контрольная, 28 стр.)

Завдання 1: Ґрунтуючись на матеріалах і досвіді виробничої діяльності охарактеризувати системний характер внутрішніх змінних організації (на прикладі конкретного турпідприємства), розкрити сутність зв'язків між внутрішніми змінними, цілі і структуру туристичного підприємства. Визначити ступінь їх оптимальності, виходячи з сучасних умов туристичної діяльності в Україні. Визначити напрямки вдосконалення. 3 1. Аналіз внутрішніх змінних підприємства 3 1.1. Визначте коректність усвідомлення місії турпідприємства в контексті розвитку національної туріндустрії 3 1.2. Охарактеризуйте оптимальність і динамічність цілей діяльності підприємства: 4 - ринкових (економічних) 4 - суспільних 5 1.3. Визначте співставність структури і завдань функціонування підприємства 5 1.4. Дайте оцінку сучасності технологій, що використовуються в діяльності підприємства 6 1.5. Охарактеризуйте рівень усвідомлення і реалізації управлінських ролей керівниками підприємства 7 1.6. Дайте оцінку оптимальності кадрового забезпечення функціонування підприємства. 9 2. Запропонуйте шляхи оптимізації внутрішнього середовища підприємства. 10 Завдання 2. Інвестиційне середовище туристичної діяльності: складові і значення для розвитку туристичної індустрії країни (за вибором - Польша). 12 Проаналізуйте інвестиційне середовище туристичної діяльності (на прикладі країни за вільним вибором) за рекомендованим планом: 12 1. Інвестиційне середовище туристичної діяльності 12 1.1. Культура, рівень освіти, відношення населення до туристичної та інвестиційної діяльності 12 1.2. Загальна характеристика економіки, місце і значення туристичного сектору 13 1.3. Аналіз законодавчої бази та державного регулювання інвестиційної діяльності в країні 17 1.4. Вплив політичної ситуації в країні на розвиток туристичної та інвестиційної діяльності 18 2. Аналіз реальної інвестиційної забезпеченості та потреб туристичної індустрії країни 20 3. Економічні фактори стимулюючі і обмежуючі інвестиції в туристичну галузь країни 23 4. Сучасний стан і структура (компонентна, територіальна) інвестицій в країні 24 5. Аналіз ефективності та перспективи стимулювання інвестицій в туристичну галузь країни 26 Список використаних джерел 27

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Контрольна з операційного менеджменту, (Контрольная, 15 стр.)

1. Функції операційної системи 3 .Висновок 5 2. Особливості операційного менеджменту перевезень туристів 6 морським транспортом 6 Висновок 9 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (тургалузь). 9 Висновок 15 Література 15

Менеджмент, (Контрольная, 19 стр.)

1. Формування психологічного мікроклімату в колективі 3 2. Організація праці спеціаліста на підприємстві 13 Список використаної літератури 19

Психологія управління, (Контрольная, 15 стр.)

1. Психологічні закономірності управлінської діяльності. 3 2. Особливості стратегій і тактика вирішення завдань управління. 12 Список використаної літератури 15

Психологія управління кр, (Контрольная, 12 стр.)

1. Розвиток групи в колективі 3 2. Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень 6 Список використаної літератури 12

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Економічна сутність та роль у зниженні ризику довірчих товариств (трастів), (Контрольная, 20 стр.)

Вступ 3 1. Сутність та історія виникнення довірчих товариств (трастів) 4 2. Роль у зниженні ризику довірчих товариств у сфері фінансового посередництва 13 Висновки 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Управління персоналом, (Контрольная, 16 стр.)

1. Основні вимоги щодо кадрової політики в організації 3 2. Правильна розстановка кадрів, її сутність, значення, основні принципи 13 Список використаної літератури 16
загрузка...©: 2011-2017 infoworks.ru