Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

История изучения жизни и творчества Ян Л. Дусика (Дюссек) до настоящего времени, (Курсовая, 31 стр.)

Содержание Введение 2 1. Биографическая справка 6 2. Исполнительское мастерство Яна Ладислава Дюссека 13 3. Ян Ладислав Дюссек – талантливый композитор 18 Заключение 27 Библиография 28 Приложение 31

Історія Української армії, (Реферат, 12 стр.)

Зміст Вступ 3 1. Основні історичні етапи розвитку Збройних Сил Київської Русі 4 2. Українське військо періоду козаччини 6 3. Збройна боротьба Українського народу 9 Висновки 11 Спісок літератури 12

Площади Санкт-Петербурга, (Реферат, 18 стр.)

Содержание Введение 2 1. Дворцовая площадь 3 2. Исаакиевская площадь 9 Заключение 15 Список литературы 16 Приложения 17

133468 Особенности функционирования системного сетевого издания Релга.ru., (Курсовая, 34 стр.)

Нейро-лингвистическое програмное и Системные расстановки по Хеллингеру, (Реферат, 19 стр.)

Содержание Введение 3 1. Теоретические подходы нейролингвистическое программирование 5 2. Теоретические подходы к системные расстановки по Хеллингеру 13 Заключение 17 Список литературы 19

Розвиток рентних відносин в аграрній сфері, (Курсовая, 43 стр.)

Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 5 1.1.Поняття земельної ренти 5 1.2.Види земельної ренти 10 РОЗДІЛ 2.Особливості формування рентних платежів в Україні 18 2.1.Нормативне регулювання рентних платежів в Україні 18 2.2.Тенденції рентних платежів в Україні 24 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи економічного обґрунтування рентних платежів в Україні 28 Висновки 39 Список використаних джерел 42

Право, налоги, (Задача, 3 стр.)

Задача 1 Условие: Пятнадцатилетний Олег Борисов на свой день рождения получил в подарок от своей тети фотоаппарат. Поскольку в семье Борисова уже был фотоаппарат, Олег решил обменять подаренный фотоаппарат на комплект аудиодисков. Однако родители, узнав о состоявшемся обмене, выразили свое несогласие с ним и потребовали, чтобы их сын возвратил диски и забрал фотоаппарат обратно, но он отказался, заявив, что фотоаппарат принадлежит ему и он вправе делать с ним все, что угодно. ВОПРОС: Прав ли в этом споре Олег? (ответ следует обосновать) Задача 2 Организация в марте 2008 г. за 160 000 руб. (в т.ч. НДС) реализовала оборудование, приобретенное за 250 000 руб. во 2 квартале 2007 г. К моменту реализации сумма начисленной амортизации составила 150 000 руб. Рассчитать сумму налога на прибыль организации.

Кулинария, (Задача, 5 стр.)

Содержание 59.Определите, какое количество яичного порошка надо взять, чтобы приготовить 250 порций блинов (по 2-ой колонке Сборника рецептур). 3 78. Подбери посуду к напиткам, укажите объем посуды: 3 Список литературы 6

Институт исламского банкинга и его развитие, (Реферат, 17 стр.)

Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. ИНСТИТУТ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА И ЕГО РАЗВИТИЕ 5 1.1. Возникновение и структура финансовой исламской системы 5 1.2. Особенности исламского банкинга 7 1.3. Выход исламских финансовых институтов на традиционные финансовые рынки 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

Інвестиційний менеджмент, (Контрольная, 13 стр.)

1. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів їх оцінки 3 2 Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства 7 3. Задача 11 Інвесторові запропоновано два варіанти вкладення грошей: розміщення всієї суми капіталу на депозитний рахунок на 4 роки під 14,5% річних за схемою складного процента; Розміщення всієї суми капіталу (за схемою складного процента) на депозитному рахунку на три роки під 14% річних з додатковим продовженням інвестиції на 1 рік за іншою ставкою; Визначити, при якому значенні депозитної ставки, що пропонується на 4-й рік, інвестор може зробити обґрунтований вибір даного варіанта вкладання коштів Література 13

Стратегічний менеджмент, (Контрольная, 18 стр.)

1. Загальна характеристика стратегічного управління 3 2. Чинники ринків держави - стратегічна ланка діяльності фірми та внутрішньо-організаційні чинники 6 3. Завдання етапу виконання стратегії 13 Література. 18

Феномен масовидного поведения: явление заражения, наследования, (Контрольная, 16 стр.)

Вступление 3 1. ЗАРАЖЕНИЕ 4 2. ПОДРАЖАНИЕ 8 3. ВНУШЕНИЕ 12 Выводы 15 Литература 16

Оцінка вартості підприємства, (Контрольная, 15 стр.)

