Заказать реферат

Курсовая: Поняття та види суб'єктів господарського права (ID:16222)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поняття та види суб'єктів господарського права (Код работы:16222)

Информация о работе Раздел: Хозяйственное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 16222
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1813
Просмотр
«Поняття та види суб'єктів господарського права»
СодержаниеВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 11 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 17 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 17 2.2. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 20 2.3. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОРМАМИ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, ст.ст. 3, 33, 92, 124. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 4. Закон України Про власність від 07.02.1991р. //ВР УРСР № 697-ХІІ 5. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності зі змінами та доповненнями.// Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.2000 - 2000 р., № 36, стаття 299, ст.ст.1-8. 6. Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.// Відомості Верховної Ради України вiд 02.12.2005 - 2005 р., № 48, стор. 2537, стаття 483, ст.10. 7. Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11 вересня 2003 р. № 1160 // Урядовий кур’єр. –2003. -№ 198) 8. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян за запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) від 12.01.2005 р. № 2322-IV .// Урядовий кур’єр № 29/2005. 9. Закон України Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження від 23.06.2005 р.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 33, ст.431, ст.ст. 3, 10. 10. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності зі змінами та доповненнями.// Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.2000 - 2000 р., № 36, стаття 299, ст.ст.1-8. 11. Безбабіна О.Поняття і класифікація гарантій реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Юстиніан, №7 2006р. 12. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997. 13. Лаптєв В.В. Введення в підприємницьке право. – М., 1994. – 31 с.). 14. Лаптєв В.В. Проблеми удосконалювання підприємницького законодавства // Правове регулювання підприємницької діяльності. – М., 1995. – с. 4-17). 15. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999. 16. Мале підприємництво України: процес розвитку//Інститут конкурентного суспільства. – К., 2001. – 253 с. 17. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004. 18. Полюшкевич Н. Необхідність охорони та захисту // Юстиніан, №7 2004р. 19. Правові основи підприємницької діяльності / Під ред. Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М. – К.: Правові джерела, 1997. – 780 с. 20. Примак В. Цивільно-правова відповідальність підприємств (до питання про вибір організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності) // Юридичний вісник України. 25—31 травня 2002 р. С. 12. . 21. Рухтин С. Правоспособность несостоятельного юридического лица. // Российская юстиция. 2001 г. №7. 22. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посіб. / Одес. держ. юрид. акад. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 333 с. 23. Тихомиров Ю. А. Публічне право: падіння і злети // Держава і право. -1996.-№ 1. - с. 3-12). 24. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М. 25. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004. 26. Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996. 27. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М. 28. Сіненко В. О. Господарське право: Хрестоматія / Кіровоградський держ. технічний ун-т. - Кіровоград, 2004. - 105с. 29. Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосування норм Конституції України та інших законів // Право України, 2002 рік, № 2, с. 3. 30. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. А.Олійник, Р. Скільський. - К.: Основи, 2001. - 703 с. 31. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб., 2003. – С. 177–178 32. Фогельсон Ю.Б. О конституционной защите прав юридических лиц // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 38 33. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Укр. енцикл., 2003. – Т. 3:. – 624 с.
Дополн. информация1945
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Суб’єкти господарського права

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права 5 2. Види суб’єктів господарського права 10 3. Цілі та предмет діяльності суб’єкта господарського права 15 4. Права та обов’язки суб’єкта господарського права 16 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Кінцева мета написання полягала в дослідженні видів, прав і обов’язків суб’єктів підприємницької діяльності та характеристика правовідносин суб’єктів підприємницької діяльності. З урахуванням поставленої мети та особливостей дослідження були поставлені та вирішувалися такі задачі: описати учасників господарських правовідносин та їх ознаки; охарактеризувати цілі та предмет діяльності суб’єктів господарського права; визначити права і обов’язки суб’єктів господарювання; дослідити поняття юридичної особи та її правоздатності. Об’єктом курсової роботи є сукупність суб’єктів господарських правовідносин та їх діяльність. Суб'єкти господарського права - це організації, які на основі юридично відокремленого майна в межах своєї господарської компетентенції безпосередньо здійснюють господарську діяльність і використання її результатів або управлінську діяльність в економіці.
 • Питання заліку з господарського права шпори

  1. Поняття та ознаки господарської діяльності. 2. Підприємництво як основний спосіб здійснення господарської діяльності н сучасних умовах. 3. Об'єктивні підстави державного регулювання господарської діяльності. 4. Правові форми та методи державного регулювання господарської діяльності в Україні. 5. Поняття та ознаки господарських правовідносин. 6. Види господарських правовідносин. 7. Методи господарського права. 8. Господарське право як галузь українською права. 9. Наука господарського права. Господарське право як навчальна дисципліна. 10. Система господарського права. І І. Поняття та ознаки господарського законодавства. 12. І оеподареько-правові норми та їх особливості. 13. Система господарського законодавства України. 14. Сучасні проблеми вдосконалення господарського законодавства. 15. Поняття суб'єктів господарського права. 16. Види суб'єктів господарського права. 17. Правовий статус суб'єктів господарювання. 18. Поняття підприємства та його основні ознаки. 19. Види та організаційно-правові форми підприємств. 20. Порядок державної реєстрації підприємств. 21. Підприємства державної форми власності (державні комерційні та казенні підприємства). 22. Підприємства комунальної форми власності. 23. І Іідприємства колективної власності. 24. Приватні підприємства. 25. Орендні підприємства. 26. Підприємства з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство. 27. Поняття та ознаки господарських товариств. 28. Класифікація господарських товариств. 29. 1 іовне товариство. 30. Командитне товариство. З І. Товариство з обмеженою відповідальністю. 32. Товариство з додатковою відповідальністю. 33. Акціонерне товариство. 34. Громадянин-підприємець як суб'єкт господарського права. 35. Порядок набуття громадянином статусу підприємця.
 • Поняття і види об'єктів цивільного права зарубіжних країн і України

