Заказать реферат

Курсовая: Курсова з криміналістики (ID:18293)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Курсова з криміналістики (Код работы:18293)

Информация о работе Раздел: Криминалистика
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 18293
Добавлена: 15.09.2006
Просмотров: 2552
Просмотр
«Курсова з криміналістики»
Содержание1) Спосіб визначення злочинів: поняття та його значення для розслідування злочинів 3
2) Реалізація положень Конституції України в криміналістичній тактиці 9
3) Криміналістична характеристика розкрадань, крадіжок, пограбувань, розбоїв та інших посягань проти власності.Типові слідчі ситуації вказаних видів посягань і зумовленні ними особливості початкового та наступного етапів розслідування 15
Література 26
Литература1. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим: Зб. нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
2. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року // ВВР. — 1991. — № 4. — Ст. 20.
3. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 1 грудня 1994 року // ВВР. — 1995. — № 1. — Ст. 1.
4. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Р.С. Белкин (ред.). — М. : НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М), 1999. — 990с.
5. Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студентів, курсантів і слухачів, Донецьк, 2 березня 2001 року. - Донецьк, 2001. — 234 с.
6. Бахін В. П., Гора І. В., Цимбал П. В. Криміналістика: Курс лекцій. - Ірпінь, 2002. — 356 с.
7. Белкин Р. С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. — М.: Юристъ, 1999. — 268 с.
8. Біленчук П. Д., Гель А. П., Салтевський М. В., Семаков Г. С. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001. — 216 с.
9. Волчецкая Т. С., Колдин В. Я., Крылов В. В., Лушечкина М. А., Поташник Д. П. Криминалистика: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция". - 2.изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2000. — 718 с.
10. Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику // Вісник Академії правових наук України: Право. – 2003. - № 2-3 (33-34). – С.732-739
11. Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько- російський і російсько- український): 1500 термінів. - Х.: Право, 2001. — 552 с.
12. Біленчук П. Д. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Білен-чука.- К.: АТІКА, 1998.- 416 с.
13. Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. Кримінологія: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2002. — 296 с.
14. Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку: (Частина друга. Частина третя): Наук.-практ., докум.-джерельний та навч.-метод. комплекс (у трьох частинах) / Відп. ред. Римаренко Ю.І., Кондратьєв Я.Ю., Шемшученко Ю.С. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.
15. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) // Збірник документів (українською і російською мовами). — К., 1996.
16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. — К.: Каннон, А.С.К., 2002. — 1104 c.
17. Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України / Відп. ред. В.Т. Маляренко. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
18. Олійник А.Ю. Захист конституційного права на повагу до гідності // http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2002_4/olenik.htm
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Курсова робота з криміналістики

  Вступ 3 1. Завдання криміналістики на сучасному етапі 7 2. Правові й етичні засади криміналістичної тактики 16 3. Основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства. Особливість способу вчинення злочину та особи злочинця. 18 Висновок 34 Література 37
 • Курсова робота з криміналістики

  Вступ 3 1. Завдання криміналістики на сучасному етапі 5 2. Правові й етичні засади криміналістичної тактики 7 3. Основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбиства. Особливість способу вчинення злочину та особи злочинця. 16 Висновки 27 Перелік використаних джерел 29
 • Поняття, завдання, система криміналістики

  Вступ 1. Поняття криміналістики 2. Завдання криміналістики 3. Система криміналістики Висновок Використана література
 • Предмет завдання та система науки криміналістики

  1. Поняття предмет і завдання криміналістики 3 2. Система криміналістики 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23
 • Курсова з криміналістики

