Заказать реферат

Диплом: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (ID:22921)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (Код работы:22921)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Объем: 114 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 22921
Добавлена: 14.01.2008
Просмотров: 2105
СодержаниеВступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
1.1. Економічна сутність дебіторської заборгованості
1.2. Нормативно-правова база як основа побудови обліку дебіторської заборгованості підприємства
1.3. Загальноекономічна характеристика базового підприємства
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
2.1. Методика первинного та аналітичного обліку дебіторської заборгованості
2.2. Організація синтетичного обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
2.3. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості в умовах використання інформаційних систем і комп'ютерних технологій
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.1. Мета, завдання і напрями аудиту дебіторської заборгованості
3.2. Аудиторські докази і методичні прийоми при аудиті дебіторської заборгованості
3.3. Організація проведення аудиту дебіторської заборгованості
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ЛитератураАдамс Р. Основы аудита. — М.: Аудит: ЮНИТИ...
Алборов Р.А. Аудит в промышленности, торговле и АПК. – М.: Дело и Сервис...
Андреев В.Д. Практический аудит. – М.: Экономика...
Андросов А.М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера. – М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ...
Аудит Монтгомери / Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М.О`Рейлли, М.Б.Хирш; Под ред. Я.В.Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ...
Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація. – Житомир: ЖІТІ...
Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища шк.: Т-во „Знання”, КОО...
Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Вища школа...
Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського контролю (ревізія, аудит, судово-бухгалтерська експертиза) // Бухгалтерський облік і аудит...
Большой экономический словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. — М.: Институт новой экономики...
Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП „Рута”...
Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит”. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП „Рута”...
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. — Житомир: ПП “Рута”...
Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський обіг. — Житомир: Рута...
Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Контроль і ревізія. — Житомир: ЖІТІ...
Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. — Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб"...
Бухгалтерський облік у торгівлі / За ред. Ф.Ф.Бутинця та Н.М.Малюги. — Житомир: Рута...
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ЖІТІ...
Бычкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика. – М...
Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва. Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон...
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник. — Дніпропетровськ: ТОВ Баланс-Клуб...
Гуцайлюк З. Аудит фінансових результатів // Бухгалтерський облік і аудит...
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во „Знання”, КОО..
Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ...
Дорош Н.І. Аудит: методологія та організація. — К.: Т-во “Знання”, КОО...
Економічна енциклопедія: У трьох томах. — Т. 1. — К.: ВЦ „Академія”; Тернопіль: Академія народного господарства...
Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ...
Жила В.Г. Ревізія та аудит. – К.: МАУП...
Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. – К.: А.С.К...
Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. 4-те вид., доп. – К.: А.С.К...
Загородиш А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — Львів: Вид-во держ. ун-ту "Львівська політехніка"...
Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. // Голос України...
Закон України “Про аудиторську діяльність в Україні” від 22.04.93 р. №3125-ХІВІ (з наступними змінами та доповненнями) // Голос України...
Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996–XIV (з наступними змінами та доповненнями) // Нове діло...
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП...
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 21.12.99 р. №893/4186 // Галицькі контракти...
Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ...
Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор...
Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ...
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України...
Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – К.: Інститут змісту і методів навчання...
Наказ Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 р. "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" // Нове діло...
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. №989 “Про внесення змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку” // Галицькі контракти...
Національні нормативи аудиту (Затверджені рішенням Аудиторської палати України №73 від 18.12.98 р.) // ...
Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — К.: Основа...
Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. – М.: УРСС...
Нитецкий В.В., Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: Теория и практика. – М.: Дело...
Ныконюк Г. Дебиторская и кредиторская задолженности // Справочник экономиста...
П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”...
П(С)БО 2 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р...
П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”...
П(С)БО 10 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" від 08.10.1999 р...
П(С)БО 19 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об’єднання підприємств" від 07.07.1999 р...
Петрик О. Аудит дебіторської заборгованості відповідно до національних нормативів аудиту та положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік та аудит...
План рахунків - Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30.11.1999 р...
Практичний посібник для аудиторів. Збірник законодавчих та нормативних актів. – К.: Атіка...
Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль: „Поліграфіст” ЛТД...
Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. – М.: Аудит, ЮНИТИ...
Рудницький В. Методологія і організація аудиту. — Тернопіль: Економічна думка...
Рудницький В.С. Внутрішній аудит. – Тернопіль: Економічна думка...
Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: Економічна думка...
Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ...
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. — К.: Центр навчальної літератури...
Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К...
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник. — 6-те вид., доп. – К.: А.С.К...
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес...
Шашкина Е.А, Билязе Л.П. Проблемы оценки долгосрочной дебиторской задолженности // Материалы V региональной студенческой научной конференции "Бухгалтерский учет и финансовая отчетность предприятия: современные проблемы". 2 том. — Донецк: Донецкий национальный технический университет...
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік і контроль дебіторської заборгованості підприємства (+ рецензія + реферат + доповідь)

