Заказать реферат

Диплом: Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах (ID:18231)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах (Код работы:18231)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Диплом
Объем: 131 стр.
Цена: 275 грн.
Код работы (ID): 18231
Добавлена: 19.04.2006
Просмотров: 3121
Просмотр
«Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах»
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування фондового ринку 7
1.1. Сутність фондового ринку та його роль в економіці 7
1.2. Суб'єкти фондового ринку та їх взаємовідносини 23
1.3. Становлення та розвиток фондового ринку України, його нормативне та організаційно-економічне забезпечення 31
РОЗДІЛ 2. Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах 39
2.1. Оцінка сучасного стану фондового ринку України 39
2.2. Аналіз інфраструктурного забезпечення фондового ринку в Україні 61
2.3. Оцінка біржового сегменту фондового ринку України 76
РОЗДІЛ 3. Оптимізація фондового ринку та посилення його ролі в стабілізації економіки України 88
3.1. Роль державного регулювання фондового ринку в період розбудови ринкових відносин (державна стратегія розвитку фондового ринку) 88
3.2. Основні напрямки активізації фондового ринку України 97
ВИСНОВКИ 114
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 120
ДОДАТКИ 126
Додаток А. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 126
Додаток Б. Рейтинг торговців цінними паперами станом на 01.01.2005 127
Додаток В. Дані по розподілу реєстраторів за регіонами станом на 01.01.2005 129
Додаток Г. Обсяги виконаних договорів на організаторах торгівлі за фінансовими інструментами у червні 2005 року (млн.грн.) 131
Литература1. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 /С.І. Кудин С.І. Кудин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.
2. Білорус О. Світ і людина у ХХІ столітті // Урядовий кур’єр. – 2000. – №245-246 (26 грудня).– С. 8.
3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994. – 682 с.
4. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). - К.: Педагогіка, 1997. – 43 с.
5. Бюлетень “Круглий стіл”. –2006.–№1-2.
6. Бюлетень Національного банку України. - 2002.- №2. - С.9-11.
7. Бюлетень Національного банку України. - 2006.- №2. - С.22-43.
8. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000. - 416 с.
9. Владиславлев Д. Конкуренция и монополия на фондовом рынке. - М.: Экзамен, 2001. – 256с.
10. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до зростання // Вісник НБУ. – 1997. – №9. – С.10-18.
11. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
12. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
13. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. – 2000. - №3 – С. 20-23.
14. Доронин И., Загашвили В., Приписнов В. Мировая хозяйственная конъюнктура в 2000 – начале 2001 гг. // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №8. – С. 3-13.
15. Дробозина В.И. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 356 с.
16. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
17. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 478 с.
18. Закон Украины “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 №2299-ІІІ.
19. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
20. Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 №710/97-ВР.
21. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 №2664-ІІІ.
22. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-ХІІ.
23. Классики кейнсианства: В 2-х т. Т.II. Экономические циклы и национальный доход. Ч. III – IV/ Э.Хансен. Сост.: А.Г.Худокормов. – М.:ОАО “Издательство “Экономика”, 1997. – 431 с.
24. Колесник В.В. Акционарный рынок в Украине/ Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого АН Украины. (В 4 томах) Т.3. – К., 1993. – 72 с.
25. Колтынюк Б. Ценные бумаги. Учебник. - С.-П.: Изд-во Михайлова В., 2000. – 304с.
26. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: Навч. пос. – К.: 1998. – 304 с.
27. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 526 с.
28. Лисенков Ю.М, Фетюхина Н.В. Ринок цінних паперів: основні поняття і терміни. – К.: Київський інститут банкірів банку «Україна», 1996. – 104с.
29. Лифман Р. Фондовый капитализм. Общества для участия и финансирования. – М.:Госиздат, 1930. – 424 с.
30. Любкіна О.В. Використання депозитарних розписок як інструменту фінансування вітчизняних компаній // Збірка наукових праць професорсько-викладацького складу "Теорії мікро- і макроекономіка". – 2000. – вип. 6. – С.149 – 153
31. Любкіна О.В. Методика оцінки інвестиційних об’єктів // Проблеми трансформації економічних систем та становлення ринкового господарства в Україні. Тези виступів на Всеукраїнській науковій студентській конференції 28 - 29 листопада 1996 р. - К.:ІЗМН, 1996. - С. 47-48.
32. Любкіна О.В. Модифікація і конструювання цінних паперів як засіб обмеження фінансових ризиків // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 1998. - №1. – С.45 – 48.
33. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
34. Любкіна О.В. Проблеми оцінки інвестиційних об’єктів // Матеріали україно-російської науково-практичної конференції "Реґіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій" - К.: Манускрипт, 1995. - С. 143-146.
35. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
36. Марцин В.С. Роль заощаджень населення у трансформації економіки // Фінанси України. - 2002. - №4. - С.85-91.
37. Масленников В.В. Биржевое дело: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 304 с.
38. Матеріали серверу Державного комітету статистики [http://www.ukrstat.gov.ua]
39. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
40. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. – 156с.
41. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок: Профессиональный курс в Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации.-М.:Перспектива,1995. – 509 с.
42. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз): Дис... док. екон. наук: 08.05.01 / В.М. Левківський; Київ. нац. ун-т. ім. Т.Г.Шевченка — Київ, 2005. — 490 с.
43. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підруч. для економ. спец. вищ. заклад. освіти / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 205 с.
44. Мозговий О. Фондовий ринок України: сучасний стан // Урядовий кур’єр. –2000. –№140. –С.5
45. Оскольський В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень. – К.: УФБ, 1999. – 153 с.
46. Петруня Ю. Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. –1999. –№8. –58-60.
47. Петруня Ю.Е. Фондовый рынок Украины: участники и мотивы их поведения // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998 - №4. - С. 34-38.
48. Петруня Ю.Є. Проблеми корпоративного управління в економіці України // Академічний огляд. - 1998. - №1. - С. 53-59.
49. Петруня Ю.Є., Осецький В.Л. Проблеми забезпечення прав інвесторів та світовий досвід їх вирішення // Збірник праць вчених. Вип. 21. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 1999. - С. 5-9.30.
50. Петруня Ю.Є. Вибір інституту спільного інвестування непрофесійним інвестором // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. - К., 1999. – С. 19-24.
51. Річний звіт ДКЦПФР за 2003 рік.
52. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
53. Річний звіт ПФТС за 1999 рік.
54. Річний звіт ПФТС за 2000 рік.
55. Річний звіт ПФТС за 2001 рік.
56. Річний звіт ПФТС за 2002 рік.
57. Річний звіт ПФТС за 2003 рік.
58. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
59. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. –К.:Центр навчальної, 2006. –312 с.
60. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч.посібник. К.: КНЕУ, 2000. – 240с.
61. Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. Основи государственного регулирования финансового рынка. – М.: ЗАО “Юридический дом “Юстицинформ”, 2002. – 512 с.
62. Савлук М.И. Деньги и кредит. Навч.-метод. пособ. – К., 1999. – 76 с.
63. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
64. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
65. Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы. (Очерк. теории). – М.,1954. – 200 с.
66. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая контрактация»/ Научное редактирование и всуп. стат. В.С.Катькало; пер. с англ. Ю.Е.Благова, В.С.Катькало, Д.С.Славнова – СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. – 702 с.
67. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
68. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 535с.
69. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. - К.: Нора-Принт, 2000. – 376с.
70. Эклунд К. Эффективная экономика – Шведская модель. – М.: Экономика, 1991. – 349 с.
71. Baxter J. International Banking Finance. Carlswell. Toronto, 1989.
72. Black F. , Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. - 31 (May – June). - P. 673 - 659.
73. Brigham E.F. An Analysis of Convertible Debentures // Journal of Finance – 1966. – March. - P. 35 - 54.
74. Crozer and Wall. The Eurodollar market. Loans and bonds. / International Financial Law., 2 d ed. – Euromoney Publications, 1983. – P. 65.
75. Fisher J. Eurobonds. – Euromoney Publication, 1988. – P. 5.
76. Gordon M.J. The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation. - Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc., 1962. – 456 p.
77. http://me.kmu.gov.ua/file/link/78603/file/2.doc
78. Lindbeck A., Snower D. Wage Setting, Unepoymrnt and Insider - Outsider Relations // American Economic Review. - 1986. – Vol. 76. – P. 235-239.
79. Modigliani F., Miller M. Corporate Income Tax and the Cost of Capital: A Correction // American Economic Review. – 1963. – Vol. 63. - P. 53 - 66.
80. Stone B.K. Warrant Financing // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 1976. – March. - P. 143 - 153.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах (3 частина дипломної роботи)