  Вступ 2 І. Загальна характеристика об'єктів цивільного права 5 1.1 Історичний розвиток поняття об'єктів цивільного права 5 1.2 Характеристика матеріальних об'єктів цивільного права 7 1.3 Характеристика нематеріальних об'єктів цивільного права 10 ІІ. Порівняльна характеристика об'єктів цивільного права континентальної та англо-американської систем 14 2.1 Особливості об’єктів цивільного права в континентальній системі 14 2.2 Специфіка об’єктів цивільного права в англо-американській системі 17 2.3 Об’єкти цивільного права в законодавстві Швейцарії 19 ІІІ. Об'єкти цивільного права України за законодавством 21 3.1 Поняття та класифікація об'єктів за цивільним правом України 21 3.2 Особливості, види та статус об'єктів цивільного права. 23 3.3 Особливості грошей та цінних паперів в цивільному праві України 30 Висновок 34 Список використаних джерел 36
 • СУБ’ЄКТИ ПРАВА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

  Вступ Розділ І. Поняття та види суб’єктів права 1.1. Поняття „суб’єкт права” 1.2. Види суб’єктів права Розділ ІІ. Властивості, права і обов’язки суб’єктів права 2.1. Соціально-юридичні властивості суб’єктів права 2.2. Суб’єктивні права, правомочність і юридичні обов’язки суб’єктів права Розділ ІІІ. Загальна характеристика суб’єктів права 3.1. Індивідуальні суб’єкти права 3.2. Колективні суб’єкти права Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Загальна характеристика суб"єктів господарських правовідносин

  ПЛАН Вступ 1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права) 2. Основи правового статусу суб’єктів господарювання 3. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень 4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин Висновки Список використаних джерел
 • Утворення та припинення субєктів господарювання

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права) 4 2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання (порядок утворення). 7 3. Поняття та форми припинення діяльності суб'єктів господарювання. 15 4. Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання. 18 В И С Н О В К И: 25 Список використаних нормативних актів та літературних джерел: 28
 • Методи господарського права та їх характеристика

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика методів господарського права 5 1.1. Поняття господарського права 5 1.2. Поняття методу господарського права 11 Розділ 2. Характеристика окремих методів господарського права 14 2.1. Особливості методів господарського права 14 2.2. Методи державного регулювання у сфері економіки 16 Розділ 3. Реформування методів державного регулювання економікою 23 Висновки 34 Список використаних джерел 37
 • Поняття об’єктів авторського права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика об’єктів авторського права 4 1.1. Твір як об’єкт авторського права 4 1.2. Поняття об'єктів авторського права 5 2. Види об'єктів авторського права 7 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Джерела (форми) господарського права

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Загальна характеристика джерел господарського права 4 1.2. Конституція України як джерело господарського права 10 1.2. Цивільний та Господарський кодекси України як джерела господарського права 12 2. Закони України як джерела господарського права 17 3.Підзаконні нормативні акти, локальні нормативні акти, звичаї ділового обороту як джерела господарського права 23 4. Питання удосконалення господарського законодавства 29 В И С Н О В К И: 34 Список використаної літератури: 35
 • Поняття та зміст господарської правосуб’єктності

  Вступ 3 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права 5 2. Компетенція як елемент правосуб’єктності 10 3. Правоздатність, як елемент правосуб’єктності 15 4. Особливості правосуб’єктності в структурних органах 21 Висновки 25 Список використаної літератури 27 Мета написання полягала в дослідженні видів, прав і обов’язків суб’єктів підприємницької діяльності та характеристика правовідносин суб’єктів підприємницької діяльності та державних органів. З урахуванням поставленої мети та особливостей дослідження були поставлені та вирішувалися такі задачі: описати учасників господарських правовідносин та їх ознаки; визначити права і обов’язки суб’єктів господарювання; дослідити поняття юридичної особи та її правоздатності; охарактеризувати діяльність органів державної влади як суб’єктів господарської діяльності. Об’єктом курсової роботи є сукупність суб’єктів господарських правовідносин та їх діяльність. Суб'єкти господарського права - це організації, які на основі юридично відокремленого майна в межах своєї господарської компетентенції безпосередньо здійснюють господарську діяльність і використання її результатів або управлінську діяльність в економіці.

©: 2011-2020 infoworks.ru