Заказать реферат

Курсовая: Банкрутство підприємств, його характеристика (ID:24047)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Банкрутство підприємств, його характеристика (Код работы:24047)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 55 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 24047
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 3648
Просмотр
«Банкрутство підприємств, його характеристика»
СодержаниеВступ 3
Розділ 1.Теоретичні засади банкрутства підприємств 5
1.1.Сутність банкрутства 5
1.2.Економіко –правові аспекти санації та банкрутства підприємств 8
Розділ 2.Аналіз антикризового управління ТОВ „Пасат” 12
2.1.Дослідження фінансової сфери підприємства ТОВ „Пасат” 12
2.2.Діагностика імовірності банкрутства за різних методичних підходів 21
Розділ 3.Механізм вдосконалення антикризового управління на підприємстві ТОВ „Пасат” 36
Висновки 41
Список використаної літератури 43
ДОДАТКИ 47
Литература1. Господарський кодекс України №465-15 від 16.01.2004
2. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вiд 14.05.1992 № 2343-XII (із змінами та доповненнями)
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вiд 18.01.2005 № 2354-IV
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств» від 17.03.2000 №515
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності» від 12.09.2001 №1181
6. Наказ Фонду державного майна України «Положення про порядок погодження планів санації господарських товариств та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію» від 05.10.2001 №1809
7. Наказ Фонду державного майна України «Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію» від 12.10.2001 р. № 1865.
8. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Под редакцией Г.П.Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2003. – 214 c.
9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента В 2 т. - К.: Ника-Центр, 1999-с.314.
10. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством:Навч.посібник для студ.вищ.навч.закл. - К.:ЦУЛ,2003 .-504 с.
11. Гаєвська Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 164 с.
12. Глущенко В.В., Чехунов В.Н. Финансы: Учеб. пособие. – Х.: Изд-во Ун-та внутр. дел. 2000. - 160 с.
13. Дмитренко А.І. Сучасні аспекти класифікації та причин банкрутства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб.-Вип. 2. - К.: КНЕУ, - 612 с.
14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навчальний посіб. - К.: МАУП, 2000. -152 с.
15. Економіка підприємств. Навч. посіб. / С.Ф.Покропивний, С.М.Соболь, Г.О.Швиданенко, О.Г.Дерев`янко.- 2-ге вид., доп. - К.:КНЕУ, 2002.- 379 с.
16. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: ЦУЛ, 2005. – 166 с.
17. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
18. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. - К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2004. - 580 с.
19. Опарін В. Фінанси підприємств: В кн.. Фінанси (загальна теорія). Навч. посібник . - К.: Промінь, 2000. – 345 с.
20. Опорний конспект лекцій з курсу Антикризове управління підприємством / Уклад.: Л.О.Лігоненко. - К.: КНТЕУ, 2003. - 270с.
21. Салига С.Я., Дацій О.І.,Нестеренко Н.В., Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. - 237с.
22. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. - 504 с.
23. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 412с.
24. Терещенко О.О. Антикризове управління фінансами підприємств. Автореферат. – Київський національний економічний університет, Київ, 2005. – 40 с.
25. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
26. Багацька К.В. Економіко-правовий зміст поняття санація // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2004. – Вип.19. – с.51.
27. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004. - №9. – с.46.
28. Діденко Г.Л. Ліки від банкрутства. Санація – це не боляче // Політика і культура. – 2005. - №46. – с.6.
29. Івченко П.О. Проблеми банкрутства підприємств і професійні спілки / / Львівська збірка наукових праць. – 2004. - №3. – с.29.
30. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Оцінка ефективності санації підприємств // Фінанси України. - 2005.- №3. - с.14.
31. Лігоненко Л.О. Методологія діагностики загрози банкрутства підприємства та напрямки її удосконалення // Фінанси України.- 2006. - №8.- с.6.
32. Орлов О.О., Залогіна К.І. Експрес-діагностика банкрутства на основі даних бухгалтерської звітності за новими Національними стандартами України // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – №2. – с.51.
33. Проскура Е.Ю. Особенности осуществления антикризисного управления предприятием // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – 2002. -Вип. 133. – с.3.
34. Тельнова А.В. Санация и банкротство как методы антикризисного управления предприятием // Економіка підприємства. –2004. – с.34.
35. Уваров Р.О. Фінансовий менеджмент санації та банкрутства // Львівська збірка наукових праць. – 2000. – Вип. 9. – с. 28.
36. Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2(20). - с.76.
37. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Санація в системі антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №4. – с.34.
38. Шустенков Л.Д. План фінансової санації підприємства: методологічні аспекти // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2005. - Вип.14. - с.93.
39. Ямпольський Б.В. Санація підприємств у світлі нового законодавства про фінансову неспроможність // Львівська збірка наукових праць. – 2006. – Вип..1. – с. 31.
40. http://www.ab.gov.ua // Офіційний сайт Агентство з питань банкрутства
Дополн. информация2938
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Банкрутство підприємства та шляхи його подолання

  ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТИ БАНКРУТСТВА 2. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 3. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ: ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ 4. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 5. ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Правове регулювання банкрутства

  З М І С Т В С Т У П 2 1. Поняття банкрутства 4 2. Сторони у справі про банкрутство 7 3. Стадії провадження у справі про банкрутство 12 4.Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство 15 4.1. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство 15 4.2.Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство 17 4.3. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство 20 4.4. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство 22 В И С Н О В К И: 26 Список використаної літератури: 28
 • Порушення провадження справи про банкрутство

  Вступ 4 1. Загальна характеристика інституту банкрутство 6 1.1. Поняття та суб’єкти банкрутства 6 1.2. Сторони та учасники процедури банкрутства 8 1.3. Правові засоби запобігання банкрутству суб'єктів підприємницької діяльності 11 2. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство 19 2.1. Загальний порядок порушення провадження у справах про банкрутство 19 2.2. Порушення провадження у справах про банкрутство платників податків, які мають суми податкового боргу зі сплати пені та штрафних санкцій 25 3. Гармонізація інтересів боржника і кредиторів в умовах провадження справи про банкрутство 30 Висновки 36 Список використаної літератури: 41
 • Припинення діяльності підприємств. Провадження у справах про банкрутство

  Вступ / 1. Припинення діяльності підприємств / 2. Провадження у справах про банкрутство / Висновок / Використана література
 • БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Банкрутство та санація підприємств як один із важелів ринкової економіки 6 Розділ 2. Аналіз причин виникнення кризового стану і необхідність проведення санації 12 Розділ 3. Фінансове оздоровлення банкрутуючих підприємств 32 ВИСНОВКИ 42 Список використаної літератури 46 ДОДАТКИ 48
 • Підстави для застосування банкрутства

  Вступ 3 1. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство 4 2. Арбітражне врегулювання господарських спорів та підстави порушення справи про банкрутство 5 3. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство 8 4. Порушення провадження у справі про банкрутство 10 Висновок 12 Список літератури 13
 • Стадія порушення провадження у справі про банкрутство

  Вступ 3 1. Загальні положення про банкрутство 5 2. Сторони та учасники провадження 6 3. Підстави для здійснення банкрутства 7 4. Порушення провадження у справі про банкрутство 13 Висновок 18 Використана література 20
 • Правове регулювання банкрутства в Україні

  Перелік умовних скорочень.................................С.3 Вступ...............................................................С.4 – 8 Розділ 1. Інститут банкрутства як невід’ємний елемент ринкової економіки 1.1. Поняття неплатоспроможності і банкрутства….С.9 – 12 1.2. Банкрутство підприємства як економічне явище – причини, симптоми, моделі, стадії ......................С.13 – 15 Розділ 2. Порядок визнання банкрутом суб’єкта підприємницької діяльності 2.1. Учасники у справі про банкрутство...........С.16 – 23 2.2. Порядок ініціювання справи про банкрутство..С.23 – 26 2.3. Стадії провадження у справі про банкрутство..С.26 – 33 Розділ 3. Особливості провадження у справах про банкрутство 3.1. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного бржника .....................С.34 - 61 3.1.1. Поняття процедур..............................С.34 – 36 3.1.2. Розпорядження майном боржника............................С.37 - 43 3.1.3. Санація...................................................С.44 – 50 3.1.4. Ліквідація...................................................С.50 – 56 3.1.5. Мирова угода.............................................С.57 – 61 3.2. Наслідки визнання боржника банкрутом.......С.62 – 64 3.3.Запобігання банкрутству................................С.64 – 69 3.4 Законодавство про банкрутство: реалії сьогодення ..... С.69 - 73 Висновки......................................................С.74 – 76 Список використаних джерел ........................С.77 – 79 Додатки
 • Мирова угода у справах про банкрутство

  Вступ Розділ 1. Поняття банкрутства Розділ 2. Провадження у справах про банкрутство Розділ 3. Мирова угода у справах про банкрутство Висновки Список використаної літератури
 • Фінанси підприємств

  Банкрутство українських підприємств 3 Задача 1 7 Задача 2 8 Задача 3 9 Список використаної літератури 10

©: 2011-2020 infoworks.ru