Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Управління оборотними коштами, (Курсовая, 38 стр.)

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Економічний зміст оборотного капіталу підприємства та
особливості управління ним.................................................................5
1.1. Економічна суть і класифікація оборотного капіталу.................5
1.2. Особливості складу і структури оборотних коштів
промислового підприємства...........................................................9
Розділ 2. Аналіз джерел формування та ефективності використання
оборотного капіталу підприємства ВАТ Агропромислова
група Закарпатський сад ....................................................................14
2.1. Аналіз джерел формування оборотних коштів
підприємства ВАТ Агропромислова група
Закарпатський сад ..........................................................................14
2.2. Оцінка ефективності використання оборотного капіталу..........24
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності використання
оборотного капіталу підприємства у сучасних умовах
розвитку економіки...............................................................................29
Висновки................................................................................................................36
Список використаної літератури.........................................................................38
Додатки...................................................................................................................40


Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Об'єктивна зумовленність соціальної інституалізації, (Диплом, 86 стр.)

ВСТУП 3 Розділ 1. Накопичення знань про суспільство 7 Розділ 2. Суспільні проблеми як передумова виникнення соціологічної науки 44 Розділ 3. Розвиток системи освіти в сфері соціології 64 ВИСНОВКИ 80 Список використаної літератури 84

КОМАНДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, (Курсовая, 30 стр.)

ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття і значення командної організації праці 5 Розділ 2. Управління командами в організації 13 Розділ 3. Моделі лідерства в команді 19 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

Поняття кримінологічної ситуації її вивчення та оцінка. Поняття "відмивання брудних грошей", (Контрольная, 17 стр.)

ВСТУП 3 1. Поняття кримінологічної ситуації її вивчення та оцінка 4 2. Поняття "відмивання брудних грошей" 7 ВИСНОВОК 16 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 17

Інвестиційний менеджмент, (Контрольная, 17 стр.)

1. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 3 2. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти 8 Задача 15 Визначити поточну вартість всієї суми рентних платежів при розмірі щомісячного платежу в 1000 грн. (ставка на місяць і/m=10%) якщо платіж виплачується: - наприкінці кожного місяця; - на початку кожного місяця. Рентні платежі здійснюються на протязі 12 місяців. Література 17

Стратегічний менеджмент, (Контрольная, 18 стр.)

1. Загальна характеристика стратегічного управління 3 2. Чинники ринків держави - стратегічна ланка діяльності фірми та внутрішньо-організаційні чинники 6 3. Завдання етапу виконання стратегії 13 Література. 18

Формування органів управління, (Контрольная, 9 стр.)

Формування органів управління Література 9

Банки і банківська справа, (Контрольная, 23 стр.)

1. Активні операції банку, їх характеристика 2 2. Основні показники фінансової стійкості банку 10 Задача 6 19 Комерційний банк «Гарант» характеризується наступними даними (на 1 січня поточного року) Назва валюти Активи банку за балансовими та позабалансовими рахунками (тис, валютних одиниць) Зобов'язання банку за балансовими та позабалансовими рахунками (тис. валютних одиниць) USD 850 720 EUR 118 95 RUR 980 1200 GBR 12 30 При цьому курс валют на дату складання балансу був таким:  1 USD – 5,03 грн.;  1 EUR – 7,62 грн.;  1 RUR – 19,86 гpн.;  1 GBR – 8,37 грн. Визначте: 1 – загальну відкриту валютну позицію комерційного банку «Гарант», у тому числі довгу і коротку відкриті валютні позиції; 2 – ступінь загального валютного ризику. Задача 21 20 У касу підприємства надійшла виручка за реалізовані товари в сумі 2500 гри. Ліміт каси встановлений в сумі 170 грн. Підприємство мас заборгованість перед:  бюджетом по сплаті податків в сумі 1500 грн.  Пенсійним фондом – 1000 грн.  працівниками по виплаті з оплати праці – 4000 грн. Визначте: 1 – суму виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), яку підприємство повинно здати до банку для зарахування на поточний рахунок (максимальну і мінімальну); 2 – порядок виплати заборгованості; 3 – достатність виручки для покриття всієї суми заборгованості. Список використаної літератури 22

Фінансовий аналіз, (Контрольная, 14 стр.)