1. Засади проведення оцінки вартості підприємства. 3 2. Загальна характеристика майнового підходу. 8 Задача 3. 13 Фірмі потрібно накопичити 2 млн. грн., щоб через 10 років придбати бу-дівлю під офіс. Найбезпечнішим способом накопичення є придбаним безризи-кових державних цінних паперів, що генерують річний доход по ставці 8% при піврічному нарахуванні відсотків. Яким повинен бути первинний внесок фір-ми? Задача 8. 14 Фінансування діяльності підприємства здійснюється на 50 % за рахунок власних коштів і на 50 % за рахунок позики. Вимоги доходності для позикових коштів -20%, для власних - 15%. Очікувані середні темпи зростання прибутку - 4%. Розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації. Перелік використаної літератури 15

Особливості оподаткування ПДВ в Україні, (Контрольная, 17 стр.)

Вступ 3 1. Сутність ПДВ та його платники 4 2. Оподаткування ПДВ, порядок сплати ПДВ 11 Висновок 15 Список використаної літератури 17

Спеціалізований туризм, (Контрольная, 12 стр.)

1. Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку розважального туризму 3 2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на розважальному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вище означеної тематики 9 Література 12

Макроекономіка, (Разное, 13 стр.)

І. Теоретична частина 3 1. Макроекономічний кругообіг доходів та видатків. 3 2. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва в моделях „видатки-випуск” та „вилучення-ін’єкції” 7 ІІ.Практична частина 11 Список використаної літератури 13 Задача 1. Економіка країни характеризується наступними показниками: Фрикційне безробіття – 6 млн.чол., структурне безробіття -6 млн.чол., циклічне безробіття - 8 млн.чол., чисельність зайнятих – 180 млн.чол. Загальна чисельність населення – 400млн.чол. Потенційний ВВп – 4000 млрд.грн. Визначте фактичний ВВП за умови, що коефіцієнт Оукна становить 2,5. Розглянте графік і поясніть: 1. яка модель представлена на ньому? 2. як можна охарактеризувати стан економіки, що утворилася внаслідок зміщення кривої AD0 в положення AD1 і відповідає точці рівноваги Е1? 3. визначте графічно різницю між потенційним і графічним ВВП (Y) за різних станів рівноваги; 4. який вид інфляції виникає при зміщенні кривої AD0 в положення AD1? Задача 2. Уряд одержав позику від іноземних банків розмірі 1 млрд.дол. з річною ставкою 8%. Ці кошти інвестувалися в реалізацію проектів, які дозволять збільшувати ВВП країни протягом наступних років на 300 млн.дол. щорічно. Визначте: 1. Чи буде ця позика збільшувати державний борг і на скільки? 2. Чи зросте фінансове навантаження на громадян даної країни?

Тіфлопсихологія, (Курсовая, 32 стр.)

ВСТУП 2 І. АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ 5 ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕРЦЕПТИВНИХ ДІЙ В ПРОЦЕСІ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 9 ІІ.1. Методи навчання дітей з порушеннями зору 9 ІІ.2. Наочно-дієва методика „Мозаїка” 12 ІІ.3. Аналіз наочно-дієвої методики „Мозаїка” 13 ІІ.3.1. Ознайомлення дитини з елементами мозаїки 13 ІІ.3.2. Закріплення знань основних елементів мозаїки, розвиток уваги дитини формі й орієнтації елементів мозаїки 13 ІІ.3.3. Навчання виділенню єдиної ознаки, 14 по якому згруповані фігури 14 ІІ.3.4. Навчання дитини аналізувати зображення і складати з елементів мозаїки прості зображення за зразком 14 ІІ.3.5. Навчання дитини знаходити закономірність розташування елементів мозаїки на ігровому полі та відсутній елемент 16 ІІ.3.6. Навчання аналізові і синтезові простих і складних за структурою і числом елементів зображень 17 ІІ.3.7. Навчання дитини аналізувати і збирати за зразком кілька зображень середнього ступеня складності на одному ігровому полі. Розвиток зорової уваги і зорової пам'яті 20 ІІ.3.8. Навчання упізнанню неповного зображення і відтворенню його до цілого 21 ІІ.3.9. Навчання дитини добудовувати симетричне зображення до цілого, використовуючи як зразок зібрану частину зображення 23 ІІ.3.10. Формування навичок порівняння складних зображень, розвиток зорової уваги і зорової пам'яті 24 ІІ.3.11. Навчання дитини збирати зображення по словесній інструкції 25 ІІ.3.12. Навчання дитини виділяти зображення в замаскованому перцептивному полі 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

с-фосфорильовані похідні 2-фурил-, 2-тієніл- і 2-(n-метилпіроліл)карбальдегідів, (Реферат, 30 стр.)

вплив гідратації на динамічні властивості нуклеїнових кислот, (Разное, 30 стр.)

прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні, (Разное, 30 стр.)

загрузка...©: 2011-2020 infoworks.ru