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1 Економічна сутність дебіторської заборгованості підприємства 7 1.2 Методичні основи обліку дебіторської заборгованості 15 1.3 Методичні основи контролю дебіторської заборгованості 20 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 25 2.1 Організація обліку дебіторської заборгованості 25 2.2 Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості підприємства 37 2.3 Податковий облік дебіторської заборгованості підприємства 49 РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 59 3.1 Планування та організація проведення аудиту дебіторської заборгованості 59 3.2 Методика проведення аудиту дебіторської заборгованості 70 3.3 Узагальнення та реалізація результатів проведення аудиту дебіторської заборгованості 76 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92 ДОДАТОК А 95 ДОДАТОК Б 97 ДОДАТОК В 99 ДОДАТОК Д 108 ДОДАТОК Ж 109
 • Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості

  Вступ 3 Розділ 1 Теоретико – методологічні основи обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості 5 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТОВ “СТЦ Охоронні системи”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 5 1.2. Поняття дебіторської заборгованості. 13 1.2.1. Довгострокова дебіторська заборгованість. 13 1.2.2. Поточна дебіторська заборгованість. 16 Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості 23 2.1. Організація обліку дебіторської заборгованості. 23 2.2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості. 31 2.3. Відображення дебіторської заборгованості в фінансовій звітності. 36 2.4. Автоматизація обліку дебіторської заборгованості. 37 2.3. Удосконалення організації та методології обліку дебіторської заборгованості. 39 Розділ 3 Аналіз дебіторської заборгованості 42 3.1. Загальна оцінка показників фінансової діяльності. 42 3.2. Аналіз дебіторської заборгованості. 44 3.3. Виявлення резервів погашення дебіторської заборгованості 50 Розділ 4 Методика і організація аудиту дебіторської заборгованості 51 4.1.Організація аудиту. 51 4.2. Аудит дебіторської заборгованості на підготовчому етапі перевірки. 53 4.3. Порядок проведення аудиту дебіторської заборгованості. 57 4.4. Формування аудиторського висновку. 66 Висновки та пропозиції 70 Список використаної літератури 73 Додатки 75
 • Організація та методика проведення аудиту дебіторської ти кредитної заборгованості

  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження організації та методики проведення аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості 1.1 Мета та завдання аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості 8 1.2 Нормативно-правове регулювання дебіторсько-кредиторської заборгованості, їх визнання, оцінка та відображення в обліку 10 1.3 Аудит облікової політики стосовно до дебіторів та зобов’язань 18 1.4 Методика оцінки системи внутрішнього контролю та пошук зон ризику 21 1.5 Методика застосування процедури схвалення клієнта. Організація плану та програми аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості 30 1.7 Методика складання аудиторського висновку за результатами перевірки 35 Розділ 2 Порядок проведення аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості на прикладі підприємства «Ольвія» 2.1 Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства ТОВ «Ольвія» 37 2.2 Мета і завдання аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Ольвія» 40 2.3 Джерела інформації та об’єкти аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Ольвія» 42 2.4 Способи та прийоми аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Ольвія» 44 2.5 Проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Ольвія» 43 2.6 Аудиторський звіт 49 Висновки 51 Перелік використаних джерел 54 Додатки
 • Організація і методика обліку, аудиту та аналізу розрахунків з дебіторами та кредиторами

  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Організація і методика бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами 11 1.1. Поняття сутність та організація розрахунків з дебіторами і кредиторами. 11 1.2. Методика відображення розрахунків з дебіторами та кредиторами у фінансовій звітності підприємства 45 1.3. Організація і методологія обліку розрахунків дебіторами і кредиторами в умовах застосування інформаційних технологій 51 Розділ ІІ Аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємстві ЗАТ „Текстиль Дизайн Компані” 60 2.1. Аналіз динаміки та структури дебіторської та кредиторської заборгованості. 60 2.2. Аналіз складу і руху дебіторської заборгованості. 66 2.3. Аналіз стану кредиторської заборгованості 72 Розділ ІІІ Організація і методика аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами 76 3.1. Організація проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості. 76 3.2. Методика аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами. 80 3.3. Складання аудиторського висновку. 95 Висновки 99 Список використаної літератури 103 Додатки. Звітність 107-130 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад розрахунків з дебіторами та кредиторами; організації обліку та аналізу ефективності управлінням дебіторською та кредиторською заборгованістю, а саме організації первинного обліку, відображення дебіторської та кредиторської заборгованості в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами. Предметом дослідження є: договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з розрахунками з дебіторами та кредиторами. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи. Робота заснована на використані нормативних документів і спеціальних теоретичних і практичних літературних джерел з проблем теми дослідження. Об'єктом досліджень дипломної роботи є закрите акціонерне товариство „Текстиль Компані”.
 • Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості. 4 1.1. Поняття дебіторської заборгованості. 4 1.1.1. Довгострокова дебіторська заборгованість. 4 1.1.2 Поточна дебіторська заборгованість. 7 1.2. Поняття кредиторської заборгованості. 11 1.2.1. Довгострокова кредиторська заборгованість. 11 1.2.2. Поточна кредиторська заборгованість. 13 Розділ 2. План аудиту. 15 2.1. Застосування процедури схвалення клієнта. 15 2.2. План та програма аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості. 17 Розділ 3. Порядок проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості. 22 3.1.Мета і завдання аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 22 3.2. Джерела інформації та об’єкти аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 23 3.4.Способи та прийоми аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 24 3.5. Проведення аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ТОВ “Ольвія”. 25 3.6.Аудиторський звіт. 31 ВИСНОВКИ. 33 Список використаної літератури. 34
 • Управління дебіторською і кред заборгованністю