1 Корпоративні облігації і їхня роль у залученні позикових коштів, розрахунок їхньої доходності 2 2 Основні методи реструктуризації пасивів та активів підприємства в процесі фінансової санації 9 Задача 13 Підприємець може отримати позику: а) на умовах щоквартального нарахування складних відсотків з розра-хунку 75% річних, чи б) на умовах піврічного нарахування складних відсотків з розрахунку 80% річних. Який варіант він обере? Література 14

Основи економічної теорії, (Контрольная, 12 стр.)

1. Протекціонізм: сутність, заходи, позитивні та негативні риси 3 2. Ефективність інвестицій та економічне зростання 6 Література 12

Основи економічної теорії, (Контрольная, 17 стр.)

1. Теоретичні концепції виникнення та природа грошей 3 2. Проблеми формування ринкової інфраструктури 11 Література 17

КОНТРОЛІНГ, (Контрольная, 18 стр.)

1. Обгрунтувати основну мету контролінгу та визначити основні концепції контролінгу. 3 2. Визначити методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. 8 3. Визначити сутність та дати характеристику бюджету реалізації. 12 Література. 18

Контрольна робота. Варіант 13, (Задача, 6 стр.)

Завдання 1 2 Провести розрахунок прибутку за умови, що попит залишається тим самим:… Завдання 2 4 Виконати розрахунок оптимального запасу деталей за умови, що по-пит на деталь змінюється за законом розподілу, наведенемо в табл. 1.7, там же указані значення витрат зберігання cs і нестачі cp…. Завдання 3 5 Визначити імовірнісні характеристики зайнятості обслуговуючого пе-рсоналу системи масового обслуговування з відмовами за даними, що наве-дені у таблиці № варі¬анту Щільність вхідного потоку заявок λ, клієнтів/хвилину Час обслуговування одного клієнта в сере¬дньому mоб, хв Кількість обслу¬говуючого пер-соналу n, чол. 12 0,04 11 3, 4, 5

Економіка підприємства, (Контрольная, 19 стр.)

1 Інвестиції 3 2 Функціонально-елементний склад інвестицій 5 3 Визначення необхідного обсягу інвестицій 6 4 Джерела фінансування інвестицій 9 Задача 1 12 За звітний рік рекламна фірма досягла таких фінансово-економічних показників своєї діяльності, тис. грн.: прямі матеріальні витрати – 15800 середньорічні товарні записи – 5100 інші матеріальні витрати – 2800 дебіторська заборгованість – 5000 витрати на оплату праці – 3600 грошові кошти – 300 амортизація основного капіталу – 1050 власний капітал – 6900 витрати на виплату відсотків – 750 кредиторська заборгованість – 5700 виручка від реалізації – 32850 податок на додану вартість – 20% вартість устаткування – 2200 податок на прибуток – 10% Необхідно скласти звіт про прибуток підприємства та обчислити мож-ливі різновиди рентабельності. Задача 2 16 Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці за наступними даними: норма витрат праці – 0,4 людино-годин на один виріб; розцінка за виріб – 0,3068 грн.; відпрацьовано 176 людино-годин; ви-роблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100% виконання норм – 10%; за кожний відсоток перевиконання – 1,5% відрядного заробітку. Задача 3 17 У розрахунковому році рекламне підприємство має такі показники діяль-ності: - рентабельність продукції – 20%; - рентабельність основних фондів – 40%; - обсяг продаж – 3000 тис. грн. Розрахувати: - рівень рентабельності продукції, який забезпечив би одержання прибутку на 100 тис. грн. більший ніж у розрахунковому році; - рівень рентабельності продукції, якщо середньорічна вартість основних фондів збільшиться на 5%; - обсяг реалізованої продукції, який забезпечив би рентабельність проду-кції – 25%. Література 19

Майнове оподаткування, (Контрольная, 22 стр.)

Вступ 3 1 .Загальне визначення майнового податку 4 2. Податок на майно підприємств 5 3. Досвід зарубіжних країн у майновому оподаткуванні 15 Висновки 20 Список використаної літератури 21

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Операційний менеджмент, (Контрольная, 18 стр.)

1.Генезис операційного менеджменту 3 Висновок 6 2. Особливості операційного менеджменту діяльності туристичних операторів 6 Висновок 12 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 13 Висновок 17 Список літератури: 18

Контрольна робота операційний менеджмент, (Контрольная, 14 стр.)

1. Структура операційної системи. 3 Висновок 6 2. Особливості операційного менеджменту перевезень туристів річковим транспортом 6 Висновок 10 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 11 Висновок 13 Література 14
загрузка...©: 2011-2018 infoworks.ru