  Розділ 3. Напрямки розвитку фондового ринку України в умовах інтернаціоналізації 3 3.1. Державна стратегія розвитку фондового ринку України в умовах інтернаціоналізації 3 3.2. Позитивні та негативні наслідки інтернаціоналізації для фондового ринку України 21 Література 33
 • Світовий фондовий ринок сучасний стан та особливості функціонування

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО РИНКУ 5 1.1Суб‘єкти фондового ринку 5 1.2 Механізм функціонування фондового ринку 8 1.2Фактори що впливають на стан фондового ринку 11 РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 15 2.1 Фондові ринки зарубіжних країн 15 2.2 Особливості функціонування фондових ринків розвинених країн 18 2.3 Тенденції розвитку світових фондових ринків в умовах сучасної глобалізації 22 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 25 3.1 Проблеми становлення фондового ринку в Україні 25 3.2 Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в контексті сучасної глобалізації 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТОК 39
 • Фондовий ринок України

  Вступ 3 1. Загальна характеристика фондового ринку 4 1.1. Сутність фондового ринку 4 1.2. Принципи та форми організації і функціонування ринку. 7 1.3. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами 10 2. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні 15 3. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 27 3.1. Проблеми функціонування фондового ринку України 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку 31 3.3. Нормативна база, напрями її вдосконалення 34 Висновок 37 Література 39 Мета курсової роботи. Метою курсової роботи являється загальна характеристика фондового ринку України. Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм фондового ринкуУкраїни.. Об’єкт дослідження – фондовий ринок України.
 • Функціонування національного фондового ринку

  Зміст Вступ 3 1. Місце фондового ринку у фінансовій системі та його структура 4 2. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів 7 3. Державне регулювання фондового ринку в Україні 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Аналіз фондового ринку в Україні

  "ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 5 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 10 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ 24 4. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНІ 37 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47 ДОДАТКИ 51
 • Фондовий ринок України та перспективи його розвитку

  Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цінних паперів та фондового ринку 6 1.1. Економічна природа цінних паперів та фондового ринку 6 1.2. Цінні папери в системі взаємовідносин суб'єктів фондового ринку 13 1.3. Функції фондового ринку в економіці змішаного типу 25 Розділ 2. Особливості механізму функціонування фондового ринку України 31 2.1. Економіко-організаційні засади формування та розвитку фондового ринку 31 2.2. Сучасний стан розвитку фондового ринку України 40 2.3. Організація та інфраструктурне забезпечення ринку цінних паперів в Україні 49 Розділ 3. Оптимізація фондового ринку та посилення його ролі в стабілізації економіки України 63 3.1. Роль державного регулювання фондового ринку в трансформаційній економіці 63 3.2. Портфельне інвестування як напрямок активізації фондового ринку України 66 Висновки 72 Список використаних джерел 78
 • Приватизація – основний етап формування фондового ринку. Підсумки приватизації

  Вступ 3 1. Розвиток фондового ринку в Україні та поглиблення приватизаційних процесів 4 2. Етап приватизації на фондовому ринку 8 3. Статистичний аналіз фондового ринку в умовах ринкової трансформації в Україні 11 4. Основні наслідки приватизації 14 Висновки 21 Список використаної літератури 24
 • Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Фондовий ринок: інструменти, структура, механізм функціонування 5 1.1. Поняття та роль фондового ринку 5 1.2. Характеристика інститутів і суб’єктів фондового ринку 10 1.3. Система державного регулювання фондового ринку 16 Розділ 2. Аналітичний огляд фондового ринку України 22 2.1. Обсяги та сегментація ринку цінних паперів, учасники ринку 22 2.2. Аналіз ситуації на ринку 26 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України 29 3.1. Перешкоди, які заважають розвитку фондового ринку 29 3.2. Заходи держави у сфері розбудови фінансової системи 35 Висновки 37 Список використаних джерел 42 Додатки 44
 • Регулювання міжнародних фондових ринків

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 6 1.1. Сутність міжнародних фондових ринків 6 1.2. Структура міжнародних фондових ринків 11 1.3. Світовий досвід регулювання міжнародних фондових ринків 22 Розділ 2. Розвиток фондового ринку України та його регулювання 40 2.1. Становлення фондового ринку України 40 2.2. Особливості регулювання фондового ринку України 47 2.3. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 66 Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93 3.1. Стратегія розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93 3.2. Використання зарубіжного досвіду в розвитку системи регулювання фондового ринку України 110 Висновки 123 Література 127 Додатки 134 Додаток А. Порівняльна таблиця супроводження законопроектів, головним розробником яких є ДКЦПФР, у Верховній Раді України протягом 2002-2005 років 134 Додаток Б. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 135
 • Регулювання міжнародних фондових ринків

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 6 1.1. Сутність міжнародних фондових ринків 6 1.2. Структура міжнародних фондових ринків 11 1.3. Світовий досвід регулювання міжнародних фондових ринків 22 Розділ 2. Розвиток фондового ринку України та його регулювання 40 2.1. Становлення фондового ринку України 40 2.2. Особливості регулювання фондового ринку України 47 2.3. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 66 Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93 3.1. Стратегія розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93 3.2. Використання зарубіжного досвіду в розвитку системи регулювання фондового ринку України 110 Висновки 123 Література 127 Додатки 134 Додаток А. Порівняльна таблиця супроводження законопроектів, головним розробником яких є ДКЦПФР, у Верховній Раді України протягом 2002-2005 років 134 Додаток Б. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 135

©: 2011-2020 infoworks.ru