  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 8 1.1. Економічна суть кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства 8 1.2. Нормативно-правова база з обліку та контролю дебіторської та кредиторської заборгованості 12 Таблиця 1.2 16 1.3. Теоретичні основи обліку та контролю дебіторської та кредиторської заборгованості 20 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОВ "ЕЛЛАДА". 29 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ "Еллада" 29 2.2. Документальне оформлення обліку та контролю дебіторської заборгованості на підприємстві 34 2.3.Документальне оформлення обліку та контролю кредиторської заборгованості на підприємстві 47 2.4. Особливості методики та організації обліку та контролю дебіторської заборгованості на підприємстві 54 2.5. Особливості методики та організації обліку та контролю кредиторської заборгованості на підприємстві 58 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 61 3.1. Аналіз основних проблем підприємства ТОВ «Еллада» та їх вирішення 61 3.2. Покращення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 70 3.3. Напрями вдосконалення управлінням кредиторською заборгованістю 75 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84 ДОДАТКИ 88
 • Аналіз дебіторської заборгованості

  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості 5 1.1. Поняття та економічний зміст дебіторської заборгованості 5 1.2. Методика аналізу дебіторської заборгованості 8 2. Аналіз дебіторської заборгованості ВАТ "..." 14 2.1. Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості 14 2.2. Оцінка обсягу та якості дебіторської заборгованості 20 2.3. Аналіз ефективності управління дебіторською заборгованістю 23 3. Удосконалення політики управління дебіторською заборгованістю на наступний період. 26 3.1. Обґрунтування методів мінімізації дебіторської заборгованості та шляхи трансформації у високоліквідні активи 26 3.2. Розрахунок прогнозування стану дебіторської заборгованості на 2006 р. 35 Висновки та пропозиції 37 Список літератури 39 Додатки 41
 • Облік розрахунків з різними дебіторами підприємства

  Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку іншої дебіторської заборгованості 6 1.1 Економічна сутність дебіторської заборгованості та її сутність 6 1.2 Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку іншої дебіторської заборгованості 12 2. Облік іншої дебіторської заборгованості 17 2.1 Організаційно - економічна та виробнича характеристика на підприємстві 17 2.2 Особливості аналітичного та синтетичного обліку іншої дебіторської заборгованості на підприємстві 25 3. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку іншої дебіторської заборгованості 29 Висновки 32 Список використаної джерел 34 Додатки 36
 • Організація і методика аудиту на прикладі відкритого акціонерного товариства «РІВНЕАЗОТ»

  Вступ 4 1. Завдання та інформаційна база аудиту резервного капіталу 7 2. Вивчення та оцінка внутрішнього контролю ВАТ «Рівнеазот» 10 2.1. Характеристика системи внутрішньогосподарського контролю ВАТ «Рівнеазот» 10 2.2. Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком основних засобів 15 3. Методика аудиту собівартості реалізованої продукції та дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 20 3.1. Методика аудиту собівартості реалізованої продукції 20 3.2. Методика аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 25 4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності 31 4.1. Перевірка показників фінансової звітності 31 4.2. Перевірка показників даних аналітичного та синтетичного обліку основних засобів 37 ВИСНОВКИ 40 Список використаної літератури 42
 • Організація і методика аудиту» на прикладі відкритого акціонерного товариства «РІВНЕАЗОТ»

  Вступ 4 1. Завдання та інформаційна база аудиту резервного капіталу 7 2. Вивчення та оцінка внутрішнього контролю ВАТ «Рівнеазот» 10 2.1. Характеристика системи внутрішньогосподарського контролю ВАТ «Рівнеазот» 10 2.2. Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком основних засобів 15 3. Методика аудиту собівартості реалізованої продукції та дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 20 3.1. Методика аудиту собівартості реалізованої продукції 20 3.2. Методика аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 25 4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності 31 4.1. Перевірка показників фінансової звітності 31 4.2. Перевірка показників даних аналітичного та синтетичного обліку основних засобів 37 ВИСНОВКИ 40 Список використаної літератури 42

©: 2011-2020 infoworks.ru