Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Задачи по праву, (Задача, 15 стр.)

Содержание Задача 1 3 Ответ на задачу 4 Задача 2 9 Ответ на задачу 10 Список используемой литературы 15

Культура здоровя в зрілому віці., (Реферат, 12 стр.)

ЗМІСТ ВСТУП 3 1.Поняття культури здоров’я 5 2. Психофізіологічні аспекти здоров’я у зрілому віці 7 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

Інвестиційний менеджмент, (Контрольная, 13 стр.)

1. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів їх оцінки 3 2 Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства 7 3. Задача 11 Інвесторові запропоновано два варіанти вкладення грошей: розміщення всієї суми капіталу на депозитний рахунок на 4 роки під 14,5% річних за схемою складного процента; Розміщення всієї суми капіталу (за схемою складного процента) на депозитному рахунку на три роки під 14% річних з додатковим продовженням інвестиції на 1 рік за іншою ставкою; Визначити, при якому значенні депозитної ставки, що пропонується на 4-й рік, інвестор може зробити обґрунтований вибір даного варіанта вкладання коштів Література 13

Стратегічний менеджмент, (Контрольная, 18 стр.)

1. Загальна характеристика стратегічного управління 3 2. Чинники ринків держави - стратегічна ланка діяльності фірми та внутрішньо-організаційні чинники 6 3. Завдання етапу виконання стратегії 13 Література. 18

Феномен масовидного поведения: явление заражения, наследования, (Контрольная, 16 стр.)

Вступление 3 1. ЗАРАЖЕНИЕ 4 2. ПОДРАЖАНИЕ 8 3. ВНУШЕНИЕ 12 Выводы 15 Литература 16

Оцінка вартості підприємства, (Контрольная, 17 стр.)

1.Прибутковий підхід і його методи оцінки вартості підприємства 3 2.Органи державної влади, які здійснюють державне регулювання оціночної діяльності 15 Література 17

Контрольна робота. Варіант 13, (Задача, 6 стр.)

Завдання 1 2 Провести розрахунок прибутку за умови, що попит залишається тим самим:… Завдання 2 4 Виконати розрахунок оптимального запасу деталей за умови, що по-пит на деталь змінюється за законом розподілу, наведенемо в табл. 1.7, там же указані значення витрат зберігання cs і нестачі cp…. Завдання 3 5 Визначити імовірнісні характеристики зайнятості обслуговуючого пе-рсоналу системи масового обслуговування з відмовами за даними, що наве-дені у таблиці № варі¬анту Щільність вхідного потоку заявок λ, клієнтів/хвилину Час обслуговування одного клієнта в сере¬дньому mоб, хв Кількість обслу¬говуючого пер-соналу n, чол. 12 0,04 11 3, 4, 5

Контрольна з економіки підприємства, (Контрольная, 24 стр.)

1 Фінансова діяльність підприємства. 2 2 Планування фінансової діяльності підприємства 7 3 Баланс підприємства 9 Задача 1 17 Розрахувати роздрібну ціну виробу та суму ПДВ, що належить перераху-вати до бюджету, за такими даними: - рівень рентабельності виробу – 25%; - повна собівартість виробу – 800 грн., в тому числі матеріальні витрати – 540 грн.; - надбавка за високу якість – 15%; - ставка акцизного збору – 30%; - торгівельна надбавка – 17% від вільної відпускної ціни з врахуванням ПДВ. Задача 2 19 На дільниці зайнято 10 робітників, які працюють в нормальних умовах. 4 робітників мають розряд V розряд, 2 – ІV, 3 – ІІІ і 1 – ІІ розряд. Тарифний коефіцієнт V розряду – 1,54, ІV розряду – 1,35, ІІІ розряду – 1,23, ІІ розряду – 1,08. Годинна тарифна ставка І розряду – 1,3 грн. Розрахувати середній тарифний коефіцієнт та середній розряд робітників дільниці, а також середню тарифну ставку. Задача 3 19 За звітний рік рекламна фірма досягла таких фінансово-економічних показників своєї діяльності, тис. грн.: прямі матеріальні витрати – 12400 середньорічні товарні записи – 4000 інші матеріальні витрати – 2200 дебіторська заборгованість – 3900 витрати на оплату праці – 2800 грошові кошти – 300 амортизація основного капіталу – 800 власний капітал – 5400 витрати на виплату відсотків – 600 кредиторська заборгованість – 4500 виручка від реалізації – 25000 податок на додану вартість – 20% первісна вартість устаткування – 1700 податок на прибуток – 10% Необхідно скласти звіт про прибуток підприємства та обчислити мож-ливі різновиди рентабельності. Література 24

Економіка підприємства, (Контрольная, 18 стр.)

