Заказать реферат

Курсовая: Утворення та припинення субєктів господарювання (ID:38385)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Утворення та припинення субєктів господарювання (Код работы:38385)

Информация о работе Раздел: Хозяйственное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 26 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 38385
Добавлена: 26.01.2009
Просмотров: 1115
СодержаниеП Л А Н

В С Т У П 2
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права) 4
2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання (порядок утворення). 7
3. Поняття та форми припинення діяльності суб'єктів господарювання. 15
4. Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання. 18
В И С Н О В К И: 25
Список використаних нормативних актів та літературних джерел: 28
ЛитератураСписок використаних нормативних актів та літературних джерел:
1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, Харків, 2001р. – 46 с.
2. Батрак Н. Преобразование хозяйственных обществ с точки зрения нового ГКУ //Бухгалтерия. - 2004. - № 26. - С. 83.
3. Вінник О.М Господарське право: Курс лекцій. – Атіка, 2005. – 624 с.
4. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч.закл. / М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, О. М. Міхатуліна та ін. - К.: МАУП, 2005. - 424 с.
5. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. //Ві¬домості Верховної Ради України. - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.
6. Дзера О., Боброва Д., Довгерт А. та ін. Цивільне право України: Підручн. — К., 2004- 867 c.
7. Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" //Відомості Верховної Ради України. -2003. - №31-32. - Ст. 263.
8. Мамутов В.К. та ін. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України - К., 2004.
9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України /За ред. В.М. Коссака. - К., 2004.- 897 с.
10. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України.- К.: МАУП, 1998- 235 с.
11. Підприємницьке право. Підручн. / За ред. О.В. Старцева 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.
12. Підприємницьке право.Книга-2: Підручн. / За ред. О.В. Старцева 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 448 с.
13. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організа¬цій України, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118//Урядовий кур'єр. - 1996. - 1 лютого.
14. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. по-сіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець: Наук, керівник Л. А. Жук. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 292 с.
15. Харитонов Є.О., Саніахметова И.О. Цивільне право України: Під¬ручник. - К., 2003.- 896 c.
16. Церетелі Л. Припинення діяльності підприємств: поради щодо ліквідації //Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 110. - С. 10-15.
17. Цивільне право України: Підруч. / Харитонов Є.О., Старцев О.В / Вид. 2 перероблене доп. – К.: Істина, 2007. – 816 с.
18. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356
19. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003 - 480 с.
Дополн. информацияРабота выполнена в 2009 году и допущена к защите с оценкой "отлично". Тел: 8-097-822-60-89
ПродавецОлег Станиславович Алмазов
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Суб’єкти господарювання

  Вступ 2 1. Поняття та утворення суб єкта господарювання 3 2. Державна реєстрація суб єкта господарювання 7 3. Припинення діяльності суб єкта господарювання 8 Висновки 11 Список використаних джерел 12
 • Суб єкти господарських правовідносин

  Вступ 2 Розділ І. Законодавче визначення суб єктів господарських відносин, порядку їх утворення та реєстрації 3 1.1 Поняття суб єктів господарювання та правова регламентація їх утворення 3 1.2 Державна реєстрація суб єктів господарювання 7 Розділ ІІ. Види суб єктів господарських відносин 12 2.1 Державні та комунальні підприємства 12 2.2 Господарські товариства 16 2.3 Підприємства колективної власності 22 2.4 Приватні підприємства та інші їх види 26 2.5 Об єднання підприємств 28 2.6 Громадяни як суб єкти господарювання 33 Висновки 34 Список використаних джерел 36
 • Правові проблеми субєктів господарювання та споживачів