  Зміст: Вступ 3 1. Правові підстави застосування техніко-криміналістичних засобів, методів і прийомів у розслідуванні злочинів 5 2. Роль криміналістичної тактики для розслідування і запобігання злочинів 11 3. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, сутність, елементи 18 Висновки 28 Перелік використаної літератури 30 Додаток 1. Загальна структура зв’язків елементів криміналістичної характеристики злочинів 32 Дана курсова робота розглядає питання, які належать до різних розділів криміналістики. Ці питання є самостійними, пов’язаними між собою настільки, наскільки пов’язані між собою будь-які теми всередині певної навчальної дисципліни. Тому можна сказати, що метою даної роботи є поглиблене вивчення певних тем з курсу криміналістики, виявлення особливостей, пов’язаних з кожним з розглядуваних питань. Таким чином, об’єктом даної роботи є відносини, що виникають в процесі розслідуванні злочину між посадовими особами, що провадять розслідування, та іншими громадянами. Предметом даної роботи є закономірності, що лежать в основні здійснення певних слідчих дій. Дана робота була написана в ході вивчення криміналістики протягом 2005 року. При написанні роботи використовувалося багато джерел, які не тільки безпосередньо стосуються криміналістики, але й суміжних наук: кримінального права, кримінального процесу. Основою для написання роботи слугували дослідження В.О.Образцова, В.Ю.Шепітька, І.Ф.Крилова, М.П.Яблокова, В.Г.Гончаренка, В.П.Бахіна, М.Й.Коржанського, В.Я.Тація, Т.В. Авер’янової, Р.С. Бєлкіна та ін.
 • Курсова робота з криміналістики

  Зміст Вступ 3 1. Криміналістична діагностика: Поняття, сутність і значення для розслідування злочинів 5 2. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті 9 3. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій 18 Висновки 35 Перелік використаної літератури 37 Дана курсова робота розглядає питання, які належать до різних розділів криміналістики. Ці питання є самостійними, пов’язаними між собою настільки, наскільки пов’язані між собою будь-які теми всередині певної навчальної дисципліни. Тому можна сказати, що метою даної роботи є поглиблене вивчення певних тем з курсу криміналістики, виявлення особливостей, пов’язаних з кожним з розглядуваних питань. Таким чином, об’єктом даної роботи є відносини, що виникають в процесі розслідуванні злочину між посадовими особами, що провадять розслідування, та іншими громадянами. Предметом даної роботи є закономірності, що лежать в основні здійснення певних слідчих дій. При написанні роботи використовувалося багато джерел, які не тільки безпосередньо стосуються криміналістики, але й суміжних наук: кримінального права, кримінального процесу. Основою для написання роботи слугували дослідження В.О.Образцова, В.Ю.Шепітька, І.Ф.Крилова, М.П.Яблокова, В.Г.Гончаренка, В.П.Бахіна, М.Й.Коржанського, В.Я.Тація, Т.В. Авер’янової, Р.С. Бєлкіна та ін.
 • Система криміналістики

  Вступ 3 1. Предмет і закономірності криміналістики, об’єктивні дійсності, що вивчаються нею 4 2. Система криміналістики. Основні категорії і поняття 7 3.Методи розроблені криміналістикою 10 Завдання 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17Вступ 3 1. Предмет і закономірності криміналістики, об’єктивні дійсності, що вивчаються нею 4 2. Система криміналістики. Основні категорії і поняття 7 3.Методи розроблені криміналістикою 10 Завдання 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Історія розвитку криміналістики

  Вступ. 3 Історія розвитку криміналістики. 4 Висновок. 17 Перелік використаних джерел. 18
 • Закономірності криміналістики

  Вступ 2 1. Предмет і закономірності криміналістики, об’єктивні дійсності, що вивчаються нею 2 2. Система криміналістики. Основні категорії і поняття 4 3. Методи розроблені криміналістикою 6 Завдання: оглянути холодну зброю – ніж, сфотографувати ніж по правилах детальної зйомки16 Висновки 17 Список використаної літератури 19Вступ 2 1. Предмет і закономірності криміналістики, об’єктивні дійсності, що вивчаються нею 2 2. Система криміналістики. Основні категорії і поняття 4 3. Методи розроблені криміналістикою 6 Завдання: оглянути холодну зброю – ніж, сфотографувати ніж по правилах детальної зйомки16 Висновки 17 Список використаної літератури 19
 • КУРСОВА РОБОТА З КРИМІНАЛІСТИКИ

  Вступ Розділ І Сучасні технічні засоби, методи і прийоми виявлення та фіксації слідів злочинця Розділ ІІ Тактичний ризик у діяльності слідчого Розділ ІІІ Типові версії у справах про фальшивомонетництво Висновки Література
 • Курсова робота з криміналістики

  Вступ 3 1. Система судово-експертних заходів в Україні 5 2. Освідування: поняття і завдання. Практика проведення 10 3. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та інших злочинів проти здоров’я населення. Типові слідчі ситуації та характер першочергових слідчих дій 15 Висновки 22 Список використаних джерел 23 Додаток. Протокол освідування 25

©: 2011-2020 infoworks.ru