1 Витрати та собівартість продукції 3 2 Класифікація витрат 5 3 Критичний обсяг випуску продукції 9 Задача 1 12 У звітному періоді обсяг реалізованої продукції поліграфічного підприєм-ства становив 1800 тис. грн. У розрахунку на кожну гривню валових витрат на виробництво продукції було одержано 0,24 грн. прибутку. Визначити: - на скільки відсоткових пунктів необхідно збільшити рівень рентабельно-сті продукції в наступному за звітним році, щоб з незмінних цін забезпечити при-ріст прибутку на суму 60000 грн.; - на скільки відсоткових пунктів має змінитися рівень рентабельності продукції, якщо прибуток зросте на 9% при одночасному зменшенні валових ви-трат на виробництво на 7%. Задача 2 13 За звітний рік рекламна фірма досягла таких фінансово-економічних показників своєї діяльності, тис. грн.: прямі матеріальні витрати – 15800 середньорічні товарні записи – 5100 інші матеріальні витрати – 2800 дебіторська заборгованість – 5000 витрати на оплату праці – 3600 грошові кошти – 300 амортизація основного капіталу – 1050 власний капітал – 6900 витрати на виплату відсотків – 750 кредиторська заборгованість – 5700 виручка від реалізації – 32850 податок на додану вартість – 20% первісна вартість устаткування – 3250 податок на прибуток – 10% Необхідно скласти звіт про прибуток підприємства та обчислити мож-ливі різновиди рентабельності. Задача 3 17 Місячний оклад економіста 900 грн. при тривалості робочого дня 8,0 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 20 днів, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактично йому було надано листок непрацездатності на 3 дні, один з яких передсвятковий, з фонду матеріального заохочення економі-сту нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату економіста. Література 18

СТЕНОГРАФІЯ, (Курсовая, 10 стр.)

ВСТУП 3 Стенографія 4 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 10

Макроекономіка, (Разное, 13 стр.)

І. Теоретична частина 3 1. Макроекономічний кругообіг доходів та видатків. 3 2. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва в моделях „видатки-випуск” та „вилучення-ін’єкції” 7 ІІ.Практична частина 11 Список використаної літератури 13 Задача 1. Економіка країни характеризується наступними показниками: Фрикційне безробіття – 6 млн.чол., структурне безробіття -6 млн.чол., циклічне безробіття - 8 млн.чол., чисельність зайнятих – 180 млн.чол. Загальна чисельність населення – 400млн.чол. Потенційний ВВп – 4000 млрд.грн. Визначте фактичний ВВП за умови, що коефіцієнт Оукна становить 2,5. Розглянте графік і поясніть: 1. яка модель представлена на ньому? 2. як можна охарактеризувати стан економіки, що утворилася внаслідок зміщення кривої AD0 в положення AD1 і відповідає точці рівноваги Е1? 3. визначте графічно різницю між потенційним і графічним ВВП (Y) за різних станів рівноваги; 4. який вид інфляції виникає при зміщенні кривої AD0 в положення AD1? Задача 2. Уряд одержав позику від іноземних банків розмірі 1 млрд.дол. з річною ставкою 8%. Ці кошти інвестувалися в реалізацію проектів, які дозволять збільшувати ВВП країни протягом наступних років на 300 млн.дол. щорічно. Визначте: 1. Чи буде ця позика збільшувати державний борг і на скільки? 2. Чи зросте фінансове навантаження на громадян даної країни?

Практическая работа, (Контрольная, 13 стр.)

1.1. Общая характеристика предприятия 2 1.2. Анализ показателей уровня обслуживания населения 5 1.3. Анализ объема производства и реализации продукции (работ, услуг) 5

установка та процес регенерації відпрацьованих машинних масел, (Реферат, 30 стр.)

українське культурне життя в генеральній губернії, (Реферат, 30 стр.)

соціально-філософський аналіз моделей формування особистості як суб'єкта культури, (Реферат, 30 стр.)

роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну, (Реферат, 30 стр.)

розробка засобів локалізації вузлів пиловиділенняпри навантажувально-розвантажувальних роботах на відкритих складах залізорудних окатишів, (Реферат, 30 стр.)

алгоритми та пристрої ,,фібоначчієвої’’ арифметики цілих чисел великого діапазону, (Разное, 30 стр.)

розвиток методів організації виробництва і реалізації продукції, (Разное, 30 стр.)

рефракцiйний метод розрахунку балансу кутового моменту атмосфери, (Разное, 30 стр.)

загрузка...©: 2011-2019 infoworks.ru