  Зміст Вступ 3 1. Загальні положення захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.1. Законодавство України про захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.2. Правове становище суб’єктів господарювання та споживачів 14 1.3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 23 2. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів господарювання та споживачів 36 2.1. Державний захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів 36 2.2. Відносини органів державної влади з правоохоронними органами по здійсненню охорони прав суб’єктів господарювання та споживачів 46 2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 54 3. Особливий порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 59 3.1. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому порядку 59 3.2. Проблемні питання судового захисту прав споживачів 70 3.3. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 85 Висновки 102 Перелік використаних джерел 104 Об’єктом дослідження є права суб’єктів господарювання та споживачів, що потребують захисту. Предметом дослідження є правові норми українського та міжнародного законодавства, які регулюють захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання державного захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, виявлення наявних в цьому питанні проблем та пошук шляхів їх вирішення. Структурно робота складається з трьох розділів, розділених на підрозділи та пункти, вступу, висновків та переліку використаних джерел.
 • Суб'єкти підприємницької діяльності як суб'єкти господарювання

  Вступ 3 1. Суб'єкти підприємницької діяльності як суб'єкти господарювання 2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 5 3. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання 11 Висновок 18 Список використаної літератури 19Вступ 3 1. Суб'єкти підприємницької діяльності як суб'єкти господарювання 2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 5 3. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання 11 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Форми фінансування субєктів господарювання

  ЗМІСТ стор. Вступ………………………………………………………………………….…………3 1. Сутність, значення фінансування…………………………………………………..5 2. Джерела і принцип залучення капіталу підприємств…………………………....17 3. Аналіз джерел фінансування досліджувань підприємств……………………….20 4. Оптимізація фінансування підприємств (стуктури)…………………………..…25 Висновки………………………………………………………………………………34 Список використаних джерел………………………………………………………..36 Додатки
 • Господарські правовідносини: поняття та види.

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Загальна характеристика господарських правовідносин. 4 1.1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин 4 1.2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин 7 1.3. Методи правового регулювання господарських відносин 9 2. Суб’єкти господарських правовідносин. 11 2.1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин. 11 2.2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання (порядок утворення). 14 2.3. Поняття та форми припинення діяльності суб'єктів господарювання. 21 3. Відповідальність в господарських правовідносинах. 24 3.1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності 24 3.2. Види господарсько-правової відповідальності 29 3.3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності 31 В И С Н О В К И: 34 Список використаної літератури: 37
 • Аналіз структурних перетворень субєктів туристської діяльності за формами власності в Україні: по регіонах, областях. Їх вплив на основні показники роботи готелів України

  Вступ 3 1. Форми господарювання підприємств в сфері готельного господарства в умовах формування ринкових відносин 3 2. Сучасний стан українського ринку готельних послуг 11 3. Інвестиційна привабливість готельного сектора України 19 Висновки 24 Література 26
 • Наслідки визнання суб'єкта господарювання банкрутом

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Поняття суб'єкту господарюваня. Припинення діяльності та ліквідаційна комісія…………………………………………………………………………...с. 4 2. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника…………………с. 12 2.1. Розпорядження майном боржника………………………………..с. 12 2.2. Мирова угода………………………………………………………с. 16 2.3. Санація……………………………………………………………...с. 22 2.4. Відновлення платоспроможності боржника……………………..с. 29 3. Особливості банкрутства деяких суб'єктів господарювання……………с. 30 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 36 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 37
 • Поняття та ознаки юридичних осіб їх створення та припинення

  Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичних осіб 4 2. Загальна характеристика способів утворення юридичних осіб 9 3. Припинення діяльності юридичних осіб 16 Висновок 18 Використана література 19
 • СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 5 Розділ 2. Поняття припинення права власності 10 Розділ 3. Характеристика підстав припинення права власності 14 3.1. Способи відчуження власником майна 14 3.2. Викуп як спосіб припинення права власності 16 3.3. Загальна характеристика звернень на майно 22 3.4. Припинення юридичної особи чи смерть власника. 22 3.5. Реквізиція та конфіскація 26 3.6. Загальна характеристика інших способів припинення права власності 27 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31

©: 2011-2020 infoworks.ru